Plochá strecha s opačným poradím vrstiev ako parkovisko
Galéria(3)

Plochá strecha s opačným poradím vrstiev ako parkovisko

Partneri sekcie:

Pri návrhu a realizácii obchodných komplexov je dôležité riešiť i parkovanie pre zákazníkov. Ak okolitá výstavbaneumožňuje vybudovanie rozsiahlejších parkovísk v blízkosti stavby, možno na tento účel využiť aj strechy obchodnýchcentier. V takomto prípade sa môže pri návrhu strešných konštrukcií použiť systém strechy s opačným poradím vrstiev.

Stavebná fyzika obrátených striech

Pri konštrukcii strechy s opačným poradím vrstiev sa riziko kondenzácie znižuje udržovaním strešnej konštrukcie a hydroizolácie nad teplotou rosného bodu. Hydroizolácia, ktorá je umiestnená na teplej strane tepelnoizolačnej vrstvy, tak plní aj úlohu parozábrany. Izolačné dosky z extrudovaného polystyrénu zasa chránia hydroizoláciu pred mechanickým poškodením počas výstavby i prevádzky strechy.

Kedže pri obrátených strechách tečie voda pod tepelnoizolačnými doskami, môže odvádzať teplo z povrchu konštrukcie. Podľa klimatických podmienok a priemerného množstva dažďovej vody počas vykurovacej sezóny možno túto občasnú tepelnú stratu zanedbať alebo vyrovnať malým zvýšením hrúbky tepelnej izolácie napr. o 10 mm. To môže byť predmetom úvahy pri obrátených strechách s otvorenými povrchmi, ako je štrkový násyp alebo dlažba na terčoch. K tomuto javu však nedochádza pri strechách, kde väčšina dažďovej vody odteká po povrchu alebo sa voda nedostáva až k hydroizolácii (parkoviská, terasy, strešné záhrady).

Ak sa v budove predpokladá zvýšená relatívna vlhkosť (bazény, veľké kuchyne, práčovne atď.), riziko kondenzácie je vyššie a treba, aby ho posúdil špecialista – napr. strechy s veľkou akumulačnou schopnosťou, ako sú betónové dosky s hmotnosťou minimálne 150 až 200 kg/m2, nepodliehajú rýchlemu ochladeniu pri odtoku dažďovej vody pod tepelnoizolačnou vrstvou. Pri strechách s tenkou oceľovou nosnou konštrukciou však takéto ochladenie môže nastať najmä pri dlhodobom studenom daždi. To spôsobuje vznik kondenzácie na spodnej strane konštrukcie, čomu sa dá zabrániť zaistením minimálnej hodnoty tepelného odporu R = 0,15 m2. K/W napr. použitím preglejky (alebo inej tepelnej izolácie) hrubej 20 mm, ktorá sa umiestni pod oceľový plech z vnútornej strany.

Pri strešných záhradách, terasách alebo parkoviskách sa odporúča využiť difúznu vrstvu (napr. 30 až 50 mm štrku alebo drviny) medzi izoláciou a pôdou, dlažbou alebo povrchovou betónovou doskou na zabránenie vzniku tenkej vodnej vrstvy na povrchu tepelnoizolačných dosiek (táto vrstva by totiž fungovala ako parozábrana a mohla by spôsobovať nasiaknutie vplyvom kondenzácie spodnej vrstvy tepelnej izolácie).

Pre správnu funkciu obrátenej strechy treba dodržať tieto zásady:

  • tepelnoizolačnú vrstvu z extrudovaného polystyrénu ukladať pokiaľ možno len v jednej vrstve. Uloženie dvoch a viacerých vrstiev v snahe minimalizovať tepelné mosty môže viesť k vzniku vodného filmu medzi dvoma vrstvami, ktorý bráni prestupu vodných pár strešnou konštrukciou;
  • vhodné je použiť nenasiakavú separačnú geotextíliu (100 % polypropylén). V opačnom prípade sa v nasiaknutej geotextílii hromadí voda a opakuje sa predchádzajúci problém s vodným filmom.

Strechy ako parkoviská

Ploché strechy slúžiace ako parkoviská sú vystavené zvýšenej prevádzke a ich ochranná vrstva musí dostatočne chrániť ostatné vrstvy pred namáhaním. Preto sa tieto strechy navrhujú a realizujú najmä so zámkovou dlažbou alebo s monolitickou železobetónovou doskou. Spádový betón či monolitickú dosku sa odporúča navrhnúť v súlade s predpismi pre zastrešenie s minimálnym odporúčaným spádom 2 až 2,5 %.

Parkoviská so zámkovou dlažbou

Takúto konštrukciu parkoviska možno použiť len pri vozidlách s maximálnou celkovou hmotnosťou 4 tony. Tepelnoizolačné dosky z extrudovaného polystyrénu s pevnosťou v tlaku 500 kPa/m2 sa používajú na parkoviská osobných vozidiel s miernou prevádzkou. V prípade návrhu intenzívne využívaných parkovacích striech (napr. supermarkety, nákupné strediská atď.) sa odporúča aplikovať dosky z extrudovaného polystyrénu s pevnosťou v tlaku 700 kPa/m2. Medzi tepelnoizolačné dosky a lôžko dlažby treba položiť vrstvu nenasiakavej, difúzne otvorenej polypropylénovej geotextílie s plošnou hmotnosťou asi 140 g/m2.

Zámkovú betónovú dlažbu s hrúbkou 80 až 100 mm sa odporúča položiť do rovnomernej, 50 mm hrubej zhutnenej vrstvy ostrohranného štrkopiesku s frakciou 2/5 až 4/8 mm. Škáry medzi prvkami nesmú byť menšie ako 3 mm a väčšie ako 5 mm. Vypĺňajú sa jemným pieskom 0/2 mm a po polročnom používaní sa musia dopĺňať. Vodorovné pohyby dlažby možno vylúčiť alebo obmedziť vytvorením železobetónového rámu medzi rohmi a prerušením väčších parkovacích plôch betónovými trámami. Odtoky vody a rôzne zvislé časti budovy vystupujúce z dlažby musia mať takisto železobetónové rámy. Parkoviská so zámkovou dlažbou si vyžadujú pravidelné prehliadky a zodpovedajúcu údržbu.

Parkoviská s monolitickou železobetónovou doskou

Konštrukciu parkoviska s monolitickou železobetónovou doskou možno použiť na všetky typy záťaže v závislosti od hrúbky a výstuže nosnej dosky. Vo všeobecnosti sa používajú dosky s pevnosťou v tlaku 500 kPa/m2. Pri veľmi vysokom zaťažení alebo v prípade, že je roznášacia schopnosť železobetónovej dosky obmedzená, sa používajú tepelnoizolačné dosky s pevnosťou v tlaku až 700 kPa/m2.

V prípade železobetónových monolitických povrchov sa odporúča difúzne otvorená geotextília (napr. polypropylénová) s plošnou hmotnosťou asi 140 g/m2 ako separačná vrstva na doskách z extrudovaného polystyrénu, rovnako ako medzi štrkovým lôžkom a nosnou betónovou doskou. V prípade správne realizovanej nosnej železobetónovej dosky ju možno inštalovať bez separačnej vrstvy drveného kameniva. Hrúbka a výstuž dosky, ako aj dilatačné škáry medzi dilatačnými celkami treba dimenzovať podľa špecifikácie statika.

Ing. Igor Belička
Foto: Ravago

Autor je technicko-obchodný konzultant spoločnosti Ravago Bratislava, spol. s r. o.