image 70299 25 v1
Galéria(7)

Problematické detaily šikmých striech

Partneri sekcie:

Pri rekonštrukciách historických objektov či výstavbe podkrovia bytových a rodinných domov riešia projektanti rôzne typy šikmých striech.

03 Ruuki DETail TS OH 2 Odkvapova hrana   zateplena strecha
01 detail tondach labie
02 foto tondach BOBROVKA HS PR BA Csaky 25
06 Mediterran detaily Hreben   odkvap
07 DSC1036
04 Ruuki foto MG 2162

Dobrá strecha, ktorá je nenáročná na údržbu, a zároveň si zachováva svoj vzhľad dlhé roky (pritom čas, vrtochy počasia či sadanie objektu nemajú vplyv na kvalitu jej realizácie), je na nezaplatenie. Pri zložitejších a plošne väčších strechách je vhodné vyberať krytinu od renomovanej firmy, strešný plášť zveriť do rúk odborníkov a dohliadnuť na kvalitné vyhotovenie problematických detailov

Ruukki, Fínska plechová strecha

Výrobca strešnej plechovej krytiny Ruukki odporúča pred položením novej krytiny na existujúci krov skontrolovať stav nosných strešných konštrukcií a lát. Zlý krov a nerovné latovanie totiž výrazne skracujú životnosť strechy. Skladba zobrazenej strechy má prevetrávanú medzeru umiestnenú pod difúznou fóliou, hoci v praxi je bežnejšia fólia pod kontralatami. Ich výška určuje veľkosť prevetrávanej medzery pod strešnou krytinou. Na následné latovanie je možné použiť aj hliníkové profily s optimálnymi rozstupmi podľa formátu strešnej krytiny. Pri ukladaní plechových strešných šablón na kovové laty je nevyhnutné medzi ne vkladať akustické tesnenie. Všetky priestupy cez strechu a spoje strešných rovín musia byť vodotesné. Kontrolu vodotesnosti treba vykonať ešte pred položením samotnej krytiny. Do lôžka úžľabia treba medzi štandardné rozloženie lát ešte uložiť prídavné laty a úžľabie oplechovať. Pri ukladaní krytiny sa musí dávať pozor na zámenu spojovacích a kotviacich skrutiek. Spojovacie skrutky slúžia na spojenie jednotlivých strešných šablón a uťahujú sa nástrojmi s menším momentom ako kotviace, ktoré upevňujú krytinu k latám. Všetky skrutky treba montovať kolmo na krytinu. Rozmery krytiny sa najlepšie upravujú špeciálnymi nožnicami, tzv. nibblermi, alebo kotúčovou pílou. Rotačná brúska, tzv. flexa, je na delenie krytiny nevhodná, materiál prehrieva a odletujúce kúsky nenávratne poškodzujú povrchovú úpravu krytiny. Tú narúša aj chodenie v nevhodnej obuvi. Pri práci na streche sa odporúča použiť ochranné návleky na obuv. Pozornosť treba venovať aj správnemu sklonu žľabov, odporúča sa 5 až 10%, inak sa žľaby zanášajú nečistotami, v zime môžu zamŕzať, korodovať a znižuje sa ich životnosť.

Foto a dokumentácia: Ruukki

Mediterran, Tri dôležité detaily

Na úskalia realizácie problematických detailov upozorňuje aj výrobca strešnej krytiny Mediterran. Jednou z najčastejších chýb je neupevňovanie zrezaných škridiel. V mieste nárožia sa jednotlivé škridly musia prirezať. Pri rezaní škridly má vzniknúť úzka škára rovnobežná s nárožím. Odrezané škridly je potrebné zabezpečiť proti zošmyknutiu. Nárožie sa pokrýva hrebenáčmi ako pri hrebeni. Hrebenáče sa pri pokrývaní nasucho ukladajú na nárožnú latu a pripevnia sa na ňu príchytkami hrebenáča, pričom sa navzájom prekrývajú min. 40 mm. Pod hrebenáčmi je pozdĺž nárožia umiestnený vetrací pás na hrebeň a nárožie. Nebezpečný je aj zosuv nepripevnených škridiel v úžľabí. Strešná krytina musí presahovať do oplechovaného úžľabia. Presahujúce škridly (rohy) sa odrežú rezným kotúčom a pripevnia sa o latu. Pás úžľabia sa pripevňuje úžľabnými príchytkami. Pri škridlách s vlnitým profilom sa na utesnenie používa tesniaci pás umiestnený po oboch stranách pásu úžľabia. Ďalším dôležitým detailom je realizácia odkvapu. Pri pokrývaní odkvapu je potrebné vytvoriť vetracie otvory. Aby sa dosiahol rovnaký sklon pri odkvapovom rade a nasledujúcich radoch, je potrebné použiť dvojité laty, klinové fošne a podobne. Pri ukončení odkvapovej hrany je nutné použiť odkvapový plech, na ktorý sa prilepí podkladová paropriepustná fólia. Na vyhotovené vetracie otvory (kontralatovaním) sa pripevnia vetracie pásy. Zabezpečia potrebné prúdenie vzduchu a zároveň zabránia vniknutiu hmyzu pod krytinu. Pri použití škridiel s vlnitým profilom sa na odkvapovú latu (pod škridlu) umiestnia vetracie mriežky. Nepoužitím odkvapového plechu sa „degraduje“ jedna z funkcií fólie (nie je zabezpečené bezpečné odvádzanie skondenzovanej vlhkosti mimo konštrukcie strechy). Fólia sa po určitom čase natiahne a vytvorí previs medzi krokvami, čo spôsobí, že kondenzovaná vlhkosť sa dostane do drevenej konštrukcie rímsy, ktorá začína postupne hniť.

Foto a dokumentácia: Mediterran

Detail riešenia pri odkvape: 1 Základná škridla, 16 Ochranná vetracia mriežka, 17 Ochranný pás proti vtákom, 18 Odkvapový plech lakoplast, 23 Strešná kontaktná fólia Medifol (120 g/m2,75 m2/bal.), 28 Krokva, 30 Žľabový hák, 31 Strešný žľab, 32 Kontralata (50/60), 34 Strešná lata (40/50), 37 Kontralata (50/50), 39 Pomúrnica, 40 Vzduchové medzery, 43 Podbitie

Tondach, Bobrovka na historickej stavbe

Výrobca strešnej krytiny Tondach upozorňuje, že mnoho problémov šikmých striech vzniká pri nesprávne zrealizovanom úžľabí. Príprava strešnej plochy v úžľabí má určité pravidlá. Zdôrazňuje, že na kontralaty úžľabia, ktoré sú osadené približne 20 cm od jeho osi, treba natiahnuť samostatný pás poistnej hydroizolačnej fólie, ktorý bráni vniknutiu vody do konštrukcie. Medzi kontralatmi osadenými v strešnej ploche a úžľabovými kontralatami ponecháme medzeru približne 5 cm ako odtokový žliabok. Latovanie v úžľabí musí byť dostatočne husté, aby tvorilo pevný podklad pásu úžľabia. Ten sa osádza na pevný podklad a pri odkvape musí lícovať s odkvapovými škridlami. Úžľabie pripevňujeme príchytkami o strešné laty. V žiadnom prípade sa nesmie pás úžľabia prebiť klincom. V bežných klimatických podmienkach sa používa pás úžľabia s rozvinutou šírkou 500 mm, tá však závisí od jeho dĺžky, sklonu strechy a klimatických podmienok v danej oblasti. Čím je úžľabie dlhšie, tým by mal byť širší aj jeho pás. Škridla by mala presahovať cez pás úžľabia min. 10 cm. Pod rezané škridly treba na pás úžľabia prilepiť samolepiaci tesniaci pás, ktorý musí byť dostatočne prekrytý škridlou, aby nebol vystavený UV žiareniu. Tesniaci pás zabraňuje vniknutiu vody do konštrukcie. Všetky škridly v úžľabí musia byť prichytené. Malé prírezy škridiel sa prichytávajú špeciálnou príchytkou alebo drôtom, ktorý sa upevní na latu. Rez škridiel musí byť rovný a ísť rovnobežne s osou úžľabia.

Foto a dokumentácia: Tondach

Detail riešenia krytiny v úžľabí pri rôznom sklone strechy: 1 Základná škridla, 6 Latovanie, 7 Kontralatovanie, 8 Paropriepustná fólia, 9 Drevený záklop, 12 Tesniaci samolepiaci pás

Článok bol zverejnený v časopise ASB.