image 85089 25 v1
Galéria(6)

25 rokov zatepľovania na Slovensku

Partneri sekcie:

Bratislava, 9. september 2016 – Združenie pre zatepľovanie budov oslávilo 25 rokov obnovy a zatepľovania budov na Slovensku a 15. výročie svojho založenia. Počas slávnostného popoludnia 8. 9. 2016 v Bratislave si členovia združenia a spolupracujúcich organizácií pripomenuli najvýznamnejšie míľniky v oblasti zatepľovania na Slovensku.

OZ ZPZ 4
OZ ZPZ 1
OZ ZPZ 2
OZ ZPZ 3a
OZ ZPZ 3b

Združenie pre zatepľovanie budov oslávilo 25. výročie zatepľovania na Slovensku a 15. výročie činnosti združenia odborno-spoločenským podujatím.

„Obnova budov prináša 30 až 50 % úspory tepla pri vykurovaní. Ak sa v plnom rozsahu uplatnia opatrenia na dosiahnutie ultranízkoenergetickej úrovne výstavby, úspory môžu dosiahnuť až 70 %. Súčasne sa predlžuje životnosť budovy minimálne o 25 rokov. Vzhľadom na vek existujúceho fondu bytových i nebytových budov, ako aj rodinných domov je zhotovovanie tepelnoizolačných systémov obvodových plášťov budov pri obnove a pri novej výstavbe budov príležitosťou pre splnenie základných požiadaviek na stavby, ktoré smerujú k dlhodobým ekologickým, ekonomickým a energetickým efektom,“ hovorí prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD., predsedníčka OZ Združenie pre zatepľovanie budov.

Ing. Pavol Kováčik, predseda Zväzu stavebných podnikateľov a Ing. Alena Ohradzanská, riaditeľka odboru stavebníctva na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR krstia publikácie k 25. výročiu zatepľovania na Slovensku

Ing. Pavol Kováčik, predseda Zväzu stavebných podnikateľov a Ing. Alena Ohradzanská, riaditeľka odboru stavebníctva na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR krstia publikácie k 25. výročiu zatepľovania na Slovensku

Na Slovensku sa budovy zatepľujú 25 rokov

Na Slovensku sa začalo so zatepľovaním budov pred 25 rokmi. Dovedna 332 bytových jednotiek Bratislava-Kramáre bolo pilotným projektom na území Slovenska, kde sa použilo zateplenie celoplošne na obvodovom plášti budovy. Vďaka tomuto projektu sa na Slovensku získali prvé praktické skúsenosti so zhotovovaním vonkajších tepelnoizolačných systémov obvodových plášťov budov (ETICS). Následné obdobie je možné charakterizovať mnohými zmenami a sprísňovaním požiadaviek na výstavbu. Týmto podmienkam sa muselo prispôsobiť aj uplatnenie zatepľovania.

Na Slovensku je v súčasnosti podiel obnovených 55,69 % bytových domov a 30,67 % rodinných domov. Rozsah zateplenia bytových a rodinných domov v SR do konca roka 2015 sa stanovil na základe výsledkov Sčítania obyvateľov domov a bytov 2011 a odborného odhadu rozsahu zatepľovania bytových a rodinných domov Združenia pre zatepľovanie budov. Podľa odhadov Združenia pre zatepľovanie budov pri doterajších skúsenostiach a dostatočných formách podpory obnovy bytových budov by mali byť bytové domy na Slovensku obnovené v roku 2029 a rodinné domy v roku 2045.

Súčasní členovia OZ Združenia pre zatepľovanie budov a zástupcovia spolupracujúcich organizácií.

Súčasní členovia OZ Združenia pre zatepľovanie budov a zástupcovia spolupracujúcich organizácií.

Slávnostné odborno-spoločenské podujatie

Združenie pre zatepľovanie budov sa od roku 2001 aktívne zapája do podpory v oblasti navrhovania a zhotovovania ETICS na Slovensku. „Naše združenie vyvíja rôznorodé aktivity, ktorých cieľom je podporiť zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných systémov obvodových plášťov budov pri obnove a pri novej výstavbe budov. V tomto smere budeme pokračovať aj naďalej. Na základe výsledkov Sčítania obyvateľov domov a bytov 2011 a našich poznatkov je zrejmé, že potenciál pre obnovu budov na Slovensku je aj naďalej významný,“ dopĺňa prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD.

Po prvýkrát sa na území Slovenska použilo zateplenie celoplošne na obvodovom plášti budovy na pilotnom projekte 332 bytových jednotiek Bratislava-Kramáre (1991 – 1994).

Po prvýkrát sa na území Slovenska použilo zateplenie celoplošne na obvodovom plášti budovy na pilotnom projekte 332 bytových jednotiek Bratislava-Kramáre (1991 – 1994).

Po prvýkrát sa na území Slovenska použilo zateplenie celoplošne na obvodovom plášti budovy na pilotnom projekte 332 bytových jednotiek Bratislava-Kramáre (1991 – 1994).

Počas slávnostného odborno-spoločenského podujatia prevzali z rúk prof. Ing. Zuzany Sternovej, PhD., predsedníčky Združenia pre zatepľovanie budov, pamätné listy zástupcovia členov a spolupracujúcich organizácií, ktoré dlhodobo podporujú činnosť a rozvoj združenia.

Súčasťou podujatia bol slávnostný krst dvoch publikácií, ktoré boli vydané pri príležitosti 25. výročia zatepľovania na Slovensku. Úlohu krstných rodičov prijali Ing. Pavol Kováčik, predseda Zväzu stavebných podnikateľov a Ing. Alena Ohradzanská, riaditeľka odboru stavebníctva na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Uvedenie publikácií do života sa uskutočnilo symbolicky „zateplením“ najčastejšie používanými tepelnými izoláciami v ETICS: minerálnou vlnou a expandovaným polystyrénom.

Predsedníčka Združenia pre zatepľovanie budov prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD., pripomenula v slávnostnom príhovore najdôležitejšie míľniky v histórii zatepľovania na Slovensku.

Predsedníčka Združenia pre zatepľovanie budov prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD., pripomenula v slávnostnom príhovore najdôležitejšie míľniky v histórii zatepľovania na Slovensku.