Geotechnical Baseline Report (GBR), nástroj na riadenie rizík

Dlhé roky boli geotechnické údaje zhromaždené počas projektovej fázy sprístupňované zhotoviteľom, ale zmluvné dokumenty zvyčajne odmietali akúkoľvek zodpovednosť za riziko interpretácie údajov. Zhotovitelia (uchádzači o zákazku) zväčša nemajú čas ani na zaručenú návratnosť investícií na uskutočnenie nákladného doplnkového prieskumu, preto sú nútení spoliehať sa na svoje vlastné interpretácie dostupných údajov.

Za takýchto okolností úplne nedokážu rozpoznať pravdepodobné problémy, ktorých identifikácia si vyžaduje značný stupeň geotechnických skúseností. Navyše, v prostredí vysoko konkurenčných ponúk by uchádzači s nízkou cenou často robili príliš optimistické interpretácie údajov a tvrdili, že majú na to právo, ak sú rozumné alebo pravdepodobné.

Rôzne typy geotechnických správ sú definované pomocou nadnárodných noriem (napríklad Eurokód 7) a súvisiacich národných príloh a aplikačných dokumentov. Na jednej strane je to správa geotechnického prieskumu (Geotechnical Investigation Report – GIR), ktorá komplexne reprodukuje výsledky prieskumu, a na druhej strane geotechnický návrh (Geotechnical Design Report – GDR), ktorý dokumentuje návrh geotechnických opatrení.

Na Slovensku sa ešte stále vypracováva geo­logická správa, ktorá obsahuje rozsah geotechnického prieskumu a geotechnické návrhy. Okrem geologického prieskumu sú tam opísané predovšetkým odporúčania na zakladanie a stavebné práce. Overenie stability a technológia výstavby sú zvyčajne uvedené v dodatočných dokumentoch.

Na návrhu súťažných podkladov pre stavebné objekty sa inžiniersky geológ vždy nepodieľa, ide skôr o ojedinelé prípady. Takisto zvyčajne nekontroluje všetku realizačnú dokumentáciu, ktorá priamo súvisí s realizáciou geotechnických odporúčaní a špecifikácií, a nezabezpečuje súlad a úplnosť vyjadrení v rámci geotechniky (obr. 1).

Obr. 1 „Zabudnuté“ časti pôvodných konštrukcií
Obr. 1 „Zabudnuté“ časti pôvodných konštrukcií | Zdroj: Amberg Engineering Slovakia

Geotechnical Baseline Report ako zmluvný dokument vo fáze zadávania zákazky

Je medzinárodnou praxou, že počas fázy zadávania zákazky sa vytvorí dodatočný zmluvný dokument, ktorý sa nazýva Geotechnical Baseline Report (GBR), Základná geotechnická správa (viď napríklad TP 089 pre tunely).

Hlavným cieľom tohto dokumentu je stručne a jasne zhrnúť podmienky podložia a podzemných vôd, ktoré sa očakávajú ako zmluvný základ pre projekt stavby v špecifickej súvislosti so stavebnou konštrukciou, ktorá sa buduje s rámcovými technickými a technologickými podmienkami.

GBR je koncipovaný výlučne ako zmluvný dokument. Zodpovedajúce vyjadrenia sú teda jednoznačné a len málo interpretovateľné ako opis predpokladanej situácie na vyjasnenie zmluvného vzťahu pred začatím výstavby.

Ak je to možné, mal by sa vypracovať aj katalóg rizík. Ak sa podmienky horninového prostredia nepriamo odchyľujú od vyjadrení zo správy GBR, je potrebné akceptovať zo strany objednávateľa zodpovedajúce zmeny zmluvy o výstavbe (obr. 2).

Obr. 2 Odlišné geotechnické parametre od predpokladu získaného prieskumom, napríklad odlišná mocnosť vrstiev podložia, nižšia únosnosť zemnej pláne a pod.
Obr. 2 Odlišné geotechnické parametre od predpokladu získaného prieskumom, napríklad odlišná mocnosť vrstiev podložia, nižšia únosnosť zemnej pláne a pod. | Zdroj: Amberg Engineering Slovakia

V druhej verzii GBR, ktorá by mala byť vypracovaná so zhotoviteľom v procese zadávania zákazky, možno vytvoriť spojenie aj so stavebnými metódami, strojným vybavením, komponentmi a stavebnými materiálmi, ktoré má dodávateľ k dispozícii pre konkrétny projekt. Tento katalóg vyjadrení, ktorý je následne prehľadný a nemenný, by mal byť jediným platným zmluvným dokumentom pre rozdelenie geotechnických rizík.

Tým sa mení prax prikladania všetkých geotechnických správ, interpretácií a výsledkov skúšok. Uchádzač tak už nemá možnosť robiť si vlastné, mnohokrát oportunistické výklady a ­využívať rozpory v dokumentoch z predchádzajúcich fáz plánovania ako nároky. Stavebník sa už nemôže odvolávať na žiadne existujúce poznatky o situácii uchádzača v predzmluvnej fáze (obr. 3).

Obr. 3 Ilustračné znázornenie alokácie rizikových štruktúr v GBR
Obr. 3 Ilustračné znázornenie alokácie rizikových štruktúr v GBR | Zdroj: Amberg Engineering Slovakia

Riadenie rizík

Jednou z najdôležitejších úloh objednávateľa a jeho prípadných poradných orgánov (napríklad projektový manažment) pri stavebnom procese je riadenie finančných rizík v celom procese od plánovania cez výstavbu až po prevzatie a odovzdanie stavby.

Čo sa týka geotechniky, objednávateľ musí pochopiť riziká, vhodne s nimi zaobchádzať a predovšetkým dôkladne poučiť svoj plánovací tím. Ani prípadný externý konzultant pre otázky geotechniky ho nemôže zbaviť tejto úlohy. Investor znáša a riadi riziká v projekte sám, aj keď len na základe informácií, ktoré má k dispozícii.

Úplné a komplexné opísanie všetkých geotechnických podmienok a podmienok týkajúcich sa podzemnej vody je možné len zriedkavo. Na stavbe potom spravidla dôjde k odchýlkam a neočakávaným zvýšeným finančným nákladom.

Riziko vzniku týchto udalostí vždy existuje a investor ho musí znášať. Stavebník by sa však mal snažiť tieto riziká spravodlivo rozdeliť. Musí totiž znášať riziko podmienok podložia, ktoré nie sú známe pred začatím výstavby. Toto riziko nemožno vylúčiť ani pri komplexnej geotechnickej projektovej podpore.

Základná geotechnická správa (Baseline) nie je zárukou proti zmeneným podmienkam

Základná geotechnická správa (Baseline) nie je zárukou proti zmeneným podmienkam a z toho vyplývajúcich nárokov zhotoviteľa. Z dôvodu odlišných podmienok potom zhotoviteľ musí neskôr napríklad upraviť fakturačné množstvá alebo vytvoriť nové položky stavebných prác, ktoré objednávateľ nie vždy uzná.

Objednávateľ by však mal vždy pochopiť, čo môže urobiť, aby obmedzil svoje vlastné riziko. Dôležitou podmienkou je poskytnúť primeraný čas a dostatočný rozpočet na prieskum geotechnických podmienok. Prieskum podložia slúži nielen projektantovi ako projekčný podklad, ale predovšetkým aj ako príprava zadania a bezpečného návrhu postupu výstavby v rámci prípravných prác zhotoviteľa.

Len na základe spoľahlivých informácií môže zhotoviteľ zvoliť vhodné technologické postupy a použiť vhodné stavebné materiály, strojné vybavenie a komponenty. V zásade skutočnosť, že sa vynakladá väčšie úsilie na geotechnický prieskum, umožňuje automaticky zvyšovať bezpečnosť napríklad pri určovaní nákladov projektu v počiatočných fázach. Ak existujú medzery v informáciách, klientovi sa vždy odporúča investovať do dodatočného prieskumného programu.

Kvalifikovaní a skúsení odborníci

Ďalším faktorom úspechu investora je využitie kvalifikovaných a skúsených odborníkov v oblasti geotechniky. Tí vykonajú prvotný prieskum a napíšu správu o geotechnickom prieskume (GIR) a vo fáze plánovania správu o geotechnickom projekte (GDR).

Tiež budú mať za úlohu kontrolu procesov tak, aby sa na stavbu dostával konzistentný súbor dokumentácie. Výkonové špecifikácie vo fáze výberového konania musí schvaľovať geotechnický expert. Len na tomto základe by mal skúsený geotechnický tím vypracovať spolu s investorom a vybranými projektantmi prehľadnú a stručnú Základnú geotechnickú správu (GBR).

Rozpočet a harmonogram

Ďalším faktorom úspechu je dodržanie rozpočtu, časového a finančného harmonogramu na preskúmanie a schválenie všetkých zmluvných dokumentov, všetkých výkresov, špecifikácií a predovšetkým Základnej geotechnickej správy. V najlepšom prípade je zostavený nezávislý tím odborníkov, ktorý vykonáva zabezpečenie kvality a najmä kontrolu súladu všetkých dokumentov.

Externý tím odborníkov potom napríklad reviduje aj GBR v posledných minimálne dvoch verziách. Dodatočný čas jeden až dva mesiace na konci ročného plánovacieho procesu zvyšuje istotu splnenia harmonogramu projektu.

Výrazne sa zlepšuje najmä kvalita dokumentácie a špecifikácie, ktoré sú v konečnom dôsledku k dispozícii na uzavretie zmluvy. Pre investora má zmysel zapojiť tím geotechnických expertov do procesu zabezpečenia kvality na konci plánovania realizačnej fázy a počas prípravy výberového konania.

Katalóg prípadných doplnkových služieb

Ďalším nástrojom pri návrhu GBR je vypracovanie katalógu prípadných doplnkových služieb fakturovaných na základe jednotkových cien, ktoré tak dokážu v značnej miere pokryť celé spektrum predpokladaných položiek na rôzne možné odchýlky. Tento geotechnický súbor (Geotechnical Tool Box – GTB) si potom možno dohodnúť s uchádzačom už vo fáze zadávania zákazky.

Zároveň sa značne rozvinie pozorovacia metóda v stavebných opatreniach pre jednotlivé geotechnické kategórie s možnými kompenzačnými opatreniami pre zistené zmenené pomery. Týmto spôsobom sa inicializujú korektné vzťahy medzi zhotoviteľom a objednávateľom už na začiatku výstavby (obr. 4).

Prínosy jasného Geotechnical Baseline Reportu

S krátkym a výstižným GBR, ktorý je z hľadiska vyjadrení jasný, sa rozsah diskusie o podmienkach horninového prostredia vo fáze zadávania zákazky s uchádzačmi minimalizuje. V GBR je potom jasne definované, v ktorých bodoch objednávateľ prijme presun zodpovednosti.

Uchádzači chcú minimalizovať riziká, ktoré podstupujú v procese zadávania zákazky. Úspešný uchádzač, teda zhotoviteľ, chce čo najviac rizík preniesť na objednávateľa. Pravda je však vždy niekde uprostred a môže byť formovaná tak,

aby bola finančne výhodná pre obe strany. Od projektantov sa potom nevyžaduje, aby už plánovali a zapisovali všetky eventuality zo strachu zo zodpovednosti, pretože to predražuje stavebné práce. Uchádzač nemusí vykonať priaznivú interpretáciu geotechnických správ priložených k súťažným podkladom v zmysle výhodnej ponukovej ceny, ktorá sa následne zložito a pre uchádzača rizikovým spôsobom premieňa na pohľadávky.

Obr. 4 Ukážka fungujúceho Tool Boxu pri GBR
Obr. 4 Ukážka fungujúceho Tool Boxu pri GBR | Zdroj: Amberg Engineering Slovakia

Pri zmysluplnom GBR sa výrazne minimalizuje možnosť na vznikajúce a v konečnom dôsledku často neefektívne diskusie o požiadavkách na zmeny vzhľadom na zmenené geotechnické podmienky a s tým spojené dôsledky vo fáze realizácie.

Investor by si mal naplánovať dodatočné finančné, časové, komunikačné a dokumentačné úsilie na riadenie geotechnických rizík. V zásade by sa malo vykonať posúdenie všetkých potenciálnych projekčných a stavebných rizík vyplývajúcich z horninového prostredia.

V tomto katalógu rizík musí byť zaznamenaná aj zodpovednosť za riziká a zaobchádzanie s nimi. Veľkosť dodatočného rozpočtu by sa mala odvíjať od náročnosti stavebného projektu, predpokladaných geotechnických podmienok a v neposlednom rade od ochoty investora riskovať.

Na základe našich skúsenosti pri veľkých stavebných projektoch s investormi, so stavebnými spoločnosťami alebo s medzinárodnými stavebnými skupinami odporúčame pri príprave návrhu a zadávania zákazky uprednostniť Geotechnical Baseline Report (GBR).

Výsledné zvýšenie bezpečnosti pre investora, úspora peňazí, času a zníženie spotrebovanej energie v tíme projektového manažmentu na neplodné diskusie a spory ohľadne geotechnických zistení, potrebných zmien dokumentácie a úprav zmluvy odôvodňujú relatívne malé dodatočné úsilie minimálne pri kolaudačnom procese.

TEXT: Juraj Ortuta, Viktor Tóth
FOTO A OBRÁZKY: Amberg Engineering Slovakia, s. r. o.

Juraj Ortuta a Viktor Tóth pôsobia v spoločnosti ­Amberg Engineering Slovakia, s. r. o.