Betonáž sekundárneho ostenia tunela Višňové finišuje

Zdroj: Amberg Engineering

Po podpise zmluvy v apríli 2021 začal nový zhotoviteľ s prípravou staveniska, pasportizáciou stavu tunela a následne po vypracovaní projektovej dokumentácie spoločnosťou Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. rozbehol stavebné práce.

Jednou z obáv projektanta a zhotoviteľa bolo riešenie existujúcich blokov sekundárneho ostenia, ktoré nespĺňali projektom definované požiadavky. Projektant osobitne staticky preveril vybrané bloky sekundárneho ostenia, tak aby bola zabezpečená ich bezpečnosť a funkcia počas celej návrhovej životnosti.

V súčasnosti sú v celom tuneli vybudované základové pásy. Je potrebné dobudovať klenby v posledných troch blokoch južnej tunelovej rúry, núdzový záliv č. 3 v obidvoch tunelových rúrach a hĺbený blok južnej tunelovej rúry. Zároveň prebieha ukladanie podkladného betónu vozovky tunela. Vo fáze budovania sekundárneho ostenia sú aj priečne prepojenia tunela, kde ostáva vybetónovať päť prepojení.

Zdroj: Amberg Engineering

Pre priebeh ďalších prác je potrebné zaistiť sanáciu drenážneho systému horninovej vody, tak aby bolo možne realizovať práce na konštrukciách vozovky a chodníka.

Aj keď v súčasnosti nie je vybratý zhotoviteľ technologickej časti tunela, práce prebiehajú tempom, ktoré umožní bezodkladné dokončenie stavebnej časti a uvoľnenie diela pre inštaláciu technológie v stanovenom termíne.

Zdroj: Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.