Partneri sekcie:

Konštrukčné a materiálové varianty vnútorných obkladov

Konštrukčné a materiálové varianty vnútorných obkladov

V súčasnosti je veľa materiálov na obkladanie stien interiérov. Výrobcovia montovaných dielcov sa pomocou nových materiálov, ich tvarov, ale aj samotnej nosnej konštrukcie montovaného dielca snažia upútať zákazníka a uplatniť na trhu. Pomocou vnútorných obkladov možno v závislosti od architektonického riešenia, funkčných a technických požiadaviek vytvoriť moderné prostredie zodpovedajúce estetickým a technickým požiadavkám. Mnohé materiálové varianty uplatnené vo vonkajšom prostredí sa využívajú aj na obklady v interiéri.

 

Vnútorné drevené obklady a obklady na báze dreva

Drevené obklady stien interiérov patria medzi najobľúbenejšie a nezaobídeme sa bez nich všade tam, kde zo stránky dekoračnej, technickej a funkčnej vyhovujú lepšie ako iný materiál. Všeobecne obklady na báze dreva sú úpravy, pri ktorých psychické a estetické funkcie prevažujú nad technicko-ochrannými. Možno to vysvetliť tým, že samotné drevo, ak jeho povrch nie je chránený určitými úpravami, je menej trvanlivé. V súčasnosti je veľa materiálov na báze dreva s rozličnými vlastnosťami a na rôzne použitie. Na montované obklady stien a stropov sa uplatňujú drevené dosky (fošne, hranoly, hranolky) z masívu alebo dosky a iné prvky vyrábané priemyselným spracovaním drevitých materiálov.  Ide o:
 • dosky z prírodného dreva,
 • vrstvené dyhové drevo (LVL),
 • preglejkové dosky,
 • dosky z orientovaných triesok (OSB),
 • trieskové dosky spojené živicou, trieskové dosky spojené cementom,
 • vláknité dosky,
 • oplášťované konštruke`né dosky s rámom (voštinové dosky),
 • korkové dosky.
Postup montáže obkladu z dosiek z prírodného dreva na stenách kúpeľne a na vani. Obklad musí mať otvory (štrbiny) na prevetrávanie. Osadzuje sa na drevený rošt z vertikálnych a horizontálnych latiek, čím sa zabezpečí prúdenie vzduchu za obkladom. Podlaha je na mieste obloženia vane ukončená sadrokartónovou doskou, ktorá je upevnená na podlahovú lištu podloženú a zakotvenú do podlahy a na vaňu, pričom prevetrávanie je zabezpečené vybratím horizontálneho roštu a podložkami. 

 

Konštrukčné riešenia obkladov z dreva a na báze dreva

Obklad steny vychádza z kompozičných zámerov architekta a z funkcie, ktorú má obklad plniť. Pri navrhovaní rozmerov obkladu treba prihliadať na využitie priestoru, jeho rozmery, členenie, polohu a členenie okien, dverí, zariadenie interiéru a pod. Výška obkladu, ktorý chráni stenu pred znečistením alebo poškodením, napr. v spoločenských priestoroch by mala byť min. 1 500 mm (po výšku pleca). Pri navrhovaní výšky obkladu sa musí brať do úvahy aj svetlá výška priestoru. V obytných priestoroch, kde je svetlá výška približne 2 700 mm, výška obkladu rozdelí 1 500 mm plochu obkladu steny približne na dve polovice, čo z estetického hľadiska nie je najvhodnejšie. Lepšie je zvoliť výšku obloženia, ktorá sleduje výšku dverí alebo parapetu okna. Výška obkladu v športových priestoroch sleduje parapet okien a mala by mať minimálnu výšku 1 800 mm a pružnosť obkladu musí spĺňať požiadavky na bezpečnosť užívateľov priestoru.

V súčasnosti sa čoraz menej používajú obklady z masívneho prírodného dreva a uprednostňujú sa systémy, obkladov na báze prírodného dreva, ktoré majú veľa výhod, najmä nepodliehajú deformáciám a ich realizácia je jednoduchá. Väčšie platne na báze prírodného dreva sa prichytávajú pomocou rôzne tvarovaných príchytiek, ktoré vylučujú umiestnenie prostriedkov do čela.

 

 

Vnútorné kamenné obklady

 

Do vnútorného prostredia možno vybrať z viacerých druhov kamenných prvkov, môžu to byť aj kamene mäkké a chemicky málo odolné, kamenný obklad môže byť tenší a môže vyniknúť prirodzená farba, kresba a textúra horniny. Pri použití kamenných dosiek s textúrou treba prihliadať na obkladanú plochu – na obkladanie pilierov nie je vhodná šikmá textúra, ani pásová textúra skladaná do vzorov, ktoré potláčajú prirodzený pôvab kresby kameňa. Pri používaní kamenných obkladov treba dodržiavať kompozičnú jednotu, najmä čo sa týka celkového štandardu materiálov v interiéri. Použitie kameňa udáva vysoký štandard, preto by mu mali ďalšie prvky v interiéri zodpovedať. Kamenný obklad na priečeliach budov sa často vníma ako nosný materiál, čo vyplýva z tradícií používania kameňa. Vo vnútornom prostredí sa kameň vníma ako dekoračný prvok. Týka sa to najmä stien a obkladaných nosných stĺpov. Toto pôsobenie kameňa v interiéroch je tým výraznejšie, čím viac sa uplatňujú vzhľadové vlastnosti samotného materiálu. Na obkladanie stien interiérov sa používajú kamenné dosky predovšetkým z mramoru, travertínu, žuly, granitu, syenitu, dioritu, ryolitu a pod. Menej vhodné sú obkladové dosky z opuky a pieskovca, lebo majú drsný povrch a horšie vlastnosti. Veľkosť platní môže byť rôzna (podľa objednávky). Najmenšia hrúbka mramorových dosiek je 20 mm, travertínových 25 mm, žulových a syenitových 30 mm, opukových a pieskovcových 35 až 40 mm. Kamenný obklad sa musí ukotviť do podkladu (steny) a nesmie zaťažovať dlažbu. Povrchová úprava kamenných vnútorných obkladov má zvyčajne vysoký lesk, ktorý si môže vďaka vnútornému prostrediu dlhodobo zachovať.

 

Konštrukčné riešenia vnútorných kamenných obkladov

Platne sa kotvia do podkladu pomocou skôb a kotiev. Pri kotvení vnútorných kamenných obkladov sa môže požiť mokrý proces (kotva a maltové terče) alebo suchý proces montáž pomocou kotiev. Kotvy, skoby, spony sú z ocele (pozinkovanej, nehrdzavejúcej, pocínovanej), mede, bronzu a pod. Ako spájací a výplňový materiál škár sa používajú malty a tmely, ale škáry môžu zostať aj voľné.

Podľa veľkosti platní a druhu obkladaného muriva sa navrhuje šírka škár. Čím sú platne obkladu väčšie a čím je sadanie muriva pravdepodobnejšie, tým širšie musia byť najmä ložné škáry. Pri tehlovom murive sa zvyčajne navrhujú škáry širšie ako pri betónovom. Ložné škáry bývajú široké minimálne 2 mm (šírka škáry závisí od rozmeru obkladového dielca), dilatačné asi 10 až 15 mm. Dilatačné škáry kamenného obkladu sa musia zhodovať s dilatačnými škárami konštrukcie stavby. Obklad rozdeľujeme aj ďalšími dilatačnými škárami v závislosti od jeho materiálu a podkladu. Dilatačné škáry vypĺňame špeciálnymi pružnými profilmi, tmelom alebo môžu zostať voľné. Škáry medzi obkladovými dielcami bývajú voľné najmä pri kamenných obkladoch, ktoré zabezpečujú požiadavky na priestorovú akustiku.

 

 

Obklad stien zo sadrokartónových dosiek – voľne stojaca predsadená stena s kovovou konštrukciou (vľavo – axonometrické zobrazenie obkladu steny, vpravo – horizontálny rez – kút steny)

 

Vnútorné silikátové obklady

Medzi vnútorné obklady patria aj silikátové obklady, t. j. obklady z umelého kameňa. Platne sa vyrábajú z farebného špeciálneho betónu v rozličných odtieňoch a kotvia sa kotvami do podkladu alebo lepia lepiacimi maltami. Betónová zmes je farbená v hmote anorganickými pigmentmi, čo garantuje farebnú stálosť. Výrobky sa vyrábajú z veľmi kvalitného, vibrovaného betónu so špeciálnymi prísadami alebo z keramického betónu. Kvalitné silikátové obklady často dosahujú lepšie mechanické a fyzikálne vlastnosti ako obklady z prírodného kameňa.

Môže ísť o silikátové obklady na báze cementu (používajú sa predovšetkým ako ochranné obkladové materiály na zvýšenie požiarnej odolnosti stavebných konštrukcií), alebo sadrokartónové obklady (tento systém možno použiť pri rekonštrukciách a novostavbách).

 

Vnútorné sklenené obklady

Sklenené obkladové prvky s väčšímí rozmermi kotvené do podkladu sa používajú predovšetkým v občianskych budovách a tam kde sa vyžaduje estetický a architektonický výraz. Sklenené montované obklady sa používajú v menšej miere.

 

Sklosilikátové obklady

Vypracovaná technológia a zariadenie na výrobu veľkorozmerných sklosilikátových dosiek, imitujúcich prírodné materiály žulu a mramor, umožňuje vyriešiť aj závažný problém využitia odpadov sklárskeho priemyslu. Sklosilikát svojimi fyzikálnymi a chemickými vlastnosťami výrazne prevyšuje známe prírodné materiály, pritom má takmer neobmedzenú životnosť a je to ekologicky čistý materiál. Sklosilikátové obklady sa kotvia na oceľové rošty pomocou príchytiek na zadnej časti obkladu, ktoré sa upevňujú už pri výrobe obkladového dielca.

 

Vnútorné keramické obklady

Keramické obklady určené pre interiéry sa upevňujú na podkladovú konštrukciu dvomi základnými spôsobmi:

 • mokrým procesom pri použití mált a špeciálnych tmelov, príp. veľkorozmerné prvky kotvami a maltovým lôžkom. Tento spôsob sa využíva pri obkladaní interiérov v maximálnej miere, lebo nie sú potrebné nákladné konštrukcie roštov a špeciálnych príchytiek.
 • suchou montážou na kovové rošty. Týmto spôsobom sa kotvia obkladačky väčších rozmerov (500/500 a väčšie). V procese výroby sa na rubovú stranu obkladačky upevní príchytka, pomocou ktorej sa keramická obkladačka vešia na horizontálny profil roštu, skrutkami sa rektifikuje a fixuje obkladový dielec s príchytkou do správnej polohy, podobne ako pri sklosilikátových obkladoch.

Vnútorné obklady na báze kovov

Vnútorné obklady na báze kovov sa používajú predovšetkým na obklady stien občianskych a priemyselných budov. Na vnútorné obklady sú vhodné rozličné druhy kovov. Výhodou ich uplatnenia vo vnútorných priestoroch je to, že nie sú zaťažované atmosférickými vplyvmi a pri vhodnej povrchovej úprave si zachovajú stály vzhľad a môžu ma? menšiu hrúbku. V interiéri sa používajú:

 • obklady z ľahkých kovov (hliníka a jeho zliatiny, medi, duralu, duralalumínu); hrúbka plechu obkladových dielcov je približne 0,63 mm, ich tvar je riešený tak, aby sa zabránilo deformáciám v ich ploche (preto sú okraje dielcov vyhnuté a ich plocha je plasticky tvarovaná); obklady z ľahkých kovov sa neodporúča umiestniť tam, kde by sa mohli mechanicky poškodiť (v polohách mimo dosahu užívateľov);
 • obklady z ťažkých kovov (obklady stĺpov, soklov alebo, parapetov);
 • obklady z ľahkých kovov vo forme tenkých fólií v kombinácii s výstužným materiálom (polyuretánovou penou, polystyrénom a pod.);
 • obklady z plechových sieťovín (môžu sa používať na vetracie mriežky alebo obkladové dielce rozptyľujúce umelé osvetlenie). Vnútorné obklady na báze kovov by sa nemali používať v agresívnom chemickom prostredí, tam kde je veľké tepelné zaťaženie a ani tam, kde sa nedá vylúčiť možnosť mechanického poškodenia. Samotné obkladové dielce nie sú horľavé, ale ich odolnosť proti šíreniu a zabráneniu požiaru je minimálna.

Vnútorné obklady na báze plastov

Materiál na báze PVC možno plasticky tvarovať a vytvárať dosky s rôznym reliéfnym povrchom. Ich hrúbka závisí od funkčného využitia obkladu a plastického tvarovania obkladových dielcov a pohybuje sa od 0,5 do 20 mm. Hrubé dosky sa využívajú v priemysle na obkladanie nádrží, bazénov a podobne. Kotvenie plastových obkladových dielcov závisí od druhu obkladu – kotvia sa buď na drevené, alebo kovové rošty mechanicky pripevnením skrutkami, klincami alebo pomocou kovových príchytiek, podobne ako pri drevených obkladoch. Extrudované profily sa môžu prichytávať aj lepením a zváraním. Obkladové dielce sa tvarujú podobne ako obklady na báze dreva. Bočné hrany majú tvarované tak, že umožňujú vzájomné nasunutie dielcov pri postupnej montáži.

 

Laminátové vnútorné obklady

Laminát sa využíva tam, kde sa na obklad kladú vysoké nároky na jeho kvalitu, odolnosť, dizajn, ľahké opracovanie a spracovanie – vo verejných priestoroch bánk, firiem, nemocníc, obchodov atď. Lamináty sa vyrábajú v hrúbkach od 0,8 do 4 mm. Lepia sa pomocou PUR lepidiel na drevený aj kovový podklad, čo sa využíva hlavne pri výrobe povrchových úprav výťahov, dverí, pracovných plôch atď.

 


Príklad obloženia steny platňami z minerálnej vlny. Na povrchovú úpravu sa použila sklotextílie nakašírovaná na povrch dosiek. Dosky sa prichytávajú na drevené rošty príchytiek pomocou z PVC, do ktorých sa nasúvajú profily z PVC, ktoré prekrývajú škáry. Na mieste možného mechanického poškodenia je vytvrdená doska z minerálnej vlny s povrchovou úpravou imitácie dreva.

vľavo hore – kombinácia obkladov,
hore – ochranné lišty,
vľavo – rez obkladom

 

Montované obkladové dielce z minerálnej vlny

Vlákna z pretavenej skaly (minerálne vlákna) si zachovávajú vlastnosti skaly, ako sú nehorľavosť, odolnosť proti vode a 100 % relatívna vlhkosť, objemová stabilita a svojou hrúbkou (15 až 50 mm, pri osobitných požiadavkách až do 100 mm) spĺňajú akustické požiadavky na pohltivosť priestoru aj vzduchovú nepriezvučnosť. Pri vytvorení celistvej plochy obkladové dielce majú aj tepelnoizolačné vlastnosti (tepelná vodivosť je 0,042 W/m.K). Kamenná minerálna vlna je anorganický materiál a nenapádajú ho baktérie a huby. Majú výborné akustické vlastnosti, preto sú vhodné najmä do priestorov, kde treba zabezpečiť dobrú zrozumiteľnosť reči a požadovanú dobu dozvuku.


Spracované podľa publikácie Montované prvky,
doc. Ing. Jozef Fučila, PhD.,
doc. Ing. Klára Szomolányová, PhD.,
Bratislava, JAGA 2005
Foto: archív autorov, Mapei SK, s. r. o.
archív redakcie

KategórieDlažba