Rádiové spojenie v tuneli Šibenik

image 71955 25 v1

Tunel Šibenik sa nachádza pod úpätím vrchu Šibenik, juhovýchodne od mesta Levoča v Prešovskom kraji. V súčasnosti je tunel v štádiu realizácie stavebnej fázy, budovanie jednotlivých technologických celkov je naplánované na začiatok roka 2015. Neoddeliteľnou súčasťou technologickej výbavy bude aj objekt rádiového spojenia a dopravného rádia.

Rádiokomunikačné systémy v objekte rádiového spojenia umožňujú koordináciu činností zasahujúcich zložiek prostredníctvom spojenia medzi pracovníkom v tuneli a vzdialeným dispečerským centrom. Je samozrejmosťou, že rádiový systém komunikuje obojsmerne, t. j. od pracovníka v tuneli k dispečerovi a opačne.

V tuneli Šibenik je navrhnutý rádiový systém rozdelený na štyri celky, a to na:

  • vonkajšie anténne systémy,
  • vyžarovací (anténny) systém tunela a únikových ciest,
  • aktívnu a pasívnu technológiu rádiového spojenia,
  • technológiu vzdialeného ovládania.
Tunel Šibenik
Stavba: Diaľnica D1 Jánovce – Jablonov, II. úsek
Miesto realizácie: Levoča, stavebný objekt: SO 401-00 Tunel Šibenik
Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Bratislava
Zhotoviteľ: Združenie EUROVIA – SMS
– D1 Jánovce – Jablonov, II. úsek
Zhotoviteľ tunela Šibenik: TUBAU, a. s.,
Bratislava, člen stavebnej skupiny DANICON Holding

Vonkajšie anténne systémy

Vonkajšie anténne systémy sa nachádzajú na západnom aj východnom tunelovom portáli. Anténny systém na západnom portáli je hlavným zdrojom príjmu a vysielania rádiových signálov. Antény sa montujú na 12-metrový stožiar typu monorúra so stúpačkami, aby sa zefektívnila inštalácia a prípadný servis. Situovanie a výška stožiara sa určili podľa meraní priechodnosti rádiových signálov tak, aby sa dosiahol čo najlepší diaľkový príjem. Súbor antén je rozdelený do jednotlivých frekvenčných pásiem (80 MHz, 160 MHz, 390 MHz, 450 MHz). Na základe veľkosti prijímaného signálu sú antény ďalej typovo rozdelené na všesmerové a smerové. Smerovosťou antén sa následne dosahuje úroveň potrebná na kvalitné spracovanie rádiových signálov. Anténny systém je pomocou nízkoútlmového koaxiálneho vedenia pripojený do technológie rádiového spojenia. Na východnom portáli tunela je umiestnený doplnkový anténny systém, ktorý zabezpečuje rádiové pokrytie vonkajšieho priestoru pred východným portálom tunela a príslušných obslužných objektov. Keďže ide len o lokálne pokrytie, na obslužný objekt východného portálu je inštalovaný nástenný typ stožiaru s výškou 4 m.

Vnútorný vyžarovací systém

Vnútorný vyžarovací systém v tuneli sa skladá z vyžarovacieho kábla inštalovaného po celej dĺžke tunela v jeho stropnej časti. Kábel je uchytený pomocou originálnych klipov, ktoré majú definovanú požiarnu odolnosť, čo zabezpečí mechanickú odolnosť a plnú funkčnosť v prípade požiaru. Prijímaný a vysielaný rádiový signál vedie z vyžarovacieho kábla cez budiace koaxiálne vedenie do technológie rádiového spojenia na západnom portáli tunela. V severnej tunelovej rúre je pred únikovou cestou inštalované rozbočenie rádiových signálov z vyžarovacieho kábla severnej tunelovej rúry do únikovej cesty medzi tunelovými rúrami v smere k južnej tunelovej rúre. V únikovej chodbe je inštalovaný aj vyžarovací kábel ukončený impedančnou záťažou, čo zabezpečuje rádiové pokrytie v daných priestoroch.

Rádiové spojenie dovoľuje plnohodnotne využívať komunikačné prostriedky potrebné na zabezpečenie bezpečnosti prevádzky tunela.

Rádiové spojenie dovoľuje plnohodnotne využívať komunikačné prostriedky potrebné na zabezpečenie bezpečnosti prevádzky tunela.

Technológia rádiového spojenia

Samotná technológia rádiového spojenia je umiestnená na západnom portáli tunela v technologickom objekte medzi tunelovými rúrami. Technológia je rozdelená do troch celkov podľa umiestnenia. Zariadenia sú montované do troch 19“ skríň. V prvej 19“ skrini sa nachádzajú zdrojové obvody, ktoré zabezpečujú napájanie jednotlivých blokov technológie rádiového spojenia. Druhá 19“ skriňa obsahuje optické prepoje­nie s podružným dispečingom na východnom portáli tunela a optické vedenie so vzdialeným dispečingom SSÚD Beharovce. V tejto skrini sa nachádzajú aj digitálne zariadenia na komunikáciu medzi jednotlivými časťami technológie rádiového spojenia, ktoré zároveň umožňujú vzdialenú správu a nastavovanie celej technológie. Skriňa obsahuje ešte technológiu FM vysielania, RDS a združovacie obvody v príslušnom frekvenčnom pásme.

V tretej 19“ skrini sú nainštalované digitálne transceivery pre jednotlivé frekvenčné pásma spolu so združovacími obvodmi. Celý systém technológie rádiového spojenia je napojený na vonkajší anténny systém na západnom portáli tunela a na budiaci koaxiál smerom do vnútorného vyžarovacieho systému tunela. Správna funkčnosť technológie rádiového spojenia sa neustále kontroluje centrálnym riadiacim systémom tunela, ku ktorému sú pripojené jednotlivé časti technológie. Na východnom portáli tunela sa nachádza dispečerské centrum, z ktorého možno diaľkovo ovládať rádiové spojenie v tuneli vrátane aktívneho vstupu do FM vysielania verejnoprávneho rozhlasu s cieľom poskytnúť servisné správy vodičom jazdiacim v tuneli.

Hlavné dispečerské centrum

Hlavné dispečerské centrum sa nachádza na SSÚD Beharovce. Odtiaľ bude dispečer komunikovať s prevádzkou tunela a monitorovať dopravnú situáciu. V prípade potreby môže vstúpiť do FM vysielania verejnoprávneho rozhlasu, aby poskytol servisné správy vodičom jazdiacim v tuneli.

Záver

Rádiové spojenie v tuneli Šibenik je navrhnuté tak, aby na jednej strane spĺňalo všetky požiadavky zadávateľa projektu, na druhej strane rešpektuje legislatívu a normy platné v Európskej únii. Plnohodnotne dovoľuje využívať komunikačné prostriedky potrebné na zabezpečenie bezpečnosti prevádzky tunela, ktoré umožňujú spojenie so zásahovými zložkami (Hasičský a záchranný zbor, záchranná služba, Policajný zbor) aj s obsluhou tunela – tuneloví špecialisti a údržba diaľnic, ako aj samotní užívatelia tunela, ktorí majú k dispozícii FM vysielanie a mobilnú komunikáciu cez GSM siete.

Text vznikol v spolupráci so spoločnosťami DELTECH, a. s., a LUCOM Technologies, s. r. o.
FOTO: thinkstock.com

Článok bol uverejnený v časopise Inžinierske Stavby/Inženýrské stavby

KategórieTunely