Partneri sekcie:

Montáž stropu z dutinových panelov

image 82310 25 v1

Pred kladením stropných dutinových panelov je nevyhnutné vytvoriť výkres stropnej konštrukcie, kde sa uvedie smer a roznos zaťaženia, typy stropných panelov, ich poloha a počet, hrúbka stropnej dosky, detaily a konštrukčné riešenia napojení na monolitické časti, dobetonávky a vystuženia, poloha a veľkosť otvorov, zaťaženie stropu rozličnými časťami stavby (napr. priečkami).

Stropné panely sa vyrábajú so šírkou 1,2 m. Preto je výhodné navrhnúť šírku stropnej konštrukcie ako celý násobok rozmeru 1,2 m. Ak vzhľadom na dispozíciu stavby nie je možné túto podmienku splniť, je potrebné krajný panel po dĺžke odrezať na požadovaný rozmer. Zrezaný panel by sa mal do stropu zabudovať tak, aby bol umiestnený odrezanou časťou smerom k stužujúcemu vencu. Takáto úprava sa robí za vopred dohodnutých podmienok (na základe výkresovej dokumentácie dodanej výrobcom) počas výroby prvkov.

Uloženie pozdĺžnej hrany krajného (prvého) panela je 10 až 20 mm. Stropné panely sa kladú do maltového lôžka s hrúbkou min. 10 mm alebo na neoprénový pás. Panely možno ukladať len na dostatočne únosnú konštrukciu. Uloženie panelov má byť minimálne 1/100 rozpätia, ale nie menej ako hodnota udaná výrobcom. Predpäté železobetónové stropné panely musia byť previazané s vencom. Výška venca je väčšinou zhodná s výškou stropného panelu. Do pozdĺžnych stykov medzi panelmi treba vložiť zálievkovú výstuž (min. ∅ 8 mm), ktorá sa zakotví až do venca. Táto výstuž, ktorá obopína pozdĺžnu výstuž venca, preberá čiastočne funkciu strmienkov vo venci.

V priestore medzi jednotlivými prútmi treba osadiť štandardné strmienky. Škáru medzi panelmi je potrebné po uložení výstuže zabetónovať (betón triedy min. C20/25). Pri vencoch obvodových stien je z tepelnotechnického hľadiska potrebné zabrániť vzniku tepelných mostov tepelnou izoláciou venca s dostatočnou hrúbkou. Stropné panely sa na stavbu prepravujú na vozidlách s návesom bez zaplachtovania. Pre plynulú vykládku treba zabezpečiť bezproblémový prístup vozidla na stavenisko, pričom treba brať do úvahy polomery zakrivenia komunikácie, rampy, parkovanie vozidiel, výškové prekážky alebo obmedzenia hmotnosti vozidla. Podklad musí byť pred osadením panela čistý, bez nečistôt a prachu. Pred vyložením panelov buď na určené miesto na stavenisku, alebo priamo na definitívne miesto uloženia v stavebnej konštrukcii je potrebné skontrolovať typ a počet panelov dopravených na stavenisko.

Stropné panely sa skladujú vo vodorovnej polohe, max. 8 radov na sebe. Spodný panel sa kladie min. 200 mm od upraveného terénu. Medzi panely sa vkladajú drevené podložky s min. dĺžkou panelov uloženou max. 0,5 m od okraja panela. Podložky sa musia uložiť nad sebou vo zvislici. Na manipuláciu s panelmi sa používa pár manipulačných klieští a pri väčších dĺžkach aj vahadlo. Kliešte sa uchytávajú na koncoch panelov, max. 1 m od okraja panela tak, aby vybratie na kliešťach zapadlo do pozdĺžnych drážok na boku panela. Pod kliešťami treba viesť aj bezpečnostnú reťaz. Dvíhanie a premiestnenie sa vykoná pomocou autožeriava alebo staveniskového žeriava. Dvíhanie musí byť plynulé vo zvislom smere, bez náhlych a prudkých trhavých pohybov. Treba dbať na to, aby sa panely nerozkolísali. Uhol zdvíhacieho lana od horizontály musí byť min. 60°.

01 | Doprava na stavenisko
Stropné panely sa na stavbu prepravujú vozidlami s návesom bez zaplachtovania. Pre plynulú vykládku treba zabezpečiť bezproblémový prístup vozidla na stavenisko, pričom treba brať do úvahy polomery zakrivenia komunikácie, rampy, parkovanie vozidiel, výškové prekážky alebo obmedzenia hmotnosti vozidla.

02 | Kontrola panelov
Pred vyložením panelov buď na určené miesto na stavenisku, alebo priamo na definitívne miesto uloženia v stavebnej konštrukcii je potrebné skontrolovať typ a počet panelov dopravených na stavenisko.

03 | Skladovanie na stavenisku
Stropné panely sa skladujú vo vodorovnej polohe, max. 8 radov na sebe. Spodný panel sa kladie min. 200 mm od upraveného terénu. Medzi panely sa vkladajú drevené podložky s min. dĺžkou panelov uloženou max. 0,5 m od okraja panela. Podložky sa musia uložiť nad sebou vo zvislici.

04 | Manipulácia s panelmi
Na manipuláciu s panelmi sa používa pár manipulačných klieští a pri väčších dĺžkach aj vahadlo. Kliešte sa uchytávajú na koncoch panelov, max. 1 m od okraja panela tak, aby vybratie na kliešťach zapadlo do pozdĺžnych drážok na boku panela. Pod kliešťami treba viesť aj bezpečnostnú reťaz.

05 | Dvíhanie a premiestnenie
Dvíhanie a premiestnenie sa vykoná pomocou autožeriava alebo staveniskového žeriava. Dvíhanie musí byť plynulé vo zvislom smere, bez náhlych a prudkých trhavých pohybov. Treba dbať na to, aby sa panely nerozkolísali. Uhol zdvíhacieho lana od horizontály musí byť min. 60°.

06 | Osádzanie panela
Podklad pred osadením panela musí byť čistý, bez nečistôt a prachu. Pri osádzaní sa musí panel nachádzať vo vodorovnej polohe, aby bolo dosadnutie panela na obidvoch koncoch rovnomerné.

07 | Uloženie panela
Panely sa kladú do maltového lôžka s hrúbkou min. 10 mm alebo na neoprénový pás. Panel sa opatrne položí na presne určené miesto tak, aby sa dodržala predpísaná dĺžka uloženia na obidvoch koncoch panela (min. 1/100 rozpätia).

08 | Stykovacia výstuž
Po uložení panelov sa do pozdĺžnych stykov medzi panelmi vloží zálievková výstuž (min. ∅ 8 mm), ktorá sa zakotví až do venca. V priestore medzi jednotlivými prútmi treba osadiť štandardné strmienky. Škáru medzi panelmi je potrebné po uložení výstuže zabetónovať.

09 | Kontrola pred betonážou
Pred zahájením betónovania sa prekontroluje priestor medzi panelmi (tesnosť dosadnutia panelov vedľa seba), umiestnenie výstuže  a výstuž venca. Vnútorná hrana priestoru medzi panelmi sa pred betónovaním navlhčí. Drážky a vence sa betónujú naraz.

Info o materiáloch:

  • Prefabrikovaný predpätý stropný dutinový panel na preklenutie veľkých svetlých rozponov.

Čo budete potrebovať

  • Dutinový panel Leier dutinový panel, hrúbka: 160, 200, 265, 320, 400, 450 a 500 mm, šírka: 1 200 mm, svetlá vzdialenosť stien: 3,5 až 23,5 m
  • Murovacia malta
  • Neoprénový pás
  • Betón, trieda min. C20/25
  • Zálievková výstuž, min. ∅ 8 mm
  • Strmienky
  • Náradie a pomôcky: autožeriav alebo staveniskový žeriav, manipulačné kliešte, vahadlo, bezpečnostné reťaze, montážne kliešte

Pozor! Železobetónová nadbetonávka

Ak je na strope navrhnutá železobetónová nadbetonávka (napr. pri veľkom bodovom a líniovom zaťažení, resp. na zabezpečenie lepšieho roznosu zaťaženia), po osadení zálievkovej výstuže sa na strop položí aj sieťovina s predpísaným krytím a následne sa celý strop zabetónuje.

Inštalačné rozvody

Ak sa dutiny panelov využívajú na umiestnenie rozvodov, rozvody treba osadiť ešte pred zahájením betónovania na základe projektovej dokumentácie inštalácií.

tip: Závesné háky

Ak je šírka panelov menšia ako 1,2 m (odrezaný panel), už pri výrobe sa do panelov osádzajú závesné háky, ktoré slúžia na manipuláciu s panelmi.

Uzávery dutín

Zatekaniu čerstvého betónu do dutín panelov zabránia koncové uzávery dutín z PVC.

TEXT: spracované z podkladov Leier
FOTO: Leier

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné Materiály.

KategórieStropný systém