Partneri sekcie:

Lepenie prírodného kameňa

image 67447 25 v1

Celá skladba vrstiev pod dlažbou sa musí navrhnúť tak, aby zodpovedala predpokladaným statickým požiadavkám. Vrstvy musia mať dostatočnú pevnosť v tlaku, ťahu za ohybu, musia byť mrazuvzdorné a celkovo vyhovovať požiadavkám príslušných noriem a predpisov. Podkladová vrstva potrebná na uloženie dlažby (betónová doska, poter, izolačná vrstva) sa musí vyspádovať k odvodňovaciemu miestu v spáde minimálne 2 až 3 % (2 až 3 cm na 1 m dĺžky spádu).

Je dôležité zabezpečiť, aby na povrchu dlažby neostávala stáť voda. Dôkladné odvodnenie povrchu dlažby je najlepším predpokladom na obmedzenie škôd spôsobených mrazom. Keď sa dlažba realizuje nad obytným priestorom, ako napríklad na terase, je nevyhnutné riešiť podkladové vrstvy ako pri plochej streche – vrátane parozábrany, tepelnej izolácie a hydroizolácie. Zvolená tepelná izolácia (ako napr. polystyrénové dosky) musí vyhovovať príslušnému miestu použitia a predpokladanému zaťaženiu. Na lepenie dlažby v exteriéri sa odporúča použiť pružné lepiace malty minimálne z triedy C2 S1.

Výkvety

Na zamedzenie vzniku výkvetov na obkladoch a dlažbách treba:použiť malty s trasovým cementom, použiť rýchlo tuhnúce malty, zabrániť prieniku vlhkosti z podkladu. Výkvety vznikajú z vápna, ktoré sa pri tuhnutí cementu mení na hydroxid vápenatý. Ten potom pri reakcii s uhlíkatými zlúčeninami obsiahnutými vo vzduchu a vode vytvorí na povrchu kameňa ťažko rozpustný uhličitan vápenatý.

Zmena sfarbenia

Postupnou premenou minerálov obsiahnutých v prírodnom kameni sa môže pôvodné zafarbenie zmeniť. Tomuto procesu sa však nedá zabrániť. Ide o pomalý a neodvratný prírodný proces zvetrávania kameňa. Niečo iné je však zmena zafarbenia v dôsledku pôsobenia vlhkosti, napríklad vplyvom zámesovej vody z lepiacej alebo škárovacej malty. Tomuto nežiaducemu procesu možno predchádzať použitím rýchlotuhnúcich lepiacich mált z triedy C2F. Zámesová voda sa omnoho rýchlejšie a vo väčšom množstve naviaže a k jej reakcii s kameňom v najlepšom prípade vôbec nedôjde. V tejto súvislosti treba ešte upozorniť na to, že čím je dlaždica tenšia, tým viac sa prejavia spomínané problémy a pri lepení je potrebné postupovať opatrnejšie. Na lepenie priesvitných kameňov treba vždy používať bielu lepiacu maltu.

Impregnácia

Do pórov prírodného kameňa môžu prenikať spolu s vodou aj drobné častice, ktoré môžu spôsobiť zmenu jeho sfarbenia alebo vznik nežiaducich škvŕn. Preto sa odporúča prírodný kameň vhodným spôsobom impregnovať, vždy v súlade s pokynmi výrobcu. Účinok impregnácie sa odporúča vyskúšať na skúšobnej ploche, pretože rôzne druhy kameňa reagujú na impregnáciu odlišne.

Vhodná škárovacia malta

Z hľadiska farebnosti sa odporúča uprednostniť tmavšie odtiene, predovšetkým pri použití na podlahe v exteriéri. Pri použití výraznej farby škárovacej malty sa odporúča vyškárovať skúšobnú plochu a na tej posúdiť vhodnosť zvolenej farby. Z hľadiska zrnitosti je potrebné vybrať maltu s ohľadom na šírku a hĺbku škáry. Každá škárovacia malta má definovanú maximálnu šírku škáry, ktorú dokáže vyplniť bez tvorby trhlín. Na hrubý pórovitý povrch sa neodporúča použiť škárovaciu maltu s vysokým podielom zušľachťujúcich polymérov ani s vysokým obsahom farebných pigmentov (intenzívne farby). Tiež je potrebné dodržať čas umytia škárovacej malty po jej nanesení. V určitých prípadoch je nevyhnutné aplikovať škárovaciu maltu výhradne len do škár pomocou pištole na tmely, aby sa predišlo zaneseniu pórov v kameni škárovaciou maltou. Na tmelenie škár dlaždíc z prírodného kameňa silikónom je nevyhnutné použiť iba silikónové tmely s neutrálnym pH, čím sa zabráni znečisteniu, prípadne zafarbeniu okrajov dlaždíc.

Čo budeme potrebovať:

  • Penetračný náter Murexin Hĺbkový základ LF1 (nasiakavé podklady); spotreba približne 0,15 kg/m2, čas schnutia 15 min. (nasiakavý podklad), 12 hod. (podklad citlivý na vlhkosť), fľaša – 1 kg, kanister – 5, 10 a 25 kg, 5 kg; 23,52 € aleboMurexin Superzáklad D4 (nenasiakavé podklady); spotreba približne 0,15 kg/m2, čas schnutia 60 min. (nasiakavý podklad), 12 hod. (nenasiakavý podklad), plastové vedro, 1, 5 a 10 kg, 5 kg; 31,74 €
  • Lepiaca malta; Murexin Pružná lepiaca malta; TRASS KTF 55; spotreba približne do 3 kg/m2 (veľkosť zuba hladidla 10 mm), papierové vrece, 25 kg; 26,70 €
  • Škárovacia malta Murexin Škárovacia malta kameninová TRASS SF50; spotreba podľa veľkosti dlaždíc a šírky škár, šírka škár 5 až 30 mm, papierové vrece, 25 kg; 18,60 €
  • Impregnácia Murexin Cura IG 20; spotreba 1 l/33 m2, plastová fľaša, 1 l; 17,10 €alebo Murexin Cura SI 90spotreba 1 l/5 až 10 m2, plastová fľaša, 1 l; 13,21 €
  • Náradie; maliarsky štetec, penový valček, štetec alebo velúrový valček; gumená stierka; nízkootáčkové elektrické miešadlo; plastové vedro; murárska lyžica; špongia, hubka a stierka na škárovanie; zubové hladidlo; škárovacie hladidlo s molitanom; škárovacia pištoľ

05 | Vytvrdnutie malty
Následne sa nechá lepiaca malta predpísaný čas vytvrdnúť (približne 24 hodín). Počas tvrdnutia malty je potrebné dlaždice chrániť pred mechanickým zaťažením. Po zaschnutí lepiacej malty možno nalepenú dlažbu vyškárovať. Bočné steny škár musia byť suché, zbavené prachu a nečistôt.

06 | Škárovacia malta
V čistej miešacej nádobe sa pomocou nízkootáčkového miešadla pripraví homogénna zmes bez hrudiek (4,75 l/5 kg škárovacej malty). Nechá sa odležať približne 5 minút a opäť sa krátko premieša. Škárovacia malta sa opatrne nanáša škárovacou pištoľou len do škár. Pri celoplošnom nanášaní sa môže povrch trvalo zafarbiť.

07 | Zatlačenie škárovacej malty
Škárovacia malta sa následne natlačí gumenou stierkou do celého profilu škáry. Prípadné prebytky škárovacej malty na povrchu dlaždice je potrebné odstrániť vlhkou špongiou.

08 | Cementový povlak
Po zaschnutí škárovacej malty zvyšky cementového povlaku odstráňte ďalším umytím vodou približne po 5 až 15 minútach.

09 | Impregnácia povrchu
Po vytvrdnutí škárovacej malty (približne po 24 hodinách) sa povrch naimpregnuje. Nádobu s impregnáciou treba pred použitím pretrepať. Impregnácia sa na povrch nanesie valčekom v rovnomernej vrstve tak, aby bol povrch rovnomerne zmáčaný a nevznikali kaluže. Prebytočný impregnačný prostriedok treba po 10 až 20 minútach odstrániť.

01 | Penetrácia podkladu
Podklad je potrebné pred nanesením penetrácie očistiť od prachu a nečistôt (povysávať). Následne sa na celú plochu rovnomerne štetcom alebo valčekom nanesie penetračný náter tak, aby nevznikali mláky. Pri veľmi nasiakavých podkladoch treba jednu vrstvu naniesť v takom množstve, aby vsiakla do podkladu.

02 | Lepiaca malta na podklad
Suchá maltová zmes sa zmieša s vodou (6 l/25 kg zmesi) nízkootáčkovým elektrickým miešadlom, až kým nevznikne homogénna zmes bez hrudiek (3 minúty). Po zaschnutí penetračného náteru (15 minút až 12 hodín) sa na povrch na­nesie lepiaca malta v dvoch krokoch. Ako prvá sa nanesie tenká kontaktná vrstva a do ešte vlhkej prvej vrstvy sa zubovou stierkou vedenou pod uhlom 45 až 60° nenesie druhá vrstva.

03 | Lepiaca malta na kameň
Pri lepení dlažby v exteriéri a na plochy s veľkým vlhkostným zaťažením sa nanesie malta kombinovaným obojstranným postupom buttering floating, teda na podklad a zároveň aj na rubovú stranu kameňa. Maltu treba naniesť minimálne na 95 % plochy kameňa (exteriér), resp. 65 % plochy kameňa (interiér).

04 | Nalepenie kamenného prvku
Kamenný prvok sa po nanesení malty umiestni na vopred stanovené miesto a zatlačí sa do lôžka z lepiacej malty. Prípadné prebytky lepiacej malty na povrchu dlaždice je potrebné odstrániť vlhkou špongiou.

tip

Impregnácia
Prebytočný impregnačný prostriedok sa nesmie nechať zaschnúť na povrchu. Väčšie plochy sa odporúča impregnovať po častiach. V prípade potreby možno impregnáciu veľmi nasiakavého drsného povrchu vykonať znova.

Pozor!

Odstraňovanie výkvetov
Na odstránenie vápenných výkvetov z povrchu prírodného kameňa sa nesmie použiť kyselina.

Nežiaduce presvitanie lepiacej malty cez kameň
Pri lepení treba presne dodržiavať odporúčania dodávateľa kameňa. Najskôr sa odporúča urobiť skúšobné nalepenie. Je vhodné použiť bielu lepiacu maltu alebo maltu z triedy C2F (cementová malta so zvýšenou priľnavosťou, rýchlotuhnúca).

Penetračný náter
Viacnásobná aplikácia penetračného náteru na podklad môže spôsobiť zníženie priľnavosti! Na bežne nasiakavých podkladoch je čas schnutia penetračného náteru približne 15 až 60 minút. Pri nanesení náteru na nenasiakavé podklady, napr. sadrové, sa čas schnutia predlžuje približne až na 12 hodín.

TEXT + FOTO: Murexin

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné Materiály.

KategórieDlažba