ASB Stavebníctvo Strecha Odvodnenie strechy

Odvodnenie strechy

Samotnej realizácii strešného odvodňovacieho systému by mal predchádzať dôkladný odborný návrh zohľadňujúci konkrétne danosti lokality, sklon strechy, jej tvarovú, povrchovú a rozmerovú náročnosť a možnosti odvedenia vodných zrážok. Viac o tejto téme si prečítate v článku Strešný odvodňovací systém.

Partneri sekcie:

Nová súprava nosných podpier zvyšuje stabilitu odvodňovacieho systému Geberit Pluvia. Podpery výrazne obmedzujú riziko bočných vibrácií a kmitov spôsobených vysokou prietokovou rýchlosťou odvádzanej dažďovej vody.

Priestranné ploché strechy a strechy parkovacích domov ponúkajú rozmanité možnosti využitia – na hry, voľný čas, ako dodatočné parkovacie miesta alebo sčasti, prípadne celkom ako priestor na výsadbu zelene. Dôležité pri týchto plochách je zabezpečiť bezpečné odvedenie dažďovej, prípadne stekajúcej vody z obvodového plášťa v úrovni hydroizolácie účinnou plošnou drenážou.

Odkvapový systém možno montovať samostatne bežným náradím. Jednoduchosť montáže zabezpečuje použitie odkvapových spojok s tesnením EPDM. Takéto riešenie umožňuje eliminovať prácne a nie vždy vodotesné lepené či letované spoje.

Už viac než 40 rokov špičkový podtlakový systém Geberit Pluvia spoľahlivo odvodňuje strechy nákupných centier, futbalových štadiónov, skladových hál, letísk, múzeí a ďalších budov po celom svete.  

Na správnu funkčnosť strešnej konštrkcie majú vplyv viaceré faktory. Jedným z nich je aj spráne navrhnutý a realizovaný odvodňovací systém. Jeho súčasťou sú aj strešné vpusty. Ich dostatočný počet a utesnenie môžu vašu strechu ochrániť pred zatečním počas prívalových dažďov.

Bezpečné odvodnenie veľkých strešných plôch Odvodnenie veľkých strešných plôch sa stáva čoraz dôležitejšou úlohou pri modernej výstavbe obytných, priemyselných, komerčných a výškových budov a v mnohých krajinách podlieha národným predpisom a normám. Časté zrážky s veľkou intenzitou sú príčinou zvyšovania požiadaviek na plánovanie a realizáciu odvodňovacích a kanalizačných systémov s cieľom bezpečného odvedenia aj veľkého množstva vody.

Pri rekonštrukcii a sanácii plochých striech sa musia realizačné firmy často vyrovnať s radom problémov a rozličných nárokov na technické riešenia, medzi ktoré patrí predovšetkým napojenie novej hydroizolácie na vnútorné dažďové zvody, spoľahlivé vyhotovenie odvetrávacích potrubí a prestupov rozličných káblov, zabezpečenie účinného prevetrávania dvojplášťových striech a podobne.

Geberit Pluvia je systém na odvodnenie striech, založený na podtlakovom sacom princípe. Na rozdiel od bežných odvodňovacích systémov ponúka Geberit Pluvia mnohostranné riešenia pre modernú architektúru. Vysokovýkonné strešné vtoky Geberit Pluvia sa spájajú priamo pod strechou do bezspádového zberného potrubia. Tak možno odvodniť veľké strešné plochy pomocou jedného odpadového potrubia. Zjednodušuje sa tým plánovanie a skracuje sa čas potrebný na montáž. Na odvodnenie strechy je potrebné menej potrubí, čím sa možnosti architektov a projektantov pri plánovaní budovy mnohonásobne zvyšujú.

Hospodárenie s vodnými zdrojmi sa stáva nepochybne jednou z naliehavých otázok tohto tisícročia. Neustály nárast populácie a s tým súvisiace zvyšovanie potrieb pitnej vody spôsobuje celosvetový problém, preto sa hľadajú nové spôsoby čo najefektívnejšieho využívania zdrojov – a to nielen pitnej, ale aj úžitkovej a zrážkovej vody – z povrchového odtoku.

Strešná krytina by mala odolávať vodným zrážkam, ktoré sa majú bezpečne odviesť napríklad do ležatej kanalizácie. Odbornými prieskumami v zahraničí sa zistil prekvapujúco vysoký počet porúch vyskytujúcich sa na odvodnení striech budov, ktoré sú obvykle spôsobené neodborným návrhom, nekvalifikovanou realizáciou a často aj nezodpovedným zásahom samotného investora nerešpektujúceho odborné stanoviská.

Realizácia vegetačných striech je rozšírená najmä v Nemecku. Tento trend sa postupne rozširuje a získava si obľubu aj u nás. Popularita v prípade vegetačných konštrukcií plochých, ale v poslednom období aj šikmých striech spočíva predovšetkým v jednoduchosti a zároveň technickej dokonalosti strešnej skladby.