image 95873 25 v1
Galéria(5)

Ide to aj bez priebežných pruhov proti šíreniu požiaru!

Partneri sekcie:

Kooltherm K5 Kontaktná fasádna doska preukázala pri náročných požiarnych testoch, úspešne vykonaných v Českej republike (skúšobňa PAVUS, a.s.) i v ďalších nezávislých skúšobniach v zahraničí, jasný pozitívny vplyv na požiarnu bezpečnosť stavieb. Ako tepelný izolant použitý v certifikovaných a riadne zhotovených systémoch kontaktného vonkajšieho zateplenia (ETICS ) tento izolačný materiál preukázateľne nijako neprispieva k šíreniu ohňa v týchto aplikáciách a vďaka tomu možno úplne vynechať protipožiarne opatrenia uvedené v článku 3.1.3.3. a) STN 73 0810.  

00 Kigspan logo
01 Kingspan pozarni
02 Kingspan pozarni
03 Kingspan pozarni

Pri použití Kooltherm K5 Kontaktnej fasádnej dosky v certifikovaných systémoch kontaktného vonkajšieho zateplenia (ETICS) ucelená certifikovaná zostava vykazuje:

a) triedu reakcie na oheň B – S1,d0 (*),
b) triedu reakcie na oheň samotnej dosky Kooltehrm K5 Kontaktná fasádna doska C – S2,d0,
c) index šírenia plameňa po povrchu stavebnej konštrukcie iS = 0 mm/min (*),
d) kontaktné spojenie so zatepľovanou konštrukciou.

Z hľadiska zatepľovacieho systému (ETICS) je reakcia na oheň podľa STN ISO 13785-1, ktorá sa uvádza v článku 3.1.3.3. odst. b) (STN 73 0810), po vykonaní záťažových požiarnych testov (30 min/100 kW) (obr. 1, 2) v certifikovaných systémoch kontaktného vonkajšieho zateplenia (ETICS) hodnotená známkou vyhovuje. (*)

Skúšobné teleso v priebehu testu požiarnej skúšky. V 15. minúte testu odpadla vďaka prehoreniu plastových líšt časť omietkového systému (okenné nadpražie) a izolant Kooltherm K5 Kontaktná fasádna doska tak bol počas ďalších 15 minút trvania testu priamo vystavený ohňu.

Skúšobné teleso v priebehu testu požiarnej skúšky. V 15. minúte testu odpadla vďaka prehoreniu plastových líšt časť omietkového systému (okenné nadpražie) a izolant Kooltherm K5 Kontaktná fasádna doska tak bol počas ďalších 15 minút trvania testu priamo vystavený ohňu.

Kooltehrm K5 Kontaktnú fasádnu dosku je teda možné použiť ako tepelnoizolačný materiál ucelenej zostavy vonkajšieho zateplenia (ETICS) v prípade objektov s požiarnou výškou h ≤ 22,5 m s výnimkou špecifických častí stavebných objektov s požiarnou výškou 12,0 m < h ≤ 22,5 m uvedených v článku 3.1.3.5. (STN 73 0810). 

(*) Údaj je nutné overiť potvrdením u certifikovaného dodávateľa systému kontaktného vonkajšieho zateplenia (ETICS), v ktorom bude Kooltherm K5 Kontaktná fasádna doska použitá.

Skúšobné teleso po ukončení skúšky a po odkrytí vrchnej vrstvy omietkového systému. Teleso prevrátené do horizontálnej polohy. Je zrejmé povrchové zuhoľnatenie izolantu pod vplyvom plameňa, ktoré zabraňuje šíreniu ohňa vnútri izolantu. Izolant zostáva celistvý, nedochádza k jeho deštrukcii či odkvapkávaniu. Izolant Kooltherm K5 Kontaktná fasádna doska preukázateľne nijako neprispieva k šíreniu plameňa!!!

Skúšobné teleso po ukončení skúšky a po odkrytí vrchnej vrstvy omietkového systému. Teleso prevrátené do horizontálnej polohy. Je zrejmé povrchové zuhoľnatenie izolantu pod vplyvom plameňa, ktoré zabraňuje šíreniu ohňa vnútri izolantu. Izolant zostáva celistvý, nedochádza k jeho deštrukcii či odkvapkávaniu. Izolant Kooltherm K5 Kontaktná fasádna doska preukázateľne nijako neprispieva k šíreniu plameňa!!! 

Detail zhotovenia skúšobného telesa na požiarnu skúšku podľa STN ISO 13785-1. Kooltherm K5 Kontaktná fasádna doska použitá v plnom rozsahu zatepľovanej plochy.

Detail zhotovenia skúšobného telesa na požiarnu skúšku podľa STN ISO 13785-1. Kooltherm K5 Kontaktná fasádna doska použitá v plnom rozsahu zatepľovanej plochy.  

www.kingspanizolacie.sk

ZDROJ: PR článok spoločnosti Kingspan a.s.