Letmá montáž hlavného poľa
Galéria(8)

Vybudovali nový most medzi mestami Komárom a Komárno

Partneri sekcie:

Nový cestný most cez Dunaj je jednou zo stavieb projektu Prepojenie elementov základnej siete v odvetví dopravy: Koridor Rýn – Dunaj, Komárom – Komárno cezhraničný most (Projekt vnútrozemských vodných ciest). Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Nástroja na prepájanie Európy (CEF) vo výške 85 %.

Jeho cieľom je podporiť rozvoj a modernizáciu koridoru Rýn – Dunaj prostredníctvom prepojenia maďarského prístavu Komárom a slovenského prístavu Komárno. Mostom bude prechádzať úsek cestnej komunikácie spájajúci hlavnú cestu č. 1 na maďarskej strane so štátnou cestou I/63 na slovenskej strane.

Prijímateľmi grantu sú Ministerstvo inovácií a technológií Maďarska (ako koordinátor projektu) a Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky. Budovaný most má dĺžku 601,6 m a je nesymetricky zavesený na jednom priečne naklonenom oceľovom pylóne.

Most má päť polí, nosná konštrukcia je oceľová. Hlavné mostné pole má rozpätie 252 m. Výška pylónu nad vozovkou je 94,5 m (celková výška pylónu je viac ako 118 m). Vozovka na moste patrí do kategórie C 11,5/80 s chodníkom pre chodcov so šírkou 1,8 m a cyklistickým chodníkom so šírkou 2,5 m.

Letmá montáž hlavného poľa
Montáž prvého segmentu nosnej konštrukcie
Vizualizácia mosta
Vysúvanie na slovenskej strane
Budovanie pylónu
Kotevné dielce pylónu
Letecký záber z 1. októbra 2019

Aktívna a pasívna premávka

Spodná stavba je železobetónová, štyri piliere a jedna krajná opora sú založené na vŕtaných železobetónových pilótach. Most bude vybavený prvkami pasívnej a aktívnej bezpečnosti cestnej premávky a vodnej dopravy vrátane príslušných signalizácií, ako aj monitorovacieho systému napojeného na 24-hodinový dispečing správcu mosta.

Po dokončení bude most najvyšším mostom nielen na Slovensku, ale aj v Maďarsku. V súčasnosti zabezpečuje cestné dopravné prepojenie medzi hraničnými mestami Komárno a Komárom viac ako 125 rokov starý Alžbetin most (postavený v roku 1892) s obmedzenou únosnosťou (20 t).

Projekt pozostáva z troch častí (na každú z nich sú vydané celkovo tri samostatné stavebné povolenia):

  1. prístupová komunikácia na maďarskej strane (15 % spolufinancuje maďarská strana),
  2. most (podiel 15 % je na polovicu spolufinancovaný slovenskou a maďarskou stranou),
  3. prístupová komunikácia na slovenskej strane (15 % spolufinancuje slovenská strana).

Základné a technické údaje stavby

Na moste bude prechádzať úsek cestnej komunikácie spájajúci hlavnú cestu č. 1 na maďarskej strane so štátnou cestou I/63 na slovenskej strane. Dĺžky jednotlivých úsekov projektovanej cesty sú:
– od hlavnej cesty č. 1 po most cez Dunaj: 1158 m,
– na most cez Dunaj: 602 m,
– od mosta cez Dunaj po štátnu cestu I/63: 646 m.

Projektovaný most je umiestnený (proti prúdu) vo vzdialenosti 170 m od železničného mosta a 2,8 km od Alžbetinho mosta. Most sa nachádza v rkm 1 770,57 Dunaja. Je pôdorysne situovaný v priamke. Niveleta komunikácie leží v konkávnom zakružovacom oblúku s R = 15 000 m.

Pripájajúce úseky zo strany Maďarska sú v sklone 1,5 % a zo strany Slovenska v sklone 3,0 %. Vrchol nivelety je v blízkosti stredu plavebnej dráhy. Most má obmedzenú voľnú výšku (výška priechodného prierezu komunikácie je 4,8 m). Priečny sklon vozovky je 2,5 %. Na strane Maďarska sa cesta k mostu pripája približne v 2-metrovom záreze, na strane Slovenska je to približne v 10-metrovom násype.

Mostom s celkovou šírkou 20,4 m bude prechádzať komunikácia s dvomi jazdnými pruhmi. Priechodná šírka vozovky medzi zvodidlami je 11,5 m (2 × 3,75 m jazdné pruhy + 2 × 2,2 m bezpečnostné pruhy), ide o triedu C 11,5/80.

Na protiprúdnej strane mosta je umiestnený chodník pre chodcov s dvomi pruhmi so šírkou 1,8 m, na poprúdnej strane mosta vedie cyklistický chodník s dvomi jazdnými pruhmi s celkovou šírkou 2,5 m. Hlavný nosný trám mosta tvoria dva oceľové nosníky s otvoreným prierezom s oceľovou ortotropnou doskou.

Použitie ocele

Výška hlavných nosníkov je 2,5 m (štíhlosť L/100). Osová vzdialenosť hlavných nosníkov v úrovni plechu mostovky je 14,90 m. Ortotropná mostovka je vystužená uzavretými, 30 cm vysokými a širokými výstuhami s lichobežníkovým tvarom. Pod chodníkmi sú výstuhy vysoké len 20 cm.

Na moste budú použité oceľové plechy až do hrúbky 80 mm! Pevné ložiská mosta sú v mieste pylónu, t. j. na pilieri č. 3. Záchytné systémy (zvodidlá, zábradlia) sú navrhnuté na úroveň zadržania H3. Výška zábradlia pozdĺž chodníkov pre peších je 1,2 m, pozdĺž cyklistického chodníka je to 1,4 m.

Oceľový most (stavebná výška 2,869 m) s výškou 23,6 m bude pozostávať z piatich polí (rozpätia 66 + 252 + 120 + 96 + 66 m), z ktorých tri sú nad korytom a dve sa nachádzajú v inundačnom území na slovenskej strane.

Ďalšie údaje o stavbe

Hlavné stredné polia premosťuje zavesená nosná konštrukcia s jedným pylónom, na ktorú sú z obidvoch koncov pripojené spojité nosníky pri obidvoch brehoch. Rozpätie hlavného poľa s plavebným otvorom má úctyhodných 252 m. Plavebný gabarit je 190,92 × 10,00 m.

Únosnosť mosta bude 80 t. Usporiadanie pylónu je asymetrické. Ide o oceľový pylón stojaci na návodnej strane s naklonením nad most v priečnom smere, zakotvený do konštrukcie spodnej stavby. Celková výška pylónu je viac ako 118 m.

Pylón je zvnútra v tlačenej oblasti v časti nad maximálnou vodnou hladinou vybetónovaný (betón C 50/60) až do výšky približne 70 m v záujme prenesenia excentrickej tlakovej sily a čo najmenšej deformácie. Horizontálnu deformáciu pylónu možno regulovať pomocou ôsmich predpínacích káblov s 19 multistrandmi, umiestnenými vnútri pylónu v ťahanej oblasti. Pylónom vedú schody k horným zakotveniam závesov a k leteckej signalizácii.

V blízkosti schodov je aj montážna šachta s rozmermi 1,1 × 1,6 m. Závesy budú umiestnené v dvoch rovinách, ide o vejárovú sústavu. Na každej strane od pylónu bude 16 závesov. Závesy budú vyrobené z paralelných multistrandov, ich počet v kábloch sa mení od 43 do 85 ks.

Hĺbkové zakladanie sa realizuje na opore č. 1 a pilieroch č. 2 až 5 pomocou ŽB pilót s priemermi 1,0 a 1,5 m a dĺžkami od 12,0 do 17,5 m. Opora č. 6 je založená plošne. Dilatácie/mostné závery budú lamelové s dilatačným pohybom:

  • na opore č. 1 +/- 320 mm,
  • na opore č. 6 +/- 280 mm,
  • na napojení lávok pre cyklistov a chodcov +/- 200 mm.

Ložiská sú kalotové, na pilieri č. 3 (pylón) v pozdĺžnom smere pevné. Na ostatných pilieroch budú všesmerné, resp. jednosmerné, – na opore č. 1 s pohybom až +/- 320 mm a na opore č. 6 s pohybom +/- 280 mm.

Farebnosť mosta

Čo sa týka farebného riešenia mosta, pylón, nosný trám a stĺpy VO budú sivé (RAL 7035), zábradlia, pás medzi výstuhami pylónu a kotvenia závesov modré (RAL 5005). Protikorózna ochrana mosta vypracovaná zhotoviteľom je navrhnutá na stupeň korozívnej agresivity C5-I, tzn. veľmi vysoká (priemyselná). Jej trvanlivosť „H“ je vysoká, viac ako 15 rokov.

Betóny krajných opôr a horné časti pilierov v Dunaji budú opatrené nátermi proti soliam vo farebnosti betónu určenej projektantom. Na čistenie mosta bude predpripravený rozvod pre vysokotlakovú vodu.

Vzhľadom na vysoké dopravné nároky bude plech mostovky opatrený izoláciou na báze pružnej umelej hmoty. Asfaltový kryt pozostáva na základe maďarských predpisov z troch vrstiev s navrhnutou celkovou hrúbkou 13 cm.

Hrúbka spodnej ochrannej a hornej obrusnej vrstvy je konštantná, vyrovnanie prípadných nerovností v rovine plechu mostovky sa môže realizovať zmenou hrúbky strednej spojovacej vrstvy. Pozdĺž obrubníkov sa vybuduje vozovka liatym modifikovaným asfaltom.

Vysúvanie na slovenskej strane
Vysúvanie na slovenskej strane | Zdroj: Slovenská správa ciest

Prvky pasívnej a aktívnej bezpečnosti na moste

Vozovka mosta bude vybavená vertikálne trojúrovňovým zvodidlovým záchytným systémom s celkovou výškou 1,5 m a s úrovňou zadržania H3. Odvodnenie vozovky mosta, ako aj priľahlých chodníkov pre chodcov a cyklistov bude zabezpečené systémom atypických odvodňovačov.

Voda bude cez zberné potrubia odvedená mimo priestoru mosta. Zberné potrubia sa pripoja na systémy odvodnenia prístupových komunikácií. Na moste a priľahlých prístupových komunikáciách je navrhnuté verejné osvetlenie.

Na moste budú osvetľovacie stožiare s výškou 8,6 m v párovom usporiadaní po 24 m. Pôjde o stožiare atypického tvaru vybavené úspornými svietidlami LED (75 W) s dlhou životnosťou, ktoré budú osvetľovať aj priľahlé chodníky pre chodcov a cyklistov.

Budovaný most križuje medzinárodnú dunajskú vodnú cestu. Vzhľadom na túto skutočnosť ho treba vybaviť takým dopravným značením pre účastníkov plavby, ktoré bude zodpovedať odporučeniam Dunajskej komisie a bude v súlade s platnými predpismi Slovenskej republiky a Maďarska.

24-hodinový dispečing

Most bude vybavený radarovou, svetelnou a dennou signalizáciou, pylón mosta aj leteckou signalizáciou. Na moste bude vybudovaný monitorovací systém pozostávajúci z meteorologickej stanice, merania sily v kábloch, monitoringu teploty konštrukcie, monitoringu pohybov ložísk a monitoringu vibrácií (senzory zrýchlenia).

Systém bude napojený na 24-hodinový dispečing správcu mosta. Súčasťou meteorologického monitoringu bude integrovaná stanica na meranie rýchlosti vetra, teploty a zrážok, ako aj merač námrazy umiestnený v horných vrstvách vozovky.

Systém bude obsahovať aj webový kamerový systém, ktorý bude slúžiť predovšetkým na monitorovanie prípadných výkyvov šikmých káblov. Káble bude treba monitorovať na základe údajov meteorologickej stanice týkajúcej sa merania rýchlosti vetra – v prípade rýchlosti vetra vyššej ako 40 km/h bude nutné sledovať obraz webovej kamery. Systém webovej kamery bude schopný nahrávať videosnímky.

Realizácia diela

Realizačne ide o projekt, v ktorom sú zapojené spoločnosti z mnohých krajín Európy aj Ázie.
Stavenisko mosta bolo odovzdané 14. 8. 2017. Piliere v Dunaji (č. 2 a č. 3) sa budujú na úzkych ostrovoch vytvorených z dvojstenných štetovnicových obohrádzok.

Prístup k týmto pilierom je z pontónov a člnov, z nich prebieha aj realizácia. Štetovnice boli baranené vysokovýkonnými vibračnými a výbušnými baranidlami dovezenými aj z Anglicka. Vzhľadom na obmedzenú nosnosť blízkeho Alžbetinho mosta a veľmi vzdialené najbližšie priechody cez Dunaj sa betónová zmes na časť stavby prístupnej zo Slovenska dováža z betonárky v Nových Zámkoch (ONYX, s. r. o.).

Na časť stavby prístupnej z Maďarska sa betónová zmes dováža z maďarského mesta Tata (FRISSBETON Kft.). Izolácia mosta je z materiálu SIKA. Liaty asfalt na ochranu izolácie realizuje spoločnosť SWIETELSKY Kft. z Maďarska.

Ložiská a mostné závery dodáva spoločnosť FREYSSINET PRODUCTC CO. z výrobného závodu pri Miláne v Taliansku a kotviaci systém sa dodáva z výrobného závodu pri Nice vo Francúzsku. Panon Freyssinet Kft. realizuje závesné káble a napínanie lán vyrobených spoločnosťou Bekaert, Hlohovec, a. s., Slovensko.

Žulový obkladový kameň čiel pilierov v Dunaji sa dodáva z Číny. Výroba oceľovej konštrukcie prebieha vo všetkých krajinách V4. Pylón sa vyrába v českom meste Slaný za Prahou (MCE Slaný, s. r. o.). Tu je pylón opatrený aj všetkými nátermi.

Oceľové prstence pylónu (mimo dosahu lodného žeriava) s výškou približne 3 m (34 ks okrem tých, ktoré boli zabudované v pilieri) sa montujú vežovým žeriavom s nosnosťou 50 t a výškou 126 m. Jednotlivé dielce nosnej konštrukcie sa vyrábajú v poľskom meste Bedzin za Katovicami (BANIMEX, Sp. z o. o.) a na Slovensku v Komárne v bývalých Slovenských lodeniciach (SAM, a. s.).

Postup pri montáži

Jednotlivé dielce sa dopravujú do Budapešti, kde sa zvárajú do segmentov na celú šírku mosta a na dĺžku približne 18 m (segmenty v oblasti pilierov majú vzhľadom na väčšiu hmotnosť dĺžku asi len 12 m). Vo výrobni v Budapešti sa všetkých 36 segmentov opatruje aj všetkými protikoróznymi nátermi.

Hotové segmenty sa dopravujú na stavenisko loďou proti prúdu Dunaja (aj popod všetky mosty v Budapešti) a postupne sa s pomocou 200-tonového lodného žeriava Clark Adam v blízkosti piliera č. 3 (pylón) pripájajú k nosnej konštrukcii.

Bežný meter oceľovej nosnej konštrukcie má v priemere hmotnosť asi 8 t (segmenty v oblasti pilierov majú hmotnosť až do 12 t/bm). Postupne sa na pripravenej dočasnej podpornej skruži spätne zasunuli segmenty od piliera č. 3 (spolu 15 segmentov) po výsuvných dráhach až ku krajnej opore č. 6 na slovenskej strane, a to metódou tlačných lisov po klzných plochách.

Krátke pole na maďarskej strane (5 segmentov) sa vybudovalo na podpernej skruži postupným zasúvaním a zváraním segmentov smerom od piliera č. 2 k opore č. 1 metódou zasúvania po koľajových dráhach ťahaním elektrickým navijakom.

Následne sa hlavné mostné pole (16 segmentov) letmo montuje, dočasne uchytáva vysokopevnostnými tyčami a postupne pripína na závesy pylónu.

Súbežne s budovaním hlavného mostného objektu prebieha aj budovanie prístupových komunikácií k mostu – či už zo strany Slovenska (zhotoviteľ VÁHOSTAV-SK, a. s.), alebo z Maďarska (zhotoviteľ STRABAG – rakúsky aj so svojou maďarskou zložkou).

Budovanie pylónu
Budovanie pylónu | Zdroj: Slovenská správa ciest

Záver

Po výstavbe bude most s úctyhodnou výškou pylónu presahujúcou 118 m druhou najvyššou stavbou v okruhu 50 km (po komárňanskom komíne) a najvyšším mostom na Slovensku aj v Maďarsku. Mostom bude prechádzať aj medzinárodná cyklotrasa EuroVelo, konkrétne jej trasa č. 6, Nantes (FR) – Konstanca (RO), na slovenskom území Bratislava – Komárno – Štúrovo.

Vzhľadom na charakter celej konštrukcie mosta vrátane možnosti jeho slávnostného osvetlenia predpokladáme, že okrem plnenia svojho hlavného účelu sa most stane aj dominantou oboch miest a bude mu patriť čestné miesto medzi ostatnými mostmi vybudovanými cez európsky veľtok Dunaj.

NOVÝ MOST MEDZI KOMÁROM A KOMÁRNOM

Projektant na území Slovenskej republiky: DOPRAVOPROJEKT, a. s.
Projektant na území Maďarska: Pont-TERV Zrt.
Zhotoviteľ mosta: konzorcium H-M DUNA-HÍD KONZORCIUM s dvomi členmi (Hídépítő Zrt., Mészáros és Mészáros Kft.) a s tromi nominovanými subdodávateľmi (HÓDÚT Kft., HSP Kft., DUNA ASZFALT Kft.)
Externý stavebný dozor: päťčlenné medzinárodné konzorcium Komáromi Híd Mérnök Konzorcium (Főber Zrt., Via-Pontis Kft., Utiber Kft., Oviber Kft., ESP Consult, s. r. o.)
Začatie projektu: 2014
Ukončenie projektu: 2020
Celkové náklady projektu/max. príspevok z EÚ: 117 726 283 €/100 067 340,55 €
Implementačné subjekty príjemcov: Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő, Zrt., Slovenská správa ciest

TEXT: Ing. Peter Pšenek
FOFOT: Slovenská správa ciest

Peter Pšenek pôsobí v Slovenskej správe ciest a je hlavný inžinier stavby.

Článok bol uverejnený v časopise Inžinierske stavby 6/2019.