Partneri sekcie:

Mosty na diaľnici D1 v úseku Sverepec – Vrtižer

Mosty na diaľnici D1 v úseku Sverepec – Vrtižer

Väčšia časť budovaného úseku diaľnice D1 Sverepec – Vrtižer sa vedie na mostných objektoch. Variabilita konštrukčných návrhov, úzko súvisiaca s technológiou ich budovania, vytvára pestré spektrum realizovaných konštrukcií z oblasti mostného staviteľstva.

Úvod
Uvedená diaľničná stavba na začiatku nadväzuje na úsek diaľnice D1 Ladce – Sverepec a na konci na úsek D1 Vrtižer – Hričovské Podhradie. Týmto úsekom v dĺžke 9,6 km sa skompletizuje diaľničný ťah D1 od Bratislavy až po Žilinu.

Trasa diaľnice prechádza na začiatku členitým terénom Podmanínskej pahorkatiny mimo zastavaných oblastí, kde sa striedajú mostné objekty so zárezmi. Z kopca Šibeničník v smere do údolnej nivy rieky Váh prechádza mestskou estakádou ponad zastavané územie mesta Považská Bystrica v jej najužšom mieste, na rozhraní obytnej a priemyselnej zóny. Po prekonaní rieky Váh trasa pokračuje v inundačnom území rieky medzi jej starým korytom a Hričovským kanálom, kde vedie z väčšej časti na mostnej konštrukcii. Následne opäť prekonáva rieku Váh a končí sa napojením na križovatku Vrtižer. V rámci stavby sa buduje križovatka Centrum, ktorá je v inundačnom území rieky Váh a celá sa realizuje na mostných objektoch.

Celkový počet mostných objektov na úseku je 18, z toho priamo na diaľnici 8. Dva objekty sú nadjazdy nad diaľnicou a sedem objektov sa nachádza na križovatkách Centrum a Vrtižer. V článku postupne uvádzame informácie o všetkých mostných objektoch. Viaceré z nich sú podrobnejšie opísané v samostatných článkoch. Súčasťou príspevku je aj podrobnejší opis objektov realizovaných v križovatke Centrum.


Základné údaje k jednotlivým mostom

Hlavnou časťou križovatky Sverepec je mostný objekt s názvom Most na diaľnici v križovatke Sverepec, prekonávajúci údolie, cestu I/18 a križovatkovú vetvu. Mostný objekt je monolitický, predpätý, budovaný na podpornej skruži po etapách. Nosná konštrukcia má komôrkový priečny rez s konštantnou výškou 2,2 m. Ide o dvojmost s maximálnym rozpätím 38,0 m. Dĺžka premostenia je 247 m. Pravý most má konštantnú voľnú šírku 13,25 m, ľavý má premennú šírku s nosnou konštrukciou pokračujúcou do odklonenej križovatkovej vetvy.

Založenie mosta je hĺbkové na veľkopriemerových pilótach v značne zložitých základových pomeroch.

Z križovatky Sverepec vidieť prvý nadjazd Most nad diaľnicou v km 0,673 D1, ktorý sa budoval na prevedenie poľnej cesty. Nosná konštrukcia sa navrhla ako trojpoľová kolmá, jednotrámová, z predpätého betónu, budovaná na podpornej skruži. Konštrukcia má jednu rámovú dvojstenovú železobetónovú stojku a jednu subtílnu oceľovú kyvnú stojku, ktorú tvorí oceľová rúra so špeciálnym uchytením proti vypadnutiu pri náraze vozidla. Rozpätia polí sú 21,5 + 33,5 +15 m. Nosná konštrukcia je s nábehom pri rámovom pilieri, kde dosahuje hrúbku 1,8 m, ktorá sa postupne zmenšuje na 0,85 m. Objekt je založený na veľkopriemerových pilótach.

Most na diaľnici Kunovec v km 0,986 sa realizuje ako dvojtrámová monolitická spojitá dodatočne predpätá konštrukcia výšky 2,4 m. Most je šesťpoľový so štandardnou dĺžkou poľa 42,0 m. Budoval sa pomocou výsuvnej skruže. Konštrukcia na piliere je uložená cez vrubové kĺby.

Vo vzdialenosti asi 320 m od tohto mosta sa nachádza Most na diaľnici Galanovec, ktorý svojou dĺžkou premostenia 339 m prekonáva údolie s potokom a miestnou komunikáciou v maximálnej výške asi 34,0 m. Sedempoľová priečne delená nosná konštrukcia sa budovala letmou montážou s dĺžkou štandardného poľa 55,20 m. Výška nosnej konštrukcie je 3,0 m, dĺžka segmentov 2,2 m. Piliere sa navrhli ako duté.

Most na diaľnici nad údolím Matúšky sa nachádza v km 2,044 diaľničného úseku. Nosná konštrukcia je štvorpoľová, navrhnutá z tyčových predpätých prefabrikátov v tvare I s dĺžkou 27,0 m, spriahnutých so spriahujúcou mostovkovou doskou.

Most nad diaľnicou D1 v km 2,375 sa realizoval ako dvojpoľový integrovaný most s rozpätím polí 26,5 a 27,5 m. Nosná konštrukcia je jednotrámová predpätá, s pilierom ako rámovou stojkou. Výška konštrukcie je premenná od 0,85 až po výšku 1,6 m nad pilierom. Most sa založil na veľkopriemerových pilótach, ktoré sa pri krajných oporách v hornej časti oddilatovali od podložia stlačiteľnou vložkou zabezpečujúcou možnosť dilatovania nosnej konštrukcie.

Dominantným mostným objektom v rámci celej stavby je mestská estakáda ponad mesto Považská Bystrica s pracovným názvom Most na diaľnici mestská estakáda, dilatačný celok č. 1. Mostný objekt má dĺžku 968,7 m so štandardným rozpätím polí 122,0 m. Nosná konštrukcia je spoločná pre obidva jazdné pásy diaľnice. Objekt má nosnú konštrukciu systému extradosed s efektívnejším využitím voľných káblov vedených cez nízky pylón. Nosná konštrukcia sa budovala technológiou letmej betonáže, po jednotlivých lamelách na celú šírku. Presnejší opis ponúka samostatný článok.

Len mostnou dilatáciu nad stykovým pilierom je oddelený nadväzujúci mostný objekt s pracovným názvom Most na diaľnici mestská estakáda, dilatačný celok č. 2. Tvoria ho dva súbežné mosty s deviatimi poliami s maximálnymi rozpätiami 60,0 m a s celkovou dĺžkou 468 m. Nosnú konštrukciu tvorí jednokomorová monolitická predpätá konštrukcia konštantnej výšky v osi mosta 4,0 m. Z nej sa v mieste pripojenia križovatkových vetiev napájajú odbočujúce rampy s výškou konštrukcie 2,4 m. Most je výškovo v konštantnom pozdĺžnom sklone a smerovo v priamke, vďaka čomu sa mohol budovať postupným vysúvaním. Jednotlivé takty na výsuv majú maximálnu dĺžku 30,0 m a minimálnu 18,0 m.


Diaľničná križovatka Centrum

V pravostrannej inundácii rieky Váh sa nachádza diaľničná križovatka Centrum, ktorá sa celá realizovala na mostných objektoch. Tvorí ju päť vzájomne prepojených mostov, ktoré sú medzi sebou oddilatované na stykových pilieroch a nadviazané na zárodky vychádzajúce z diaľničného dvojmosta. Mostné objekty sú monolitické predpäté jednokomorové konštrukcie z dodatočne predpätého monolitického betónu C 35/45 XF1, budované na podpornej skruži po etapách. Ide o geometricky náročné mnohopoľové konštrukcie vedené v rôznych výškových úrovniach. Minimálny smerový oblúk má 43,0 m. Výška nosnej konštrukcie je 2,4 m, pri maximálnom rozpätí 45,2 m v poli. Piliere sú stenové, s plošným založením v pažených stavebných jamách. Celková dĺžka konštrukcií na križovatke Centrum je 1 545 m. Počet polí na mostoch križovatkových vetví je spolu 45.

Súčasťou križovatky Centrum je most cez rieku Váh dlhý 286 m, ktorý sa cez stykové piliere prepojil na konštrukcie mostov jednotlivých vetiev križovatky. Most prekonáva koryto rieky poľom s dĺžkou 80,0 m. Konštrukcia je monolitická predpätá, nad riekou sa budovala technológiou letmej betonáže a v ostatnej časti na podpornej skruži. Nosná konštrukcia je dvojkomorová, s premennou výškou v rozpätí 2,4 až 4,3 m.

Most na diaľnici Hričovský kanál
Jedným z rozhodujúcich objektov na tomto úseku je mostný objekt Most na diaľnici Hričovský kanál, ktorý sa svojou dĺžkou 1 786 m zaraďuje medzi najdlhšie mostné objekty na Slovensku. Most sa riešil ako dva súbežné diaľničné objekty s dvoma dilatačnými celkami. Prvý sa navrhol ako spojitá spriahnutá oceľovo-železobetónová nosná konštrukcia s 25 poľami. Druhý dilatačný celok sa riešil z tyčových predpätých prefabrikátov dlhých 38,0 a 36,0 m, ktoré sú spriahnuté so železobetónovou doskou a vytvárajú spojitú konštrukciu s 21 poľami.

Most na diaľnici cez Váh v km 9,068
Rieka Váh sa premosťuje 5-poľovým monolitickým predpätým mostným objektom s maximálnym poľom nad korytom rieky 96,0 m. Nosná konštrukcia je jednokomorová, s premennou výškou od 3,5 do 5,35 m. Pole nad korytom rieky sa realizovalo letmou betonážou, ostatné polia sa budujú na podpernej skruži.

Posledným mostným objektom na tomto úseku je rampa v mieste križovatky Vrtižer, ktorá sa priamo napája na pripravený zárodok mosta predchádzajúcej stavby. Ide o jednokomorovú monolitickú predpätú konštrukciu, stavanú na podpernej skruži celkovej dĺžky 184,0 m.

Záver
Diaľničný úsek Sverepec – Vrtižer sa rozdeľuje na dve stavby s rozhraním za mostným objektom ponad mesto Považská Bystrica nazvaným Most na diaľnici mestská estakáda. Na výstavbe týchto úsekov sa podieľajú konzorciá firiem, ktoré tvoria Doprastav, a. s. – Skanska, a. s. (1. úsek), a Váhostav-SK, a. s, – Bögl & Krýsl – Strabag, s. r. o. (2. úsek).

Projektovú dokumentáciu na stupni DSP a DP spracovala firma DOPRAVOPROJEKT, a. s., Bratislava. Na dokumentácii na vykonanie prác sa podieľali okrem spoločnosti Dopravoprojekt projektové organizácie Pontex, spol. s r. o., Praha, SHP, spol. s r. o., Brno, Alfa 04 a. s., Bratislava, Cemos, spol. s r. o., Bratislava, a Valbek, spol. s r. o., Bratislava.

Prezentovaný úsek diaľnice bol veľmi náročný z hľadiska spracovania dokumentácie aj realizácie navrhnutých stavieb. Odovzdanie obidvoch úsekov do používania verejnosti v máji 2010 bude potvrdením, že táto úloha bola napriek veľmi krátkym lehotám výstavby zvládnutá včas a v potrebnej kvalite.

TEXT: Jaroslav Guoth – Tibor Kobel
Foto: DOPRAVOPROJEKT, a. s., Bratislava

Článok bol uverejnený v časopise Inžinierske/Inženýrské stavby.

KategórieMosty