Informácie o negatívnych účinkoch polystyrénu sú zavádzajúce
Galéria(3)

Informácie o negatívnych účinkoch polystyrénu sú zavádzajúce

Partneri sekcie:

Informácie o negatívnych účinkoch penového polystyrénu na ľudský organizmus, ktoré boli zverejnené v masmédiách, považuje REACH Centrum Slovakia za nesprávne a zavádzajúce verejnosť. Izolačné dosky z penového polystyrénu (EPS), používané pri zatepľovaní budov, obsahujú  aj hexabrómocyklododekán (HBCD) – látku používanú všeobecne ako  retardant  horenia, ktorá však nie je zakázaná. Uvádza sa v stanovisku REACH Centra Slovakia, s.r.o., dcérskej spoločnosti Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu (ZCHFP) SR, založenej na pomoc pri implementácii európskej chemickej legislatívy REACH. Masmédiam ho poskytla RNDr. Zuzana Zajacová z REACH centra.


,,Nariadenie Európskeho parlamentu (EP) a Rady REACH č. 1907/2006  ustanovuje v Článku 55 povinnosť autorizácie niektorých chemických látok s cieľom zabezpečiť dobré fungovanie vnútorného trhu a zároveň zaistiť, aby boli riziká vyplývajúce z týchto  látok kontrolované. HBCD  bol zahrnutý do zoznamu  prioritizovaných látok na základe predpokladaných prezistentných, bioakumulatívnych alebo ekotoxických (PBT) vlastností. Podmienky pre udelenie autorizácie látok sú veľmi prísne, nejde však o zákaz používania týchto látok ale o riadenie možných rizík z ich použitia“, zdôrazňuje sa v stanovisku.

Ďalej sa v ňom uvádza, že výrobcovia izolačných dosiek z (EPS) v súčasnosti plnia aktuálne informačné povinnosti  ktoré ukladá nariadenie REACH a poskytujú svojim odberateľom Kartu bezpečnostných údajov, ktorá obsahuje podrobné informácie a všetky relevantné údaje o prítomnosti týchto látok ako aj informácie o prípadných rizikách, ktoré umožnia bezpečné používanie výrobku.

Autorizačný proces pozostáva z 3 fáz, ktorými sú selekcia (výber látok) a ich zahrnutie do zoznamu látok, ktoré sú kandidátmi na autorizáciu,  prioritizácia látok a ich zahrnutie do zoznamu prioritných látok a nakoniec samotná autorizácia látok. Autorizácia je určenie presných podmienok používania a limitovanie časového horizontu (spravidla 5 – 10 rokov) používania týchto látok a ich zaradenie do zoznamu prílohy XIV.

Tento proces bol naštartovaný v októbri 2008  a bude pokračovať v súlade s postupným získavaním dostatočných údajov o dotknutých chemických látkach  o zaradení niektorých chemických látok do zoznamu látok, ktoré sú kandidátmi na autorizáciu. Zoznam v tomto období obsahuje 14 látok.

Autorizačný proces kontinuálne postupuje do druhej fázy a prvých 7 látok postúpilo do zoznamu prioritizovaných látok , ktorý je teraz v štádiu verejného pripomienkovania. Do spomenutého zoznamu dostal aj HBCD . Európski výrobcovia HBCD  úzko spolupracujú si relevantnými európskymi inštitúciami na určení limitov, ktoré môžu indikovať riziká, ktoré predstavuje ich výrobok pre životné prostredie. V tejto súvislosti priemysel inicioval už v roku 2006 dobrovoľné manažérske programy pre emisie.

V závere stanoviska REACH Centra Slovakia sa konštatuje, že:

  • izolačné dosky z penového polystyrénu (EPS) obsahujú látku HBCD, pre ktorú bude pravdepodobne platiť povinnosť autorizácie
  • autorizácia neznamená zákaz, ale presne určené podmienky použitia za súčasného dodržania predpísaných povinností
  • výroba a používanie autorizovaných látok je časovo  obmedzené a podmienené opatreniami na minimalizovanie rizika
  • HBCD je zaradený do zoznamu  látok na autorizáciu  na základe predpokladaných ekotoxikologických nebezpečenstiev
  • obsah HBCD v doskách z EPS je v množstvách, ktoré nedosahujú limit pre predpísané povinnosti 
  • výrobcovia výrobkov  z EPS obsahom  HBCD napriek tomu už dnes spĺňajú informačnú povinnosť v rámci dodávateľského reťazca s cieľom minimalizovať akékoľvek riziko   

Zdroj: REACH Centrum Slovakia, s.r.o.