Partner sekcie:
  • METROSTAV

Chceme sa stať kľúčovým hráčom pri výstavbe železničnej infraštruktúry

image 64616 25 v1

Spoločnosť TSS GRADE, a. s., prešla za posledný rok komplexnou finančnou a organizačnou reštrukturalizáciou, ako aj zmenou systému riadenia. V súčasnosti sa sústreďuje na stabilizáciu na trhu železničnej infraštruktúry, ako aj na možnosť rozšírenia svojej pôsobnosti do ostatných segmentov. O plánoch na nasledujúce obdobie sme sa rozprávali s jej generálnym riaditeľom Ing. Dušanom Chovancom.

Názov TSS GRADE znamená Trnavská stavebná spoločnosť. Vaše sídlo bolo v Trnave. Aká je situácia dnes?

Sídlo spoločnosti v Trnave bolo presunuté do Bratislavy, potom prešlo do Vlčkoviec a v súčasnosti je opäť v Bratislave. Priestory vo Vlčkovciach momentálne slúžia ako zázemie výrobného strediska.

K akým ďalším zmenám došlo v poslednom období vo vašej spoločnosti?

V súčasnosti máme 213 zamestnancov, pričom sme personálnu oblasť museli značne redukovať. Priame výrobné kapacity nám však narastajú a s rastom počítame aj v nasledujúcich mesiacoch. Z tohto dôvodu plánujeme v priebehu marca a apríla zamestnať ďalších pracovníkov. Vychádzajúc z novej situácie na železničnom trhu, teda posilníme naše výrobné kapacity.

Donedávna ste pôsobili v spoločnosti OHL ŽS. V médiách sa objavili informácie, že OHL čiastočne alebo úplne majetkovo vstupuje do TSS GRADE. Je to pravda?

Predpokladám, že tieto informácie vzišli najmä z toho, že ich spájalo moje meno a mnohí si mysleli, že OHL ŽS ma vysiela do TSS GRADE ako predvoj. Nie je to pravda. V OHL ŽS som pracoval desať rokov a minulý rok v lete som sa dohodol na ukončení pracovného pomeru. TSS GRADE v súčasnosti nebude prechádzať žiadnou zmenou majetkových pomerov. OHL je pre nás výhradne obchodný partner v prípade, ak si od nás objednáva výkony strojov, v ostatných segmentoch je to náš konkurent.

Nový železničný most cez Váh

Väčšinu prác realizujete v oblasti železničnej infraštruktúry na Slovensku. Máte zákazky aj v iných krajinách?

Okrem Slovenska pôsobíme aj v Českej republike a Poľsku a radi by sme sa dostali aj na chorvátsky trh. V železničnom segmente pracujeme buď pre priameho objednávateľa, ktorým sú železnice jednotlivých štátov, alebo dodávame výkon železničných strojov.

Akým technickým zariadením disponujete?

Ide o automatické strojné podbíjačky, pluhy na úpravu štrkového lôžka, dynamické stabilizátory, zváračky koľajových polí a ďalšiu špeciálnu techniku. Možno povedať, že TSS GRADE disponuje všetkým vybavením, ktoré sa bežne používa pri výstavbe alebo obnove železníc, od ťažkých mechanizmov až po technologické zariadenia potrebné na zváranie či defektoskopiu koľajníc.

Vašou najvýznamnejšou zákazkou je najväčšia železničná stavba na Slovensku – úsek Zlatovce – Trenčianska Teplá. V akej fáze sa momentálne nachádza a ktoré ďalšie stavby realizujete?

Tender na spomínaný úsek sa začal v novembri 2012 a momentálne sme technicky dokončili tretinu stavby. Dodržiavame plánovaný harmonogram, aj keď tu dochádza k vynúteným zmenám POV (postup organizácie výstupov). Je to preto, že nejde o stavbu na zelenej lúke, ale o koridorovú stavbu realizovanú v intraviláne mesta, čo si vyžaduje množstvo prekládok a nároky na koordináciu jednotlivých objektov sú veľké. Ďalšou významnou stavbou je koridorový úsek Považská Teplá – Žilina, ktorý nadväzuje na dokončený koridor Žilina – Krásno. Vysúťažili sme ho v konzorciu, v ktorom sme lídrom. Realizácia by sa mala začať na jar tohto roka. Medzi ďalšie zákazky na Slovensku patrí železničná stanica Jablonica a drobné stavby – výmena výhybiek v Košiciach a odbočka Brezno-Halny. Uchádzame sa aj o zákazku na rekonštrukciu železničnej stanice Slanec. Niekoľko menších zákaziek máme v Českej republike a Poľsku, kde sa sústreďujeme predovšetkým na výkony strojov.

Chceli by ste svoje pôsobenie rozšíriť aj mimo oblasti železničnej infraštruktúry?

Túto myšlienku by som rozvinul z hľadiska krátkodobej, strednodobej a dlhodobej budúcnosti. TSS GRADE momentálne disponuje zásobou práce, ktorá jej zaisťuje stabilitu na slovenskom a domnievam sa, že aj na českom trhu. Tu je naša pozícia jednoznačne definovaná. Usilujeme sa posilniť a stabilizovať svoje výrobné kapacity tak, aby zodpovedali zásobe práce. Približne do dvoch rokov plánujeme dovybaviť strojový park, vykonať významné opravy a nakúpiť nové mechanizmy, čo je nemalá investícia. Dlhodobejším cieľom TSS GRADE je dosiahnuť vrchol pri dodávkach železničných stavieb na Slovensku, stať sa kľúčovým hráčom a túto pozíciu si udržať. Okrem toho plánujeme významne preniknúť do cestnej infraštruktúry, predovšetkým do oblastí, ktoré sú technicky podobné určitým častiam realizovaným na železniciach, ako sú protihlukové steny, oporné múry, nadjazdy, teda tam, kde dokážeme využiť synergiu. A samozrejme, preniknúť do zahraničia, ale nie za každú cenu. Nebudeme zbytočne vstupovať na rizikové trhy s neprimerane nízkou cenou. Najvhodnejší je pre nás český trh, kde dlhodobo pôsobí naša dcérska spoločnosť TSS Olomouc. Tú chceme stabilizovať a personálne rozšíriť.

Železničná stanica Trenčín – realizácia podchodu a nástupišťa

A čo spomínaný chorvátsky trh?

Predpokladám, že to bude z hľadiska železničnej infraštruktúry veľmi potenciálny trh, pretože železnice v Chorvátsku budú v ďalších rokoch investovať. Pravdepodobne tu dôjde k rozvoju, no je otázne, či nenastane podobná situácia ako v Poľsku, kde mal trh silný potenciál, ale vplyvom rizikových faktorov pochoval mnohé významné stavebné spoločnosti. Preto ešte nie sme rozhodnutí, na akej báze sa tu budeme pohybovať. Zatiaľ sme sa prihlásili do jedného tendra a dúfame v predkvalifikáciu a možnosť odovzdania ponuky.

Máte ambíciu realizovať cestné stavby aj komplexne?

Túto ambíciu v súčasnosti rozhodne nemáme. Dôvodom je aj čiastočný neúspech v piatich tendroch, ktoré sa prednedávnom uskutočnili. Jednoznačne sa ukázalo, že zatiaľ nie sme schopní dostatočne sa na tento segment pripraviť. Cestné stavby budú predovšetkým o žltom FIDIC-u, to znamená veľmi dobrej príprave a úzkej spolupráci s projektantom. Komplexne si na to zatiaľ netrúfame, na tomto segmente by sme sa však chceli podieľať subdodávkami.

Ukladanie koľajových polí v Trenčíne

Ako vnímate súčasnú situáciu v oblasti železničnej dopravy na Slovensku?

Situácia na železničnom trhu z hľadiska Česka a Slovenska je ako sínusoida a v blízkej budúcnosti očakávam potenciálny rast. Verím, že obrovské výkyvy z čias, keď nebola práca, respektíve bola veľmi zle nacenená, sú už za nami. Vyzerá to tak, že nové programové obdobie by malo byť z pohľadu investícií do železničnej infraštruktúry veľmi sľubné. Ale podľa všetkého by sa mohla opakovane začať využívať väčšina výrobnej kapacity. Je pravda, že vzťahy medzi jednotlivými zhotovovateľmi sú momentálne veľmi napäté, pretože stavebné firmy vyčerpali svoje rezervy a okrem toho je bežná druhotná platobná neschopnosť, z ktorej sa TSS GRADE v súčasnosti dostala. Je to však uzavretý kruh a subdodávatelia často nie sú schopní plniť svoje záväzky nevyhnutné na výkon, to znamená platby za pohonné hmoty, energie, platy zamestnancov, sociálne a zdravotné odvody, ktoré majú okamžitú splatnosť. Najmä pri dodávkach materiálu je trh železničnej infraštruktúry špecifický tým, že firmy sú nútené platiť zálohy za materiál. Špeciálny materiál ešte nie je dodaný a už musí byť zaplatený, často v plnej výške. V takejto situácii bola aj TSS GRADE a ešte aj v súčasnosti sú dodávatelia voči nám opatrnejší. Myslím, že môžem za všetky stavebné spoločnosti na Slovensku otvorene povedať, že veľký problém, ktorý nás ťaží, je hodnota peňažných prostriedkov. Banky vyhodnocujú stavebný trh ako veľmi rizikový a tým znižujú úverové limity a zvyšujú náklady súvisiace s vystavovaním bankových záruk. Automaticky sa tak zvyšujú náklady na finančnú stránku každého projektu, a to vrátane započítaných cien úverov a úverových limitov. Toto všetko v konečnom dôsledku ukrajuje z hospodárskeho výsledku firmy a uberá jej silu na ďalší rozvoj, prípadne investície. Veľmi markantný je tento stav v spoločnostiach, ktoré majú veľké množstvo strojov zaobstaraných na lízing alebo prostredníctvom iného financovania. Dostávajú sa pod veľký tlak, pretože cena výkonov týchto zariadení je veľakrát nižšia ako náklady na lízingové splátky. Firmy sa tak musia rozhodnúť, či stroje nasadia len za prevádzkové náklady (PHM, obsluhu a prepravu stroja na miesto výkonu) a zvyškovú časť, ktorá pokryje nájom alebo splátku. V prípade, že na takéto podmienky nepristúpia, môžu im byť stroje zabavené a všetky prostriedky doposiaľ investované do strojov vyjdú nazmar. Takýmto spôsobom sa cena stavebných prác tlačí pod hladinu reálnych nákladov.

Rozhovor pripravila Magdaléna Lukáčová
FOTO: TSS GRADE

Článok bol uverejnený v časopise Inžinierske stavby/Inženýrské stavby.

KategórieŽeleznica