D1 Budimír – Bidovce

image 94616 25 v1

Stavba diaľničného obchvatu Košíc prispeje k lepšiemu a bezpečnejšiemu dopravnému spojeniu východu Slovenska a južnej trasy na Maďarsko. Diaľnica D1 skráti motoristom čas o 14 minút a prispeje k zníženiu dopravného zaťaženia na dopravných tepnách v Košiciach. Príspevok sa venuje mostným ložiskám, ktoré sa použijú na mostných objektoch tejto stavby. 

Začiatok stavby tvorí novovybudovaná mimoúrovňová križovatka Budimír s pokračovaním cez údolie rieky Torysa. Križovatku pretína nový a na stavbe najväčší most s dĺžkou 542 m. Nasleduje najväčšia mimoúrovňová križovatka diaľnice a rýchlostnej cesty Košické Olšany v km 6,5, kde sa stavba rozdeľuje na pokračovanie samotnej D1 a na krátky úsek rýchlostnej cesty R2/R4 po križovatku Hrašovík v dĺžke 1,1 km. Koniec diaľničného úseku bude na mimoúrovňovej križovatke Bidovce.

Na novom diaľničnom úseku bude 23 mostov, najväčší z nich je most SO 208 nad riekou Torysa s dĺžkou 542 m. Medzi ďalšie významné mosty patria most cez rieku Olšava SO 220 s dĺžkou 311 m a tri po sebe idúce mosty SO 215, SO 216 a SO 217 s dĺžkou 241 m, ktoré sa nachádzajú v kopcovitom stúpaní v druhej časti stavby.

FOTO: Skanska SK a. s.

Mostné ložiská pre projekt Budimír – Bidovce

Dodávku mostných ložísk a dilatačných záverov zabezpečuje firma mageba Slovakia s. r. o., ktorá uzavrela začiatkom roka 2017 predmetnú zmluvu so spoločnosťou Skanska SK, a. s., ako generálnym zhotoviteľom daného diaľničného úseku, a následne s firmou Skanska SA pôsobiacou vo Varšave a spoločnosťami Doprastav Export, s. r. o., SMS, a. s., a C.M.R. Slovakia, s. r. o.

RESTON®POT hrncové ložiská

Spoločnosť mageba Slovakia ponúkla na túto stavbu ložiská typu RESTON®POT, prinášajúc v klasickom produkte celosvetovo aplikované inovácie, ako napríklad klzný materiál ROBO®SLIDE, ktorého životnosť je minimálne dvojnásobná v porovnaní s PTFE, POM tesnenie elastomérového vankúša, ktoré je obzvlášť odolné proti opotrebeniu, či integrované tesnenie hrnca proti prachu. Zároveň špecifický návrh ložísk individuálne v rámci každej stavby umožňuje návrh hrncových ložísk, ktoré prenesú horizontálnu silu až do 40 % z hodnoty vertikálneho zaťaženia ložiska.
Tento typ ložísk sa vo všeobecnosti vyrába na základe normy EN1337 z certifikovaných materiálov a s označením kvality CE.

Dodávka ložísk na stavbu Budimír – Bidovce pozostáva z celkového počtu 240 hrncových ložísk na vertikálne zaťaženie od 4 858 do 14 851 kN a horizontálne zaťaženie do max. 4 814 kN.

Ložiská majú kotevnú dosku, ktorá umožňuje dodatočné vloženie rektifikačných dosiek. Predmetom zmlúv je výroba a dodávka ložísk pre tieto stavebné objekty:

• SO 208 Most v km 2,0 diaľnice D1 cez rieku Torysa a cestu III/068 197,
• SO 212 Most v km 0,5 vetvy D križovatky Košické Olšany nad diaľnicou D1,
• SO 215 Most v km 8,6 diaľnice D1 cez bezmenný potok,
• SO 216 Most v km 9,550 diaľnice D1 cez údolie,
• SO 217 Most v km 10,3 diaľnice D1 cez údolie,
• SO 220 Most v km 13,3 diaľnice D1 cez Olšavský potok,
• SO 203 Most v km 0,900 vetvy B križovatky Budimír nad diaľnicou D1,
• SO 211 Most v km 0,55 vetvy B križovatky Košické Olšany nad diaľnicou D1,
• SO 219 Most v km 10,960 na ceste I/50 nad diaľnicou D1.

Momentálne sú z väčšej časti dodané ložiská pre stavebný objekt SO 208. Posledné kusy ložísk sa budú na stavbu expedovať v apríli 2018. Všetky ložiská sa vyrábajú v slovenskej prevádzke v Hnúšti, ktorá je certifikovaná Univerzitou MPA Stuttgart (Nr. 0672-CPR-0500) a zároveň je certifikovaným dodávateľom ložísk pre Deutsche Bahn (Nemecké železnice).

Výzvou tejto stavby boli špecifické požiadavky na dočasnú blokáciu hrncových ložísk. Celkovo je na stavbe blokovaných 76 hrncových ložísk, a to najmä na objekte SO 208, kde je blokovaných 75 % z celkového množstva dodaných ložísk.

FOTO: Skanska SK a. s.

LASTO®BLOCK elastomérové ložiská

LASTO®BLOCK elastomérové ložiská sa vyrábajú na základe normy EN 1337 z certifikovaných materiálov a sú označené značkou CE. To znamená, že spĺňajú všetky požiadavky normy a výrobné závody sú systematicky a pravidelne monitorované nezávislým skúšobným inštitútom.

LASTO®BLOK elastomérové ložiská sa podľa EN 1337 vyrábajú a dodávajú ako typy A, B, C, B/C, C-RB a F označované ako elastomérové ložiská a typy D a E označované ako elastomérové klzné ložiská, ktoré sú vybavené klznou plochou na prenášanie väčších posunov. Sú vhodné aj pri použití výsuvného procesu na postupné vysúvanie mostných konštrukcií.

Podľa požiadaviek zákazníkov môžu mať rôzne vyhotovenie, a to ako syntetické chloroprén-kaučukové (CR) alebo v nákladovo efektívnejšej alternatíve z prírodného kaučuku (NR). Ložiská môžu byť navyše k dispozícii aj ako kombinácia obidvoch materiálov s jadrom z NR a s vonkajšou vrstvou vyrobenou z CR. Tak dôjde k optimálnej kombinácii špecifických predností jednotlivých materiálov, ako sú vyššia odolnosť proti chemickým vplyvom pri CR, mechanická odolnosť, prípadne lepšie tvarovacie vlastnosti pri NR.

Pre objekty SO 201, SO 204, SO 206 a SO 207 dodá spoločnosť mageba Slovakia spolu 154 elastomérových ložísk pre zaťaženie od 320 do 1 048 kN, ktoré sa budú takisto vyrábať v slovenskej prevádzke v Hnúšti, kde táto výroba pokračuje už viac ako 13 rokov.

FOTO: Skanska SK a. s.

Záver

Teší nás, že spoločnosť mageba Slovakia presvedčila svojich partnerov na tejto stavbe nielen o tom, že jej produkty sú už tradične kvalitatívne na vysokej úrovni, ale aj o tom, že tieto produkty sú tiež cenovo efektívne a na slovenské stavby prinášajú svetovo aplikované riešenie.

Teší nás zároveň aj to, že dodávkou kvalitných mostných ložísk a dilatačných záverov na tejto významnej stavbe prispejeme v budúcnosti k dlhoročnému a bezproblémovému užívaniu tohto úseku diaľnice D1 a jej napojenia na R2/R4.

Spokojnosť s celkovým priebehom výstavby daného úseku diaľnice vyjadril aj minister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek, ktorý hodnotí túto stavbu ako jednu z najlepších. Rovnako firma Skanska SK opisuje stavbu ako jednu zo svojich najdôležitejších. Tieto hodnotenia zároveň napĺňajú aj našu ambíciu podieľať sa na najlepších a najnáročnejších stavbách mostných objektov v SR.

FOTO: Skanska SK a. s.

Koncern mageba

Od roku 1963 je mageba jedným z popredných svetových dodávateľov konštrukčných ložísk, mostných dilatačných záverov a ďalších vysokokvalitných výrobkov a služieb pre dopravnú infraštruktúru a stavebníctvo. Za posledných 10 rokov výrazne rozšírila svoj sortiment výrobkov a služieb, ktoré zahŕňajú riešenia týkajúce sa zemetrasení, ako aj štrukturálny monitoring stavebných diel. K dnešnému dňu dodala mageba ložiská a mostné závery pre viac ako 20 000 stavebných diel, spĺňajúcich aj tie najnáročnejšie podmienky na realizáciu najväčších svetových mostov. mageba slúži svojim zákazníkom vo viac ako 50 partnerských spoločnostiach. Spoločnosť disponuje procesne orientovaným systémom kvality, ktorý je certifikovaný v súlade s normou ISO 9001:2008. Kvalita ložísk je tiež pravidelne sledovaná nezávislými inštitúciami (MPA, DB). Výrobné závody firmy sú certifikované podľa ­aktuálnej normy EN 1090 na výrobu oceľových konštrukcií.

Spoločnosť mageba Slovakia s. r. o.

V roku 2015 prevzala mageba spoločnosť Reisner&Wolff Slovensko aj s jej výrobnými závodmi v Hnúšti (4 500 m2) a v Novom Meste nad Váhom (2 400 m2). Tým sa začala úspešná cesta, ktorá pokračuje konsolidáciou európskych výrobných kapacít a jej výsledkom je nový výrobný závod v Košiciach (9 000 m2). Táto výrobná jednotka sústredí všetky európske výrobné závody koncernu mageba na výrobu dilatačných záverov do jedného miesta s plánovaným spustením výroby v septembri 2017.

D1 Budimír – Bidovce

The construction of the Košice motorway bypass will contribute to a better and safer transport connection to the east of Slovakia and the southern route to Hungary. The D1 motorway will shorten the travel time for motorists by 14 minutes and will help to reduce the traffic load on the traffic arteries in Košice. The article is devoted to bridge bearings that will be used on the bridges of this construction.

 

TEXT: Peter Haluška a kol.
FOTO: Skanska SK a. s.

Peter Haluška je konateľ spoločnosti mageba ­Slovakia s. r. o.

Článok bol uverejnený v časopise Inžinierske stavby 4/2017.