rozhovor s ing. m. strapkovou eps sr nekvalite mozno predchadzat
Galéria(4)

Rozhovor s Ing. M. Strapkovou (EPS SR): Nekvalite možno predchádzať

Partneri sekcie:

Expandovaný polystyrén (EPS) patrí dlhodobo medzi obľúbené zatepľovacie materiály. V období rastúceho konkurenčného tlaku však bolo treba aktívne budovať dobré meno polystyrénu. V roku 2005 preto výrobcovia, spracovatelia a používatelia EPS v Slovenskej republike založili Združenie výrobcov, spracovateľov a užívateľov expandovaného polystyrénu EPS SR. S predsedníčkou združenia Ing. Martou Strapkovou sme sa rozprávali o aktuálnych výzvach v oblasti zatepľovania expandovaným polystyrénom.

01eps big image
03eps big image
rozhovor s ing m strapkovou eps sr nekvalite mozno predchadzat 5814 big image
Aká je momentálne spotreba EPS na Slovensku?
Spotreba EPS sa za posledné štyri roky stabilne drží v blízkosti hodnoty 30 000 ton, čo znamená zhruba na rekordnej úrovni z roku 2008. Nielen spotreba, ale aj kvalita expandovaného polystyrénu sa na slovenskom trhu zlepšuje. Podiel kvalitného polystyrénu, ktorého vlastnosti zodpovedajú slovenským a európskym normám, sa na celkovom objeme testovaných výrobkov v rámci monitoringu kvality zvýšil o 10 %.

Monitoring kvality EPS patrí medzi kľúčové projekty združenia, môžete nám ho priblížiť?
Cieľom tohto projektu nie je len monitoring kvality EPS a následná ochrana spotrebiteľa. Ide nám aj o nastavenie rovnakých podmienok pre všetky subjekty zaoberajúce sa výrobou, predajom alebo aplikáciou EPS na slovenskom trhu. Snažíme sa, aby sa na slovenskom trhu nedistribuoval EPS od výrobcov, ktorých výrobky nezodpovedajú platným normám a deklarovaným vlastnostiam.

Možno zabrániť distribúcii nekvalitného EPS na našom trhu?
Združenie monitoruje kvalitu polystyrénu, ktorý uvádzajú na trh jeho členovia alebo ostatní výrobcovia. V spolupráci so štátnymi inštitúciami efektívnymi nástrojmi zabraňuje uvádzaniu nekvalitných výrobkov na slovenský trh.

Zaoberáte sa aj ďalšími aktivitami v rámci svojej pôsobnosti?
Naším cieľom je vytvoriť centrum poznatkov o výrobe a aplikáciách EPS a z tohto dôvodu sme vytvorili niekoľko sekcií, v rámci ktorých naši členovia spolupracujú s významnými inštitúciami a špecialistami pre dané oblasti. Okrem sekcie kvality je významná aj sekcia požiarnej bezpečnosti, životného prostredia a normotvorby. V rámci sekcie normotvorby úzko spolupracujeme s Technickým a skúšobným ústavom stavebným (TSÚS) a Slovenským ústavom technickej normalizácie (SÚTN). V najbližšom období budeme prioritne rozvíjať aj sekciu nízkoenergetických a pasívnych domov, ako aj sekciu recyklácie a tvaroviek.
V neposlednom rade považujeme za dôležitú aj činnosť sekcie komunikácie.

Akú problematiku riešite v oblasti legislatívy?
Zastúpenie v technických výboroch pri SÚTN je veľmi dôležitou súčasťou nášho odvetvia. Uvedomujeme si, že len účasťou kvalifikovaných zástupcov možno presadzovať a korektne obhajovať naše záujmy. Združenie v súčasnosti participuje v oblasti legislatívnej a normotvornej činnosti v jednotlivých technických komisiách (TK), napríklad TK 58 (ekvivalent CEN/TC 88) – Materiály pre tepelné izolácie a TK 17 (ekvivalent CEN/TC 127) – Požiarna bezpečnosť stavieb.

Ako by ste zhodnotili spoluprácu so zahraničnými kolegami?
Spolupráca funguje výborne najmä s českým Sdružením EPS ČR. V rámci tohto partnerstva si navzájom pomáhame pri riešení mnohých otázok, spolupracujeme pri organizovaní odborných podujatí a takisto aj pri realizácii požiarnych skúšok v zmysle platných noriem, ktorých výsledky ďalej sprístupňujeme odbornej verejnosti.

Sme aj členom EUMEPS – Združenia európskych výrobcov expandovaného polystyrénu (European Manufacturers of Expanded Polystyrene), ktoré bolo založené v roku 1989 na podporu a propagáciu európskych výrobcov expandovaného polystyrénu (EPS) prostredníctvom národných asociácií. EUMEPS monitoruje a koordinuje aj proces neustáleho zlepšovania výroby a kvality EPS v Európe. Cieľom je, aby EPS patril medzi rešpektované materiály vhodné na výstavbu bezpečných, komfortných a energeticky hospodárnych budov, a tak značne prispel k zmierneniu účinkov emisii skleníkových plynov.

Medzinárodná spolupráca nám umožňuje získavať informácie o aktuálnom dianí na európskej úrovni.

Je združenie EPS garanciou aj pre koncového spotrebiteľa?
Združenie EPS SR je profesijné združenie, ktoré garantuje kvalitu výrobkov svojich členov. Môžem potvrdiť, že skúšky monitoringu kvality opakovane potvrdzujú vyššiu kvalitu výrobkov od členov Združenia EPS SR.

Ako prebieha proces prijatia nového člena?
Členstvo v združení je zárukou kvality aj vzhľadom na spôsob výberu našich členov. Členom združenia sa môžu stať fyzické a právnické osoby. Pred prijatím požiadame uchádzača o zaslanie základných informácií o jeho spoločnosti a výrobkoch. Zaujíma nás, prečo má záujem o členstvo v združení, čo od neho očakáva a ako vidí svoju úlohu v ňom. Predseda združenia navštívi spoločnosť uchádzača. Cieľom návštevy je potvrdiť existenciu výroby EPS na území SR a schopnosť výrobcu produkovať a uvádzať na trh EPS v súlade s platnými normatívnymi a technickými predpismi.

Ak výrobca vyhovie podmienkam prijatia, zástupcovia spoločnosti sú prizvaní na rokovanie valného zhromaždenia združenia, na ktorom sa po predstavení spoločnosti rozhodne o jeho prijatí za riadneho člena združenia.

O Združení EPS SR
Združenie výrobcov, spracovateľov a užívateľov expandovaného polystyrénu na Slovensku je dobrovoľným a nezávislým združením členov, ktorých podnikateľské aktivity pokrývajú celý komplex problematiky spätej s výrobou, projektovaním a montážou zateplenia pomocou EPS. Vzniklo v roku 2005 s cieľom podporovať rozvoj dopytu po EPS, participovať na tvorbe noriem a legislatívnych opatrení, kontrolovať a zvyšovať kvalitu výrobkov z EPS, poskytovať konzultácie v oblasti spracovania a montáže výrobkov z EPS a podieľať sa na úsporách energie.

Združenie EPS SR má 12 členov vrátane zástupcu Plastics Europe Brusel. Členovia združenia pokrývajú približne 75 % slovenského trhu s expandovaným polystyrénom. Členmi združenia sú výrobcovia dosiek EPS a ďalšie spoločnosti a odborníci z oblasti EPS, ktorí pôsobia v Slovenskej republike. Združenie úzko spolupracuje s príbuznými profesijnými organizáciami, školami, výskumnými pracoviskami, štátnymi inštitúciami a s mnohými odborníkmi z rôznych oborov. Združenie EPS SR je takisto členom EUMEPS – Európskeho združenia výrobcov EPS.

Rozhovor spracovala: -kd-
FOTO: EPS SR, Dano Veselský

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné materiály.