Most v km 103,0 D1 cez rieku Torysa, nad železničnou traťou a cestou I/68
Galéria(6)

Most v km 103,0 D1 cez rieku Torysa, nad železničnou traťou a cestou I/68

Mostný objekt 206-00 je súčasťou stavby D1 Prešov, západ – Prešov, juh. Po ukončení výstavby bude preklenovať rieku Torysa, dve novobudované komunikácie stavby, trať ŽSR Prešov – Košice, štátnu cestu I/68 a potok Delňa. 

Mostný objekt budú tvoriť dva samostatné súbežné 14-poľové mosty s dĺžkou 672,95 m so šírkou zrkadla od 1,8 do 14,7 m.

Nosná konštrukcia

Nosná konštrukcia je navrhnutá z predpätého betónu a bude sa budovať metódou postupného vysúvania – podobne ako pri moste na stavbe D3 Svrčinovec – Skalité, ktorý spoločnosť Doprastav, a. s., takto budovala zatiaľ ako posledný.

Zemné práce súvisiace s urýchlenou výstavbou pilierov 4, 3 a 2 LP

Zemné práce súvisiace s urýchlenou výstavbou pilierov 4, 3 a 2 LP

Výrobňa bude umiestnená za oporou 15, jej súčasťou budú aj pomocné piliere v priestore medzi samotnou výrobňou a krajnou oporou, ktoré sa po dokončení výsunu odstránia. Priečny rez mostom je štandardný komôrkový so šikmými stenami a vyloženými konzolami.

Piliere 3 L a 3 P vo výstavbe

Piliere 3 L a 3 P vo výstavbe

Spodná stavba

Spodnú stavbu tvoria dve krajné opory 1 a 15 a trinásť medziľahlých pilierov s hlavicou, ktorých výška sa pohybuje v rozsahu od 13,2 do 25,3 m. Základy pilierov 5 až 14 budú založené na veľkopriemerových pilótach Ø 1 200 mm a pilierov 2, 3 a 4 na mikropilótach Ø 170 mm. Krajné opory budú založené takisto na veľkopriemerových pilótach. Stavebné jamy sú chránené dočasnými štetovnicami, v blízkosti rieky Torysa a potoku Delňa zostane časť ochrany ako trvalá. 

Pohľad na zakladanie VPP, opora 15 LP

Pohľad na zakladanie VPP, opora 15 LP

Zakladanie na podperách 15, 14 a 13 sa do určitej miery skomplikovalo, keďže zaťažkávacia skúška samostatnej delenej pilóty nevykázala dostatočné parametre. Nasledoval nový prieskum, nový návrh skúšobných pilót a nová realizácia. Výsledkom je, že pilóty na týchto podperách sa realizujú s dodatočným preinjektovaním ich päty.

Oddebnenie hlavice 4 L

Oddebnenie hlavice 4 L

Tento proces na jednej strane oklieštil prípravu spodnej stavby v tomto priestore, čo znamená časový posun, na druhej strane však umožnil o to intenzívnejšie sa venovať spodnej stavbe na pilieroch 4, 3 a 2, ktorých výstavba má spojitosť so splnením významného míľnika stavby. Aby bol objekt pripravený na výsun nosnej konštrukcie, je podstatné mať zrealizované piliere od čísla 14, smerom na 13, 12 až na krajnú oporu 1, pretože taký bude aj postup vysúvania.

Ukončené piliere 3 L a 3 P

Ukončené piliere 3 L a 3 P

Aktuálny stav realizácie

V súčasnosti sa naplno rozbehla realizácia spodnej stavby, piliere 4, 3 LP sú kompletne dokončené aj s hlavicami, piliere 2 LP sú vybudované na potrebnú výšku vzhľadom na následnú realizáciu prístupovej komunikácie k portálu tunela. Zakladanie krajnej opory 15 LP je ukončené, v priebehu niekoľkých dní sa budú realizovať aj pilóty na pilieroch 14 a 13, ktorých výstavba je momentálne prioritná vzhľadom na pripravenosť na realizáciu nosnej konštrukcie. Jej prvý výsun je naplánovaný na prelome septembra a októbra tohto roka.

Piliere 2, 3 a 4

206-00 Bridge in km 103.0 of the D1 across the Torysa River, above the railway line and road I/ 68

The bridge 206-00 is part of D1 Prešov West – Prešov South. Upon completion of the construction it will border over the Torysa river, two newly constructed building communications, ŽSR Prešov – Košice, state road I/68, and brook Delňa.

 

TEXT: Ing. Peter Kulla
FOTO: Doprastav, a. s.

Peter Kulla je vedúci strediska VS03 v spoločnosti Doprastav, a. s.

Článok bol uverejnený v časopise Inžinierske stavby/Inženýrské stavby 2/2018.