Mapovanie

Problematikou vzájomného vzťahu prírodného prostredia a inžinierskych diel, ktoré sú doň umiestnené, sa zaoberá geológia. Základným podkladom na spracovanie územno-plánovacej dokumentácie sú inžinierskogeologické mapy, ktoré podrobnejšie znázorňujú štruktúru geologického prostredia záujmového územia. Inžinierskogeologická mapa je špecializovaným typom geologickej mapy. Zvyčajne je doplnená je inžinierskogeologickými rezmi a sprievodnou správou.

Inžinierskogeologická mapa musí obsahovať tieto zložky prírodného prostredia:

  • geologickú stavbu,
  • tektonickú stavbu,
  • geomorfologické pomery,
  • hydrogeologické pomery,
  • súčasné geodynamické javy (seizmicitu, svahové pohyby, krasové procesy, podrúbanie, erózne ryhy, abráziu brehov, náplavové kužele, presadavosť spraší a pod.).
Všetky potrebné údaje sa nedajú znázorniť na jednom liste, pretože by sa mapa stala nečitateľnou. Preto sa najčastejšie spracúva:
  • mapa inžinierskogeologických pomerov,
  • mapa inžinierskogeologického rajónovania,
  • mapa dokumentačných bodov.
Mapa inžinierskogeologických pomerov je súborná. Obsahuje hlavné zložky prírodného prostredia, ktoré sú dôležité pre všetky druhy stavieb: geologicko-tektonické, hydrogeologické a súčasné geodynamické procesy.
Mapa inžinierskogeologického rajónovania je mnohoúčelová. Na základe zhodnotenia zložiek prírodného prostredia sú na mape vyčlenené územné jednotky, v ktorých sú približne rovnaké inžinierskogeologické pomery. Vyznačené sú na nej aj oblasti s obmedzenou možnosťou výstavby (napr. ochranné pásmo vodného zdroja, poddolované územia a pod.).

Mapa dokumentačných bodov je zdrojom informácií o mapovanom území. Znázorňuje všetky prirodzené a umelé odkryvy, vrty, kopané sondy, pramene, studne, zamokrené územia, miesta odberu podzemnej vody, jej chemizmus, miesta geodynamických procesov, niektoré prvky reliéfu a pod.

Na územiach, ktoré sú dôležité z hľadiska urbanizácie sídelných útvarov, zhotovujú sa základné inžinierskogeologické mapy v mierkach 1 : 25 000 (prípadne 1 : 50 000). Podrobné inžinierskogeologické mapy v mierke 1 : 10 000 a vo väčšej sú podkladom na spracovanie územných plánov a projektov sídelných útvarov.

Na územnoplánovaciu činnosť nadväzuje projekčná činnosť. Jej úlohou je s čo najvernejším inžinierskogeologickým modelom prostredia stavby umožniť projektantovi vyriešiť konkrétne geotechnické problémy pri výstavbe. Na vytvorenie zodpovedajúceho modelu musí poskytnúť všetky potrebné podklady inžinierskogeologický prieskum.

Prof. Ing. Peter Turček, PhD.
Zdroj: Zakladanie stavieb, JAGA group 2004