Brezno obchvat, druhá etapa

Odklady aj výrazné predraženie. Obchvat Brezno je už otvorený

Partneri sekcie:

Stavebné práce na vybudovaní časti preložky cesty I/66 južným obchvatom mesta Brezno boli ukončené a Slovenská správa ciest minulý piatok otvorila druhú etapu prvého úseku obchvatu Brezno.

Samotný obchvat dnes tvorí ucelená časť cesty s dĺžkou 1,6 km. Hlavným cieľom bolo odbremenenie centra mesta Brezno od tranzitnej, prevažne ťažkej nákladnej dopravy smerujúcej po ceste I/66 na Tisovec.

Výstavbu obchvatu sprevádzali komplikácie pri zosuve pôdy, ktoré si vyžiadali rozšírené stabilizačné a sanačné práce, pre ktoré sa realizácia predĺžila o 6,5 mesiaca. Toto dielo pre Slovenskú správu ciest v hodnote takmer 33,4 milióna eur bez DPH zrealizovalo Združenie stavebných spoločností SMS, a. s. a VIAKORP s.r.o.

Druhá etapa prvého úseku obchvatu Brezno plynule nadviazala na I. etapu, ktorá bola ukončená v križovatke Mazorníkovo na ceste II/529 a na konci výstavby bola napojená na cestu I/72 smerujúcou na Tisovec. Nasledovať bude druhá etapa 2. úseku, kde je naplánovaná výstavba pokračovania cesty I/66 smerom na Polomku.

„Mesto Brezno bolo výrazne zaťažené intenzívnou dopravou, ktorá mala nerpiaznivý vplyv aj obyvateľov Brezna. Obchvat prepojil hlavný ťah I/66 s cestou I/72 v smere na Tisovec. Jeho vybudovanie bolo nevyhnutnou investíciou pre zastabilizovanie dopravnej situácie,“ informuje Simona Tančáková, PR manažérka a hovorkyňa spoločnosti.

Brezno obchvat, druhá etapa
Brezno obchvat, druhá etapa | Zdroj: TASR – Lukáš Mužla

Počas realizácie boli postupne vybudované tri mostné objekty, z toho dva sú vedené priamo na trase preložky I/66. Jeden je situovaný pri križovaní poľnej cesty a miestnej komunikácie medzi ulicou Pod Hôrkou a potoka Brezenec v km 3,605. Druhý mostný objekt bol vybudovaný pri križovaní účelovej komunikácie v km 3,962 a tretí most bol vybudovaný mimo preložky cesty pri križovaní poľnej cesty s potokom Brezenec.

Súčasťou stavebných prác okrem budovania mostných objektov boli aj stavebné úpravy pri plynulom napájaní na okružnú križovatku Mazorníkovo, a tiež vybudovanie veľkej okružnej križovatky Rohožná, ktorá tvorí záverečný úsek obchvatu. Dôraz sa kládol aj na vybudovanie oporných a zárubných múrov, či protihlukových stien, ktoré lemujú mosty SO203, SO204 a pokračujú až ku križovatke Rohožná.

Trasa obchvatu Brezno prechádza rozsiahlym zosuvným územím, a vzhľadom na to bola počas výstavby riešená sanácia a celková stabilizácia územia. V lokalite výstavby bol zrealizovaný nadštandardný geologický prieskum a došlo k zosuvu svahu v hlbšej vrstve.

Následne boli vykonané viaceré opatrenia na zabezpečenie aktívneho zosuvu. Hlavnými opatreniami, ktoré boli zrealizované na zabezpečenie stability preložky cesty I/66, bolo vybudovanie podzemnej štrkovej steny a čerpacej studne na zníženie hladiny podzemnej vody.

Okrem toho boli oproti dokumentácii na realizáciu stavby predĺžené kotevné trámy, zmenil sa rozmer pilót, ako ich dĺžka a priemer, došlo k predĺženiu kotevných lán kotevných trámov a v neposlednom rade boli vybudované subhorizontálne vrty v celom území pre odvodnenie celého zosuvného územia.

Zároveň sa navýšil Geotechnický výskum. Tieto rozsiahle sanačné práce predĺžili výstavbu o 6,5 mesiaca a vyžiadali si navýšenie stavebného rozpočtu.

Úspešné dokončenie druhej etapy prvého úseku obchvatu Brezno je dôležitým míľnikom nielen pre obyvateľov mesta Brezno, ale tiež pre celý Banskobystrický kraj. Obchvat odbremení mesto Brezno od tranzitnej prepravy, čím sa zabezpečí vyššia priepustnosť dopravy v meste, dôjde k zníženiu hluku, emisií a zvýši sa bezpečnosť cestnej premávky. Odklonenie tranzitnej dopravy bude mať pozitívny vplyv najmä na mestské životné prostredie a podporí infraštrukturálny rozvoj regiónu.

Zdroj: Bison & Rose