Galéria(5)

Postup z praxe: Betonitová membrána zaizoluje spodnú stavbu rýchlejšie

V projektových dokumentáciách sa pri návrhu hydroizolácií podzemných stavieb čoraz viac objavujú moderné riešenia, ktoré garantujú dlhodobú životnosť a ochranu konštrukcií proti pôsobeniu vlhkosti a spodnej vody. Správne navrhnuté inovatívne riešenia pomáhajú k znižovať prevádzkových nákladov a minimalizácii investícií pri neplánovaných údržbových prácach počas prevádzky.

Mapegrout colabile
Mapeproof Seal
Primer 3296
Idrostop b25

Spoločnosť Mapei na Slovensku pozná odborná i široká verejnosť ako jedného z top dodávateľov stavebných lepidiel a škárovacích mált určených na inštaláciu obkladových prvkov z keramiky a prírodného kameňa. Výrobný sortiment spoločnosti je však omnoho širší.

Špeciálne postavenie majú výrobky určené na ochranu konštrukcií pred vodou. Vo výskumných a vývojových laboratóriách Mapei už niekoľko desaťročí prebieha vývoj a zdokonaľovanie výrobkov na hydroizoláciu konštrukcií nad úrovňou terénu (balkóny, terasy, kúpeľne, strechy), ale aj tých trvalo umiestnených pod zemou.

Kritérium výberu správneho materiálu pri izolovaní spodnej stavby

Pri izolovaní spodných stavieb prichádza do úvahy mnoho riešení. Na Slovensku zatiaľ stále vyhráva použitie syntetických membrán (fólií) a bitúmenových pásov. Postupne sa však čoraz viac začínajú uplatňovať bentonitové rohože, ale aj plne lepené membrány na báze mechanického alebo chemického previazania s betónom, ktoré v posledných rokoch zaznamenávajú veľký boom.

Bentonitové membrány (rohože) nie sú na trhu hydroizolácií žiadnou aktuálnou novinkou. Na stavbách sa používajú už viac ako 20 rokov, pričom ich vývoj prebehol tiež podstatnými a vylepšujúcimi inováciami. Dnes sa pre svoju spoľahlivosť a dokonalé izolačné schopnosti s obľubou používajú po celom svete. Pri inštalácii sa nevyžaduje použitie žiadnych lepidiel alebo základných náterov.

Jednoduchá a rýchla realizácia tak významne znižuje náklady už na začiatku výstavby objektu. Membránu možno inštalovať rôznymi technikami, pred betonážou alebo priamo na betón (po betonáži).

Vďaka znamenitej flexibilite sa pri montáži prispôsobí akémukoľvek tvaru konštrukcie. Žiadny problém nepredstavujú ani prípadné drobné trhliny alebo dutiny, často viditeľné na povrchoch betónu.

Príklad z praxe: Hydroizolácia montážno-skladovej haly Creamer Slovakia v Závažnej Porube

Spomenuli sme len časť z mnohých výhod tohto typu hydroizolácie, ktoré stáli za rozhodnutím realizovať bentonitovú membránu Mapei pri izolovaní spodnej stavby montážno-skladovej haly Creamer Slovakia v Závažnej Porube v blízkosti Liptovského Mikuláša.

Pôvodný projekčný návrh uvažoval pri izolácii spodnej stavby s použitím HDPE fólie hr. 1,5 mm. Náročné stavebné podmienky, spôsob založenia objektu na veľkopriemerových pilótach, vysoká hladina podzemnej vody (narazená 4,0 m p.t., resp. ustálená 3,0 m p.t.), čerpanie stavebnej jamy zabezpečené pomocou sústavy troch vŕtaných studní ako aj harmonogram prác výrazne prispeli k úvahám o zmene spôsobu izolácie spodnej stavby.

Nemalé obavy z prevedenia bezchybného vyhotovenia pôvodne projektom navrhnutej fóliovej izolácie v daných hydrogeologických podmienkach, ako aj časovo náročná realizácia napomohli napokon k finálnej zmene izolácie podzemnej konštrukcie a k výberu systému Mapei s použitím bentonitovej membrány Mapeproof P5.

Mapeproof P5
Mapeproof P5 | Zdroj: MAPEI

Medzi zásadné argumentácie v prospech presadenia bentonitu bola jednoduchosť a rýchlosť montáže – bez nutnosti zvárania priľahlých pásov, odolnosť proti tlakovej vode, vysoká mechanická prídržnosť k betónu, zabezpečenie odolnosti proti laterálnej migrácii vody a v neposlednom rade jednoduchá možnosť opravy, v prípade vyskytnutia sa priesaku.

Požiadavka zo strany projektanta na vytvorenie protiradónovej ochrany bola splnená kombináciou bentonitovej rohože Mapeproof P5 a fólie požadovaných parametrov (nie je výrobok Mapei).

Bentonitová membrána Mapeproof P5

Mapeproof P5 je hydroizolačná bentonitová membrána na zvislé a vodorovné podzemné konštrukcie. Pozostáva z dvoch vzájomne pretkaných polypropylénových geotextílií, medzi ktorými je umiestnená vrstva prírodného bentonitu sodného.

Geoextília je z vrchnej strany netkaná a zo spodnej strany tkaná. Výrobný proces pretkávania je založený na použití niekoľkých tisíc špeciálnych háčikových ihiel, ktoré umožňujú preniknutie vlákien z vrchnej netkanej vrstvy cez bentonit a ich prichytenie k spodnej vrstve. Vďaka tomuto spôsobu šitia a špeciálnemu vyhotoveniu stehov zostáva bentonit sodný, tvoriaci Mapeproof P5, trvalo fixovaný.

Špeciálna veľkosť zrna bentonitu sodného spoločne s typom použitej netkanej geotextílie garantuje, že netkaná textilná vrstva v styku s liatym betónom bude dokonale nasýtená prírodným bentonitom sodným.

Kombinácia všetkých vyššie uvedených skutočností zaisťuje, že Mapeproof P5 vytvára samotesniaci kompozit, ktorý sa pri kontakte s vodou alebo zemnou vlhkosťou transformuje na gél s výbornými hydroizolačnými vlastnosťami. Stúpajúca a klesajúca hladina vodného stĺpca nemá vplyv na vlastnosti Mapeproof P5.

Súčasťou systému Mapeproof s použitím bentonitových rohoží sú doplnkové výrobky:
Mapeproof CD – kotvy s plastovým tanierom na fixáciu bentonitových membrán Mapeproof.

Idrostop B25 – bentonitový napučiavaci povrazec na utesnenie pracovných škár v podzemných konštrukciách.

Mapeproof Seal – prírodný bentonit sodný s vysokým obsahom montmorilonitu s vysokou napučiavacou schopnosťou a vysokou absorpciou vody na lokálne zosilnenie bentonitových membrán Mapeproof.

Mapeproof Mastic – bentonitová pasta na výplň a opravu bentonitových pásov Mapeproof.

Zabezpečenie stavebnej jamy predmetnej stavby bolo realizované formou štetovnicových stien, budovaných pomocou technológie baranenia. Paženie pomocou štetovníc je trvalého charakteru, nakoľko po zrealizovaní prefa skeletu nebolo možné štetovnicovú stenu odstrániť.

Príprava veľkopriemerových betónových pilót

K úvodným stavebným činnostiam pred samotnou montážou bentonitovej rohože patrila dôkladná príprava miesto pilóty tak, aby sa zaistil trvale vodonepriepustný detail. Po zosekaní cementového mlieka na vrchnej časti zabetónovanej pilóty a pripravení debnenia okolo sa do požadovanej výšky zaliala pilóta s použitím výrobku Mapegrout Colabile. Ide o tekutú, cementovú, vláknami vystuženú maltu triedy R4, ktorá je charakteristická vysokou vodonepriepustnosťou.

Zo strany hlavného zhotoviteľa bolo jedinou požiadavkou na zabezpečenie pripravenosti stavby pred začatím hydroizolačných prác vyhotoviť podkladný betón a debnenie pre základovú dosku. Všetky ostatné práce boli následne už v réžii realizátora hydroizolácie.

Izolovanie vodorovných plôch

Pri aplikácii na vodorovné povrchy je najlepším riešením najskôr vyhotoviť podkladný betón za účelom zrovnania podkladovej vrstvy. Svetlá strana hydroizolačnej membrány Mapeproof P5 je strana, ktorá prichádza do kontaktu s betónovou zmesou.

Membrána sa inštaluje na podkladný betón tmavou stranou a s presahom priľahlých spojov min. 10 cm. Tiež sa odporúča, aby jednotlivé stykové škáry v ploche nekorešpondovali s vedľa položeným pásom. Mapeproof P5 sa pripevnil k podkladovej vrstve klincami a podložkami Mapeproof CD každých cca. 50 cm.

Mapeproof P5 sa po celom obvode stavby inštaluje mechanicky priamo na vopred pripravené debnenie.

Miesta vnútorných a vonkajších rohov izolovaných bentonitovou rohožou Mapeproof P5 a zosilnených tesniacou pastou Mapeproof Mastic
Miesta vnútorných a vonkajších rohov izolovaných bentonitovou rohožou Mapeproof P5 a zosilnených tesniacou pastou Mapeproof Mastic | Zdroj: MAPEI
Izolovanie základovej dosky a veľkopriemerových pilót
Izolovanie základovej dosky a veľkopriemerových pilót | Zdroj: MAPEI

Vyhotovenie izolácie v mieste pilóty

Všeobecne, miesta okolo pilót sú jedným z kritických miest pri realizácii membrán na vodorovnej ploche, pretože dochádza k prerušeniu súvislosti inštalovanej hydroizolácie. V oceľovej výstuži, ktorá prechádza pilótou, môže potenciálne dochádzať k trvalému vzlínaniu vlhkosti. Správne vyhotovenie tohto detailu predpokladá bezpodmienečne použitie vyššie uvedených doplnkových výrobkov v systéme inštalácie bentonitovej rohože Mapeproof P5.

Pre zosilnenie tesniaceho účinku hydroizolačného systému sa po obvode pilóty aplikuje presyp Mapeproof Seal, prášok na báze prírodného bentonitu sodného. Následne sa cez nasypaný prášok inštalujú okolo pilóty v požadovanom tvare narezané rohože Mapeproof P5.

Dokonalé utesnenie daného miesta je dosiahnuté následnou aplikáciou expandujúceho bentonitového pásu Idrostop B25 inštalovaného do bentonitovej pasty Mapeproof Mastic. Nakoniec sa styk prechádzajúcej oceľovej výstuže v mieste hlavy pilóty vytesní rovnakou pastou Mapeproof Mastic.

Bentonitová rohož Mapeproof P5 má hrúbku 6 mm a umožňuje už okamžite po zrealizovaní hydroizolácie pokračovať v následných stavebných prácach. V tomto prípade sa však nášľapnou vrstvou stáva vrchná netkaná textília, a tak z tohto dôvodu je nevyhnutné zvýšiť pozornosť pri manipulácii, napríklad s oceľovou výstužou a minimalizovať mieru poškodenia inštalovanej membrány.

Armovacie práce realizované priamo na Mapeproof P5
Armovacie práce realizované priamo na Mapeproof P5 | Zdroj: MAPEI

Zásadnou výhodou bentonitových rohoží je veľmi ľahký a rýchly spôsob opravy, v prípade náhodného poškodenia akéhokoľvek miesta. Jednoduchým prelepením vopred narezanej rohože požadovaného rozmeru do bentonitovej pasty Mapeproof Mastic cez poškodené miesto sa zabezpečí kontinuita hydroizolačnej membrány a dokonale nepriepustný spoj.

Väčšina stavieb sa realizuje týmto spôsobom. Avšak v závislosti od finančných možností stavby možno na zabezpečenie dokonalej ochrany pred týmto typom poškodenia dodatočne vyhotoviť ochrannú cementovú mazaninu na bentonitovú rohož.

Za účelom dosiahnutia dlhodobej životnosti konštrukcie musí byť betónová zmes navrhnutá v súlade s normou STN EN 206-1 a musí odolávať predpokladanému hydrostatickému tlaku. Vzhľadom na betonáž základovej dosky v troch etapách a prerušenie betonárskych prác bolo potrebné vytesniť vzniknuté pracovné škáry s použitím expandujúcich pásov Idrostop B25.

Izolácia stien (po betonáži)

Pre zabezpečenie trvalej hydroizolačnej funkcie v celej stavbe musí byť zaistené bezchybné napojenie zvislej izolácie na vodorovnú. Časť vodorovnej izolácie, cca. 30 cm, bola pripravená z izolovania vodorovnej plochy po oddebnení základovej dosky.

Pásy Mapeproof P5 sa inštalujú v smere zhora nadol s presahom min. 10 cm. Rovnako ako pri montáži rohože na vodorovnej ploche sa izolácia pripevňuje k betónovej stene klincami a polypropylénovými podložkami Mapeproof CD každých cca. 30 cm.

Bentonitová rohož sa umiestňuje na zvislej ploche do výšky 50 až 100 cm od povrchu terénu, pri ktorej je garantované dosiahnutie dokonalého zaťaženia membrány zeminou v rámci spätného zásypu. Izolácia steny na šírku min. 50 cm od terénu sa realizuje v hrúbke 2 mm s použitím dvojzložkovej trvalo pružnej cementovej malty Mapelastic Foundation.

Mapelastic foundation
Mapelastic Foundation | Zdroj: MAPEI

Výrobok sa aplikuje manuálne s použitím hladkej stierky, pri väčších plochách je možné použiť vhodné striekacie zariadenie. Aplikácii predchádza nanesenie penetračného náteru Primer 3296 riedeného s vodou v pomere 1:1.

Montáž bentonitovej rohože sa realizuje v tomto mieste s presahom 20 cm na nanesenú cementovú hydroizoláciu, pričom pre elimináciu možnosti zatečenia vody medzi jednotlivými izoláciami je nevyhnutné vytesniť dané miesto s použitím bentonitovej pasty Mapeproof Mastic.

nštalácia bentonitovej membrány Mapeproof P5 na steny v etapách
Inštalácia bentonitovej membrány Mapeproof P5 na steny v etapách| Zdroj: MAPEI
Napojenie bentonitovej rohože Mapeproof P5 na Mapelastic Foundation na stavbe v súlade s odporučeným detailom Mapei
Napojenie bentonitovej rohože Mapeproof P5 na Mapelastic Foundation na stavbe v súlade s odporučeným detailom Mapei | Zdroj: MAPEI

Pred vykonaním spätného zásypu sa musí zabezpečiť dokonalá ochrana inštalovanej bentonitovej membrány. Používaných spôsobov ochrany je niekoľko, pravdepodobne najjednoduchším je prekrytie netkanou textíliou gramáže min. 250 g/m2.

Pre zvýšenie účinku ochrany sa na predmetnej stavbe použil extrudovaný polystyrén, vhodný svojimi vlastnosťami do trvale vlhkého prostredia.

Zásyp musí byť vyhotovený len s použitím triedeného materiálu bez obsahu kameňa, vo vrstvách hutnených približne každých 40 až 50 cm.

Spôsob hydroizolovania spodných stavieb s použitím bentonitových membrán sa stáva už aj na Slovensku plnohodnotnou alternatívou k zatiaľ stále tradičným spôsobom vyhotovenia hydroizolácií spodných stavieb s použitím syntetických fólií a bitumenových pásov. Znalosť nespočetného množstva skutočných a nepopierateľných výhod je základným predpokladom moderného projekčného návrhu, rešpektujúci jednoduchosť a rýchlosť realizácie, pri zachovaní garancie dlhodobej ochrany stavieb a konštrukcií umiestnených pod úrovňou terénu.

Zdroj: PR článok Mapei