Vyregulovaná vykurovacia sústava môže znížiť plytvanie teplom
Galéria(3)

Vyregulovaná vykurovacia sústava môže znížiť plytvanie teplom

Vyregulovaním zabezpečíte efektívnu prevádzku vykurovania a znížite poruchovosť.

Máte zateplený bytový dom? Inštalovali vám domovú kotolňu či odovzdávaciu stanicu tepla? Vymenili ste v bytoch okná alebo vykurovacie telesá s termoregulačnými ventilmi? Aj to sú dôvody, aby ste si nechali skontrolovať, či je vykurovacia sústava vo vašom bytovom dome správne hydraulicky vyregulovaná.

Prečo kontrolovať vyregulovanie

Na potrebu vyregulovania sa začalo na Slovensku poukazovať po roku 1986. Postupne bolo hydraulicky vyregulovaných 90 % vykurovacích sústav v bytových domoch. Dôvodov na kontrolu správneho nastavenia vykurovacej sústavy je niekoľko. V dome sa mohli vykonať zmeny vrátane nesystémových zásahov. Navyše, mnohé z dovtedy používaných technických riešení sú už prekonané. Ak sústava nefunguje správne, môže sa to prejaviť hlukom, nedokurovaním alebo zbytočným prekurovaním. No v mnohých prípadoch o tom ani nemusíte vedieť. Dôsledné vyregulovanie odstráni aj väčšinu skrytých porúch. Často dokáže významne znížiť faktúry bytového domu za teplo. Platí to predovšetkým po zateplení, keď vo veľkej miere klesne potreba tepla.

Čo je hydraulické vyregulovanie

Cirkuláciu vody vo vykurovacej sústave zabezpečuje obehové čerpadlo. Aby teplá voda prúdila optimálne k všetkým radiátorom, je potrebné zohľadniť, koľko tepla uniká z budovy, aký je zdroj tepla a režim vykurovania, ale aj podrobne zmapovať aktuálny stav vykurovacej sústavy. Na základe toho sa nastavia vhodné prietoky a tlakové pomery. Slúžia na to moderné regulátory diferenčného tlaku a regulačné ventily na vstupe do budovy, prípadne na stúpacích potrubiach. Pri prvom vyregulovaní sú zvyčajne priamo na radiátoroch inštalované aj prednastaviteľné termoregulačné ventily s regulačnými hlavicami.

Na čo sa pýtať

Ak už máte raz sústavu vyregulovanú, určite sa zaujímajte o to, do akej miery sa pri pôvodnom vyregulovaní zohľadnilo, že sa môže radikálne znížiť spotreba tepla po zateplení, prípadne, že bude zmenený zdroj tepla. Pri väčšine starších vyregulovaní neboli sústavy z hľadiska dnešných technických možností vyregulované optimálne. V sústavách zvyčajne chýbajú vhodné ventily umožňujúce úpravu nastavenia prietokov a stabilizáciu tlakov. Ak sa so zmenami rátalo, aj takéto sústavy treba skontrolovať a prestaviť na nové podmienky. Zvyčajne si to vyžaduje jednoduchšie a finančne nenáročné úpravy.

Koľko stojí prvé vyregulovanie?

Projekt vyregulovania by mal vychádzať nielen z dostupnej dokumentácie vykurovacej sústavy, ale aj zo zistenia reálneho stavu konkrétneho domu. Náklady na prvé vyregulovanie vrátane inštalácie regulačnej hlavice a termoregulačného ventilu sa zvyčajne pohybujú od 45 € do 75 € na vykurovacie teleso v závislosti od kvality riešenia, použitých komponentov a rozsahu prác. Náklady sa vo väčšine prípadov vrátia skôr ako do troch rokov.

Ako overiť nastavenie

Základná diagnostika nastavenia už raz vyregulovanej vykurovacej sústavy nestojí veľa. Za výjazd technikov a posúdenie vyregulovania môžete zaplatiť 100 až 200 €. Ak je to technicky možné, počas prehliadky zmerajú tlakové pomery a prietoky v sústave a overia funkčnosť hlavných ventilov. V prípade, že si to sústava vyžaduje, do hodnotiacej správy uvedú aj návrh opatrení na úsporu tepla. Potreby úprav môžu byť výrazne odlišné. Niekedy je potrebné doplniť aj zopár armatúr na spoločné rozvody vykurovania a občas je dokonca nevyhnutné vymeniť aj ventily v bytoch. Preverenie ich nastavenia by malo byť súčasťou kvalitného vyreregulovania.

Správnosť potvrdí meranie

Po vyregulovaní získa objednávateľ protokol, ktorý slúži aj ako doklad pre inšpekciu. V protokole bývajú uvedené prietoky, tlaky a pripájacie parametre v čase odovzdávania sústavy do prevádzky. Je rozdiel, či sú tieto údaje len vypočítané na základe informácií z projektovej dokumentácie alebo sa aj meraním potvrdilo, že sústava aj v skutočnosti pracuje optimálne a s odchýlkami, ktoré pripúšťa príslušná technická norma. Meranie by malo preukázať, že technické riešenie nezostalo len na papieri, ale že sa ho reálne podarilo uviesť do praxe.

Aké sú signály, že vykurovacia sústava nepracuje správne?

Do akej miery sa vo vykurovacích sústavách bytových domov plytvá energiou a čo sú skutočné príčiny porúch, zistia len špecialisti. Aj obyvateľ bytu však môže spozorovať, že sústava nepracuje správne. Najčastejšími znakmi býva nepríjemný hluk, ale aj nedokurovanie či zbytočné prekurovanie miestností.

Hluk ako najčastejší dôvod

Hluk vykurovacej sústavy je najčastejším dôvodom na opakované vyregulovanie po zateplení. Hlukom sa prejavuje vysoká rýchlosť prúdenia vykurovacieho média cez malý otvor termoregulačného ventilu. Keď sa začnú zatvárať termoregulačné ventily v bytoch, čerpadlo pracuje s menším prietokom. Vodu do zatvorených ventilov vtedy tlačí s oveľa väčšou razanciou. Riešením je správne vyregulovanie. Väčšinou býva spojené s inštaláciou regulátorov diferenčného tlaku na päte domu, prípadne na stúpacích rozvodoch. Ich cena sa začína nad 200 € a končí pri 1 000 € za kus. V minulosti sa pri vyregulovaní používali málokedy.

Prekurovanie miestností

Pôvodné vykurovacie sústavy sa po obnove domu stávajú predimenzovanými o 20 až 40 %. Ak boli pred zateplením v dome radiátorové ventily otvorené naplno, v miestnostiach mohlo byť v priemere napríklad 24 °C. Potom, čo sa dom zateplí a neurobia sa žiadne ďalšie opatrenia, napríklad úprava ekvitermickej krivky alebo vyregulovanie, teplota v bytoch môže dosiahnuť aj 28 °C. Vyregulovanie znižuje maximálne dosiahnuteľnú teplotu v bytoch a obmedzuje plytvanie.

Teplo už na dvojke

Vykurovacie teleso v nesprávne vyregulovanej sústave domu, ktorý bol zateplený, býva často teplé už pri nastavení termostatickej hlavice na stupeň 2. Stáva sa to pri neprimerane veľkom diferenčnom tlaku. Regulačná hlavica vtedy nedokáže plynulo regulovať teplotu v miestnosti. Striedavo iba vypína a zapína radiátor, ktorý sa vždy takmer celý zohreje. Hlavica tak nereaguje optimálne na vnútorné, respektíve vonkajšie tepelné zisky a teplom sa zbytočne plytvá.

Celé vykurovacie teleso je teplé

Ak je vykurovacie teleso teplé len v hornej polovici, je to v poriadku. Naopak, ak je celý radiátor teplý, môže to signalizovať problém. Voda, ktorá opúšťa radiátor, by mala byť aj o viac ako 10 °C chladnejšia ako tá, ktorá do radiátora vstupuje. Platí to aj v prípade, ak je regulačná hlavica nastavená na najvyšší stupeň.

Nedokurovanie

Problémy s nedokurovaním miestností sú typickým znakom nevyregulovanej sústavy, ktorý sa prejaví po inštalácii domovej kotolne alebo kompaktnej odovzdávacej stanice tepla, tzv. KOST. Kým bol bytový dom napojený v systéme centralizovaného zásobovania teplom, sústava často pracovala s podstatne väčším prietokom vody a všetky poruchy zostávali skryté. Nové odovzdávacie stanice a kotolne sa dimenzujú už len na množstvo tepla potrebné pre konkrétnu budovu.

Náhodné ochladenie

Ak radiátor prestáva hriať bez toho, aby sa niečo zmenilo na vonkajších alebo vnútorných teplotných podmienkach, dôvodom môže byť nový termoregulačný ventil v susedovom byte. Vo vyregulovaných vykurovacích sústavách sú takmer vždy inštalované tzv. vysokoodporové ventily, v ktorých preteká voda cez malé niekoľkomilimetrové štrbinky. Ak si niektorý vlastník bytu nechá nainštalovať nový radiátor a vymenia mu pritom aj vysokoodporový ventil za nízkoodporový, problém sa prejaví okamžite. Pri otvorení nízkoodporového ventilu radiátorom pretečie neprimerane veľký prietok vody, ktorý chýba iným radiátorom. Nízkoodporové ventily sú o čosi lacnejšie a ľahšie dostupné, preto býva táto chyba pomerne častá.

Vymeniť alebo odstrániť

Ak radiátor v byte meníte, môžete si vybrať, či bude panelový z ocele, hliníka, článkový z liatiny alebo iný. Druh vykurovacieho telesa má na vyregulovanie zanedbateľný vplyv. Správna voľba veľkosti však zabezpečuje tepelnú pohodu. Veľmi malý radiátor nedokáže pri veľkom prietoku odovzdať dostatočné teplo. Pri veľmi veľkom bude síce prietok primeraný, ale plocha radiátora sa nevyužije plnohodnotne. Navyše to môže mať nepriaznivý vplyv na presnosť merania pomerových rozdeľovačov tepla. V prípade, ak niektorý z radiátorov v byte odstránite, sústava sa bude správať, ako keby bol vypnutý. Vyregulovanie to neovplyvní.

Text je súčasťou série informačných letákov, ktoré pripravuje SIEA v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU. Projekt je financovaný v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Letáky sú k dispozícii v poradenských centrách v Bratislave, Trenčíne, Banskej Bystrici a v Košiciach. Záujem o letáky, prípadne o osobnú konzultáciu, je vhodné vopred dohodnúť e-mailom alebo telefonicky na bezplatnom čísle 0800 199 399.

Vyregulovanie vykurovacej sústavy bytových domov vyžaduje aj legislatíva

§ 8 zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov
Vlastník existujúcej budovy je povinný zabezpečiť reguláciu zásobovania teplom v budove a hydraulické vyváženie vykurovacej sústavy budovy po každom zásahu do jej tepelnej ochrany alebo technického systému.

§ 11 zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti
Vlastník budovy, ktorej celková podlahová plocha je väčšia ako 1 000 m, bol povinný do konca roka 2017 zabezpečiť a následne udržiavať hydraulicky vyregulovaný vykurovací systém v budove s ústredným teplovodným vykurovaním.

 

TEXT | Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA), www.zitenergiou.sk
FOTO | SIEA

Článok bol uvejnený v časopise Správa budov 3/2018.