Rekonštrukcia domu

Stavebný odpad z rekonštrukcie domu: Ako sa ho legálne zbaviť a čo všetko patrí do kontajnera?

Partneri sekcie:

Čo robiť so stavebným odpadom v prípade rekonštrukcie staršieho rodinného domu? Viete, ako sa ho legálnym spôsobom zbaviť a čo všetko patrí do veľkokapacitného kontajnera?

Za stavebný odpad sa považuje odpad z demolácií, ktorý vzniká pri stavebných prácach, pri úprave, údržbe stavieb alebo pri ich odstraňovaní. Informáciu, ako chcete naložiť so stavebným odpadom, potrebuje mať príslušný stavebný úrad v prípade novostavby. Potvrdenie o likvidácii stavebného odpadu (tzv. vážny lístok) je na zozname dokumentov potrebných ku kolaudácii od januára 2016.

Novela zákona o odpadoch pre stavby nad 300 metrov štvorcových upravuje spôsob nakladania s odpadom tak, aby sa najmenej 70 % stavebného a demolačného odpadu, ktorý nie je nebezpečný, recyklovalo. S opätovným využím aspoň 70 % hmotnosti zdravotne neškodného odpadu pritom ráta aj Plán obnovy v prípade dotácie na obnovu staršieho rodinného domu.

„V súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva a Protokolom EÚ o nakladaní so stavebným odpadom a odpadom z demolácie, musia zabezpečiť subjekty vykonávajúce obnovu rodinného domu, aby aspoň 70 % (hmotnosti) zdravotne neškodného stavebného a demolačného odpadu vyprodukovaného na stavenisku bolo pripravených na opätovné použitie, recykláciu a ďalšie zhodnotenie materiálu a to vrátane činností spätného zasypávania, pri ktorých sa využije odpad ako náhrada za iné materiály,“ uvádza sa v podmienkach.

Drobný stavebný odpad pri obnove domu

Odpad vyprodukovaný pri rekonštrukcii rodinného domu je takzvaným drobným stavebným odpadom. Zahŕňa odpad z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných fyzickou osobou (dlažba, omietka, kúsky muriva, betónu, malty, tehly či keramika – všetok odpad bez obsahu škodlivín).

Jednou z možností, ako sa ho legálne zbaviť, je vyviezť drobný stavebný odpad na zberný dvor. Služby likvidácie opadu poskytuje takmer každé mesto. Sú však obmedzené trvalým pobytom a tiež aj maximálnym množstvom odpadu. Povinnosť zavedenia množstvového zberu pre drobný stavebný odpad vznikla mestám a obciam v januári 2016. Triedenie odpadu si musí stavebník v tomto prípade zabezpečiť priamo pri zdroji.

Ak v obci nebol zavedený množstvový zber, obec je povinná zabezpečiť podľa potreby, najmenej však dvakrát do roka, zber drobných stavebných odpadov v rozsahu do 1 m3 od jednej fyzickej osoby. Miestny poplatok upravuje zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Zákon ustanovuje jeho minimálne a maximálne hodnoty. Obec si vo svojom všeobecne záväznom nariadení určí sadzbu poplatku len v tomto rozsahu.

Veľkokapacitný kontajner si viete objednať aj online

Pohodlnejším spôsobom, ako vyriešiť odvoz odpadu pri obnove domu, je veľkokapacitný kontajner, ktorý si necháte pristaviť priamo k nehnuteľnosti. Zodpovednosť za vyvezenie a správnu likvidáciu v tomto prípade preberá špecializovaná firma alebo prevádzkovateľ skládky, od ktorého ste si kontajner zapožičali.

Čo patrí do kontajnera na stavebný odpad?

 • stavebná sutina
 • tehly a murivo
 • malta a omietka
 • betón
 • sadrokartón
 • škridly
 • obkladový materiál
 • keramické toalety a umývadlá
 • ploché sklo a porcelán
 • zvyšky zeminy a kameniva

Čo nepatrí do kontajnera na stavebný odpad?

 • nebezpečný odpad
 • minerálna vlna
 • asfaltové pásy
 • podlahové krytiny na báze živíc
 • stavebné materiály s obsahom azbestu
 • materiály s obsahom ortuti
 • kvapalné odpady ako kyseliny a tuky
 • elektrozariadenia a akumulátory
 • pneumatiky

V niektorých mestách si dnes objednáte veľkokapacitný dokonca aj online za pár sekúnd. „Veľmi jednoducho, len na päť klikov, si môžete z pohodlia domova alebo z miesta, kde sa práve nachádzate, objednať pristavenie kontajnera na odvoz objemného alebo stavebného odpadu. Táto užitočná služba sa vám môže zísť počas upratovania, menšej či väčšej rekonštrukcie alebo modernizácie,“ informovala spoločnosť FCC Environment pôsobiaca v oblasti odpadového hospodárstva.

Spoločnosť sa postará o pristavenie kontajnera vybraného objemu, manipuláciu s ním, či následný odvoz odpadu a jeho náležité a ekologické zneškodnenie. Fixná cena prenájmu najväčšieho ponúkaného kontajnera s objemom 10 m3 je v tomto prípade 438 eur pri prenájme na 14 dní.

Investičné opatrenia pri obnove domov financovaných z Plánu obnovy musia byť v súlade s požiadavkou „výrazne nenarušiť environmentálne ciele“. To znamená, že pri rekonštrukcii domu by ste sa mali snažiť predchádzať vzniku stavebného a demolačného odpadu a tiež ho recyklovať. Doklad o nakladaní so stavebným odpadom je dokonca povinnou prílohou, ktorú musíte priložiť k žiadosti o dotáciu na obnovu rodinného domu.