image 100440 25 v1
Galéria(9)

Chýbajúce detaily v projekte a ich dôsledky v praxi

Partneri sekcie:

Stavby (novostavby, rekonštrukcie a pod.) sa realizujú podľa projektovej dokumentácie spracovanej odborne spôsobilou osobou v súvislosti s vydaním stavebného povolenia. Táto dokumentácia nie je realizačnou dokumentáciou. Realizačná dokumentácia sa väčšinou nevytvára. Niektoré rekonštrukcie, zvyčajne výmeny krytín a zateplenie, realizačné firmy zhotovujú bez projektovej dokumentácie. V tomto prípade realizačná firma nahrádza funkciu projektanta. Aké sú dôsledky absencie realizačnej dokumentácie, projektanta a odborných znalostí pri návrhu a realizácii nadkrokvového zateplenia tepelnou izoláciou puren PIR?

1
2
3
4
5
6
7
8

Odkvapová hrana – novostavba musí spĺňať požiadavky podľa STN 73 0540 Tepelná ochrana budov platné pre šikmé strechy so sklonom ≤ 45° – odporúčaná hodnota Ur1 = 0,10 W/(m2 . K) alebo cieľová hodnota Ur3 = 0,10 W/(m2 . K). Krokva musí byť zakončená na pomúrnici. Ak sa požaduje presah cez obvodovú konštrukciu, zhotoví sa tzv. prídavnou krokvou. S odkvapovou hranou je nutné riešiť i napojenie parozábrany na obvodové konštrukcie, voliť správny druh parozábrany, lepenie a spôsob zhotovenia.

Odkvapová hrana – rekonštrukcia musí spĺňať normové požiadavky podľa STN 73 0540, platné pre šikmé strechy so sklonom ≤ 45°, UN = 0,20 W/(m2 . K). Krokva môže prechádzať cez obvodové murivo.

Štítová hrana – ak strešná konštrukcia presahuje cez štítovú hranu, je nutné zaistiť, aby pohľadové debnenie neprechádzalo z interiéru a do exteriéru. Parozábrana musí byť vzduchotesne napojená na obvodovú konštrukciu. V projekte i pri realizácii je tento detail úplne opomínaný a dôsledky sú následne veľmi závažné.

Dochádza k infiltrácii studeného vzduchu cez spoje a okolo paluboviek do interiéru. Drevené debnenie je veľkým tepelným mostom.

Komín – napojenie parozábrany a poistnej hydroizolácie na teleso komína je vo všeobecnosti komplikovaný stavebný detail. Vzdialenosť horľavých stavebných materiálov od povrchu komínových telies musí byť taká, aby ich povrchová teplota neprekročila teplotu 85 °C. Povrchová teplota horľavých materiálov je ovplyvnená typom komínového telesa a teplotou spalín.

nehorľavý materiál – trieda reakcie na oheň A, B (min. vata, penosklo)
horľavý materiál – trieda reakcie na oheň C, D (asfalt. pás, PE parozábrana, poistná. Hydroizolácia)

Každá dokončená komínová konštrukcia musí mať podľa platných predpisov identifikačný štítok, ktorý okrem iného musí obsahovať teplotnú triedu komína a minimálnu vzdialenosť plášťa komína od horľavých konštrukcií alebo materiálov. V prípade nesystémového komína preberá zodpovednosť za komín ako celok realizátor.

www.puren.com/cz

ZDROJ: PR článok spoločnosti puren