image 89882 25 v1

Ako získať bezúročný úver zo ŠFRB na obnovu bytového domu

Rok 2017 nepriniesol v oblasti financovania štátnej podpory zo ŠFRB žiadne podstatné zmeny.

Pod vedením nového generálneho riaditeľa ŠFRB Ing. Juraja Kurňavku sa pripravuje novela zákona o ŠFRB, ktorá by mala rozšíriť účely podpory a modifikovať podmienky  na zjednodušenie žiadostí od roku 2018.
V roku 2017 sa fond naďalej zameriava predovšetkým na výstavbu nájomných bytov pre sociálne slabšie skupiny obyvateľstva a na obnovu a zatepľovanie budov bytového fondu.

Novela zákona č. 150/2013 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania, ktorá je účinná od 1. januára 2016, vytvorila sieť bezpečnostných prvkov na maximálnu ochranu žiadateľa a zachovala všetky účely podpory s možnosťou kombinácie na získanie najvýhodnejších úverových podmienok. Globálnym aspektom poskytovania podpory zo ŠFRB je snaha o dosiahnutie energetického cieľa v zmysle stratégie Európa 2020.

Od 1. 1. 2016 sa požaduje ultranízkoenergetická úroveň výstavby pre všetky nové budovy, ktorá je daná hornou hranicou energetickej triedy A1 pre globálny ukazovateľ; pre obnovované budovy táto požiadavka platí, ak je to technicky, ekonomicky a funkčne uskutočniteľné, potrebné je však dodržať minimálne kritériá v zmysle STN 73 0540-2:2012/Z1: 2016.

Podmienky na poskytovanie podpory zo ŠFRB v roku 2017 vychádzajú z nasledujúcich legislatívnych predpisov:

 • zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení zákona č. 276/2015 Z. z.,
 • vyhlášky č. 284/2013 Z. z. o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo ŠFRB, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadostí v znení vyhlášky č. 341/2015 Z. z.

Obnova

V rámci obnovy bytových domov môžu vlastníci bytov získať finančné prostriedky na modernizáciu alebo rekonštrukciu spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu (výmena alebo modernizácia výťahu, výmena spoločných rozvodov plynu, elektriny, kanalizácie, vody a tepla v bytovom dome, vybudovanie bezbariérového prístupu do všetkých bytov v bytovom dome), odstránenie systémových porúch bytového domu a zateplenie bytového alebo rodinného domu.

Pod zateplením sa pritom rozumie významná obnova podľa zákona č. 555/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov súvisiaca so zateplením obvodového a strešného plášťa, zateplenie vnútorných deliacich konštrukcií medzi vykurovaným a nevykurovaným priestorom a výmenou otvorových konštrukcií.. Uvedené typy obnovy je možné riešiť samostatne alebo vo vzájomných kombináciách.

Rozdelenie obnovy na účely

A. modernizácia alebo rekonštrukcia spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu (ďalej len modernizácia bytového domu):

a) výmena alebo modernizácia výťahu v bytovom dome
(maximálna výška úveru pri výmene výťahu je 50 000 eur na jeden výťah, úroková sadzba 0,5 %);
b) výmena spoločných rozvodov plynu, elektriny, kanalizácie, vody a tepla v bytovom dome
(maximálny limit úveru je 70 €/m² podlahovej plochy bytu, úroková sadzba 0,5 %);
c) stavebná úprava spoločných častí bytového domu a spoločných zariadení bytového domu, ktorou sa umožní prístup do bytov v bytovom dome pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu (zabezpečenie bezbariérového prístupu do všetkých bytov v bytovom dome osobám s obmedzenou schopnosťou pohybu podľa § 56 až 64 vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie)
(maximálny limit úveru je 110 €/m² podlahovej plochy bytu, úroková sadzba 1 %);
d) iná modernizácia bytového domu
(maximálny limit úveru je 90 €/m² podlahovej plochy bytu, úroková sadzba 2 %).

B. odstránenie systémovej poruchy bytového domu
(maximálny limit úveru je 70 €/m² podlahovej plochy bytu, úroková sadzba 1%).

C. zateplenie bytovej budovy
(maximálny limit úveru je 85 €/m² zatepľovanej plochy pri bytovom aj rodinnom dome, úroková sadzba 1 %).

Kto môže žiadať o podporu?

Žiadateľom môže byť fyzická alebo právnická osoba a môže požadovať finančné prostriedky na rozličné účely.

Fyzická osoba

Môže žiadať finančné prostriedky:

 • na zateplenie rodinného domu; fyzickou osobou sa rozumie občan členského štátu Európskej únie s trvalým pobytom na území SR, vek min. 18 rokov, s vlastným príjmom z podnikania, zo závislej činnosti alebo príjemom podľa osobitného predpisu – štipendium, dávky dôchodkového poistenia atď.;
 • na modernizáciu bytového domu a zateplenie; fyzickou osobou sa v tomto prípade rozumie reštituent bytového domu.

Právnická osoba

Právnickou osobou sa rozumie:

 • spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov;
 • vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, zastúpení správcom;
 • obec, mesto;
 • samosprávny kraj;
 • iná právnická osoba so sídlom na území SR, ktorá vykonáva činnosť aspoň päť rokov pred podaním žiadosti.

V prípade spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov je potrebné predložiť čestné vyhlásenie predsedu spoločenstva, že spĺňa podmienky § 7c ods. 2 a 3 zákona č. 182/1993 Z. z. (účinného od 1. 7. 2016), resp. § 32e), ods. 1 zákona č. 246/2015 Z. z. o správcoch bytových domov.

Na čo sa podpora poskytuje?

Prehľad druhov podpôr na obnovu bytovej budovy nájdete v tabuľke 1.

Výpočet úrokovej sadzby

Výška úrokovej sadzby sa určí takto:

 • ak sa na jednej stavbe budú zároveň realizovať dva z typov obnovy bytového domu, určí sa spoločná úroková sadzba vo výške nižšej z hodnôt úrokovej sadzby pre dané typy obnovy;
 • ak sa na uvedenej stavbe budú zároveň realizovať tri a viac z typov obnovy, spoločná úroková sadzba sa určí vo výške vypočítanej ako rozdiel medzi najnižšou úrokovou sadzbou pre realizované typy obnovy a 0,5 percentuálneho bodu.

Z uvedeného vyplýva, že ak sa na stavbe budú zároveň realizovať minimálne tri z typov obnovy a jedným z nich bude výmena rozvodov alebo výťahov, žiadateľ získa úver s úrokovou sadzbou 0 %.

Čo treba priložiť k žiadosti

K žiadosti o finančné prostriedky zo ŠFRB nezabudnite určite priložiť:

 • zápisnicu zo schôdze vlastníkov;
 • stavebné povolenie alebo ohlásenie stavebnému úradu;
 • kolaudačné rozhodnutie na budovu (pri zatepľovaní);
 • list vlastníctva bytového domu;
 • projektovú dokumentáciu (overenú v stavebnom konaní);
 • zmluvu so zhotoviteľom stavby a rozpočet;
 • potvrdenie o odbornom dozore investora.

Aké sú podmienky poskytnutia úveru na zateplenie

Na poskytnutie úveru na zateplenie je potrebné splniť nasledujúce podmienky:

 • úspora potreby tepla na vykurovanie musí byť minimálne 35 %;
 • splnenie hygienického kritéria, kritéria výmeny vzduchu a energetického kritéria podľa STN 73 0540-2:2012/Z1: 2016;
 • splnenie kritérií na minimálne tepelnoizolačné vlastnosti stavebných konštrukcií podľa STN 73 0540-2:2012/Z1: 2016;
 • stavbu musí realizovať zhotoviteľ, ktorý má na tepelnoizolačný systém vydanú správu z inšpekcie akreditovaným inšpekčným orgánom;
 • je potrebné zabezpečiť na stavbe dohľad odborným technickým dozorom;
 • súčasťou projektového riešenia musia byť nevyhnutné súvisiace stavebné úpravy (oprava vystupujúcich častí stavby, napr. lodžia, balkón, prekrytie vstupu, strojovňa výťahu, výmena otvorových výplní v spoločných častiach, výmena okenných otvorových výplní bytov);
 • v prípade výskytu systémovej poruchy na bytovom dome sa musí preukázať, že systémová porucha bola ku dňu podania žiadosti odstránená alebo jej odstránenie je súčasťou projektového riešenia zateplenia bytovej budovy;
 • súčasťou projektového riešenia zateplenia bytovej budovy musí byť aj vyregulovanie vykurovacej sústavy;
 • budova bola daná do užívania minimálne 10 rokov pred podaním žiadosti;
 • žiadateľ musí preukázať údaje o skutočnej spotrebe tepla na vykurovanie za dve ročné vyúčtovacie obdobia pred podaním žiadosti;
 • žiadateľ sa v zmluve o poskytnutí úveru zaviaže poskytnúť údaje o skutočnej spotrebe tepla na vykurovanie za päť ročných vyúčtovacích období nasledujúcich po dokončení zateplenia;
 • na obstaranie alebo zateplenie bytovej budovy nebola poskytnutá podpora z fondu alebo dotácia MDV SR.

Do obstarávacej ceny zateplenia a výmeny spoločných rozvodov sa môže započítať aj cena za vybudovanie technického zariadenia, ktoré bude využívať obnoviteľné zdroje energie alebo zariadenia na mechanické vetranie so systémom rekuperácie tepla. V uvedenom prípade je potrebné predložiť k žiadosti o úver aj právoplatné stavebné povolenie na inštaláciu uvedených zariadení.

Čím môžete úver zabezpečiť?

Vybrané formy zabezpečenia úveru nájdete v tabuľke 2.

Postup pri podávaní žiadosti

Pridelenie finančných prostriedkov zo ŠFRB má takúto postupnosť:

 • žiadateľ predloží písomnú žiadosť fondu prostredníctvom mestského úradu v sídle okresu (MÚ) podľa miesta stavby v termíne od 15. 1. – 31. 10. príslušného kalendárneho roka;
 • žiadosť je po overení podkladov na MÚ do 10 pracovných dní zaregistrovaná do systému elektronického príjmu žiadostí, kde je automaticky vygenerované poradové číslo žiadosti v celkovom poradovníku ŠFRB;
 • po overení pracovníkom MÚ je žiadosť odoslaná na ŠFRB;
 • ak má fond v rozpočte disponibilné finančné prostriedky na príslušný účel, posúdi žiadosť a oznámi žiadateľovi možnosť poskytnutia podpory; fond rozhodne o poskytnutí podpory podľa poradia žiadostí v zákonných lehotách;
 • ak žiadosť nespĺňa podmienky zákona, prípadne sú vyčerpané disponibilné finančné prostriedky na daný účel, fond rozhodne o neposkytnutí podpory a vráti žiadosť žiadateľovi bezodkladne;
 • v prípade poskytnutia podpory fond zašle žiadateľovi návrh zmluvy o poskytnutí podpory do 30 dní odo dňa podpisu rozhodnutia;
 • po obojstrannom podpísaní úverovej zmluvy a zriadení záložného práva otvorí ŠFRB žiadateľovi účet v Slovenskej záručnej a rozvojovej banke, z ktorého sú financované faktúry za vykonané práce priamo na účet zhotoviteľa; každá faktúra je kontrolovaná stavebným dozorom, pracovníkom príslušného mestského úradu a odborom správy a riadenia úverov ŠFRB;
 • všetky vykonané práce musia byť v súlade s rozpočtom stavby, ktorý sa predložil k žiadosti; v prípade zmien, ku ktorým dochádza počas realizácie stavby, je potrebné písomne požiadať ŠFRB o odsúhlasenie každej zmeny prostredníctvom pracovníka mestského úradu v sídle okresu podľa miesta stavby.

V roku 2016 ukončil ŠFRB čerpanie štrukturálnych fondov v rámci projektu Jessica (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas), ktorého cieľom bolo zlepšenie energetickej efektívnosti existujúcich bytových domov. Vyčerpali sa všetky prostriedky v rámci operačných programov Bratislavský kraj (OPBK), regionálny operačný program pre regióny z mimobratislavských krajov (ROP), ako aj prostriedky operačného programu

Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (KaHR).
V roku 2016 podporil ŠFRB obnovu 34 845 bytových jednotiek, celkovo počas svojej existencie podporil obnovu 230 430 bytov.
Všetky tlačivá, zoznamy a vzory príloh na podanie žiadosti v roku 2017 sú zverejnené na stránke www.sfrb.sk.

Prečo obnovovať?

Prečo by ste sa mali do obnovy pustiť? Dôvody sú takéto:

 • technicky a užívateľsky nevyhovujúci stav bytového fondu;
 • zanedbaná údržba, havarijné stavy;
 • ukončenie životnosti technických zariadení budov (výťahy, rozvody);
 • systémové poruchy;
 • vysoká spotreba energie;
 • znečisťovanie ovzdušia, skleníkové plyny.

Potenciál úspor, prínosy obnovy

Tieto úspory a prínosy môžete po obnove očakávať:

 • zníženie potreby energie na vykurovanie o 30 % až 70 %;
 • zníženie nákladov na bývanie;
 • predĺženie životnosti stavby o 25 až 30 rokov;
 • bezpečnosť a zvýšenie komfortu bývania;
 • nové architektonické stvárnenie budovy;
 • zvýšenie trhovej ceny nehnuteľnosti;
 • zníženie emisií CO2.

Výhody financovania obnovy zo ŠFRB

Toto sú výhody financovania obnovy z finančných prostriedkov poskytnutých ŠFRB:

 • výška úrokovej sadzby od 0 %;
 • garancia úroku počas celého splácania;
 • poplatok za zriadenie účtu: 0,00 €;
 • mesačný poplatok za vedenie účtu: 0,00 €;
 • kontrola realizácie, dodržiavanie technických noriem a postupov.

TEXT: Ing. Zuzana Petrášová, Štátny fond rozvoja bývania

Ilustračné foto: Dano Veselský

Článok bol uverejnený v časopise Správa budov 1/2017.