asb.sk - Odborný portál pre profesionálov v oblasti stavebníctva
Partneri sekcie

Protipovodňová ochrana: Úprava Drienického potoka

12.08.2015

Úprava Drienického potoka sa realizovala s cieľom zabezpečiť ochranu územia a majetku. Pravidelné povodne pri prívalových zrážkach si tu vyžadovali vysoké náklady na záchranárske práce a odstraňovanie následkov po povodniach.

Dôležitým faktorom podmieňujúcim reali­záciu úpravy Drienického potoka bol aj fakt, že rozsiahle povodie potoka s rozlohou približne 5,8 km2 je prevažne odlesneným územím s veľkoplošne obrábanou poľnohospodárskou pôdou bez medzí, s malou prirodzenou schopnosťou vsakovania prívalových dažďových vôd.

Náklady na záchranárske práce za posledných 10 rokov sú vyčíslené v tab. 1.

Riešenie

Líniová stavba uložená na teréne bola realizovaná v intraviláne obce Drienica. Výstavba sa začala prípravou územia, odobratím ornice vedľa potoka a rozobratím jestvujúcej, po záplavách značne porušenej úpravy potoka.

Celý návrh a následná realizácia boli založené na bezpečnom odvedení storočnej vody Q100 35 m3/s s výškovou rezervou 0,5 m na výstavbu mostov a lávok. Výstavba sa začala od starého mosta v r. k. 3,155 a pokračovala do konca úpravy v r. k. 4,1005 s prerušením v mieste nového mosta v obci. Cieľom stavby je ochrániť približne 200 obyvateľov obce a asi 300 obyvateľov Sabinova v pôvodnom záplavovom území a takisto areály firiem v severnej časti Sabinova (Ekosvip, s. r. o., Ovomont, s. r. o., Školský majetok a pod.). Spolu ide o plochu s rozlohou približne 2,36 km2. S firmou Ekosvip Sabinov sme aj z tohto dôvodu spolupracovali na samotnej realizácii diela.

Samotná úprava potoka pozostávala z úpravy dna a svahov.

Úprava potoka

Samotná úprava potoka pozostávala z úpravy dna a svahov. Svahy sa upravili kamennou dlažbou s vyplnením škár cementovou maltou do podkladového betónu. Pri sklone dna 2 %, rýchlosti prúdenia vody v koryte 6,7 m/s a výške hladiny Q100 1,18 m sa zrealizoval podkladový betón s hrúbkou 20 cm a dlažba z lomového kameňa s hrúbkou 40 cm. Pri sklone dna 1,5 %, rýchlosti prúdenia vody v koryte 6,2 m/s a výške hladiny Q100 1,27 m sa zrealizoval podkladový betón s hrúbkou 15 cm a dlažba z lomového kameňa s hrúbkou 30 cm. Tieto vrstvy sa kládli na svah upravený do sklonu 1 : 1,5 na vrstvu z ochrannej geotextílie. Päta svahov sa zapustila do hĺbky 50 cm pri sklone 1,5 % a 70 cm pri sklone 2 %. Päty svahov sa zrealizovali z prefabrikátov 50 × 50 × 373 cm, resp. 50 × 70 × 373 cm (obrázok priečneho rezu úpravy). V miestach s nedostatočnou výškou svahu sa realizovali oporné múriky, ktorých výška sa mení podľa napojenia na okolitý terén. Na betónový základ s rozmermi 80 × 80 cm sa nadbetónovali drieky s premenlivou výškou vystužené výstužou z kari sietí. V pozdĺžnom smere toku sa úprava sklonu dosiahla vybudovaním 46 kusov priečnych prahov s výškovým rozdielom 30 až 50 cm. Prahy sa vybudovali z kameňoblokov s rozmermi 150 × 100 × 100 cm s osadením do hĺbky 1,5 m, pričom sa kládli 3 kusy vedľa seba. Svahy prahov sú z kamenného záhozu a dlažby do podkladového betónu (vidieť na pozdĺžnom reze prahu).

Drienický potok, pôvodný stav

Vyvolané investície

Neoddeliteľnou súčasťou stavby boli aj preložky a úpravy existujúcich podzemných vedení. Preložila sa kanalizácia DN 300 v dĺžke 120 m a výškovo sa upravila vodovodná zhybka v miesta kríženia s upravovaným tokom, zároveň sa postavili schody – tri obojstranné a jedny pravostranné.

Pomerne raritnou súčasťou stavby bolo aj zachovanie jestvujúceho brodu na pôvodnom mieste potoka s jeho technickou úpravou na požadované parametre protipovodňovej ochrany.

Súbežne so stavbou sme tiež poskytli kapacity na súčinnosť s aktivitami, ktoré si zabezpečovala obec, napríklad na demontáže starých lávok a po ich úpravách aj na spätné montáže na nové polohy.

Celý návrh a následná realizácia boli založené na bezpečnom odvedení storočnej vody Q100 35 m3/s s výškovou rezervou 0,5 m na výstavbu mostov a lávok.

Financovanie

Stavba bola realizovaná na základe zmluvy o čerpaní nenávratných finančných prostriedkov z Regionálneho operačného programu. Finančný príspevok MŽP tvoril 95 % zo zdrojov stavebníka – obce Drienica –spolufinancovanie predstavovalo 5 %. Celkové investičné náklady na stavbu boli 948 000 €.

Údaje o stavbe
Začiatok podľa ZOD: 01. 10. 2012
Ukončenie podľa ZOD: 30. 6. 2015
Skutočný začiatok: 26. 2. 2014
Ukončenie: 30. 9. 2014
Kolaudácia: 19. 11. 2014
Objednávateľ: Obec Drienica zastúpená starostom Ing. Igorom Birčákom
Projektant: B+B projekt, s. r. o., Ing. Ivan Bača
TDI: imvia – ENGINEERING, s. r. o., Ing. Ivan Fejedelem
Zhotoviteľ: združenie APS Alkon-SMP CZ v zastúpení SMS, a. s., Banská Bystrica, stredisko 5 Prešov, vedúci Ing. František Kaššai

TEXT: Ing. Alexander Macko
FOTO: STAVBY MOSTOV SLOVAKIA, a. s.

Alexander Macko je technickým námestníkom v spoločnosti STAVBY MOSTOV SLOVAKIA, a. s.

Článok bol uverejnený v časopise Inžinierske stavby/Inženýrské stavby.

Komentáre

Prepíšte text z obrázku do poľa. Ak nedokážete text rozoznať, kliknite na obrázok.
Alnus Glutinosa
Takto nám inžinieri ničia našu prírodu.Určite to nieje protipovodňová ochrana ale skôr plytvanie peniazmi nás všetkých.Potoky treba chrániť a nie ich zabíjať,treba im nechať priestor a chrániť a udržiavať brehové porasty ktoré sú najlepšou ochranou brehov.Dokonca aj vodný zákon hovorí že správca toku má chrániť prírodný charakter vodných tokov. Proti povodniam treba bojovať hlavne tak aby sa voda zadržala na mieste kde spadne a nedostala sa do dedín napr. budovaním menších zdrží a poldrov.V takomto betonovom kanáli voda naberie rýchlosť a dedina nižšie to bude mať ešte horšie.
Odpovedať | 14.02.2017, 03:50
Tomas
Ten most so stredovým pilierom ma aky zmysel? Napomahat upchavaniu potoka pri povodni? To kto navrhol/povolil ten pilier? Otrasne!
Odpovedať | 10.05.2016, 10:52
Marian
Otrasne navrhnuté aj zrealizované, absolutne betónové riešenie, sto rokov za opicami.
Odpovedať | 05.04.2016, 07:54
meno
Úprava Drienického potoka na mŕtvy kanál
Odpovedať | 12.08.2015, 10:34

Ďalšie z JAGA GROUP