zaklady, jama, zwirn
Galéria(10)

Pradiareň ZWIRN do hĺbky. V stavebnej jame použili nové technológie

Partneri sekcie:

V blízkosti v súčasnosti najvyššej budovy na Slovensku, veže Nivy Tower, ktorej zakladanie realizovala takisto naša spoločnosť, prebieha revitalizácia brownfieldového areálu bývalej cvernovej továrne. Projekt sa začal minulý rok rekonštrukciou objektu pradiarne a silocentrály (projektom Pradiareň 1900), o ktorej sme písali v minuloročnom čísle Inžinierskych stavieb. Projekt ZWIRN pokračuje tento rok realizáciou podzemného parkovacieho domu a novým námestím na úrovni terénu.

Na mieste plánovaného námestia stála trafostanica, ktorej základové konštrukcie skomplikovali do veľkej miery technické riešenie tesnenia a zabezpečenie stavebnej jamy. Celý projekt je rozvrhnutý do piatich fáz. V rámci nich vzniknú okrem samotnej rekonštrukcie pradiarne a silocentrály aj viaceré vnútrobloky a výšková administratívna budova.

zaklady, jama, zwirn
Geológia – nájdené balvany a pozostatky pilót
Pôdorys areálu Pradiarne ZWIRN
Acoustic Column Inspector, ACI® – kontrola kvality, záznam údajov a výrobných parametrov
Pôdorys realizovaných elipsových prvkov tryskovej injektáže a príslušný rez
3D zobrazenie oválnych prvkov tryskovej injektáže
Zhotovovanie tryskovej injektáže
Pohľad na zrealizovanú stavebnú jamu a následne prebiehajúce práce

Vnútrobloky, resp. dvory, sú charakteristickým podpisom developera YIT, ktorý má s podobnými riešeniami skúsenosti zo svojich ďalších projektov (STEIN2, Nuppu…), na ktorých sme sa tiež podieľali.

Našou úlohou v tejto časti projektu bolo zabezpečiť a utesniť stavebnú jamu, zrealizovať aj podchytenie schodiskovej veže pradiarne a časti silocentrály. Súčasťou nášho kontraktu boli takisto búracie práce podzemných konštrukcií, výkop stavebnej jamy, čerpanie podzemnej vody a založenie samotného objektu podzemnej garáže.

Pohľad na zrealizovanú stavebnú jamu a následne prebiehajúce práce
Pohľad na zrealizovanú stavebnú jamu a následne prebiehajúce práce | Zdroj: Keller s. r. o.

Realizácia v čase koronakrízy

Samotnú realizáciu sprevádzalo niekoľko komplikácií. Okrem pozostatkov pilót z pôvodného objektu sa stala najväčším problémom prvá vlna COVID-19. Medzi mnohé opatrenia patrilo aj uzavretie štátnych hraníc. Znemožnili tak osobnú podporu našich zahraničných odborníkov, s ktorými podobné komplikované projekty nielen konzultujeme, ale ktorí nám na stavbách aj fyzicky pomáhajú dielo úspešne realizovať.

V čase, keď boli mnohé významné stavby nielen na Slovensku pozastavené, sa stala realizácia ZWIRN vzorom pre zahraničných investorov a zhotoviteľov. A to nielen u nás, ale aj v susedných krajinách.

Dôsledným dodržiavaním v tom čase priekopníckych opatrení (meranie teploty, zabezpečenie nevyhnutných ochranných prostriedkov, povinná dezinfekcia rúk, separácia činností jednotlivých podzhotoviteľov, objednávanie obedov, denná niekoľkonásobná dezinfekcia spoločných priestorov atď.) a ich vhodným spropagovaním u subdodávateľov však bolo možné začať a bezpečne realizovať všetky práce.

Zhotovená stavebná jama
Zhotovená stavebná jama | Zdroj: Keller s. r. o.

Svetová premiéra v Bratislave

Pri samotnej realizácii sme zvolili svetovú premiéru, a to inovatívnu a progresívnu metódu realizácie tryskovej injektáže Soilcrete® s využitím prvkov v tvare elíps. Vhodným projektovým a statickým návrhom boli elipsy určené na zabezpečenie tesniacej aj statickej funkcie stavebnej jamy.

Rozmiestnením elíps v kolmom smere vzniklo mohutné teleso tryskovej injektáže. Umožnilo tak kotviť celú stavebnú jamu s hĺbkou viac ako 12 m len jednou úrovňou dočasných lanových kotiev. Neoceniteľným faktom pri samotnom návrhu a aj realizácii kotiev bolo ich umiestnenie nad hladinou podzemnej vody. Podzákladie bolo geologicky typické pre Bratislavu.

Prvú vrstvu, približne do 4 m, tvorili antropogénne navážky a pozostatky starých pôvodných základov, pilót a podzemných konštrukcií. Nasledovala vrstva fluviálnych kvartérnych štrkov, na ktorých báze sa objavili aj balvany, miestami veľké až do 2,5 m. Pod touto vrstvou sme museli prekonať vrstvu neogénnych pieskov, pod ktorými sa nachádzali neogénne piesčité íly. Do nich boli votknuté tesniace elipsy, slúžiace na dotesnenie stavebnej jamy.

Táto vrstva piesčitých ílov sa nachádzala v premenlivej hĺbke od 20 do 23 m pod terénom. Hladina podzemnej vody sa v tejto časti Bratislavy pri normálnych stavoch rieky Dunaj nachádza približne 5,5 m pod terénom. Pri nastavení parametrov tryskovej injektáže Soilcrete pomocou akustickej metódy (Acoustic Column Inspector, ACI®) býva pri takýchto náročných projektoch štandardom prítomnosť zahraničného odborníka.

Zhotovovanie tryskovej injektáže
Zhotovovanie tryskovej injektáže | Zdroj: Keller s. r. o.

Využili moderné technológie

Keďže uzavreté štátne hranice prítomnosť odborníka neumožňovali, zareagovali sme na vzniknutú situáciu. Pri nastavovaní parametrov sme využili moderné digitálne technológie. Celý proces tak prebehol online, čo sa stalo v nasledujúcich mesiacoch štandardom na stavbách po celej Európe.

Celá následná realizácia sa uskutočnila výlučne v prítomnosti nášho slovenského odborného personálu na stavbe. Využili sme našich tradičných poddodávateľov pri búracích a výkopových prácach a čerpaní vody. Projektové práce, vedenie a kontrolu stavebných procesov zabezpečovali inžinier a technici z kancelárie v Bratislave.

Stavebná jama je v tomto čase vykopaná, vyčerpaná a zhotovujú sa železobetónové konštrukcie. Na tomto mieste patrí poďakovanie developerovi, spoločnosti YIT, za jeho dôveru a spôsob, akým celú túto veľmi náročnú situáciu nielen po technologickej, ale aj bezpečnostnej a zdravotnej stránke zvládol.

TEXT: Ing. Daniela Piliarová, Peter Škoda
FOTO A OBRÁZKY: Keller špeciálne zakladanie, spol. s. r. o.

Daniela Piliarová je projektantkou v spoločnosti Keller špeciálne zakladanie, spol. s r. o. Peter Škoda je stavbyvedúcim v tejto spoločnosti.

Článok bol publikovaný v časopise Inžinierske stavby 04/2020.