Partner sekcie:
 • Stavmat
 • Vaillant
 • KM BETA

Zhotovenie múru z prírodného kameňa

image 89996 25 v1

Proti nárazovému vetru je potrebné vybudovať v záhrade ochranný múr. Medzi obľúbené materiály patrí prírodný kameň. Ten si však vyžaduje použitie vhodnej murovacej malty s obsahom trassu.

Zhotovenie základu a murovanie

Pred výkopovými prácami sa pomocou murárskej šnúry alebo záhradnej hadice vytýči plocha, na ktorej sa má základ zhotoviť. Výkop sa môže realizovať rýľom a lopatou, ak je zemina ťažká (napr. íl), môže sa použiť aj minibáger. Okraje výkopu sa odryjú rýľom a následne sa zemina postupne odstráni lopatou. Aby sa zabezpečila mrazuvzdornosť základu, mala by byť hĺbka výkopu min. 800 mm.

Na zvýšenie pevnosti betónu sa do pripraveného výkopu vloží oceľová výstuž. Oceľová rohož sa oprie o bočnú stenu výkopu a vyrovná sa. Potom sa pripraví betón. Obsah vreca so suchým betónom sa vysype do pripravenej nádoby a zmieša sa s vodou (30 kg zmesi/3 až 3,5 l vody) pomocou nízkootáčkového miešadla (max. 500 ot./min) alebo v miešačke.

Mieša sa dovtedy, dokým nevznikne vhodná konzistencia bez hrudiek. Pripravený betón sa vyleje do výkopu. Počas vylievania betónu do výkopu treba uložený betón po jednotlivých vrstvách hutniť ponorným vibrátorom alebo oceľovou tyčou. Povrch betónu sa vyrovná lopatou alebo latou tak, aby bol v jednej rovine so zemou. Po vytvrdnutí betónu (28 dní) možno začať so zhotovením múra. Pred začatím murovania sa napne murárska šnúra, čím sa zabezpečí rovinnosť múra.

Na murovanie sa použije malta s obsahom trassu. Obsah vreca so suchou maltovou zmesou sa vysype do pripravenej nádoby a zmieša sa s vodou (30 kg zmesi/približne 4,9 l vody) pomocou nízkootáčkového miešadla do plastickej konzistencie bez hrudiek. Pripravená maltová zmes sa nanesie v hrubej vrstve na základ pomocou lopaty, pritlačí sa a čiastočne zarovná murárskou lyžicou.

Do maltového lôžka sa položí prvý kameň. Prvý rad sa musí uložiť presne do roviny, aby sa dosiahla vodorovnosť a zvislosť múra. Rovinnosť uložených kameňov sa zistí vodováhou. Prvý rad sa položí pozdĺž natiahnutej murárskej šnúry. Ďalšia vrstva kameňov sa kladie do vlhkej maltovej zmesi. Zo zadnej strany sa zhotoví debnenie, aby bola hrúbka múra rovnaká. Kamene sa do maltového lôžka postupne zaklepávajú gumeným kladivom.

Neforemné kamene sa vytvarujú pomocou kladiva a dláta, resp. iného vhodného nástroja. Škáry medzi jednotlivými kameňmi sa nakoniec vyplnia škárovacou maltou. Obsah vreca sa vysype do nádoby s vodou (30 kg zmesi/približne 3 až 3,8 l vody) a dôkladne sa premieša nízkootáčkovým miešadlom počas 3 až 5 minút do zavlhnutej, polosuchej konzistencie bez hrudiek.

V namiešanej polosuchej konzistencii sa nanesie do škár tak, aby sa vyplnil ich celý objem bez dutín. Správne pripravená škárovacia malta po uchopení do dlane zostáva po stlačení v tvare guľky a nelepí sa na dlaň. Škárovacia malta sa vtlačí kovovou škárovačkou (rozmer podľa šírky škáry) dôkladne silou do celého profilu škár v dvoch vrstvách „živý do živého“.

Každá vrstva sa tlakom nástroja dobre utesní. Po vtlačení škárovacej malty do celého objemu škáry sa nechá malta mierne zavädnúť a následne sa upraví povrch do požadovaného tvaru a štruktúry vhodným prostriedkom (dreveným kolíkom, gumovou hadicou a pod.). Treba dbať na to, aby malta nebola až príliš zaschnutá. Konečnú úpravu škár treba vykonať vždy v rovnakom stave zaschnutia škárovacej malty. Predíde sa tým možným rozdielom vo farbe a štruktúre škár.

Pracovný nástroj, ktorý sa použije na škárovanie, sa nesmie v priebehu prác namáčať do vody. Po dostatočnom zaschnutí škárovacej malty sa vyškárovaná plocha omietne metlou nasucho. Na čistenie povrchu sa nesmie použiť voda, aby sa výplň škár nenevlhčila.

01 | Vytýčenie základov
Pred výkopovými prácami sa pomocou murárskej šnúry alebo záhradnej hadice vytýči plocha, na ktorej sa má základ zhotoviť.

02 | Výkopové práce
Na výkopové práce sa použije rýľ a lopata, ak je zemina ťažká (napr. íl), použije sa minibáger.

03 | Okraje výkopu
Okraje výkopu sa odryjú rýľom.

04 | Odstránenie zeminy
Následne sa zemina postupne odstráni lopatou.

05 | Hĺbka výkopu
Výkop sa zhotoví do hĺbky min. 800 mm (nezamŕzajúca hĺbka).

06 | Vloženie výstuže
Na zvýšenie pevnosti betónu sa do pripraveného výkopu vloží oceľová výstuž.

07 | Vyrovnanie výstuže
Oceľová rohož sa oprie o bočnú stenu výkopu a vyrovná sa.

08 | Suchý betón
Obsah vreca so suchým betónom sa vysype do pripravenej nádoby a zmieša sa s vodou (30 kg zmesi/3 až 3,5 l vody) pomocou nízkootáčkového miešadla (max. 500 ot./min) alebo v miešačke. Mieša sa, až kým nevznikne vhodná konzistencia bez hrudiek.

09 | Vybetónovanie základu
Betón sa vyleje do výkopu. Počas vylievania betónu do výkopu treba uložený betón po jednotlivých vrstvách hutniť ponorným vibrátorom alebo oceľovou tyčou.

10 | Zarovnanie povrchu
Povrch betónu sa vyrovná lopatou alebo latou tak, aby bol v jednej rovine so zemou.

11 | Murárska šnúra
Na oceľové tyče alebo drevené kolíky sa napne murárska šnúra, ktorá určí rovinu múra.

12 | Murovacia malta
Obsah vreca so suchou maltovou zmesou sa vysype do pripravenej nádoby a zmieša sa s vodou (30 kg zmesi/približne 4,9 l vody) pomocou nízkootáčkového miešadla do plastickej konzistencie bez hrudiek.

13 | Nanesenie malty na základ
Pripravená maltová zmes sa nanesie v hrubej vrstve na základ pomocou lopaty.

14 | Zarovnanie malty
Na základ nanesené maltové lôžko sa pritlačí a čiastočne zarovná murárskou lyžicou.

15 | Prvý kameň
Do maltového lôžka sa položí prvý kameň.

16 | Rovinnosť prvého radu
Prvý rad sa musí uložiť presne do roviny, aby sa dosiahla vodorovnosť a zvislosť múra. Rovinnosť uložených kameňov sa zisťuje vodováhou priebežne počas ich kladenia do maltového lôžka.

17 | Prvý rad
Prvý rad sa položí pozdĺž natiahnutej murárskej šnúry.

18 | Debnenie pre druhý rad
Ďalšia vrstva kameňov sa kladie do vlhkej maltovej zmesi. Zo zadnej strany sa zhotoví debnenie, aby bola hrúbka múra rovnaká.

19 | Zaklepanie kameňov
Uložené kamene sa do malty postupne zaklepávajú gumeným kladivom, čím sa koriguje aj ich poloha a rovinnosť.

20 | Tvarovanie kameňov
Neforemné kamene sa vytvarujú pomocou kladiva a dláta, resp. iného vhodného
nástroja.

21 | Škárovanie múra
Škárovacia malta sa vtlačí kovovou škárovačkou dôkladne silou do celého profilu škár v dvoch vrstvách systémom „živé do živého“. Každá vrstva sa tlakom nástroja dobre utesní. Škárovacia malta sa nechá mierne zavädnúť a povrch sa upraví do požadovaného tvaru a štruktúry (dreveným kolíkom alebo gumovou hadicou).

22 | Konečná úprava
Po dostatočnom zaschnutí škárovacej malty sa vyškárovaná plocha omietne metlou nasucho. Na čistenie povrchu sa nesmie použiť voda.

Info o materiáloch:

 • Suchý poterový betón na báze cementu na zhotovenie vyrovnávacích alebo spádovaných pochôdznych podlahových vrstiev; vhodný na betonárske práce, opravy, vyplňovanie, spevňovanie, zhotovovanie podkladov; na použitie v interiéri aj exteriéri; na hrúbky vrstiev od 40 mm do 100 mm
 • Suchá maltová zmes s prísadou trassu na murovanie, kladenie a škárovanie dlažieb z prírodného kameňa alebo tehlových dlažieb; vhodná aj na murovanie prírodným kameňom; na použitie v interiéri aj exteriéri

Čo budete potrebovať

 • Suchá betónová zmes
  quick-mix BS 428
  spotreba: približne 21 kg suchej zmesi/m2 (hrúbka vrstvy 10 mm), papierové vrece, 30 kg    3,53 €
 • Malta na murovanie
  quick-mix NVL 300
  spotreba: približne 15 kg suchej zmesi/m2, papierové vrece, 30 kg    od 5,75 €
 • Škárovacia malta
  quick-mix FM
  spotreba: približne 4,5 až 7,5 kg suchej zmesi/m2 obkladu, papierové vrece, 30 kg    od 9,62 €
 • Oceľová výstuž
  sieť kari
 • Náradie a pomôcky
  lopata
  rýľ
  nádoba na miešanie malty
  nízkootáčkové elektrické miešadlo
  miešačka
  ponorný vibrátor
  oceľová tyč
  murárska lyžica
  vodováha
  murárska šnúra
  gumené kladivo
  dláto
  skladací meter
  rukavice
  škárovacia lyžica

TIP
Ochrana čerstvo vybetónovaného základu

Čerstvo zhotovený základ je potrebné chrániť pred vetrom, priamym slnečným žiarením a dažďom. Pri vysokých teplotách vzduchu sa odporúča základ zakryť fóliou alebo vlhkým rúnom. Počas leta by sa mal základ pravidelne kropiť jemným prúdom vody.

POZOR!
Múr na hranici pozemku

Pred stavbou záhradného múra treba bezpodmienečne rešpektovať hranicu pozemku a dodržiavať platné právne predpisy (napr. maximálna povolená výška, výber vhodného materiálu z urbanistického hľadiska a pod.). Pri stavbe na hranici by sa mal zámer prerokovať so susedom.

Očistenie kameňov

Rubovú stranu murovacích prvkov treba pred kladením očistiť od prachu a iných nečistôt.

TEXT: spracované z podkladov firmy quick-mix
FOTO: quick-mix

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné materiály 1/2017.

KategórieDlažba