Partneri sekcie:

Mobilné zariadenie na neutralizáciu pachových látok a SO2

Mobilné zariadenie na neutralizáciu pachových látok a SO2

Likvidácia toxických ropných kalov na lagúne R3 Ostramo v Ostrave začala v novembri 2017. Proces vápnenia kyslých kalov vyvoláva búrlivú exotermickú reakciu, pri ktorej sa do ovzdušia uvoľňuje zápach a oxid siričitý. Páchnuce plyny obťažovali obyvateľov v širšom okolí.

Akútny problém znečisťovania okolitého prostredia zápachom a SO2 sa podarilo znížiť v apríli 2018, kedy bola na skúšobnú prevádzku nasadená mobilná technológia neutralizácie pachových látok spoločnosti ČOVSPOL a.s., Bratislava. Počas skúšobnej prevádzky sa potvrdilo odbúravanie pachových látok a navyše aj znižovanie koncentrácie SO2 v ovzduší. Merania preukázali zníženie koncentrácie SO2 až na tretinové hodnoty.

Nasadená mobilná technológia pozostáva z rozprašovacieho zariadenia vytvárajúceho jemný aerosól špeciálnej patentovanej neutralizačnej zmesi, ktorá reaguje s pachotvornými zlúčeninami za vzniku odoricky a zdravotne neškodných látok. Zariadenie je spolu so zásobnou nádržou inštalované na traktore, ktorý zabezpečuje jeho plnú mobilitu.

Technológia sa osvedčila pre neutralizáciu pachových látok pri nakladaní s odpadmi a kalmi, sanáciii lagún a pri čistení odpadových vôd. Zariadenie má využitie v trvalej prevádzke, ako aj núdzové a dočasné riešenie havarijných stavov obťažujúcich okolie nadmerným zápachom.

Viac informácii o ponúkaných riešeniach neutralizácie pachových látok nájdete na www.covspol.sk

KategórieStavebníctvo