Partner sekcie:
 • Stavmat

Zelená strecha

image 67367 25 v1

Okrem klasickej štruktúry intenzívnej a extenzívnej strešnej zelene je na trhu k dispozícii aj jednoduchší spôsob, ako vegetačnú strechu realizovať. Komplexný systém zahŕňa všetky vrstvy – od hydroizolácie cez koreňovú membránu, odvodňovací systém, substrát až po vegetačnú vrstvu. Hmotnosť suchého systému je 15 až 20 kg/m2, po úplnom nasiaknutí dosahuje 32 až 80 kg/m2.

Vďaka nízkej hmotnosti nie je potrebné statické posúdenie existujúcej alebo novej naprojektovanej konštrukcie. Pred montážou je potrebné preštudovať platné právne a normatívne predpisy týkajúce sa vegetačných striech, zistiť, kde sa nachádza prístup k elektrine a vode, a skontrolovať, či je odvodňovací žľab osadený správne. Pri aplikácii treba dodržiavať bezpečnostné predpisy súvisiace s prácami vo výškach.

Membrána proti prerastaniu koreňov

Pred ukladaním jednotlivých vrstiev je potrebné strechu dôkladne pozametať a skontrolovať, či nie je poškodená hydroizolácia, aby sa zabezpečila jej vodotesnosť. Ak hydroizolácia nie je odolná proti prerastaniu koreňov, treba na strechu položiť koreňovú membránu. Táto membrána by na všetkých okrajoch strechy mala prekrývať hydroizoláciu aspoň v šírke 50 cm. Membrána sa má upevniť tak, aby ju nezdvíhal vietor. Na miestach, kde zo strechy vystupuje odvodňovací žľab, sa z membrány vyreže rovnaká plocha zodpovedajúca rozmerom tohto žľabu. Membrána sa však nevyrezáva priamo. Z bezpečnostných dôvodov, a aby sa nepoškodila, treba použiť nôž so zakrivenou čepeľou. Nesmie sa použiť rovný ostrý nôž, respektíve orezávač.

Odvodňovací systém

K dispozícii sú dva typy odvodňovacích systémov. Odvodňovací systém so separačnou fóliou – panely sú na jednej strane perforované, čo umožňuje zadržiavanie vody. Jednotlivé panely sa ukladajú tak, aby otvory boli hore a aby sa panely vzájomne prekrývali. Druhý variant predstavuje odvodňovací systém bez separačnej fólie. Baly s pásmi sa rozprestrú na odvodňovanie tak, aby bola biela textília navrchu. Ak je to potrebné, upevnia sa a jednotlivé pásy sa kladú tak, aby medzi nimi neboli škáry. Odvodňovacie pásy sa ukladajú na celú plochu strechy. Na miestach, kde sú odvodňovacie žľaby so sieťkou, je potrebné vyrezať otvory s rozmerom, ktorý zodpovedá rozmerom odvodňovacích žľabov. Fólia sa však nevyrezáva priamo. Z bezpečnostných dôvodov, a aby sa nepoškodili odvodňovacie pásy, treba opätovne použiť nôž so zakrivenou čepeľou.

Substrát a vegetačný kryt

Na odvodňovacie panely alebo baly sa následne rozprestrie substrát tak, aby okraje jednotlivých pásov k sebe priliehali čo najtesnejšie. Okraje strechy široké asi 20 cm sa môžu nechať voľné, bez substrátu a vegetácie. Ak je to potrebné, substrát možno prispôsobiť rozmerom plochy, ktorá je k dispozícii (vhodné je použiť nožnice). Baly vegetačného krytu z rozličných druhov rozchodníka sa rozprestierajú na substrát jemne zo stredu strechy. Začína sa stredovým pásom. Skôr než sa začne bal vegetačného krytu rozprestierať, treba sa ubezpečiť, že je presne umiestnený. Ak je to potrebné, pás vegetačného krytu možno nožnicami alebo zakriveným nožom narezať na požadovanú veľkosť a tvar. Vegetačný kryt musí pokryť celú plochu strechy prikrytú substrátom. Následne sa na odvodňovacie žľaby nasadia sieťky. Okolo vegetačného krytu sa umiestnia hliníkové profily v tvare L a jeho kratšia strana sa vsunie pod separačnú fóliu alebo odvodňovacie pásy. Vynechaná plocha medzi okrajom strechy a vegetačným krytom sa vysype kamenivom s frakciou 16 až 32 mm. Koreňová membrána musí byť úplne pokrytá. Úroveň výšky kameniva by mala byť rovnaká ako výška vegetačného krytu. Následne sa odstrihnú konce koreňovej membrány, prečnievajúce na okrajoch strechy. Nestrihajú sa priamo pri okraji a nepoužíva sa príliš ostrý nôž. Na miesta bez rastlín sa dosadia nové jedince. Vegetačný kryt je potrebné po uložení polievať, kým substrát nebude úplne nasiaknutý.

Odvodňovanie so separačnou vrstvou

Odvodňovací systém Urbanscape tvorí separačná vrstva s obojstranným odvodňovaním a doska z extrudovaného polystyrénu, ktorá zachytáva vodu. Dosky separačnej vrstvy sú na jednej strane perforované. Možno ich teda inštalovať tak, že perforácia je na ich vrchnej strane, čo umožňuje zachytávanie vody. Tento systém zabezpečuje separáciu vody v období sucha a jej rýchly odtok pri výdatných zrážkach. Zároveň umožňuje prístup vzduchu ku koreňom rastlín.

Odvodňovanie so separačnou vrstvou
Odvodňovací systém Urbanscape tvorí separačná vrstva s obojstranným odvodňovaním a doska z extrudovaného polystyrénu, ktorá zachytáva vodu. Dosky separačnej vrstvy sú na jednej strane perforované. Možno ich teda inštalovať tak, že perforácia je na ich vrchnej strane, čo umožňuje zachytávanie vody. Tento systém zabezpečuje separáciu vody v období sucha a jej rýchly odtok pri výdatných zrážkach. Zároveň umožňuje prístup vzduchu ku koreňom rastlín.

01 | Príprava strechy
Pred ukladaním jednotlivých vrstiev je potrebné strechu dôkladne pozametať a skontrolovať, či nie je poškodená hydroizolácia, aby sa zabezpečila jej vodotesnosť.

02 | Koreňová membrána
Na hydroizoláciu sa uloží koreňová membrána tak, aby hydroizoláciu na všetkých okrajoch strechy prekrývala aspoň o 50 cm. Uloženú membránu treba zabezpečiť proti zdvíhaniu vetrom. Na miestach, kde zo strechy vystupuje odvodňovací žľab, sa do membrány nožom so zakrivenou čepeľou vyrežú zodpovedajúce otvory.

03 | Odvodňovací systém
Na membránu sa uloží odvodňovací systém. Systém so separačnou fóliou tvoria na jednej strane perforované panely, ktoré treba ukladať otvormi hore a tak, aby sa vzájomne prekrývali. Pásy systému bez separačnej fólie treba rozvinúť bielou textíliou nahor a upevniť. Medzi jednotlivými pásmi nesmú byť škáry. Na miestach odvodňovacích žľabov sa nožom so zakrivenou čepeľou tiež vyrežú príslušné otvory.

04 | Substrát
Na odvodňovací systém sa rozprestrie vrstva substrátu. Okraje jednotlivých pásov musia k sebe priliehať čo najtesnejšie. Na okrajoch strechy sa môže vynechať pás bez substrátu so šírkou približne 20 cm, ktorý sa neskôr vysype štrkom. Na prispôsobenie rozmerov substrátu rozmerom strechy sa odporúča použiť nožnice.

05 | Vegetačný kryt
Baly vegetačného krytu sa začnú rozprestierať jemne zo stredu strechy. Musia byť umiestnené presne. Pásy vegetačného krytu možno na presné rozmery narezať nožom so zakrivenou čepeľou, prípadne sa môžu použiť nožnice. Vegetačný kryt musí pokryť celú plochu vysypanú substrátom.

06 | Sieťky na žľaby
Po uložení vegetačného krytu sa na odvodňovacie žľaby nasadia sieťky. Okolo vegetačného krytu sa následne umiestni hliníkový profil v tvare L a jeho kratšia strana sa vsunie pod separačnú fóliu alebo odvodňovacie pásy.

07 | Pás kameniva
Vynechaný 20-centimetrový pás medzi okrajom strechy a vegetačným krytom sa vysype kamenivom s frakciou 16 až 32 mm. Koreňová membrána musí byť úplne pokrytá kamenivom. Úroveň výšky kameniva by mala byť rovnaká ako výška vegetačného krytu.

08 | Záverečný krok
Ako posledný krok sa odstrihnú okraje koreňovej membrány, ktoré presahujú strechu. Nestrihajú sa priamo pri okraji a nesmie sa použiť príliš ostrý nôž. Na miestach bez rastlín sa dosadia nové rastliny. Vegetačný kryt sa polieva vodou až do úplného nasiaknutia.

Info o materiáli:

 •  Koreňová membrána z LD polyetylénu proti prerastaniu koreňov do štruktúry vegetačnej strechy
 • Na jednej strane perforovaná separačná vrstva na báze plastu s obojstranným odvodňovaním plus doska z extrudovaného polystyrénu na zachytenie vody alebo separačná vrstva z tvrdeného polyetylénu s geotextíliou na vrchu každého výstupku
 • Kotúč substrátu vyrobený z dlhých vlákien minerálnej vlny – nerecyklované minerálne vlákna
 • Biologicky rozložiteľný vegetačný kryt z 10 až 12 rozličných druhov rozchodníka

Čo budte potrebovať:

 • Koreňová membrána; Koreňová membrána Urbanscape; 0,5 mm × 4 × 25 m
 • Odvodňovací systém; Odvodňovací systém Urbanscape so separačnou vrstvou + extrudovaný polystyrén; 25 mm × 0,9 × 1,96 m alebo Odvodňovací systém Urbanscape bez separačnej vrstvy; 10 mm × 2 × 12,5 m
 • Substrát  Bal substrátu Urbanscape Green Roll (HTC GR), tri druhy Standard, Medium, High hrúbka 20 alebo 40 mm, šírka 1 m, dĺžka 3 až 6 m
 • Vegetačný kryt; Vegetačný kryt Urbanscape z rozličných druhov rozchodníka; hrúbka 20 až 40 mm, štandardná veľkosť 1 × 2 m, maximálna dĺžka balu 20 až 25 m
 • Kamenivo; frakcia 16 až 32 mm
 • Hliníkový profil v tvare L  
 • Náradie; metla; meter; nôž so zakrivenou čepeľou; nožnice

TEXT + FOTO: Knauf Insulation

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné Materiály.

Komentáre