Fasádne a modulové lešenie
Galéria(8)

Fasádne a modulové lešenie

Partneri sekcie:

Stavebné lešenie patrí medzi najrozšírenejšie pomocné pracovné stavebné konštrukcie. Vďaka nemu možno realizovať práce vo výškach, prípadne sa dá využiť na iné stavebné účely. Dôležitý je správny výber, ako aj samotná montáž lešenia, ktorá má byť realizovaná tak, aby sa zabezpečila bezpečnosť a ochrana zdravia pracovníkov.

Vývoj konštrukcie lešenia má svoju históriu. V minulosti sa používalo pôvodné drevené lešenie, neskôr oceľové lešenie a v súčasnosti sa zväčša používa kovové dielcové lešenie, pri ktorom sú všetky alebo určité rozmery vopred určené montážou konštrukcie. Spojovacie súčasti sú upevnené trvalo na základných dieloch
.
S oceľovými lešeniami sa možno vo väčšej miere stretnúť skôr na našom území. V okolitých krajinách ich význam klesá. V prípade dodávok do zahraničia sú požiadavky na použitie kovového dielcového lešenia špecifické. Slovenské stavebné firmy uchádzajúce sa o tieto zákazky tak musia rešpektovať technickú úroveň príslušnej krajiny.

Nedostatky konštrukcie lešenia
Lešenie je dočasná konštrukcia. Veľmi často sa však zabúda aj na jeho ochrannú funkciu. Nevenuje sa mu taká pozornosť ako samotnému stavebnému objektu. To platí najmä pri konštrukciách oceľového rúrkového lešenia, ktoré umožňujú zjednodušené montáže, napríklad vynechanie prvkov zabezpečujúcich priestorovú tuhosť a stabilitu. Často sa podceňuje stav a údržba lešenárskeho materiálu. Na montáž sa používajú deformované rúrky, poškodený spojovací materiál, nevhodné alebo poškodené podlahové dielce, niektoré časti dokonca chýbajú. Závažné chyby sa vyskytujú aj pri zakladaní lešenia, jeho kotvení a spôsobe osadzovania spojovacích prvkov.

Z hľadiska bezpečnej montáže má svoj význam aj zaistenie montážneho priestoru, uloženie a doprava lešenárskeho materiálu.

Ohrozenie bezpečnosti a ochrany zdravia
Medzi hlavné príčiny úrazov patria napríklad pád lešenára počas montáže, respektíve demontáže prvkov lešenia (rámov, podláh a podobne), pád pracovníkov z nezaistených voľných okrajov pracovných podláh alebo iných plôch na chodenie, prípadne cez nebezpečné otvory v podlahách, pády pri zostupe, pri šliapnutí na zle uloženú podlahu lešenia, prepadnutie pracovníka poškodenou konštrukciou podlahy, v dôsledku preťaženia podlahy a podobne. Úrazom sa možno vyhnúť používaním lešenia, ktoré vyhovuje požiadavkám normatívnych predpisov (STN EN 12810: 2004 Fasádne dielcové lešenia a EN 12811: 2004 Dočasné zariadenia staveniska. Časť 1: Lešenia. Prevádzkové požiadavky a všeobecný návrh) a pri montáži a demontáži dodržaním všetkých odporúčaní výrobcu.

Účel lešenia
Lešenie zvyčajne slúži na realizáciu stavebných montážnych prác a zaistenie ochrany zdravia a bezpečnosti osôb, ktoré tieto práce vykonávajú. Najrozšírenejšie sú takzvané fasádne lešenia. Na stavbách sa možno stretnúť aj s priestorovými lešeniami s viac ako dvoma poľami v priečnom smere. Veľmi často sa lešenie používa ako podperná konštrukcia. Lešenie umožňuje montáž rôznych prístreškov, tribún, mostov, vysunutých a zavesených konštrukcií slúžiacich na rôzne účely. Ekonomicky výhodné je aj používanie takzvaných pojazdných lešení.

Fasádne lešenie,Tri veže Fasádne lešenie,Tri veže
Obr. 1 až 3 Fasádne lešenie na objekte Tri veže

Fasádne lešenie,Tri vežePoužitie fasádneho lešenia
Použitie fasádneho lešenia vo veľkých objemoch si vyžiadala oprava fasádnej konštrukcie objektu Tri veže (obr. 1 až 3), nachádzajúceho sa v bratislavskej mestskej časti Nové Mesto. So stavbou lešenia sa začalo v októbri 2010.

Rámové lešenie
Na objekt sa použilo 8 990 m2 rámového lešenia so systémovou šírkou 72 cm a podlahovou šírkou 64 cm pre záťažové triedy 1 až 4 (0,75 až 3,00 kN/m²).

Išlo o rámové lešenie, predstavujúce integrovaný bezpečnostný systém. Bezpečnosť systému spočíva predovšetkým v montáži zábradlia ešte pred vystúpením lešenára na ďalšie poschodie. Zábradlie ďalšieho poschodia sa montuje zo spodného zabezpečeného poschodia spoločne s T-rámom, pričom nie sú potrebné doplnkové diely. Lešenára vystupujúceho na vyššie poschodie tak chráni zábradlie. Ďalšími výhodami takéhoto systému sú otvorený rám a ľahko montovateľné diely s nízkou hmotnosťou (napríklad T-rám s hmotnosťou len 14,7 kg).

Súčasťou každej podlahy je integrovaná poistka. Vďaka nej sa podlaha zaistí nasadením na závoru a ľahkým posunutím do strany. Nemusí sa používať pomocné náradie. Podlahy sa môžu kedykoľvek odmontovať a v prípade potreby znova namontovať. Ďalšou výhodou je vnútorná a vonkajšia ochrana bokov (tri prvky zábradlia, stredné prechodné zábradlie a podlahová zarážka, ktorá môže byť umiestnená na obidvoch stranách podlahy). Vnútorné zvislé stĺpiky majú rovnaké spojovacie body ako vonkajšie. Osadenie týchto dodatočných častí si nevyžaduje žiadnu extra prácu navyše.

Na montáž rámového lešenia sú spravidla k dispozícii vnútorná konzola, vonkajšia konzola, ochrana strechy, bočná ochrana, chodníkový rám, premostenie, siete a plachty. Uvedený typ lešenia možno použiť aj pri práci, pri ktorej treba uskladniť malé množstvá materiálu a dielov – napríklad pri maľovaní, montážnych prácach či oplášťovaní.

Modulové lešenie
Ďalším systémom použitým na objekte Tri veže bol systém modulového lešenia určený na náročné stavebné konštrukcie. Celkovo sa použilo 360 m2. Modulové lešenie vďaka možnosti spájania styčníkov vo všetkých smeroch možno použiť aj na historické budovy s výklenkami a balkónmi alebo okolo veží a ihlanových striech, a to pri zachovaní optimálnych finančných nákladov.

Výhodou tohto systému je flexibilita. Styčníky umiestnené v pravidelných vzdialenostiach (napríklad PERI UP Rosett každých 50 cm) umožňujú optimálne nastavenie po celej výške, šírke a hĺbke. Systém sa montuje jednoducho a rýchlo. Montáž zjednodušuje tvar konca horizontálnej závory a samozaisťovací klin. Vložením do styčníka zapadne klin vďaka gravitácii sám do otvoru a zaistí sa. So zvyšujúcou sa stabilitou horizontálnych závor sa znižuje počet podláh a diagonál. Pri štandardnom použití sa tak diagonála stáva nevyhnutnou len v najnižšej úrovni a na spevnenie ostatných úrovní sa použijú už len horizontálne závory. Podlahy sa zvyčajne dodávajú s integrovanou poistkou.

Záver
Zaujímavosťou na projekte Tri veže bola najmä výška lešenárskej konštrukcie (60,63 m). Preto sa lešenie nestavalo na pätky, ale na krížové hlavy a na dosky, čím sa zabezpečilo rozloženie zaťaženia (obr. 4 a 5).

krížové hlavy,Fasádne lešenie,Tri veže
Obr. 4, 5 Rozloženie zaťaženia bolo zabezpečené postavením lešenia na krížových hlavách v kombinácii s nosníkmi PERI GT 24 a doskami

krížové hlavy,Fasádne lešenie,Tri veže výťah,Fasádne lešenie,Tri veže
Obr. 5
Obr. 6 Lešenie PERI UP T 70 umožnilo kotviť výťah priamo do lešenia, takže sa nemusel kotviť o budovu

Pri vrchole budov sa realizovalo lešenie s výškou 6 m bez priameho kotvenia do budovy (obr. 6). Umožnilo to spevnenie širokými diagonálami a kotvením do atiky. Medzery medzi poľami sa vyplnili preglejkou. Na kotvenie sa použili kotvy dlhé 350 mm. Na objekte bolo použitých 9 000 m2 bezpečnostných lešenárskych sietí.

TEXT: Ing. Petra Hunčárová
FOTO: PERI, spol. s r. o.

Ing. Petra Hunčárová je koordinátorkou marketingu firmy PERI, spol. s r. o.

Literatúra
1.    Novotný K. – Janíček O.: Lešení. Šumperk: vydavateľstvo Sates, 2002.

Článok bol uverejnený  v časopise Stavebné materiály.