image 84808 25 v1
Galéria(3)

Štúdia realizovateľnosti stavby I/18 a I/74 Lipníky – Ubľa

Partneri sekcie:

Spoločnosť AMBERG Engineering Slovakia, s.r.o., Bratislava začala práce na Štúdii realizovateľnosti stavby I/18 a I/74 Lipníky – Ubľa. Jedná sa o preložky a rekonštrukcie ciest I. triedy v úsekoch I/18 Lipníky - Strážske a I/74 Strážske – Ubľa – št. hr. SR/UA v Prešovskom a Košickom samosprávnom kraji.

Jestvujuci stav
Prehladna situacia  2

Vypracovanie štúdie realizovateľnosti je podmienkou pre správne rozhodnutie a určenie postupnosti výstavby, modernizácie a rekonštrukcie úsekov ciest. Cieľom štúdie je posúdiť realizovateľnosť jednotlivých stavieb cestného ťahu z hľadiska priechodnosti navrhovanej trasy záujmovým územím s možnosťou technického, dopravného, ekonomického a environmentálne najvýhodnejšieho riešenia v požadovaných parametroch. Štúdia realizovateľnosti bude vypracovaná pre tri varianty, vrátane nultého variantu.

Všetky varianty budú posúdené okrem iného zo stavebno-technického hľadiska,  environmentálnych aspektov, dopravných a technicko-ekonomických hľadísk multikriteriálnou analýzou (MCA) a analýzou nákladov a prínosov (CBA). Pri spracovaní štúdie vytvára spoločnosť AMBERG Engineering Slovakia, s.r.o. dopravný model s namodelovaným súčasným stavom, pričom po následnom kalibrovaní sa model použije na stanovenie vplyvu navrhovaných variantných riešení na okolie.