Nivelačné prístroje pre stavebníctvo
Galéria(14)

Nivelačné prístroje pre stavebníctvo

Základným a zároveň najpresnejším prístrojom na určovanie výšok, prevýšení alebo vytýčenia roviny na stavbe je nivelačný prístroj. Vzrastajúce nároky na rýchlosť a kvalitu výstavby, ale aj nastupujúce nové trendy v stavebníctve sú podnetom na neustály rozvoj a technologické napredovanie týchto prístrojov, kde hlavným motívom je nielen samotné uľahčenie obsluhy zariadenia či zberu dát, ale aj vylúčenie chýb v dôsledku zlyhania ľudského faktora. Preto sa na trhu s nivelačnými prístrojmi priebežne objavujú rôzne novinky, ale aj inovácie osvedčených typov, ktoré určite nie sú odbornej verejnosti neznáme.

Nivelačný prístroj pozostáva z troch hlavných častí, ktorými sú:

  • podložka s urovnávacími skrutkami,
  • ďalekohľad, ktorého zväčšenie môže byť 15- až 60-násobné,
  • urovnávací mechanizmus (libela alebo kompenzátor).

Podľa druhu urovnávacieho mechanizmu možno nivelačné prístroje rozdeliť na libelové alebo kompenzátorové.

Libelové nivelačné prístroje

Urovnávacím mechanizmom týchto prístrojov je nivelačná libela (vysokocitlivá rúrková libela) uložená spolu s ďalekohľadom kolmo na vertikálnu os prístroja. Urovnaním zrektifikovanej libely pomocou elevačnej skrutky (pred každým čítaním na nivelačnej late) sa zabezpečí aj urovnanie zámernej osi do horizontálnej polohy. Polohu libely možno priamo kontrolovať v zornom poli ďalekohľadu.

Kompenzátorové nivelačné prístroje

Urovnanie týchto prístrojov zabezpečuje kompenzátor – opticko-mechanický prvok, ktorý udržiava optickú os nivelačného prístroja v horizontálnej polohe za predpokladu, že je vopred nahrubo urovnaný kruhovou libelou. Tá svojím rozsahom citlivosti zabezpečuje správnu funkciu kompenzátora. Pri dobre zrektifikovanom prístroji je zámerná os totožná s optickou osou. Novšie typy kompenzátorových prístrojov sú vybavené digitálnymi technológiami, ktoré zjednodušujú a zrýchľujú štandardné postupy pri nivelačných prácach a minimalizujú vplyv ľudského faktora na výsledky meraní. Takáto automatizácia meraní zjednodušuje zber údajov a ich následné spracovanie.

Nivelačné prístroje Sokkia

Sokkia C410 je automatický nivelačný prístroj navrhnutý najmä na stavebné účely (výstavbu základov, podláh, kladenie potrubí atď.). Má štvorvláknový závesný kompenzátor s magnetickým tlmením a pracovným rozsahom 15’, ktorý odoláva vibráciám a menším mechanickým otrasom. Je vhodný aj na prácu v ťažkých podmienkach. Ďalekohľad s 20-násobným zväčšením možno zaostriť od minimálnej vzdialenosti 0,9 m. Stredná kilometrová chyba prístroja je 2,5 mm. Model umožňuje meranie dĺžok pomocou násobnej a adičnej konštanty (vzdialenosť medzi vodorovnými ryskami sa vynásobí číslom 100 a pripočíta sa 0,1 m). Je vybavený horizontálnym kruhom na meranie uhlov v 360 stupňoch alebo 400 grádoch. Pri rozmeroch 115 × 190 × 122 mm váži tento prístroj 1 kg.

Sokkia C410 Sokkia C330

Automatický nivelačný prístroj s celokovovým telom Sokkia C330 je určený na prácu v ťažkých podmienkach (vibrácie, nárazy). Krátka zaostrovacia vzdialenosť 30 cm a prídavný pravouhlo zalomený okulár umožňujú využitie prístroja aj v extrémne stiesnených priestoroch. Model spĺňa podmienky vodovzdornosti podľa medzinárodných štandardných noriem IPX triedy 4, preto ho možno použiť aj vo vlhkom prostredí (hmla, dážď). Magnetický kompenzátor prístroja s pracovným rozsahom 15’ odoláva vibráciám a mechanickým otrasom. Ďalekohľad má voliteľné 22- až 28-násobné zväčšenie so zaostrením už od vzdialenosti 0,3 m. Stredná kilometrová chyba je 2,0 mm. Prístroj umožňuje meranie uhlov pomocou horizontálneho kruhu (v stupňoch alebo grádoch) a meranie dĺžok pomocou násobnej konštanty (vzdialenosť medzi vodorovnými ryskami sa vynásobí číslom 100). Váži 1,8 kg a jeho rozmery sú 133 × 215 × 135 mm.

Sokkia SDL50
je digitálny nivelačný prístroj s automatickou registráciou meraného bodu, ktorá pri meraní eliminuje riziko chybného odčítania hodnôt z nivelačnej laty. Umožňuje merať prevýšenie, výškový rozdiel, nastavenie sklonu, horizontálnu vzdialenosť, ktoré sa zobrazujú na podsvietenom LCD displeji.

Je vybavený internou pamäťou, ktorá dokáže zaznamenať 2 000 nameraných bodov v 20 rôznych súboroch (zákazkách). Používa sa na rozsiahle výškové merania, kontrolné merania rovinnosti podláh či stropov a nivelačných ťahov.

Prístroj má závesný kompenzátor s magnetickým tlmením a pracovným rozsahom nad 15‘, ktorý zabezpečuje presné meranie aj v nepriaznivých podmienkach (-20 °C až +50 °C). Prácu vo vlhkom prostredí (hmla, dážď) umožňuje vodovzdorné vyhotovenie stroja s triedou ochrany IPX4. Ďalekohľad nivelačného prístroja s 28-násobným zväčšením možno zaostriť od minimálnej vzdialenosti 1,5 m. Pri použití laty zo skleného vlákna s čiarovým kódom je stredná kilometrová chyba 1,5 mm a presnosť merania dĺžok predstavuje 0,1 % meranej vzdialenosti, čomu zodpovedá 1 cm na 10 m. Prístroj s rozmermi 158 × 257 × 182 mm váži 2,4 kg. Je vybavený Li-ion batériou s pracovnou prevádzkou 8,5 hod. a časom nabíjania približne 2 hod. Meranie sa vykoná za 3 sekundy stlačením klávesu.

Všetky nivelačné prístroje Sokkia sú kombinovateľné s hliníkovým statívom Kombo a držiakom nivelačnej laty. Polguľová hlava statívu umožňuje rýchle urovnanie prístroja podľa libely bez použitia urovnávacích skrutiek a držiak nivelačnej laty chráni jej stupnicu pred poškodením.

Nivelačné prístroje Leica

Leica Runner24 je celokovový optický nivelačný prístroj určený na technickú niveláciu.
Má ďalekohľad s 24-násobným zväčšením a stredná kilometrová chyba je ± 2,5 mm. Jednoduchšiu kontrolu krabicovej libely umožňuje hľadáčik vybavený optickým hranolom, tzv. pentaprizmou. Model odoláva vode (IP 55), preto ho možno použiť aj na prácu vo vlhkom prostredí (hmla, dážď). Má kompenzátor s citlivosťou 0,5“ a pracovným rozsahom 15’. Váži 2,0 kg.

Optické nivelačné prístroje z radu NA700 odolávajú nárazom a striekajúcej vode podľa normy IP 57. Sú vybavené kompenzátorom s magnetickým tlmením, ktorý umožňuje odčítanie aj v nestabilnom prostredí s otrasmi. Majú ďalekohľad s 20- až 30-násobným zväčšením a stredná kilometrová chyba prístrojov sa pohybuje v rozpätí 1,2 až 2,5 mm. Pri meraní má užívateľ možnosť voľby delenia horizontálneho kruhu na 360 stupňov alebo 400 grádov. Vyrábajú sa v štyroch variantoch. Modely NA 720 a 724 vážia 1,6 kg. Hmotnosť modelov NA 728 a 730 je 1,7 kg.

Leica Sprinter sú digitálne nivelačné prístroje so stabilným kompenzátorom, ktorý má magnetické tlmenie a umožňuje meranie i v nestabilnom prostredí s otrasmi. Prístroje odstraňujú chybu z nesprávneho odčítania hodnoty na nivelačnej late, ako aj chybu zo zapisovania.  Možno ich použiť aj na prácu vo vlhkom prostredí alebo v podmienkach so zníženou viditeľnosťou pod 20 luxov. Majú LCD displej s automatickým odčítavaním hodnoty z laty a následným určením prevýšenia i vzdialenosti, ktoré možno doplniť o odčítanie uhla. Na základe týchto parametrov sa určí nielen výška, ale aj poloha meraného bodu. Tieto nivelačné prístroje majú kontrolu horizontálneho urovnania a užívateľa upozornia na vychýlenie z vodorovnej polohy. Sú vybavené funkciou Tracking, ktorá umožňuje sledovať a priebežne merať pohybujúcu sa latu. Leica Sprinter sa vyrábajú v štyroch modifikáciách. Modely M majú program líniovej nivelácie a dokážu zaregistrovať 1 000 meraní s následným prenosom do počítača. Prístroje vážia 2,5 kg a možno ich kombinovať aj so staršími typmi statívov.  Stredná kilometrová chyba pri použití štandardných lát je v závislosti od modelu 1,5 až 2,0 mm.

Pri meraní s Leica Sprinter možno použiť teleskopickú nivelačnú latu Leica GSS, ktorá má z jednej strany čiarový kód a z druhej strany klasickú nivelačnú stupnicu. V prípade, že sa tužkové batérie vybijú, možno latu otočiť a pokračovať v meraní pomocou obyčajnej nivelačnej laty.

Nivelačné prístroje Nikon a Trimble

Nikon AX-2S je optický nivelačný prístroj vybavený kompenzátorom s magnetickým tlmením. Má ďalekohľad s 20-násobným zväčšením, ktorý umožňuje zaostrenie od vzdialenosti 0,75 m. Kilometrová presnosť merania sa odhaduje na ± 2,5 mm. Meranie uhlov v grádoch (400 grádov) zabezpečuje vodorovný kruh prístroja.

Nikon AC-2S je takisto optický nivelačný prístroj s ďalekohľadom s 24-násobným zväčšením a zaostrením v minimálnej vzdialenosti 0,75 m. Stredná kilometrová chyba prístroja je ± 2,0 mm. Rovnako ako typ Nikon AX-2S aj Nikon AC-2S je vybavený vodorovným kruhom, ktorý umožňuje meranie uhlov v grádoch.

AX-25 AC-25

Digitálny nivelačný prístroj Trimble® ­DiNi® na meranie výšok a prevýšení je odolný proti vode a prachu (index ochrany IP 55), preto ho možno použiť aj na prácu vo vlhkom prostredí či v náročných podmienkach. Podsvietený displej a osvetlená bublina libely umožňujú meranie aj v podmienkach s nižšou viditeľnosťou (v šere).

Prístroj si vyžaduje menšie viditeľné zorné pole (30 cm), vďaka čomu možno merať väčšie výškové rozdiely medzi jeho stanoviskom a latou na jednu prestavu. Jeho súčasťou je interná pamäť, ktorá dokáže zaznamenať 30 000 dátových riadkov a preniesť ich do počítača. Má kompenzátor s možnosťou urovnania do 15’ a ďalekohľad s 26- až 32-násobným zväčšením. Pri použití laty s presnou invarovou kódovou stupnicou je maximálna kilometrová presnosť merania tohto prístroja ± 0,3 mm.

Užívateľ má možnosť voľby delenia horizontálneho kruhu na stupne alebo grády. Prístroj je vybavený Li-ion batériou so životnosťou tri pracovné dni bez podsvietenia a jeho hmotnosť (vrátane batérie) je 3,5 kg.

Nivelačné prístroje Topcon

Optický nivelačný prístroj AT-G6 možno použiť aj na meranie vo vlhkom prostredí či v náročných podmienkach, pretože odoláva vode a prachu podľa normy IPX7. Kompenzátor s magnetickou brzdou umožňuje urovnanie prístroja na ± 15’. Model je vybavený ďalekohľadom s 24-násobným zväčšením a možno ho zaostriť už od minimálnej vzdialenosti 0,5 m.

Efektívny priemer objektívovej šošovky je 30 mm. Stredná kilometrová chyba pri dvojitej nivelácii je ± 2,0 mm. Prístroj má horizontálny kruh, ktorý umožňuje užívateľovi deliť uhly na grády alebo stupne. Jeho hmotnosť je 1,3 kg.

Elektronické digitálne nivelačné prístroje radu DL-100C sú určené na všetky druhy nivelačných prác – od plošnej technickej nivelácie cez presnú niveláciu až po presné vytyčovanie výšok na stavbách. Sú vybavené programom, ktorý umožňuje meranie nivelačných relácií metódou technickej nivelácie, presnej nivelácie, opakované meranie bodov bokom, inverzné meranie a vytyčovanie. Do ich internej pamäte možno uložiť 2 400 záznamov z meraní a použiť jemný alebo hrubý mód čítania. V zázname sa okrem výškového merania zaregistruje aj vzdialenosť k late. K týmto prístrojom možno použiť invarové, fiberglasové alebo teleskopické hliníkové laty. Modely majú horizontálny kruh, ktorý umožňuje meranie uhlov v 360 stupňoch alebo 400 grádoch. Sú vybavené vstavanou dobíjateľnou batériou, ktorej prevádzkový čas je 10 hodín. Vážia 2,8 kg a ich rozmery sú 237 × 196 × 141 mm.

Model DL-101C má ďalekohľad s rozlišovacou schopnosťou 3“ a 32-násobným zväčšením. Kompenzátor prístroja má pracovný rozsah ± 12’ a presnosť jeho nastavenia je 0,3“.

Nivelačný prístroj DL-102C má ďalekohľad s 30-násobným zväčšením, ktorého rozlišovacia schopnosť je 3“ (rovnako ako pri type DL-101C). Model má kompenzátor s rozsahom urovnania ± 12’ a presnosťou nastavenia 0,5“.

DL-101C DL-102C

z firemných podkladov spoločností GK´99, s. r. o., Geotech, Geotronics Slovakia, s. r. o., Geodis Slovakia, s. r. o., spracovala Eva Mačugová
Foto: GK´99, Geotech, Geotronics ­Slovakia, ­Geodis Slovakia