Zarážanie štetovnicových stien, SO 08-33-17 Nový cestný podjazd

Modernizácia koridoru: štátna hranica ČR/SR – Čadca – Krásno nad Kysucou (mimo), 3. etapa

Železničná trať Žilina – Čadca je zaradená medzi tranzitné medzinárodné koridory na území SR ako súčasť paneurópskeho koridoru č. VI Žilina – Zwardoň – Gdynia a úsek Čadca – št. hranica ČR/SR je prepojením tohto koridoru s koridorom č. 3 v sieti ČD.

Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác na stavbe s názvom ŽSR, Modernizácia koridoru, štátna hranica ČR/SR – Čadca – Krásno nad Kysucou (mimo), železničná trať, 3. etapa.

Z dôvodu rôznych zdrojov financovania je rozdelená do dvoch sekcií:

 • sekcia A: Čadca – Svrčinovec, zastávka;
 • sekcia B: Svrčinovec (mimo) – štátna hranica ČR/SR.
Objednávateľ: Železnice slovenskej republiky
Zhotoviteľ: Združenie ŠR Kysuce, vedúci člen združenia TSS Grade, a.s., člen združenia VÁHOSTAV-SK, a.s.
Generálny projektant: Reming Consult, a.s.
Stavebný dozor: Inžinierske združenie Bung-Infram
Výstavba: 25 mesiacov od prvého odovzdania staveniska

Sekcia A s dĺžkou 2,7 km má už z roku 2020 podpísanú zmluvu o financovaní z Nástroja na prepájanie Európy (CEF) a zo štátneho rozpočtu. Sekcia B s dĺžkou 2,2 km bude financovaná z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.

Cieľ stavby

Cieľom stavby je zmodernizovať jestvujúcu dvojkoľajnú železničnú trať a umožniť lepšiu prístupnosť k transeurópskej dopravnej sieti a k dopravnej sieti susediacich štátov. Navrhovaná stavba musí po realizácii spĺňať požiadavky na zaistenie interoperability európskeho železničného systému v zmysle zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky č. 350/2010 Z. z., predpisu ŽSR R2, platných technických špecifikácií interoperability a európskej legislatívy.

Hlavným cieľom stavby je zmodernizovať technickú infraštruktúru na dosiahnutie parametrov v zmysle európskych dohôd AGC (európska dohoda o železničných magistrálach) a AGTC (európska dohoda o najdôležitejších trasách medzinárodnej kombinovanej dopravy).

Kritériá modernizácie

Patria k nim:

 • zvýšenie traťovej rýchlosti;
 • zvýšenie priestorovej priechodnosti;
 • zvýšenie únosnosti železničného spodku;
 • zvýšenie bezpečnosti prevádzky;
 • zvýšenie kultúry, komfortu a plynulosti cestovania;
 • zníženie negatívnych dosahov železničnej prevádzky na obyvateľstvo;
 • zlepšenie a skvalitnenie životného prostredia;
 • zaistenie/dosiahnutie interoperability železničného systému;
 • dosiahnutie štandardov a prístupnosti staníc a zastávok.
Paženie štetovnicových stien, SO 08-33-21 Stabilizácia zosuvu
Paženie štetovnicových stien, SO 08-33-21 Stabilizácia zosuvu | Zdroj: TSS Grade, a. s.

Delenie stavby

Stavba „ŽSR, Modernizácia koridoru, štátna hranica ČR/SR – Čadca – Krásno nad Kysucou (mimo), železničná trať“ je rozdelená do etáp na tri samostatne realizovateľné stavby – ucelené časti stavby (UČS):

 • 1. etapa: traťový úsek Krásno nad Kysucou – Čadca (mimo) vrátane regionálnej trate (UČS 0x);
 • 2. etapa: ŽST Čadca (UČS 0x);
 • 3. etapa: traťový úsek Čadca (mimo) – štátna hranica ČR/SR (UČS 08).

Predmetom zákazky je 3. etapa (UČS 08), ktorá je samostatne realizovateľná, môže byť samostatne uvádzaná do prevádzky a takisto aj samostatne kolaudovaná. Číslovanie UČS nadväzuje na číslovanie zo stavby ŽSR, Modernizácia trate Žilina
– Krásno nad Kysucou.

Zarážanie štetovnicových stien, SO 08-33-17 Nový cestný podjazd
Zarážanie štetovnicových stien, SO 08-33-17 Nový cestný podjazd | Zdroj: TSS Grade, a. s.
Obr. 4 SO 08-31-51B Výruby stromov
Obr. 4 SO 08-31-51B Výruby stromov | Zdroj: TSS Grade, a. s.

Priebeh stavebných prác

So stavbou sa začalo 12. 8. 2022 prvým odovzdaním staveniska a ihneď sa spustili práce na vytyčovaní inžinierskych sietí vrátane pasportizácie ciest a budov, ktoré budú ovplyvnené stavbou. V rámci SO 08-31-51 B (Výruby stromov) sa začali práce na odlesňovaní pozemkov a prístupových komunikácií nutných na začatie nultej výlukovej etapy a realizáciu ostatných objektov.

S nultou výlukovou etapou sa začalo 5. 9. 2022 v úseku Svrčinovec – štátna hranica ČR nepretržitou výlukou 1. TK a výlukami 2. TK, v ktorých sa realizuje razenie štetovnicových stien do hĺbky 7 a 9 m na zaistenie koľaje a pracoviska SO 08-33-17 (Nový cestný podjazd) a SO 08-33- 21 (Stabilizácia zosuvu, ukončená 20. 10. 2022). Od 26. 10. 2022 sa začala 1. výluková etapa, v rámci ktorej je vylúčená traťová koľaj č. 2 v medzistaničnom úseku Čadca – Mosty u Jablunkova.

V tejto nepretržitej výluke sa bude realizovať stabilizácia zosuvu trate v nžkm 283,950 až 284,330 (SO 08-33-21) v koľaji č. 2 a rekonštrukcia železničného mosta v nžkm 283,999 (SO 08-33-17). Okrem výlukovej práce sa na doplnenie projektovej dokumentácie realizuje inžinierskogeologický prieskum na SO 08- 33-10 Zárubný múr pri koľaji č. 1 (nžkm 281,605 – 282,080), SO 08-33-12 Zárubný múr pri koľaji č. 1 (nžkm 282,225 – 282,400) a SO 08-33-14 Zárubný múr pri koľaji č. 1 (nžkm 283,040 – 283,435).

Súhrnný prehľad rozhodujúcich kapacít a objemové ukazovatele stavby

Celková dĺžka traťového úseku:

 • pred modernizáciou: 4,937 km
 • po modernizácii: 4,904 km
 • začiatok stavby: sžkm 281,598 (nžkm 279,435)
 • koniec stavby: sžkm 286,535 (nžkm 284,339)

Návrhová rýchlosť: traťové úseky a hlavné staničné koľaje sú navrhnuté na traťovú rýchlosť 120 km/hod. (110 km/hod.) na dĺžke 4,904 km.

Výhľadové rýchlosti v rámci jednotlivých kategórií vlakov:

 • Ex, EN, R: 120 km/hod.
 • Os: 120 km/hod.
 • Nex: 120 km/hod.
 • Pn, Rv: 90 km/hod.
 • Mn, Pv: 60 km/hod.

Automatické bloky: 1 ks
Železničný zvršok:

 • sústava UIC 60 (s pružným bezpodkladnicovým upevnením koľajníc)
 • hlavné koľaje č. 1 a 2: 9 813 m
 • koľajové lôžko: 27 004 m3
 • Nástupištia: 2 krajné, zastávka Svrčinovec
 • výška hrany nástupišťa nad TK: 550 mm
 • vzdialenosť nástupnej hrany od osi koľaje: 1 725 mm + Δ
 • dĺžka nástupíšť: 2 × 190 m

Úprava trakčného vedenia (modernizácia): celý úsek
Mostné stavby:

 • staré železničné mosty – prestavba: 3
 • nové železničné mosty: 2
 • zrušené železničné mosty: 2
 • cestné mosty (nové): 1
 • iné konštrukcie (oporné múry, steny, vane, podchytávanie atď.): 5
 • mimoúrovňové kríženia (nové): 1 lávka
 • kríženie s vodnými tokmi: na 9 lokalitách

Protihlukové steny: dĺžka 4 142 m

Záver

Táto líniová stavba sa nachádza v zložitých terénnych podmienkach, ktoré sú pre zhotoviteľa veľmi obmedzujúce vzhľadom na vlastný prístup na stavenisko. Preto kladie dôraz na realizáciu bezpečných prístupových komunikácií podľa vlastného plánu organizácie výstavby (POV) tak, aby bolo miestne obyvateľstvo obmedzené výstavbou čo najmenej.

TEXT: Zbyněk Nečas, pôsobí v spoločnosti TSS Grade, a. s.
FOTO: TSS Grade, a. s.

Článok bol uverejnený v časopise IS 6/2022