Podnikanie možno zafinancovať z úverov aj nenávratných príspevkov

Pri štarte takmer každého podnikania potrebujeme počiatočný kapitál. Či už na investície do strojov a zariadení, kancelárie, výrobnej haly, alebo len na preklenutie času, keď náš nový projekt nebude ešte zarábať. Táto potreba peňazí dokáže odradiť od podnikania množstvo ľudí.

Ľudia, ktorí chcú začať podnikať a vyberú sa do banky so žiadosťou o podnikateľský úver, zvyčajne nepochodia. „Začínajúci podnikatelia majú pomerne zložitú situáciu, ak chcú získať financie pre svoj projekt. Banky spravidla od podnikateľov vyžadujú minimálne ročnú históriu podnikania a zároveň aj daňové priznanie za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, väčšinou kalendárny rok. To však začínajúci podnikateľ, respektíve podnikateľ pri novom projekte, nemá,“ vysvetľuje finančný analytik spoločnosti Brokeria Ivan Kahanec. Aj napriek tomu existujú riešenia tejto situácie.

„Zrejme najdrahšou možnosťou je získanie spotrebiteľského úveru, ktorý si vezme podnikateľ na seba ako na nepodnikateľa. Takýto úver má maximálnu splatnosť osem rokov a je limitovaný aj výškou požičaných prostriedkov,“ tvrdí Kahanec.

Ďalšou možnosťou je takzvaná americká hypotéka, čo je bezúčelový úver zabezpečený nehnuteľnosťou, či už bytom, pozemkom, alebo aj rekreačnou chatou.

„Výhodou takéhoto úveru sú lepšie podmienky, najmä čo sa týka úrokovej sadzby, ako aj dĺžky splatnosti. Tá môže byť aj 20 až 25 rokov, čo znamená pre klienta nižšiu mesačnú splátku. Zároveň má klient možnosť požičať si viac financií na svoj projekt,“ vraví Kahanec.

Maximálna výška úveru je daná schopnosťou klienta splácať úver, hodnotou zakladanej nehnuteľnosti a aj tým, do akej časti hodnoty nehnuteľnosti je banka ochotná klientovi poskytnúť financie. Niektoré banky majú tento strop na úrovni 70 percent z hodnoty založenej nehnuteľnosti.

Úrokové sadzby sú pri amerických hypotékach o niečo vyššie ako v prípade hypotéky na kúpu nehnuteľnosti, stále sú však v porovnaní s inými formami úveru veľmi atraktívne,“ dodal finančný analytik.

V prípade spotrebného úveru a americkej hypotéky sa žiadateľ posudzuje ako spotrebiteľ a banka posúdi jeho schopnosť splácať úver v zmysle aktuálnych pravidiel Národnej banky Slovenska. V závislosti od banky je pri posudzovaní schopnosti splácať možné zohľadniť aj príjmy z podnikania, a to tak pri živnostníkovi, ako aj pri majiteľovi spoločnosti s ručením obmedzeným.

Každá banka má však iné podmienky, preto je dobré poradiť sa s finančným sprostredkovateľom alebo si „obehnúť“ čo najviac bánk. Napríklad pri živnostníkovi je rozdiel v akceptácii príjmov od 10 do 30 percent z obratov za rok.

Vo výhode môžu byť ľudia, ktorí požiadajú o úver ešte ako zamestnanci, predtým, než začnú podnikať. V takom prípade banka posudzuje len ich príjmy zo zamestnania. Keď však dá niekto výpoveď a založí si živnosť či firmu, banka už bude skúmať jeho príjmy z podnikania. A vtedy už žiadateľ o úver môže naraziť na problémy.

„Jednou z možností je vyhľadanie súkromného investora. V takom prípade musí podnikateľ tohto investora presvedčiť, že jeho nápad alebo plán má potenciál investorovi zarobiť. Hoci je v podobnej situácii ako v niektorých bankách ochotných financovať začínajúcich podnikateľov, na rozdiel od nich môže ísť súkromný investor do väčšieho rizika,“ povedal Kahanec.

Jednoduchá spoločnosť na akcie

Ľuďom, ktorí rozmýšľajú, že si založia vlastnú firmu, v roku 2017 pribudol k doterajším možnostiam nový druh kapitálovej spoločnosti s názvom jednoduchá spoločnosť na akcie.

Ide o hybrid medzi akciovou spoločnosťou a spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorého základným cieľom je ponúknuť začínajúcim zakladateľom startupov ľahšie podmienky na získanie potrebného kapitálu od investorov na svoje podnikateľské plány. Táto nová forma spoločnosti má jednoduchšiu organizačnú štruktúru a akcionárom garantuje viaceré práva, vďaka ktorým je pre nich jednoduchšie do takejto firmy investovať:

 1. Právo požadovať prevod akcií oprávňuje akcionára na základe zmluvy požadovať od iného akcionára, aby zároveň s prevodom akcií oprávneného previedol na tretiu osobu svoje akcie, a to za rovnakých podmienok.
 2. Právo pridať sa k prevodu akcií oprávňuje akcionára na základe zmluvy previesť svoje akcie zároveň s akciami iného akcionára, a to za rovnakých podmienok.
 3. Právo požadovať nadobudnutie akcií oprávňuje akcionára určiť cenu jednej akcie a žiadať od iného akcionára, aby na neho previedol akcie za takto určenú cenu.

Tieto práva garantujú investorom, že budú môcť z takejto firmy kedykoľvek odísť a dostanú späť svoje peniaze. Navyše po štyroch rokoch má investor právo požadovať odkúpenie týchto akcií spoločnosťou. Stanovy pritom môžu určiť aj kratšiu lehotu.

Výhodou jednoduchej spoločnosti na akcie je aj minimálne základné imanie vo výške jedného eura. V prípade spoločnosti s ručením obmedzeným je minimálne základné imanie vo výške 5 000 € a minimálny vklad jedného spoločníka je 750 €.

V prípade akciovej spoločnosti je minimálna výška základného imania 25-tisíc €. Toto základné imanie sa rozdeľuje na akcie. Ich najnižšia hodnota môže byť jeden cent. To znamená, že v prípade základného imania vo výške jedného eura môže mať firma 100 akcií v hodnote jedného centu.

Aj keď táto spoločnosť ručí za svoje záväzky celým svojím majetkom, jednotliví akcionári za ne neručia. Akcionári sú pritom vedení v registri, ktorý je zverený Národnému centrálnemu depozitáru cenných papierov a údaje z neho sú verejne dostupné.

Viacero fondov

Začínajúce firmy sa môžu uchádzať o podporu takzvaného rizikového kapitálu. Investor v tomto prípade nedáva firme pôžičku, ale vďaka svojej investícii nadobúda dohodnutý podiel na vlastnom imaní spoločnosti. To znamená, že ide o partnerstvo dvoch firiem.

Nejde totiž len o jednorazové poskytnutie peňazí, ale o niekoľkoročnú spoluprácu investora a podnikateľa. Na Slovensku môžu firmy získať peniaze vo forme rizikového kapitálu od Slovenského rastového kapitálového fondu a od Fondu inovácií a technológií, ktoré patria pod Slovak Business Agency.

Cieľom Slovenského rastového kapitálového fondu je nadobúdanie majoritných a minoritných obchodných podielov a poskytovanie príspevku do vlastného imania úspešných slovenských spoločností a projektov, ktoré poskytujú primeraný profil výnosnosti a rizika.

Fond preferuje investície od 500-tisíc € do 2,5 milióna € a jeho investičný horizont je tri až štyri roky. Za svoju investíciu požaduje minimálne 25-percentný podiel v spoločnosti a nevyžaduje si manažérsku kontrolu. Fond inovácií a technológií sa orientuje aj na mladé firmy, ktoré svoj nápad zhmotnili vo vývoji produktu alebo služby a plánujú ho ďalej uviesť na trh.

Podporuje najmä oblasti ako životné prostredie, obnoviteľné zdroje energie, priemyselné inovácie, elektronický obchod, informačné technológie, telekomunikácie, technológie, ktoré zlepšia život, alebo softvérové riešenia.

Zároveň podporuje projekty aj od výskumníkov, vedcov a študentov z akýchkoľvek oblastí. Investuje od 20-tisíc € až do 1,5 milióna €. Podporuje v prevažnej miere projekty, ktoré prichádzajú s novými riešeniami súčasných problémov alebo ktoré sa snažia zdokonaliť niečo, čo už existuje, a zároveň sú sľubnou investičnou príležitosťou.

Rizikový kapitál sprostredkúva financie podnikom, ktoré sú vo všeobecnosti veľmi malé a ešte len v počiatočných fázach svojej existencie, zároveň však majú veľký potenciál na rast a expanziu.

Fondy rizikového kapitálu poskytujú spoločnostiam rôzne skúsenosti a vedomosti, kontakty v biznise, strategické rady a hodnotu značky. Okrem samostatnej finančnej injekcie ponúkajú aj rôzne poradenstvo, koučing či pomoc s prípravou stratégie.

Biznisový plán

Základom každej žiadosti o úver, dotáciu či investíciu je dobrý podnikateľský plán. Podľa Slovak Business Agency je podnikateľský plán základom úspechu podnikateľov a podnikových manažérov. Dobrý plán by mal pritom odpovedať na tri základné otázky: kde som, kde chcem byť a ako sa tam dostanem?

Odpoveď na prvú otázku sa týka situácie firmy v súčasnosti, vyžaduje dôkladný rozbor a podnikateľ musí objektívne zhodnotiť skutočné postavenie firmy. Druhá otázka je zameraná na zámery podnikateľa v budúcnosti. Vychádza zo súčasnej situácie a stanovuje si ciele do budúcnosti.

V prípade tretej otázky je potrebné zaoberať sa nástrojmi, spôsobmi a prostriedkami potrebnými na dosiahnutie podnikateľského cieľa. Predovšetkým pre ľudí, ktorí doteraz nikdy nepodnikali, je zostavenie správneho podnikateľského plánu veľmi ťažké. Preto je lepšie využiť služby odborníkov, ktorí s ním dokážu pomôcť, prípadne absolvovať školenie, ktoré nás naučí zostaviť dobrý plán.

Štát dáva príspevky nezamestnaným

Najlepšie peniaze, a to nielen na štart podnikania, sú také, ktoré netreba vrátiť. Štát takýto nenávratný príspevok ale ponúka len vtedy, ak sú ľudia minimálne tri mesiace evidovaní na úrade práce. Štát v tomto prípade podporuje len ľudí, ktorí chcú podnikať formou živnosti.

O príspevok sa žiada na úrade práce podľa sídla prevádzkovania živnosti. Súčasťou žiadosti sú povinné prílohy vrátane podnikateľského zámeru spolu s kalkuláciou nákladov na prevádzkovanie príslušnej samostatne zárobkovej činnosti.

Podnikateľský zámer spolu s kalkuláciou nákladov následne posúdi komisia, ktorá je na tento účel zriadená. Výška príspevku sa v jednotlivých krajoch líši podľa toho, aká je v nich nezamestnanosť. V Bratislavskom kraji je maximálna výška príspevku v tomto roku 3 325,90 €.

V ostatných krajoch, v ktorých je priemerná miera evidovanej nezamestnanosti menšia alebo rovná ako celoslovenský priemer, maximálny príspevok dosahuje 3 991,08 €. A v krajoch, kde je nezamestnanosť vyššia ako celoslovenský priemer, môže žiadateľ dostať až 5 321,44 €.

Príspevok možno získať za predpokladu, že žiadateľ bude živnosť prevádzkovať minimálne tri roky. Každý rok pritom musí predložiť správu o prevádzkovaní samostatnej zárobkovej činnosti a o čerpaní poskytnutého príspevku.

Čo musíte urobiť, ak chcete príspevok na začatie živnosti od úradu práce?

Pre poskytnutie príspevku platia nasledujúce pravidlá:

 • v prípade záujmu o poskytnutie prípravy na začatie prevádzkovania samostatnej zárobkovej činnosti si treba podať na úrade prihlášku na absolvovanie tejto prípravy (tlačivo poskytne úrad);
 • treba vypracovať podnikateľský zámer a kalkuláciu nákladov, ktoré sú povinnými prílohami k žiadosti o poskytnutie príspevku, a podať si žiadosť o poskytnutie príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť (vrátane predpísaných príloh);
 • je potrebné absolvovať test o pripravenosti na začatie podnikania;
 • po úspešnom absolvovaní testu a podaní žiadosti o príspevok spolu s povinnými prílohami bude žiadateľ o príspevok pozvaný úradom na zasadnutie komisie úradu, ktorá posudzuje hospodárnosť, efektívnosť, účelnosť vypracovaného podnikateľského zámeru a kalkulácie nákladov;
 • v prípade kladného stanoviska komisie, kladného odporúčania výboru pre otázky zamestnanosti úradu a schválenia príspevku štatutárnym zástupcom úradu bude žiadateľ pozvaný úradom na podpísanie dohody o poskytnutí príspevku;
 • žiadateľ podpíše s úradom práce dohodu o poskytnutí príspevku s povinnosťou najmenej trojročného nepretržitého prevádzkovania samostatnej zárobkovej činnosti;
 • žiadateľ predloží úradu doklad o začatí prevádzkovania samostatnej zárobkovej činnosti (živnostenské oprávnenie alebo doklad o zápise do zoznamu samostatne hospodáriacich roľníkov – SHR), v ktorom uvedený dátum začiatku podnikania musí byť neskorší ako dátum podpísania dohody;
 • príjemca príspevku predloží úradu žiadosť o úhradu platby na vyplatenie prvej časti (60 %) schváleného príspevku;
 • úrad vyplatí prvú časť príspevku (60 % výšky schváleného príspevku) do 30 dní odo dňa uzatvorenia dohody s úradom;
 • do 12 mesiacov od začiatku prevádzkovania SZČ je príjemca príspevku povinný použiť prvú časť príspevku. Najneskôr do 15 mesiacov prevádzkovania živnosti, v termíne určenom v dohode, predkladá úradu doklady o použití prvej časti poskytnutého príspevku vrátane správy o prevádzkovaní živnosti počas prvého roka podnikania;
 • na základe posúdenia oprávnenosti výdavkov z poskytnutého príspevku (60 %) úradom a splnenia podmienok príjemca príspevku predloží žiadosť o úhradu platby na druhú časť schváleného príspevku vo výške 40 %;
  úrad poskytne druhú časť schváleného príspevku (40 %);
 • po druhom roku podnikania, v termíne určenom v dohode, príjemca príspevku predkladá správu o prevádzkovaní živnosti a o použití príspevku počas druhého roka;
 • po treťom roku prevádzkovania živnosti, v termíne určenom v dohode, príjemca príspevku predkladá doklady o použití druhej časti (40 %) poskytnutého príspevku a správu o prevádzkovaní živnosti a o použití príspevku počas tretieho roka podnikania;
 • ak sa nepoužije celý príspevok, je príjemca príspevku povinný vrátiť nepoužitú časť príspevku. Ak sa použije príspevok na neoprávnené výdavky, je povinný vrátiť úradu časť finančných prostriedkov použitých na neoprávnené výdavky;
 • v prípade predčasného ukončenia, resp. prerušenia prevádzkovania živnosti počas trvania dohody je príjemca príspevku povinný vrátiť úradu pomernú časť poskytnutého príspevku zodpovedajúcu obdobiu neprevádzkovania živnosti. Ak napríklad niekto ukončí živnosť po dvoch rokoch, musí vrátiť tretinu príspevku.

Eurofondy

Podnikateľské nápady možno zafinancovať aj z eurofondov. Tie poskytujú návratnú a nenávratnú pomoc. Nenávratná pomoc sa poskytuje prostredníctvom výziev. Z nich sa firmy dozvedia, na čo sa peniaze poskytnú, a môžu sa do nich prihlásiť s vlastným projektom.

Informácie o všetkých výzvach možno nájsť na internetovej stránke www.partnerskadohoda.gov.sk. Návratná pomoc zase funguje vo forme úverov. Tie Európska komisia ponúka prostredníctvom bánk. Výzvy sa pritom zameriavajú na široké spektrum podnikateľských činností.

Vo všeobecnosti intervencie smerujú na vybrané oblasti výskumu, vývoja a inovácií v súlade so schválenou stratégiou špecializácie, ako aj na systematickú podporu malých a stredných podnikov v rozličnom štádiu rozvoja s cieľom zvýšenia ich konkurencieschopnosti.

Firmy, ktoré sa uchádzajú o prostriedky z Európskej únie, sa musia na danom projekte vždy spolupodieľať aj vlastnými peniazmi. Únia chce takto zvýšiť mieru zodpovednosti a motiváciu zapojených partnerov.

Mnohí podnikatelia však o prostriedky z fondov Európskej únie nežiadajú, pretože sa boja veľkej náročnosti celého procesu. Ministerstvo hospodárstva sa však snaží znižovať administratívnu náročnosť podávania žiadostí.

Žiadatelia v rámci zjednodušenia už nemusia napríklad podávať žiadosť v papierovej podobe, ale postačí im elektronická. Znížil sa aj počet povinných príloh tak, aby žiadatelia nemuseli predkladať nič, čo si úradníci dokážu overiť z verejných registrov.

Kto si netrúfa sám vypracovať projekt na získanie eurofondov, môže sa obrátiť na niektorú z množstva firiem, ktoré sa tvorbou projektov živia. Podmienky by však mali byť nastavené tak, aby dokázal projekt podať aj samotný podnikateľ.

Ako získať podporu z fondov Európskej únie

 1. Premyslite si projekt alebo projektový zámer.
  Na začiatku je potrebné dobre si premyslieť, aké aktivity, resp. projekt, by ste chceli realizovať a financovať z fondov EÚ. To vám následne pomôže lepšie sa orientovať a hľadať v rámci operačných programov, výziev a podobne.
 2. Nájdite vhodnú výzvu pre svoj projekt.
  Na základe plánovaných aktivít projektu si vyhľadajte relevantný operačný program, jeho časti alebo konkrétnu výzvu. Operačný program a výzva obsahujú informácie o aktivitách projektov, ktoré sú oprávnené a budú podporené finančnými prostriedkami.
 3. Preštudujte si podmienky poskytnutia pomoci alebo podpory.
  Ak ste našli relevantnú výzvu, dôkladne si preštudujte podmienky poskytnutia pomoci, respektíve podpory. Tieto podmienky bližšie definujú, čo všetko musí žiadateľ o finančné prostriedky spĺňať, ktoré subjekty sú oprávnené žiadať o finančné prostriedky v rámci výzvy či aké dokumenty je žiadateľ povinný predložiť spolu so žiadosťou. Vďaka dôkladnému preštudovaniu podmienok sa môžete vyhnúť tomu, že váš projekt bude zamietnutý pre faktické chyby.
 4. Požiadajte o vytvorenie prístupu.
  Vypracovanie a predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok sa realizuje prostredníctvom verejnej časti internetovej stránky www.ITMS2014+.sk. Na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok musí mať žiadateľ vytvorený prístup do autentifikovanej zóny verejnej časti ITMS2014+. O vytvorenie prístupu do verejnej časti ITMS2014+ sa žiada prostredníctvom elektronického formulára. Žiadosť o prístup schvaľuje DataCentrum ako subjekt prevádzkujúci ITMS2014+ a žiadosť o prístup musí byť do DataCentra zaslaná aj v papierovej verzii, čiže lehota schválenia môže byť aj viac pracovných dní.
 5. Vypracujte a predložte žiadosť v elektronickej podobe.
  V rámci autentifikovanej zóny verejnej časti ITMS2014+ je pre žiadateľa prístupný elektronický formulár žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Žiadateľ vyplní elektronický formulár žiadosti o nenávratný finančný príspevok, priloží relevantné podporné dokumenty a potom formulár aj s prílohami prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+ predloží vyhlasovateľovi výzvy na ďalšie spracovanie. Odoslanú žiadosť o nenávratný finančný príspevok vytlačí a podpísanú papierovú podobu zašle na adresu vyhlasovateľa výzvy, resp. adresu definovanú vo výzve.
 6. Pri vypracovaní žiadosti postupujte v zmysle príručky.
  Pri vypracovaní žiadosti o nenávratný finančný príspevok postupujte v zmysle pokynov vyhlasovateľa výzvy. Vyhlasovateľ výzvy zverejňuje dokumentáciu, ktorá žiadateľom detailnejšie približuje výzvu, práva, povinnosti žiadateľov a podmienky, ktoré musia byť splnené, aby mohla byť žiadosť o nenávratný finančný príspevok predložená a aby bola následne predmetom kontroly zo strany vyhlasovateľa výzvy.
 7. Ak máte otázky, môžete kontaktovať vyhlasovateľa.
  V prípade, že máte otázky o výzve, o dokumentácii a podobne, môžete využiť kontaktné údaje vyhlasovateľa výzvy uvedené priamo vo výzve a obrátiť sa naňho so žiadosťou o vysvetlenie.
 8. Priebežne sledujte webové stránky vyhlasovateľa.
  Kým je výzva otvorená, môže dôjsť k rôznym zmenám, dovysvetleniam či k vydaniu metodických usmernení platných pre výzvu. Z tohto dôvodu priebežne sledujte výzvu, webovú stránku vyhlasovateľa výzvy, aby ste mali k dispozícii aktuálne informácie. (Zdroj: Partnerská dohoda)
Text: Peter Matula
Foto: Miro Pochyba, isifa/shutterstock

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné materiály 3/2019.