Rekonštrukcia cesty II/517 Považská Bystrica (most Orlové)

Most Orlové – súčasný stav
Zdroj: SMS

Spoločnosť SMS, a. s., uzatvorila v roku 2019 zaujímavý kontrakt s Trenčianskym samosprávnym krajom na stavbu s názvom Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (most Orlové) – Domaniža – etapa č. 1, ktorú si prevzala ešte v auguste minulého roka. Stavba má dĺžku 3,59 km so začiatkom úseku v km 0,00 v križovatke s cestou II/507 a okrem samotnej cesty bude zahŕňať aj rekonštrukciu troch mostných objektov SO 201, SO 202 a SO 203.

Pôvodne bol celkový objem stavby stanovený približne na 3,8 mil. eur a lehota na vyhotovenie diela bola určená na 9 mesiacov. Vzhľadom na zimné obdobie, vzniknuté nepredvídané okolnosti (práce navyše) a ­COVID-19 však firma ako zhotoviteľ predložila na schválenie dodatky č. 1 a č. 2 v celkovom objeme približne 570-tis. eur a predĺženie času výstavby o 7 mesiacov.

Stavba sa nachádza v intraviláne mesta Považská Bystrica, kde most Orlové tvorí významné prepojenie medzi Považskou Bystricou a mestskou časťou Orlové, pokračujúc smerom do Púchova alebo do Bytče. Ďalšie etapy výstavby pokračujú cestou II/517 až do obce Domaniža, kde táto cesta predstavuje dôležitú spojnicu miest Považská Bystrica a Rajec a kde sa spája s cestou I/64.

Smerové a výškové vedenie trasy maximálne rešpektuje existujúce vedenie cesty tak, aby sa minimalizoval vplyv na súvisiace časti. Šírkové usporiadanie, ako aj priečne sklony sú premenné a rešpektujú existujúci stav.

Stavba rieši spolu 6 objektov, pričom najvýznamnejšie sú mosty SO 201 a SO 202. Mosty tvoria estakádu ponad miestnu komunikáciu, železnicu, rieku Váh a vážsku kaskádu. Jestvujúce mosty sú v havarijnom stave, preto bola navrhnutá ich rekonštrukcia.

Na moste SO 201 je navrhnutá výmena krytu vozovky aj so spádovou vrstvou, výmena ríms a ich rozšírenie na chodník pre chodcov a celková sanácia nosnej konštrukcie. Na moste SO 202 je navrhnutá aj výmena krytu, ale v tomto prípade treba vybudovať aj novú spriahajúcu dosku, keďže ide o nosnú konštrukciu tvorenú z tyčových prefabrikátov.

Mostný objekt SO 202 – súčasný stav
Mostný objekt SO 202 – súčasný stav | Zdroj: SMS

Objekty

101-01 Rekonštrukcia cesty II/517 – km 0,000 – 3,590

Týka sa úseku cesty II. triedy II/517 od križovatky s cestou č. II/507 (Považská Bystrica) po koniec intravilánu obce Domaniža. Cesta je dôležitou spojnicou miest Považská Bystrica a Rajec s pokračovaním na cestu I/64 spájajúcu mestá Žilina a Prievidza.

201-00 Rekonštrukcia betónového oblúkového mosta s jedným poľom

Mostný objekt zabezpečuje premostenie cesty II/517 ponad vážsku kaskádu v Považskej Bystrici. V mieste mosta vedie trasa cesty II/517 smerovo v priamej a výškovo vodorovne. Komunikácia na moste predstavuje dvojpruhovú obojsmernú cestu s voľnou šírkou 6 m. Priečny sklon na moste je strechovitý s hodnotou 2,5 %.

202-00 Rekonštrukcia betónového trámového mosta so 4 poľami

Mostný objekt zabezpečuje premostenie cesty II/517 ponad miestne komunikácie a železničnú trať Bratislava – Žilina. Trasa cesty II/517 sa v mieste mosta nachádza smerovo v priamej a výškovo v oblúku.

Sanačné práce na moste Orlové
Sanačné práce na moste Orlové | Zdroj: SMS

203-00 Rekonštrukcia klenbového mosta nad vodným tokom

Mostný objekt zabezpečuje premostenie cesty II/517 ponad potok Mošteník. V mieste mosta vedie trasa cesty II/517 časťou okružnej križovatky a jej vetvami, z toho dôvodu je aj smerovo aj výškovo v oblúku.

601-00 Verejné osvetlenie na Orlovskom moste

V rámci rekonštrukcie mosta Orlové treba zdemontovať existujúcu osvetľovaciu sústavu na moste a zhotoviť novú.

Stavebné úpravy vozovky sú vo forme výmeny obrusnej a ložnej vrstvy vozovky s odfrézovaním existujúcich vrstiev v celkovej hrúbke 90 mm. V rámci úpravy cesty sa vymení konštrukcia autobusových zálivov z dôvodu vysokého zaťaženia autobusmi MHD a vybuduje sa betónová vozovka.

Na zvýšenie bezpečnosti chodcov pri prechádzaní cez priechody sa zrealizujú výstražné LED osvetlenia s napájaním na fotovoltický panel so snímačom prítomnosti chodcov. Ďalej sa v km 1,040 (priechod pre chodcov) zrealizuje svetelná signalizácia.

V predmetnom úseku cesty sa upravia priekopy do normou požadovaného stavu a zrekonštruujú sa existujúce priepusty, zároveň prebehne výmena bezpečnostných zariadení zvodidiel a zábradlí v zmysle projektovej dokumentácie. Na celom úseku cesty prebehne aj výmena zvislého a realizácia vodorovného dopravného značenia.

Pracovná plocha pre sanácie
Pracovná plocha pre sanácie | Zdroj: SMS

SO 201

Prvý spomínaný mostný objekt na trase je objekt SO 201 (most Orlové) s evidenčným číslom 517-001, ktorý sa delí na dva podobjekty, a to SO 201-00 a SO 201-01. Rozdelenie objektu sa realizovalo vzhľadom na pôvodný čas výstavby, keďže najstaršia časť bola postavená ešte v roku 1935 a zvyšná časť mosta bola zrekonštruovaná v roku 1947.

Most Orlové zabezpečuje premostenie ponad rieku Váh (polia č. II, III a č. V), poľnú cestu (pole č. I) a ponad cyklistický chodník (pole č. IV) s celkovou dĺžkou premostenia 250 m a s výškou mosta takmer 12 m. Komunikácia na moste predstavuje dvojpruhovú obojsmernú cestu s voľnou šírkou 6 m a s priečnym, strechovitým sklonom na moste s hodnotou 2,5 %.

Predmetom rekonštrukcie objektu je kompletná reprofilácia spodnej stavby (dvoch opôr, štyroch pilierov) a nosnej konštrukcie, ktorej predchádza odstránenie zdegradovaného betónu technológiou tzv. tryskania pieskom alebo vodným lúčom.

Ďalej je predmetnom stavby kompletná rekonštrukcia zvršku mosta, a to v podobe vybudovania nového vyrovnávajúceho betónu, ríms, asfaltov, bezpečnostných zariadení (zvodidiel, zábradlí) a verejného osvetlenia.

SO 202

Ďalším mostným objektom (SO 202) na trase, vzdialeným len 200 m od mosta Orlové, je most s evidenčným číslom č. 517 – 002A, ktorý zabezpečuje premostenie cesty II/517 ponad miestne komunikácie a elektrifikovanú železničnú trať Bratislava – Žilina s celkovým premostením 95 m a s výškou 7,8 m.

Predmetom rekonštrukcie tohto objektu je takisto kompletná reprofilácia spodnej nosnej konštrukcie a kompletná výmena mostného zvršku. Navyše, oproti mostu Orlové prebehne na danom objekte aj kompletná výmena mostných ložísk (elastomérov), a to pri postupnom zdvihnutí jednotlivých štyroch polí NK, ktorú tvorí v priečnom reze sedem predpätých nosníkov.

Práce na moste SO 202
Práce na moste SO 202 | Zdroj: SMS

SO 203

Posledným mostným objektom je objekt SO 203 s evidenčným číslom 517-003. Objekt sa nachádza v intraviláne mesta Považská Bystrica (v centre) a zabezpečuje premostenie cesty II/517 ponad potok Mošteník. V mieste mosta vedie trasa cesty časťou okružnej križovatky a jej vetvami.

Mostný objekt predstavuje jednopoľovú konštrukciu s rozpätím 6,4 m, tvorenú parabolickou železobetónovou klenbou s výškou 4 m a so šírkou mosta približne 160 m. Na tomto objekte prebehnú rekonštrukčné práce sanáciou vzniknutých trhlín nosnej konštrukcie (klenby), bude sa realizovať „tryskanie“ obnaženej výstuže a aplikácia novej krycej vrstvy.

Na začiatku a na konci objektu sa vybúra a nanovo vybuduje mostná rímsa s výmenou bezpečnostných prvkov (zábradlí) a zároveň prebehne úprava spodnej stavby, a to vyplnením škár kamenného oblúka čiel opôr cementovou maltou. Tieto práce sa už vykonali v celom rozsahu, zostáva namontovať zábradlie, osadiť označenie mosta a dokončiť kamennú prídlažbu v odtokovej časti objektu.

Súčasný stav

K dnešnému dňu (v čase písania článku) sa podarilo aj vzhľadom na vzniknuté udalosti, ktoré boli predmetom dodatkov, zrealizovať na trase cesty č. II/517 výmenu krytu v rozsahu približne 90 % z celkovej plánovanej výmeny, zrealizovať 7 ks LED osvetlení, svetelnú signalizáciu pre chodcov, zrekonštruovať autobusové zálivy v počte 4 ks a stredové ostrovčeky na križovatkách pri pamätníku a na hlavnej križovatke vrátane výmeny obrubníkov a ich preasfaltovania.

Zároveň prebehli na mostných objektoch SO 201 a SO 202 búracie práce zvršku mosta až na nosnú konštrukciu, v spodnej časti mosta SO 201 prebehli práce reprofilácie technológiou tzv. tryskania (pieskovania) na úrovni 95 % z celkovej výmery, na objekte SO 202 to je v rozsahu približne 30 %. Takisto sa vybúrali a nanovo vybudovali vložené polia (spolu 3 ks), ktoré sa nachádzajú v nadpodperovej časti, v mieste pilierov.

V 4 poliach z 5 je zabetónovaný vyrovnávajúci betón, v celom rozsahu sú osadené odvodňovače. V 3 poliach sa zrealizovala hydroizolácia na realizáciu ríms. V poli č. V., ktoré bolo predmetom dodatku a v konečnom dôsledku malo vplyv aj na predĺženie času rekonštrukcie, sa v plnom rozsahu zrealizovalo aj dodatočné zosilnenie betónových oblúkov karbónovou tkaninou.

Zavesené lešenie pre sanačné práce na moste Orlové
Zavesené lešenie pre sanačné práce na moste Orlové | Zdroj: SMS

V tomto čase prebiehajú na SO 201 práce na budovaní ríms na pravej a ľavej strane, pripravuje sa dobetónovanie vyrovnávajúceho betónu na oblúku č. V a výmena podložia v prechodovej oblasti OP6. Zároveň (mimo stavby) sa už do výroby zadali zábradlia, zvodidlá, mostné závery tak, aby sa po vybudovaní ríms mohlo plynulo pristúpiť k ich zabudovaniu.

Na SO 202 prebiehajú po kompletnej výmene ložísk a po demontáži skruže práce na vyrovnávajúcom betóne nosnej konštrukcie. Na SO 101 prebiehajú po ukončení výmeny asfaltových vrstiev mimo mostov a po rekonštrukcii 8 ks priepustov práce na trvalom a vodorovnom dopravnom značení v km od 0,8 do 3,59.

Pristúpilo sa aj k zatiaľ čiastočnej rekonštrukcii tzv. Orlovskej križovatky. Dôvodom takejto čiastočnej rekonštrukcie je snaha zachovať čo najplynulejšiu dopravnú situáciu. Po ukončení rekonštrukcie mostného objektu SO 201 sa táto križovatka zrekonštruuje v plnom rozsahu v zmysle ZoD a dodatku č. 1.

TEXT A FOTO: SMS, a. s.