Partneri sekcie:

Vo svete šikmých striech

Vo svete šikmých striech

Neoddeliteľnou súčasťou každej stavby je strecha a spolu so základmi a nosnými múrmi ovplyvňuje trvácnosť, kvalitu, bezpečnosť a estetický charakter každej budovy. Strechy patria medzi konštrukčné systémy, pri ktorých výstavbe sa neoplatí šetriť. Pri navrhovaní strechy musíme zohľadňovať viacero faktorov a odporúčania výrobcov počas realizácie netreba podceňovať. Diskusné príspevky našich odborníkov sa jednoznačne zhodujú v tom, že profesionálny prístup je nutný od prvých náčrtov na výkresoch až po realizáciu.


Ing. Branislav Audy
vedúci technického oddelenia
BRAMAC – strešné systémy, spol. s r.o.
Dipl. Ing. Gabriel Boros
konateľ
RHEINZINK SK s.r.o.
Ing. Ivan Kolárik
konateľ
Kontrakting stavebné montáže, spol. s r. o.
Rudolf Rusiňák
manažér distribúcie a predaja
Ruukki Slovakia, s. r.o.
 Ing. Jiří Vlk
riaditeľ pre ČR a SR
ROTO stavební elementy, s. r. o.
 Ján Hriňák
vedúci divízie kvalifikácie
ROVA, spol. s r. o.

Aké faktory treba zohľadňovať pri výbere krytiny na šikmé strechy?
B. Audy: V súčasnosti existuje na trhu množstvo výrobcov a dodávateľov strešných krytín. Vybrať tú správnu je pre zákazníka niekedy naozaj zložité. Pri rozhodovaní je vhodné obrátiť sa na projektanta, špecializované stavebniny alebo skúsené pokrývačské firmy. Preferovanie najnižšej ceny môže byť v konečnom dôsledku veľkým sklamaním. Pri výbere materiálu treba zohľadňovať aj ponúkaný servis, kompletnosť strešného systému a záruku.

Ak krytinu aj doplnky dodáva jeden výrobca, zákazníkovi odpadajú možné budúce problémy so zisťovaním, ktorý materiál od ktorého dodávateľa spôsobil zatekanie. Pri výbere strechy odporúčam oslovovať predovšetkým domácich výrobcov a známe značky, pretože v súčasnosti niektorí predajcovia dovážajú na Slovensko čokoľvek, čo dokážu dobre predať. Keď obchod neprosperuje, predajca zanikne a následná reklamácia výrobku býva veľmi zložitá a zdĺhavá.

G. Boros: Šikmé strechy majú na Slovensku dlhú tradíciu. Hlavné opodstatnenie nachádzajú v klimaticky náročných oblastiach – v oblastiach bohatých na sneh. Uplatňujú sa tiež mimo spomenutých oblastí, kde nadväzujú na tradíciu ich použitia alebo spĺňajú architektonické očakávania. Zásadnou zmenou v histórii šikmých striech bolo zobytnenie podkrovných priestorov.

Na výber vhodnej krytiny pre šikmé strechy vplýva predovšetkým umiestnenie stavby (nadmorská výška, výška nad terénom, miera zastavania lokality), tvar a rozmery objektu alebo konštrukcie strechy, účel objektu, sklon strešnej roviny (10° až 45°), miera znečistenia ovzdušia, ako aj zámer využiť podkrovné priestory na obytné účely. Vo vyspelých štátoch západnej Európy je jedným z najdôležitejších kritérií na výber krytiny ekologické hľadisko a celková bilancia životnosti zvoleného materiálu. Prvotný výber strešnej krytiny uskutočňuje riešiteľ projektu. Ten je ovplyvnený vlastnými predstavami o budúcom objekte, ktoré vychádzajú zo subjektívneho názoru alebo skúseností z predchádzajúcich realizácií. Rozhodovací proces výrazným spôsobom ovplyvňuje aj ekonomické hľadisko a očakávaná životnosť stavby.

J. Hriňák: Podstatné faktory, ktoré ovplyvňujú výber strešnej krytiny sa nestanovujú len na základe klimatických či konštrukčných prvkov, ale aj pod vplyvom zachovania určitých architektonických štýlov, prípadne technologických postupov. Dôležitým faktorom je miesto, resp. oblasť, kde sa konkrétna stavba nachádza. Na základe týchto podmienok musíme špecifikovať sklon strechy, jej nosnosť a danú záťaž, ktorú dokáže strešná krytina uniesť podľa stanovenej a prislúchajúcej snehovej oblasti, a na to nadväzujúce technické riešenie.

Dôležitú úlohu pri výbere krytiny zohráva jej hmotnosť, funkčné využitie alebo občasné zaťaženie v prípade opravy strechy. Podľa týchto ekvivalentov dokážeme presne stanoviť vhodnosť požadovaného materiálu a čo najvhodnejší variant strešného systému. Niekedy sa nedodržiavajú odporúčania výrobcov pre podmienky, v ktorých možno daný materiál použiť. Ak sa napríklad nedodržia minimálne sklony pre jednotlivé druhy materiálov, môže vniknúť do strešného plášťa cez drážky voda vplyvom dažďa hnaného vetrom.

I. Kolárik: Podkladom na realizáciu každej stavby by mal byť projekt – a to aj v prípade, ak ide o rekonštrukciu či opravu. Žiaľ, projekt sa v našich končinách neraz vníma ako nutné zlo, ktoré treba na vybavenie papierov. Preto výber krytiny a návrh konštrukcie strechy často nerobí kvalifikovaná osoba ale laik, ktorý nerozumie mnohým súvislostiam, ovplyvňujúcim samotnú kvalitu a funkčnosť strechy. Ak teda budeme uvažovať v kategórii kvalifikovaných návrhov, k významným faktorom patria požadovaná životnosť strechy a technické parametre plášťa (pasívne, resp. energeticky nízkonáročné objekty), konštrukcia strechy a skladba strešného plášťa, sklon strešných rovín, celkový tvar strešnej konštrukcie a možnosť bezpečného a funkčného vyriešenia všetkých detailov. Výber strešnej krytiny ovplyvňujú predovšetkým finančné možnosti investora, architektonický výraz objektu a umiestnenie objektu vzhľadom na konfiguráciu terénu a okolitú zástavbu – vplyv vetra, snehových zrážok a riziko vytvárania ľadových bariér a cencúľov.

R. Rusiňák: Pri výbere strešnej krytiny treba brať do úvahy niekoľko faktorov. Jedným z najdôležitejších je technický stav daného objektu a najmä stav jeho krovu. Pri starších objektoch, kde technický stav krovu nedovoľuje použitie betónovej alebo pálenej strešnej krytiny, sa musí použiť ľahká strešná krytina. Tá svojou nízkou hmotnosťou nezaťažuje murivo ani konštrukciu krovu. Pri použití oceľových strešných krytín z pozinkovaného plechu s lakoplastovou povrchovou úpravou váži 1 m2 krytiny menej ako 5 kg.
Nezanedbateľný faktor je ekonomická stránka. Pri novostavbách alebo rekonštrukciách možno navrhnúť odľahčenú konštrukciu krovu s menšou šírkou krokiev. To do značnej miery zníži náklady na materiál a uľahčí montáž samotného krovu.

Výber vhodného druhu strešnej krytiny ovplyvňuje aj sklon strechy. Oceľové strešné krytiny v tvare škridlovej tabule možno aplikovať už od sklonu 8°. Strešné krytiny z trapézových plechov alebo krytiny s tzv. stojatým falcom od sklonu 6°.

Pri mnohých zákazníkoch rozhodujú obchodné a záručné podmienky, ktoré im poskytne výrobca danej strešnej krytiny. Na výber tej vhodnej vplýva aj geografická oblasť, v ktorej sa daný objekt nachádza. V oblastiach s väčším množstvom snehových zrážok prevládajú ešte z minulosti plechové strechy a tento trend do určitej miery pokračuje aj dnes. Samozrejme, určitý vplyv na výber strešnej krytiny má tradícia v danej lokalite a vkus majiteľa.

J. Vlk:
Z pohľadu výrobcu strešných okien nemáme na výber krytiny žiadne zvláštne požiadavky. Dôležité je uviesť zvolený typ strešnej krytiny pri objednávke strešných okien, aby sme dodali správny typ lemovania okien, ktorý zaistí ich dokonalú integráciu v strešnom plášti.


Strešná krajina starej Bratislavy

Kvalitná strecha predlžuje životnosť každej budovy. Ktoré chyby pri realizácii sa najčastejšie podpisujú na znížení kvality, resp. životnosti strechy?
B. Audy: Som názoru, že kvalita pokrývačských prác u profesionálnych firiem rastie. Chyby v montáži vznikajú predovšetkým pri svojpomocných realizáciách. V súčasnosti sa zákazníci stále viac obracajú na profesionálne pokrývačské firmy, ktoré ručia za kvalitu realizácie, vrátane garancií. Zníženie kvality strechy často spôsobuje nesprávny výber poistných hydroizolácií. Pestrá škála cien a kvality, bohužiaľ, ponúka aj veľa možností na výber nevhodných kombinácií v strešnej skladbe. Nevhodné typy poistných hydroizolačných fólií použité v strechách spôsobujú časté kondenzácie s následným vtekaním vody až do interiéru.

Zdrojom možných problémov sú niekedy detaily zložitých striech – s množstvom prienikov plôch, úžľabí a nároží. Montáž týchto detailov si vyžaduje mimoriadnu precíznosť. Všeobecne platí pravidlo, že tvarová zložitosť striech by mala ustupovať jednoduchosti a účelnosti spolu so zvyšovaním nadmorskej výšky.

G. Boros: Chyby, ktoré vznikajú pri realizácii strechy vyplývajú najčastejšie z neznalosti základných normatívnych a technologických predpisov. Na Slovensku je bežnou praxou realizovať práce na zastrešení stavby bez realizačného projektu. Projekt síce zaťaží rozpočet stavebníka, no v priebehu realizácie predstavuje záväzný dokument pre všetky zúčastnené remeslá a stanovuje jasné pravidlá správneho zabudovania jednotlivých materiálov a konštrukcií. Absencia projektu vnáša do realizácie chaos a vytvára priestor pre závažné nedostatky.

V poslednom období sme svedkami nedostatku kvalifikovaných pracovných síl. Stáva sa, že odborné montážne práce vykonáva nekvalifikovaný personál, ktorý sa často riadi heslami typu: „je to vysoko, aj tak to nikto neuvidí“, „tmel vyrieši všetko“ a podobne. Niekedy sám investor vytvára vhodné podmienky na vznik chýb. Z cenových dôvodov sa alternujú nosné technológie a materiály bez ohľadu na ich funkčnosť. Neodborne erudovaný stavebný dozor vytvára priestor na vznik závažných, často neopraviteľných chýb. Je nutné zvážiť použitie technológií pre šikmé strechy, ktoré pochádzajú z krajín s rozdielnou klímou.

Medzi najčastejšie sa vyskytujúce nedostatky pri realizácii plechových striech na dvojitú stojatú drážku patrí ich vyhotovenie bez odvetrania, kotvenie krytinových pásov bez dilatácie, podcenenie teplotnej rozťažnosti kovov či priame kotvenie klampiarskych konštrukcií do podkladu. Závažnou chybou je aj kladenie krytinových pásov pri sklone menšom ako 3°, nedostatočné množstvo spôn na štvorcový meter strešnej krytiny, čím dochádza k zvlneniu povrchu, hlučnosti krytiny a zvýšeniu rizika jej uvoľnenia v prípade limitného zaťaženia vetrom. Nedodržaním stanovených parametrov podkladovej konštrukcie môže takisto dôjsť k uvoľneniu krytiny aj s podkladom.

Absenciou celoplošného podkladu vzniká extrémne zvlnenie – pri nárazovom bodovom zaťažení hrozí poškodenie celistvosti materiálu alebo spojov. Niekedy sa v rámci šetrenia finančných prostriedkov nedodržiava predpísaná hrúbka materiálu v závislosti od rozvinutej šírky krytinového pásu. Zatekanie strechy má na svedomí nesprávna voľba priečnych spojov v závislosti od sklonu strechy, oplechovanie komínov, ako aj prestupy cez strešný plášť riešené formou jednodielnej konštrukcie bez uzavieracej omietkovej dilatačnej lišty. Zatekanie môžu spôsobiť tiež prestupy cez krytinu z ušľachtilých materiálov, riešené bez spájkovania – tmelením. Pozor si treba dať aj na prekročenie povolených limitov pre dĺžku krytinových pásov – vzniká problém s teplotnou rozťažnosťou a zatekaním.

J. Hriňák: Najčastejšími problémami, resp. chybami sú nesprávne vyhotovená projektová dokumentácia či výber nevhodného materiálu. Pri realizácii strechy treba prihliadať na vhodný výber strešnej krytiny a doplnkového strešného systému, ktorý aj po niekoľkých rokoch nestráca na svojej funkčnosti. Dôležitú úlohu pri strešnej skladbe zohráva kvalitná paropriepustná fólia. Investori a montážne firmy v snahe znížiť náklady volia často lacnejšiu a menej kvalitnú fóliu. Podstatným faktorom je správna montáž jednotlivých detailov, ktoré zabezpečujú celkovú funkčnosť strešného plášťa. Aby sme efektívne predišli prípadným poruchám striech alebo neskorším komplikáciám, musíme dodržiavať stanovené normy, ktoré odporúča konkrétny výrobca. Z hľadiska uchovania dlhej životnosti strechy, je nutné vykonávať rovnomerné ošetrenie krytiny a taktiež pri realizácii strechy našľapovať na krytinu len na miestach podložených latami a s prislúchajúcou vhodnou mäkkou obuvou.

I. Kolárik: Ako vyplýva z kontextu prvej otázky, budeme hovoriť o šikmej streche a budeme vychádzať z predpokladu, že jej návrh a realizáciu zabezpečujú kvalifikované osoby. Pri jej správnom návrhu musíme brať do úvahy faktory, ktoré sme vymenovali vyššie a priradiť im určitú váhu pre konečný návrh a výber krytiny. Jedným z najdôležitejších faktorov je životnosť strechy a finančné možnosti investora. Je veľmi zložité navrhnúť a postaviť strechu so životnosťou mnoho desiatok rokov, ak sú finančné schopnosti investora značne obmedzené. V takomto prípade nie je často dostatok prostriedkov na správny a kompletný návrh strešného súvrstvia, ako aj na výber kvalitných materiálov. Kvalita a životnosť strechy je daná kvalitou a životnosťou jej najslabšieho článku, vrátane projektu! Pri nekvalitnom návrhu konštrukcie strechy dochádza po čase k poruchám – najčastejšie ku zvýšenej kondenzácii v strešnom plášti a jej prenikaniu do interiéru, prípadne k vnikaniu zrážkovej vody a vlhkosti do strešného súvrstvia a vnútorných konštrukcií objektu.

Ak použijeme lacnejšie a hlavne menej kvalitné materiály – parotesnú a paropriepustnú fóliu, tepelný izolant a krytinu – nemôžeme očakávať, že si celé desaťročia zachovajú požadované technické parametre – aj keď sa strechy na taký dlhý čas väčšinou konštruujú. Laická a niekedy aj odborná verejnosť si často neuvedomuje deštrukčný vplyv slnečného UV žiarenia na všetky materiály, ktoré sú mu priamo vystavené. Významným faktorom je aj striedanie teplôt v rozsahu prekračujúcom až 100 °C, snehové a dažďové zrážky. V poslednom období sa takisto zaznamenali obrovské rýchlosti vetra, ktoré v desiatkach percent presahovali najvyššie hodnoty uvádzané na Beaufortovej stupnici sily vetra. Pri takýchto rýchlostiach a lokálnych poryvoch je takmer nemožné ochrániť každú strechu pred čo len čiastočným poškodením.

R. Rusiňák: Jednou z najčastejších chýb pri realizácii oceľových strešných krytín je použitie nesprávneho montážneho náradia a nedodržanie technologického postupu odporúčaného výrobcom. V praxi sa to prejaví napríklad pri skracovaní, resp. prevádzaní šikmých rezov na profiloch. Tie sa často realizujú nevhodnými nástrojmi, ktoré spôsobujú rozptyl horúcich, takmer neviditeľných pilín. Piliny poškodzujú povrchovú úpravu materiálu a výsledkom je korózia strešnej krytiny. Na rezanie, skracovanie alebo inú úpravu tvaru oceľovej strešnej krytiny treba použiť špeciálny elektrický vysekávací nôž, tzv. niblér.

Kvalitu montáže a funkčnosť oceľovej strechy do značnej miery ovplyvňuje správne umiestnenie spojovacieho materiálu, ktorý treba na ukotvenie strešnej krytiny a na latovanie. Častou príčinou zníženia kvality, resp. nefunkčnosti strešného plášťa, je použitie nesprávneho druhu podstrešnej fólie. Použitie nesprávnej difúznej fólie – alebo dokonca jej zámena s parotesnou zábranou – môžu úplne znefunkčniť tepelnú izoláciu v strešnom plášti. Ďalšie chyby vznikajú pri použití nesprávneho príslušenstva a doplnkov na daný typ strechy. Všetkým zákazníkom odporúčame obrátiť sa na odborne spôsobilé montážne skupiny.

J. Vlk: Pri montážach strešných okien sa najčastejšie stretávame s nekvalitným zateplením strešného okna a jeho okolia a s nekvalitne zrealizovanou poistnou hydroizoláciou. Okrem zhoršených tepelno-technických vlastností spôsobuje prvá spomínaná chyba zvýšenú tvorbu kondenzátu na strešných oknách, čo napomáha ich postupnej deštrukcii. Nekvalitne zrealizovaná hydrolizolácia spôsobuje zatekanie alebo vzlínanie vlhkosti do strešného plášťa. Ďalším problémom je nekvalitné napojenie parotesnej fólie na rám strešného okna. To zasa spôsobuje prenikanie vnútornej vlhkosti do tepelnej izolácie strešného plášťa s následnou degradáciou jeho tepelnoizolačnej funkcie.

Najlepšou prevenciou proti spomínaným problémom je použitie montážnych setov doporučených výrobcom pri montáži akýchkoľvek strešných okien. Takisto možno na strechu montovať okná s vyšším stupňom kompletnosti – vybavené zatepľovacím blokom a okrajom parotesnej fólie pevne napojenými na rám strešného okna už pri výrobe.

Aké novinky prináša súčasný trh so strešnými krytinami?
B. Audy: Ponuka výrobcov strešných krytín sa každoročne rozširuje o nové modely, prípadne o jednotlivé komponenty strešných systémov. Na trh sa v tomto roku uviedla novinka v segmente tvrdých skladaných strešných krytín vhodná na kladenie šikmých striech už od sklonu 7°. Doterajšie modely krytín umožňovali kladenie striech približne od 15°. Ide nielen o typ krytiny, ale aj o kompletný systém riešenia, vrátane doplnkov. Novinka reaguje na nové trendy v architektúre, pre ktoré je charakteristické zjednodušovanie tvarov a znižovanie sklonov šikmých striech. Druhou novinkou je uvedenie solárnych kolektorov integrovaných do krytiny. Montáž prebieha súčasne s montážou krytiny profesionálnou strechárskou firmou. Výhodou je, že nemusia byť prítomné iné profesie.

Gabriel Boros:
Súčasný trh so strešnými krytinami prináša bohaté portfólio materiálov a progresívnych technických riešení. Trendy, ktoré možno sledovať vo vyspelých krajinách sa postupne presúvajú aj do našich zemepisných šírok. Vyplývajú z aktuálneho hospodárskeho a spoločenského diania vo svete. Zvyšovanie cien energií z tradičných zdrojov je hnacím motorom na vývoj sofistikovaných technológií na využívanie obnoviteľných zdrojov energie (OZE). Pozitívne hodnotím zlepšujúci sa prístup zo strany štátu v oblasti podpory uplatnenia systémov, ktoré využívajú OZE. Mnohí zodpovedne zmýšľajúci výrobcovia strešných materiálov každoročne vylepšujú kvalitu svojich produktov a zaraďujú do výrobných programov multifunkčné systémy. Ďalším pozitívnym trendom, ktorý postupne preniká, je prefabrikácia montážnych postupov, použitím najmodernejších strojných zariadení a pracovného náradia – umožňujú dôsledné vykonávanie odborných prác na streche.

J. Hriňák: Do pozornosti by som rád uviedol plechovú strešnú krytinu, zloženú z maloformátových dielcov. Ich tvar umožňuje ľahkú a rýchlu realizáciu strešného systému bez nutnosti vyhotovovania plánov na jej kladenie.

I. Kolárik: Výrobcovia sa snažia dosahovať čo najlepšie postavenie na trhu a udržať sa na ňom. Na úspešnosť tejto taktiky využívajú všetky metódy moderného marketingu. Preto je náročné objektívne posúdiť, čo je novinka, ktorá posúva celkové riešenie strešnej konštrukcie k vyššej kvalite, a čo je len marketingový ťah na zvýšenie predaja, za ktorým sa niekedy skrýva aj určité riziko zníženia bezpečnosti strešného systému. Preto si netrúfam otvorene vyjadriť svoj názor. Jednak by nemusel byť objektívny a pravdepodobne by som sa nevyhol pomenovaniu výrobkov či výrobcov, čo by sa mohlo vnímať ako reklama, resp. antireklama.

R. Rusiňák:
Súčasná ponuka strešných krytín na slovenskom trhu je veľmi bohatá. Zákazníci si môžu vybrať z niekoľkých druhov oceľových, pálených, šindľových, umelohmotných, betónových či iných typov strešných krytín. V posledných rokoch Slovensko zaznamenalo zvýšený záujem o oceľové strešné krytiny najmä na úkor krytín z asfaltového šindľa.

J. Vlk: Na túto otázku sa necítim byť odborníkom, avšak v segmente strešných okien je stále málo známou novinkou okno s výsuvno-kyvavým otváraním, ktoré významne zvyšuje užívateľský komfort a lepšie využíva podkrovný priestor.

Miriam Turancová
Foto: Dano Veselský