Priečka z pórobetónových panelov (Pracovný postup)

Partneri sekcie:

Na vytvorenie vnútorných a deliacich stien s veľkou plochou a malým členením pri požiadavke na rýchlu výstavbu predstavujú vhodné riešenie priečkové panely z pórobetónu vystužené transportnou výstužou v pozdĺžnom smere. Vyhotovenie styčných plôch je hladké.

Info o materiáli

» Stenové dielce z pórobetónu vystužené transportnou výstužou v pozdĺžnom smere; určené na zhotovenie nenosných vnútorných a deliacich stien. Výroba na mieru, max. výška 3 m. Trieda pevnosti v tlaku: 4,5 MPa.

Čo budete potrebovať

 • Priečkový panel: Ytong Priečkový panel, rozmery (š. × h. × d.): 598 × 100 × 2 200 až 3 000 mm alebo 598 × 75 × 2 200 až 3 000 mm
 • Malta na lepenie pórobetónových dielcov: Ytong Malta fix P, spotreba: 0,58 kg/m2 (panel s hrúbkou 75 mm), papierové vrece, 25 kg
 • Vápennocementová malta 2,5 MPa
 • PUR pena
 • Dilatačné gumené podložky
 • Pružné zinkové kotvy
 • Drevené kliny (tvrdé drevo)
 • Pozinkované uholníky na preklady
 • Samorezné skrutky
 • Klince
 • Náradie a pomôcky: ceruzka, murárska šnúra, okružná ručná píla na rezanie dosiek (s vysávačom), ručný manipulačný vozík, ručná sponkovačka, výškovo nastaviteľná podpora, 3 m, tzv. „tretia ruka“, stavebný rebrík, páčidlo, vodováha, 2 m, kladivo, nízkootáčkové elektrické miešadlo, plastová nádoba, ozubená lyžica, oceľové hladidlo, aplikačná pištoľ, elektrická vŕtačka.

Pri preprave, manipulácii, opracovaní a montáži panelov je bezpodmienečne nevyhnutné dodržiavať platné predpisy BOZP. Pri naskladňovaní a rozmiestňovaní balení do podlaží je potrebné rešpektovať pokyny projektanta, aby nedošlo k lokálnemu preťaženiu existujúcich stropných konštrukcií.

Panely sa odporúča naskladňovať do jednotlivých podlaží pred montážou stropov. Na presun a rozmiestňovanie jednotlivých panelov po podlažiach poslúži ručný montážny/manipulačný vozík. Pred montážou sa na nosných stenách ceruzkou a na strope pomocou kriedovej murárskej šnúry vyznačí podľa montážneho plánu poloha priečok.

V ďalšom kroku sa vyznačia otvory, výrezy, napojenia a pod. Panely sa inštalujú na nosnú betónovú podlahu. Montáž stien z panelov sa realizuje v súlade s montážnym plánom. Výrobná výška panelov je z montážnych dôvodov o 50 mm nižšia ako svetlá výška miestnosti.

Priečkové panely sa vztýčia, vyrovnajú a usadia v niekoľkých pracovných krokoch. Panely sa montujú ideálne vždy k už existujúcej konštrukcii. Na prvý panel sa pred montážou na pozdĺžnu stranu osadia dva polystyrénové pásy a na záhlavie panela dve gumené podložky.

Pripevnenie pásov a podložiek sa robí ručnou sponkovačkou alebo klincami. Tým sa zabezpečí oddilatovanie panelov od okolitých stavebných konštrukcií. Pri priečkach z panelov, ktorých dĺžka je menšia alebo rovnaká ako šírka panela, sa napojenie vytvorí aj neflexibilným spôsobom maltou na lepenie pórobetónových dielcov.

Na zdvíhanie a presúvanie panelov na miesto montáže sa používa elektrický hydraulický alebo ručný vozík. Usadenie a zarovnanie sa robí elektrickým hydraulickým vozíkom alebo manuálne – zdvíhacím a usadzovacím páčidlom, ktorým sa panel tlačí proti stropnej konštrukcii.

Požadovaná výška sa dosiahne, keď je medzi panelom a stropom vzdialenosť približne 12 mm. Potom sa základňa (päta) panela najskôr nahrubo zafixuje drevenými klinmi v priečnom smere a pomocou vodováhy sa panel vyrovná zvislo. Prekontroluje sa styčná škára a rovina steny.

Poloha panelov sa skoriguje drevenými klinmi alebo poklepaním gumeným kladivom. Nasleduje fixácia klinmi v pozdĺžnom smere. Na stropnú konštrukciu sa panely pripevnia pomocou pružných pozinkovaných kotiev, ktoré sa pripevnia na panel klincami. Kotva sa montuje do styčnej škáry k záhlaviu panela.

Prvá kotva sa osadí na prvý montovaný panel. Kotva sa upevní k stropnej konštrukcii nastreľovacími klincami alebo nabíjacími príchytkami. Ak montážny plán neurčí inak, na stropnú konštrukciu sa ukotví každý prvý a posledný panel, v poli potom každý druhý panel.

Pri utesňovaní škár minerálnou vatou sa pružnou kotvou fixuje k stropu každý panel. Ďalšie panely sa navzájom spájajú maltou na lepenie pórobetónových dielcov, ktorá sa naťahuje celoplošne na zvislé škáry panelov.

Po vztýčení panelov a vytvrdnutí malty sa zapravia škáry medzi panelmi a priľahlými konštrukciami. Podlahová škára sa vyplní cementovou maltou M25. Škáry pri strope a priľahlých bočných stenách sa uzatvárajú montážnou penou alebo minerálnou vlnou.

Krok 1: Dilatačné podložky a pásik

Pred montážou priečkových panelov sa na hornú styčnú plochu pripevnia ručnou sponkovačkou dve gumené podložky na zabezpečenie dilatácie medzi stropom. Na styčnú plochu prvého panela sa umiestni pásik (napr. EPS, hr. 10 mm) na zabezpečenie dilatácie medzi panelom a stenou.

01 Dilatačné podložky a pásik
01 Dilatačné podložky a pásik |

Krok 2: Manipulácia s panelom

Panel sa zdvihne a presunie na miesto montáže elektrickým hydraulickým alebo ručným vozíkom.

02 Manipulácia s panelom
02 Manipulácia s panelom |

Krok 3: Osadenie panela

Panel sa osadí nadvihnutím ručným páčidlom tak, aby stlačenie gumených podložiek bolo približne 3 mm. Aby sa páčidlo dostalo hlbšie pod panel, odreže sa jeho spodný čelný roh.

03 Osadenie panela
03 Osadenie panela |

Krok 4: Korekcia polohy

Panel sa vyrovná do línie vyznačenej na strope a vodováhou sa skontroluje zvislosť. Poloha panela sa koriguje poklepaním gumeným kladivom. Osadený panel sa z oboch strán upevní drevenými klinmi. Od druhého panela sa vkladá pod panel v pozdĺžnom smere uprostred čela výškovo zrezaný drevený klin, ktorý ostáva pod panelom natrvalo.

04 Korekcia polohy
04 Korekcia polohy |

Krok 5: Pružné pozinkované kotvy

Na záhlavie panela (do styčnej škáry) sa klincami pripevní pružná pozinkovaná kotva. Pružnými pozinkovanými kotvami sa pripevní vždy prvý a posledný panel a potom každý druhý panel.

05 Pružné pozinkované kotvy
05 Pružné pozinkované kotvy |