Nová stavebná reforma v praxi

Po viac ako piatich desaťročiach zmeny v zákonoch zavítali aj do stavbárskeho sveta. Stavebníctvo nastupuje na neodvratnú vlnu digitalizácie a tá so sebou prináša aj nevyhnutné zmeny.

Prečo došlo k zmene?

Starý stavebný zákon z roku 1976 sa pomaly stáva minulosťou a v apríli 2024 nadobudnú účinnosť dva nové zákony – Zákon o výstavbe a Zákon o územnom plánovaní. Hnacím motorom pre zmenu bolo najmä odstránenie nedostatkov doterajšej legislatívy, snaha o zjednodušenie a zrýchlenie povoľovania výstavby, digitalizácia procesov a prísnejšie postihy voči čiernym stavbám. Za týmto účelom bol zriadený nový Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR. Ten preberá zodpovednosť za celý proces výstavby od stavebného zámeru, fázy projektovania a stavebného povolenia až po ukončenie výstavby, kolaudáciu a užívanie stavby.

Smelé plány do budúcna

Nový úrad vidí v reforme výstavby viacero benefitov: pre občanov hlavne zrýchlenie procesov, pre účastníkov stavebného konania sprehľadnenie procesov a jasné vymedzenie povinností a pre štát transparentnosť a prehľad. V tejto súvislosti sa hovorí o benefitoch ako: stavebné povolenie do 30 dní, ohlásenie drobnej stavby obratom, elektronicky podchytený životný cyklus stavby a iné. Toto všetko sa má dosiahnuť zdigitalizovaním procesov a vytvorením tzv. digitálneho dvojčaťa Slovenska. Tu bude zaznamenané všetko, čo je na mape Slovenska nad zemou i pod zemou.

Jednoduchšie povolenie výstavby

Aspoň tak to na prvý pohľad vyzerá. Zo súčasných v priemere 300 dní by ste mohli povolenie dostať už do 40 pracovných dní. Stavebníka čaká len jedno konanie o stavebnom zámere, ku ktorému sa budú vyjadrovať dotknuté orgány a účastníci konania z hľadiska vplyvov budúcej stavby navonok voči územnému plánu, prostrediu, krajine a susedom.

Väčšia ťarcha zodpovednosti pre projektantov

Aj doteraz mal projektant v stavebnom konaní určité povinnosti. Hlavnú zodpovednosť ale niesol stavebník. Zákon o výstavbe postavenie projektanta posilňuje – po novom bude projekčná organizácia zodpovedná za vypracovanie všetkých stupňov projektovej dokumentácie a bude zabezpečovať aj inžiniering  a komunikáciu so všetkými dotknutými orgánmi.

Úloha zhotoviteľa

Zákon upravuje aj povinnosti a zhotoviteľa, stavbyvedúceho či stavebného dozoru. Všetky povinné dokumenty,  zmeny či zápisy sú povinní zaznamenávať elektronicky v informačnom systéme. Zhotoviteľ je novým zákonom viac chránený – jeho povinnosťou bude zrealizovať stavebné dielo podľa projektovej dokumentácie, nebude teda niesť zodpovednosť za chyby v dokumentácii.

Digitalizácia je tu

Čo do systému už raz nahráte, nemusíte duplicitne predkladať ďalším úradníkom. V novom informačnom systéme budú dokumenty o stavbách aj územné plány k dispozícii všetkým na jednom mieste v reálnom čase. Takisto komunikácia a procesy budú prebiehať elektronicky.  Jednou z hmatateľných nových povinností sa stane vedenie elektronického stavebného denníka v informačnom systéme.

Ako sa na digitalizáciu pripravujeme v KROSE?

Keďže celá reforma vedie k digitalizácii, aj my k nej smerujeme. Chceme byť o krok vpred a vždy pripravení dodávať riešenia podľa platnej legislatívy. Už čoskoro naše portfólio online aplikácií posilní riešenie pre vedenie elektronického stavebného denníka. Všetky zmeny v zákonoch neustále sledujeme a o novinkách včas informujeme. Keďže otázok ohľadom digitalizácie stavebníctva je stále veľa, už koncom októbra pripravujeme bezplatnú online konferenciu venovanú práve tejto horúcej téme.

Zdroj: PR článok KROS a.s.