image 71565 25 v1

Spojenie bytov v rámci bytového domu

Načo by ste mali pamätať, ak sa rozhodnete spojiť dva byty na jednom podlaží bytového domu.

Ako by sa  malo postupovať, ak si niekto chce spojiť dve bytové jednotky tak, že zaberie časť (spoločnej) chodby a oddelí ju stavebne a dverami?
Ďakujem

Odpoveď
Tento prípad má dve roviny:
1. Spojenie dvoch bytových jednotiek musí byť realizované na základe stavebného povolenia, o ktoré musí stavebník – vlastník oboch bytov požiadať príslušný stavebný úrad.

2. Na zabratie priestoru, ktorý je spoločným priestorom musí mať stavebník súhlas vlastníkov. Spoločné priestory sú v podielovom spoluvlastníctve všetkých vlastníkov a každý vlastník sa musí vzdať svojej prislúchajúcej časti k tomuto priestoru. Zároveň stavebník musí za túto spoločnú časť zaplatiť, pretože si kupuje od ostatných vlastníkov časť ich spoločného majetku. Príjem za predaj spoločnej časti je príjmom fondu prevádzky, údržby a opráv, ak sa vlastníci nedohodnú inak.
Touto stavebnou úpravou dôjde aj ku zmene spoluvlastníckych podielov, pretože sa zmení – zväčší celková plocha spojených bytov o plochu zabratého spoločného priestoru a zároveň sa tým zvýši aj celková plocha všetkých bytov. Spoluvlastnícke podiely sa musia prepočítať a zmenu je treba zaviesť aj do príslušného listu vlastníctva vedeného katastrálnym úradom.

Ing. Otília Leskovská, 1. viceprezidentka Združenia spoločenstiev vlastníkov bytov na Slovensku
Ilustračné foto: Dano Veselský