Extenzívna vegetačná strecha

Partneri sekcie:

Extenzívne vegetačné strechy predstavujú riešenie nenáročné na údržbu s odolnou zeleňou. Aby vegetačná strecha fungovala ako celok, je potrebné hneď na začiatku prihliadať na správny výber hydroizolačných materiálov a ostatných funkčných vrstiev strešného plášťa.

Hydroizolačná vrstva a parozábrana

Pre dokonalé fungovanie strešnej skladby aj pod vegetačnou strechou môže byť rozhodujúci výber parozábrany. Výkon meraný parametrom Sd (ekvivalentná hrúbka vzduchovej vrstvy) musí byť minimálne 1 500 m.

Info o systéme: Vegetačné súvrstvie pozostáva zo štyroch vrstiev (retenčná rohož, filtračná textília, vegetačný substrát, zelený predpestovaný koberec). Hmotnosť vegetačného súvrstvia v suchom stave je 50 kg/m2. Hmotnosť vegetačného súvrstvia s vodou v nasýtenom stave je 98 kg/m2.

Sklon strešnej plochy

Aj pri vegetačných strechách netreba zabúdať na minimálny sklon strechy 2 %. Sklon plochej strechy zlepšuje odvádzane prebytočnej vody a zamedzuje vzniku lokálnych miest a kaluží. Takto veľmi efektívne možno predchádzať nerovnomernému rastu vegetačnej časti, resp. jej poškodeniu.

Strešné zariadenia, strešné výlezy

Strešné zariadenia, ako sú kanalizačné odvetrávacie komíny, antény, klimatizačné zariadenia, prestupy elektrických káblov a pod., je potrebné podľa možností navrhovať tak, aby počet prestupov cez strešnú konštrukciu bol čo najmenší. Navyše tieto zariadenia musia byť umiestnené na podstavcoch, ktorých výška musí spĺňať normatívne požiadavky a požiarne predpisy.

Vegetačné strechy musia byť voľne prístupné pre potreby údržby. Deliace štrkové pásy okolo detailov strechy a po jej obvode je nevyhnutné udržovať čisté a bez prerastajúcej vegetácie. V rámci projektovej prípravy sa odporúča navrhnúť prívod vody na strechu alebo do jej blízkosti.

Kontrola odvodňovacích zariadení

Priehlbiny na streche a miesta ležiace bezprostredne pri strešných odtokoch sú náchylné na zvýšenú akumuláciu vody. Preto je potrebné tieto miesta obzvlášť dôkladne kontrolovať a burinu a rastliny rastúce okolo týchto miest bezpodmienečne odstrániť.

Zavlažovanie

Ihneď po vysadení strechy extenzívnou zeleňou je potrebné celok poliať tak, aby rohože a podložie nasiakli maximálne množstvo vody. Strecha musí byť v prvých týždňoch vegetácie neustále vlhká. Po fáze aklimatizácie rastlín (približne 4 týždne) si väčšinou nevyžaduje žiadne polievanie.

V obdobiach dlhodobého sucha (v mesiacoch jún až september) sa odporúča celú plochu strechy jednorazovo poliať vodou, aby sa dosiahol stav úplného nasýtenia vodou. Vegetácia sa v horúcom letnom období nesmie polievať počas plného slnečného svitu.

V tomto období sa odporúča zavlažovanie večer alebo optimálne v ranných hodinách. Ak vegetácia nemá prístup k vlahe veľmi dlhý čas, môže vyschnúť a uhynúť. Nebezpečenstvo pre rastliny predstavuje tiež zaplavenie koreňového systému pretrvávajúce dlhšie obdobie. Z tohto dôvodu je potrebná správna drenáž a odvodnenie strechy.

Hnojenie

Extenzívnu zeleň je potrebné hnojiť na jar alebo na jeseň použitím hnojiva s dlhodobým účinkom. Vhodné sú akékoľvek štandardné hnojivá, ktoré sa používajú, napr. na hnojenie trávnikov. Na jar sa odporúča používať hnojivá so zvýšeným obsahom dusíka a na jeseň hnojivá so zvýšeným obsahom draslíka. Hnojivo sa nesmie aplikovať na suchú vegetáciu. Preto sa odporúča jeho aplikácia vždy po daždi alebo po zaliatí vegetácie vodou.

Čo budete potrebovať na zelenú strechu BMI Icopal:
Štrková deliaca lišta
Štrková deliaca lišta pre asfaltované pásy a POCB fóliu
materiál: hliník, hrúbka: 1,5 mm
Retenčno-drenážna vrstva
ICOFLOR Retenčná rohož (Platte)
rozmery: 1 × 1 × 25 m
Filtračná vrstva
ICOFLOR Filtračná textília (Vlies)
plošná hmotnosť: 80 g/m2, balenie: 1 × 100 m
Strešný substrát
ICOFLOR Vegetačný substrát (Erdsubstrat)
spotreba: približne 40 l/m2, plastové vrece, 40 l
Vegetačná rohož
ICOMAT Green 317
rozmery: 1 × 1 m
Kontrolná šachta
Šachta pre zelené strechy
rozmery: 300 × 300 mm alebo 400 × 400 mm, výška: 130 mm
Hydroizolácia proti prerastaniu koreňov
Fólia ICOPAL UNIVERSAL WS
Tepelná izolácia
THERMAZONE PIR MG (alt. EPS, minerálna vlna)
Parozábrana
Modifikovaný asfaltovaný pás ALU VILLATHERM
alebo
Elastobit Radon AL 4
Penetračný náter
Siplast Primer® Speed SBS
Náradie
lopaty, hrable
hadica s nadstavcom na polievanie

Postup

1. Štrkové lišty

Štrkové lišty
Štrkové lišty | Zdroj: BMI ICOPAL

Na hotovú hydroizolačnú vrstvu s preverenou tesnosťou spojov sa osadia štrkové lišty pre oddelenie zelených plôch a prestupujúcich konštrukcií. Odporúča sa vždy oddeliť strešné vtoky z dôvodu pravidelnej kontroly a čistenia od prípadných nánosov.

2. Retenčno-drenážna vrstva

Retenčno-drenážna vrstva
Retenčno-drenážna vrstva | Zdroj: BMI ICOPAL

Retenčné rohože primárne zabezpečujú akumuláciu zrážkovej vody, ale výrazne prispievajú k mechanickej ochrane hydroizolačnej vrstvy. Rohože sa ukladajú s profilovanou stranou nadol, tesne na doraz k susediacim doskám.

3. Filtračná vrstva

Filtračná vrstva
Filtračná vrstva | Zdroj: BMI ICOPAL

Filtračná textília celoplošne prekryje reten­čnú vrstvu s prekrytím 100 mm. Slúži na zamedzenie migrácie menších frakcií substrátu z vegetačného súvrstvia do strešných vtokov.

4. Zemný substrát

Zemný substrát
Zemný substrát | Zdroj: BMI ICOPAL

Vegetačný substrát je kľúčovým parametrom k prosperujúcej extenzívne vegetačnej streche. Minimálna hrúbka substrátu pre extenzívne strechy je 40 mm. V prípade potreby je možné hrúbku navýšiť do efektívnej hrúbky 80 mm.

5. Vegetačná rohož

Vegetačná rohož
Vegetačná rohož | Zdroj: BMI ICOPAL

Na rovnomerne roztiahnutý substrát sa kladie predpestovaný koberec rezaný na 1 × 1 m tesne na zraz. Zelený predpestovaný koberec je kľúčové položiť do 24 h od dodávky na stavbu.

6. Kontrolná a revízna šachta

Kontrolná a revízna šachta
Kontrolná a revízna šachta | Zdroj: BMI ICOPAL

Strešný vtok je potrebné oddeliť od vegetačnej strechy štrkovou plochou a šachtou. Tento prístup výrazne obmedzuje zanášanie strešných vtokov nečistotami a biologickými časťami.

7. Zavlažovanie vegetačnej vrstvy

Zavlažovanie vegetačnej vrstvy
Zavlažovanie vegetačnej vrstvy | Zdroj: BMI ICOPAL

Ihneď po vysadení strechy extenzívnou zeleňou je potrebné celok poliať tak, aby rohože a podložie nasiakli maximálne množstvo vody. Strecha musí byť počas prvých štyroch týždňov vegetácie neustále vlhká.

POZOR!
Fólia proti prerastaniu koreňov – FLL test
Základom každej vegetačnej strechy je kvalitná hydroizolačná vrstva a jej bezchybné vyhotovenie. Je potrebné zvoliť také hydroizolačné materiály, ktoré spĺňajú prísne požiadavky FLL testu.

Kontrola tesnosti pred uložením vegetačného súvrstvia
Pred tým ako pristúpime k ukladaniu vegetačných vrstiev je potrebné preveriť tesnosť strechy dostupnými metódami vhodnými pre danú strešnú skladbu. Najčastejšie využívaná metóda je iskrová skúška, zátopová alebo dymová skúška.

Bližšie informácie o Zelenej streche BMI Icopal:
Ukážka realizácie bytového domu so Zelenou strechou BMI Icopal:
Informačná brožúra:

Zdroj: BMI Slovensko, s. r. o.