Obr. 6 Preklenutie vodnej nádrže Nimnica
Galéria(7)

Inžinierska geodézia spoločnosti na vybraných stavebných projektoch

Spoločnosť TERRAcontrol, s. r. o. začala pôsobiť ako samostatná firma v oblasti geodetických služieb 1. 1. 2019. Cieľom článku je priblížiť činnosť spoločnosti na vybraných aktuálnych stavebných projektoch.

TERRAcontrol, s. r. o. je dcérskou spoločnosťou firmy Doprastav, a. s., pričom združuje geodetov pôsobiacich predtým v jednotlivých zložkách tejto spoločnosti. Dlhoročné skúsenosti získané na významných stavebných dielach sú tak hlavnou devízou, ktorú vie spoločnosť TERRAcontrol ponúknuť na aktuálnom geodetickom trhu.

Obr. 1 Výroba pravého mosta
Obr. 2 Ľavý most počas zásuvu technológiou APS
Obr. 3 Križovatka Prešov, západ, Vydumanec, SO 201-00
Obr. 4 Meračské práce, SO 206-00
Obr. 5 Ukážka webového rozhrania aplikácie AMON
Obr. 6 Preklenutie vodnej nádrže Nimnica
Obr. 7 Vytyčovanie hrany nástupišťa

Diaľnica D1 Bratislava – Triblavina, Most D1/D4

Účelom stavby je vybudovať mostný objekt na existujúcej diaľnici D1 tak, aby sa umožnilo spojenie úsekov diaľnice D4 Jarovce – Ivanka, sever a D4 Ivanka, sever – Rača. Stavba sa realizuje tak, aby most vyhovoval existujúcemu stavu diaľnice D1 bez dosahu na jej niveletu a aby zároveň vyhovoval požiadavkám rekonštrukcie diaľnice D1 s plánovaným rozšírením a s ním súvisiacim navýšením nivelety v mieste mosta. Zároveň sa zohľadňuje čo najkratšie obmedzenie cestnej premávky, jej bezpečnosť a plynulosť v súlade s platnými právnymi predpismi [1].

Mostný objekt pozostáva z dvoch samostatných dilatačných celkov, každý celok prevádza jeden jazdný pás diaľnice D1. Nosnú konštrukciu tvorí dvojpoľový združený predpätý priamo pojazdný monolitický rám s rozpätím 16,30 + 16,10 m. Šírka NK je 37,90 m. Most je založený plošne. Na jeho výstavbu je nutné realizovať paženie štetovnicami na zaistenie stability telesa D1 počas zásunu [1].

Stavbu mosta možno rozdeliť na dve samostatné etapy, a to etapu výroby mostného objektu a etapu jeho zásunu. Výroba prebiehala v druhej polovici roka 2020 súčasne na obidvoch stranách diaľnice D1. Bolo potrebné vybudovať kvalitnú a konzistentnú vytyčovaciu sieť, a to bez možnosti priamej viditeľnosti medzi výrobňami oboch častí mosta, ktoré oddeľoval násyp diaľnice D1.

Realizácia každého dilatačného celku sa skladala z piatich samostatných betonáží (obr. 1), pričom špecifikom bolo vytyčovanie kotviacich prvkov, ktoré boli potrebné na neskoršie zdvihnutie a zásun objektu. Vytyčovacie práce prebiehali neobvyklým spôsobom, keďže sa, zjednodušene povedané, nevytyčovalo z pôdorysu objektu, ale z pohľadov jednotlivých stien.

Obr. 1 Výroba pravého mosta
Obr. 1 Výroba pravého mosta | Zdroj: TERRAcontrol, s. r. o.

Zdvih mosta sa realizoval pomocou hydraulických lisov, posun do projektovanej polohy v diaľnici D1 potom s využitím oceľových klzných dráh (technológia APS) umiestnených po stranách mosta. Vzhľadom na to, že hydraulické lisy boli umiestené len na okrajoch mosta, boli dovnútra konštrukcie umiestnené vzpery, ktoré pôsobili proti nadmernému prehnutiu konštrukcie pod vlastnou hmotnosťou pri zdvihu.

Dĺžka presunu ľavej (severnej) časti mosta bola 36 m (obr. 2). Celý proces trval 6 dní – v tom čase sa presmerovala doprava, odkopalo sa teleso diaľnice (7 500 m3), zrealizovala sa výmena podložia v mieste uloženia mostného objektu (1 000 m3), uložili sa klzné dráhy, presunul sa most, zrealizovali sa kanalizácie DN 1200 a celkový obsyp mosta, osadili prefabrikované krídla mosta a prechodové dosky, spätne vyhotovili konštrukcie vozovky diaľnice a následne sa znovu obnovila premávka.

Ťažisko geodetických prác spočívalo v príprave klzných dráh a v sledovaní a korigovaní pohybu mostného objektu pri zásune. Trajektóriu, po ktorej sa most posúval, definovali klzné dráhy, preto bola pri ich vytyčovaní nevyhnutná mimoriadna dôkladnosť. Počas zásunu sa sledovala aktuálna poloha mosta, ktorá sa vyhodnocovala v porovnaní s projektovanou trajektóriou.

Dôležité bolo monitorovanie pozdĺžnej polohy mosta, aby sa predišlo jeho nadmernému skríženiu počas presunu. Aktuálne prebiehajú prípravy na zásun pravej (južnej) časti mosta. Po jeho realizácii bude možné spojiť úseky budovanej diaľnice D4 a úspešne ukončiť stavbu prvého mosta na Slovensku, ktorý sa zasúval do „živej“ diaľnice s využitím technológie APS.

Obr. 2 Ľavý most počas zásuvu technológiou APS
Obr. 2 Ľavý most počas zásuvu technológiou APS | Zdroj: TERRAcontrol, s. r. o.

Prípravná fáza stavby R2 Kriváň – Mýtna

Navrhovaný úsek rýchlostnej komunikácie R2 bude predstavovať významné predĺženie súvislej siete rýchlostných komunikácií v novom smere na východ od Zvolena v polohe južného rýchlostného cestného ťahu na východné Slovensko. Úsek rýchlostnej cesty má celkovú dĺžku 9,296 55 km a je navrhnutý v kategórii R 24,5/100.

Rýchlostná cesta R2 sa začína v staničení km -0,310 v mimoúrovňovej križovatke Kriváň, kde sa napája na predchádzajúci úsek R2 Pstruša – Kriváň. Koniec úseku v km 8,986 55 je situovaný pred obcou Mýtna, kde sa napája na budovaný úsek R2 Mýtna – Lovinobaňa – Tomášovce. Stavba rýchlostnej cesty R2 Kriváň – Mýtna je rozdelená na tieto stavebné časti:

 • Príprava územia,
 • Meliorácie,
 • Mostné objekty,
 • Oporné múry a PH steny,
 • Úpravy tokov,
 • Informačný systém rýchlostnej cesty,
 • Kanalizácie a vodovody,
 • Silnoprúdové vedenia VN,
 • Slaboprúdové vedenia ŽSR,
 • Slaboprúdové vedenia OK, DK ST,
 • Úpravy komunikácií po výstavbe.

Po stavebnej a hlavne geodetickej stránke bude veľmi zložitá realizácia dvoch mostných estakád, a to SO 209-01 a SO 209-02. Obidve mostné estakády, výstavba ktorých by mala trvať 36 mesiacov (2021 až 2023), na seba nadväzujú a vo finálnom štádiu bude ich celková dĺžka 4 362 m, čo bude predstavovať pravdepodobne najdlhší premostený úsek v SR.

Zložitosť geodetických prác zapríčiňuje nielen samotná dĺžka estakád, ale hlavne členitý terén, blízkosť cesty I. triedy, ako aj absencia bodov základnej vytyčovacej siete stavby (ZVS). V súčasnosti realizujeme dobudovanie bodov ZVS, následne sa vyhotoví lokálna vytyčovacia sieť stavby (LVS), ktorá je potrebná na realizáciu všetkých geodetických prác na estakádach.

Pôjde najmä o vytyčovanie, kontrolné meranie, merania k mesačným fakturáciám, merania na dlhodobé sledovanie mostov počas výstavby a po nej a merania pre objednávateľa stavby.

D1 Prešov, západ – Prešov, juh, činnosť hlavného geodeta stavby

Diaľnica D1 v úseku Prešov, západ – Prešov, juh bude po dokončení súčasťou západného obchvatu mesta Prešov a spolu s rýchlostnou cestou R4 Kapušany – Prešov bude tvoriť základný dopravný koridor mimo zastavaného územia mesta Prešov. Celková dĺžka úseku je 7 870 m, z toho tunel Prešov má dĺžku 2 244 m. Zhotoviteľom stavby je združenie firiem Eurovia, a. s., Doprastav, a. s., a Metrostav, a. s.

Spoločnosť TERRAcontrol, s. r. o., zastáva pozíciu hlavného geodeta zhotoviteľa (HGZ), ako aj vykonávateľa geodetických a kartografických prác pri výstavbe časti úseku diaľnice. Činnosť hlavného geodeta stavby D1 Prešov, západ – Prešov, juh sa začala na jar v roku 2017 a spočívala hlavne v rekognoskácii terénu, zameraní jestvujúceho stavu terénu, dobudovaní základnej vytyčovacej siete odlesnených častí územia a v tvorbe komplexnej situácie stavu inžinierskych sietí.

Základná a lokálna vytyčovacia sieť sa každoročne reviduje. HGZ zabezpečuje aj tvorbu dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby – geodetickú časť, porealizačné geometrické plány stavby, ako aj základnú mapu diaľnice. Medzi nosné objekty, na ktorých sa podieľame, patria mostné objekty 201-00 a 206- 00.

Mostný objekt 201-00 (obr. 3) sa nachádza v km 97,95 D1, má dĺžku 563 m a 12 polí, v poliach 7 a 8 je zavesený na nízkom pylóne. Most sa realizuje technológiou na pevnej skruži. Dominantným prvkom mosta 201-00 je bezpochyby 29 m vysoký pylón v strede mosta v tvare písmena W. Je postavený na železobetónovom základe s objemom 915 m3 a na 60 veľkopriemerových pilótach DN 1200 mm s dĺžkou 12 m.

Obr. 3 Križovatka Prešov, západ, Vydumanec, SO 201-00
Obr. 3 Križovatka Prešov, západ, Vydumanec, SO 201-00 | Zdroj: TERRAcontrol, s. r. o.

Mostný objekt 206-00 (obr. 4) sa nachádza v km 102,65 – 103,3 D1. Most má dĺžku 673 m a 14 polí, je realizovaný technológiou postupného vysúvania nosnej konštrukcie. Metóda výstavby postupným výsuvom spočíva v zhotovovaní jednotlivých častí konštrukcie vo výrobni situovanej za mostnou oporou č. 15.

Zhotovená konštrukcia sa pomocou vysúvacieho zariadenia (hydraulických lanových jednotiek) vysunie o dĺžku zodpovedajúcu zhotovenej lamele. Pri tejto metóde výstavby je dôležitý monitoring stavu pozdĺžnych a priečnych náklonov pilierov a opôr v reálnom čase počas každého výsuvu. Na tento účel sa použil špecializovaný monitorovací systém AMON-ILB (AMON – Automated Measurement of Object Network, ILB – Incremental Launching Bridge).

Serverové riešenie AMON (obr. 5) slúži na automatizovaný zber, ukladanie, archivovanie a publikovanie monitorovaných dát v reálnom čase.

Obr. 5 Ukážka webového rozhrania aplikácie AMON
Obr. 5 Ukážka webového rozhrania aplikácie AMON | Zdroj: TERRAcontrol, s. r. o.

Modernizácia železničného úseku Púchov – Považská Teplá z pohľadu geodeta zhotoviteľa

Spoločnosť TERRAcontrol, s. r. o., sa podieľa na modernizácii železničného úseku Púchov – Považská Teplá, ktorého výstavbou sa dosiahne skvalitnenie dopravnej infraštruktúry SR homogenizáciou ťahu Bratislava – Žilina. Návrh modernizácie železničnej trate na úseku Púchov – Považská Teplá zohľadnil požiadavky na dosiahnutie požadovaných rýchlostných parametrov, t. j. rýchlosti 160 km/h.

Z tohto dôvodu si trasovanie vyžiadalo takmer úplnú preložku existujúcej trate na úseku Púchov – Považská Bystrica, pričom navrhovaná trasa modernizácie železničnej trate si vyžiadala vybudovanie dvoch tunelov (Diel a Milochov) a prekonanie vodnej nádrže Nimnica mostným objektom (obr. 6).

Práve spomínaný mostný objekt s označením SO 44.33.21.1 Púchov – Považská Bystrica, nový železničný most nad Nosickou priehradou bol najväčšou výzvou nielen pre stavbárov, ale aj geodetov. Náročný je nielen po technickej a výrobnej stránke, ale aj svojím umiestnením a prírodnými podmienkami. Z jedenástich medziľahlých pilierov sa desať nachádza priamo v priehrade.

Pri realizácii zakladania mosta sa využil dočasný násyp, prípadne prebiehali práce z plávajúcich pontónov (piliere č. 3, 4, 5 a 6). Po realizácii pilót sa zabaranili štetovnicové steny, betonáž základov podpier prebiehala priamo do štetovníc. Piliere medziľahlých podpier majú valcový tvar s priemerom 4,0 m, výnimkou sú piliere č. 6 a 7, ktoré majú priemer 5,0 m.

Výstavba mostovky pozostávala z desiatich etáp, realizovaných pomocou výsuvnej skruže, a z jedného vahadla realizovaného letmou betonážou. Náročné vytyčovacie práce boli spestrené zameriavaním dna priehrady po odstránení dočasného násypu. Meranie prebiehalo z člnu a využila sa kombinácia prístrojov GNSS a sonaru.

Ťažiskovými úlohami spoločnosti TERRAcontrol je komunikácia s partnermi, predovšetkým s geodetom objednávateľa a geodetom zhotoviteľa, a následné zabezpečenie plnenia požiadaviek v spolupráci s objednávateľom geodetických prác. Podľa aktuálnych potrieb si zástupca zhotoviteľa objednáva geodetické výkony vždy na nsledujúci deň. Ide o vytyčovanie (obr. 7), zameranie, kontrolné meranie alebo sledovanie pohybov a deformácií.

Časový predstih je veľmi dôležitý. Geodet musí mať priestor oboznámiť sa s projektovou dokumentáciou a pripraviť charakteristické body potrebné na úspešné zrealizovanie výkonu v teréne. Nevyhnutnou činnosťou je príprava podkladov na fakturáciu vykonaných stavebných prác v danom kalendárnom mesiaci.

Predmetné položky musí geodet zamerať a meranie spracovať. Spravidla ide o dĺžky, plochy a kubatúry zložitých geometrických tvarov, ktoré sa nedajú jednoducho matematicky vypočítať. Následne sa vyhotoví geodetický protokol v troch vyhotoveniach, ktoré sa odovzdávajú stavebnému dozoru, objednávateľovi a zhotoviteľovi.

Po ukončení stavebných prác si zhotoviteľ objednáva dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby – geodetickú časť, a to pre jednotlivé stavebné objekty samostatne. Táto dokumentácia je neoddeliteľnou súčasťou dokumentácie, ktorá je potrebná na odovzdanie a kolaudáciu stavebného objektu.

Obr. 7 Vytyčovanie hrany nástupišťa
Obr. 7 Vytyčovanie hrany nástupišťa | Zdroj: TERRAcontrol, s. r. o.

Záver

Spoločnosť TERRAcontrol, s. r. o., sa podieľa na viacerých významných stavebných projektoch na Slovensku aj v Českej republike prostredníctvom zriadenej organizačnej jednotky TERRAcontrol, organizační složka. Aktuálne ide v Českej republike o stavbu diaľnice D3 0310/II Hodějovice – Třebonín a železnice s názvom Rekonstrukce traťového úseku Křižanov – Sklené nad Oslavou.

Od vzniku spoločnosti síce ubehlo len niekoľko rokov, no stihla si už vybudovať stabilnú pozíciu na poli inžinierskej geodézie a vďaka skúseným pracovníkom a najmodernejšej technike dokáže zabezpečiť akékoľvek geodetické práce vo vytýčenom termíne a v plnohodnotnej kvalite.

Literatúra

1. SHP SK s. r. o.: Dokumentácia pre realizáciu stavby, 2020.

Ing. Richard Szabó, Ing. Michal Doležal, Ing. Viliam Gregor, Ing. Pavol Seman, Bc. Ladislav Kynčák
Richard Szabó, Michal Doležal, Viliam Gregor, Pavol Seman a Ladislav Kynčák pôsobia v spoločnosti TERRAcontrol, s. r. o.

Článok bol publikovaný v časopise Inžinierske stavby 01/2021.