Partneri sekcie:

Čo zmení novela zákona o verejnom obstarávaní? Hlivák a Holý sa dohodli

zeriav, stavebnictvo
Zdroj: Shutterstock

Zrýchlenie a zjednodušenie verejného obstarávania je hlavným cieľom návrhu novely zákona o verejnom obstarávaní, ktorá sa nachádza v medzirezortnom pripomienkovom konaní.

Legislatívny návrh predložil vicepremiér Štefan Holý. Na znení sa napokon dohodol aj so šéfom Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) Miroslavom Hlivákom, ktorý bol najväčším kritikom novely. Historicky predkladal zákon o verejnom obstarávaní  ÚVO. Keď sa Holý novelu snažil pretlačiť sám, narazil aj na generálnu prokuratúru, ktorá jeho kompetenciu predkladať novelu zákona o verejnom obstarávaní spochybnila.

Námietky k pôvodnému návrhu mali aj mimovládne organizácie a Holého koaliční partneri. Pôvodne chcel Holý vyňať z verejného obstarávania verejné stavebné zákazky až do hodnoty 5,3 milióna eur. V novom návrhu má limit pre obstarávanie stavebných zákaziek bez riadnej súťaže stúpnuť z dnešných 180-tisíc len na 300-tisíc eur.

S takou sumou súhlasil aj Hlivák. „Som rád, že v predloženom návrhu zákona sa nachádzajú opatrenia, ktoré boli odrokované našim úradom, aj s Európskou komisiou, OECD a domácimi partnermi. Týka sa to predovšetkým limitov, ktoré zvyšujeme preto, aby sa proces nákupov zrýchlil,“ uviedol šéf ÚVO minulý týždeň. Novela zákona by mala nadobudnúť účinnosť od 1. januára 2022.

Čo všetko mení novela zákona o verejnom obstarávaní?

 • Pribudne výnimka zo zákazu uzavrieť zmluvu, ak sa podá námietka v postupe zadávania podlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác v hodnote od jedného milióna eur do 5,35 milióna eur.
 • Novela sa vracia k bývalému modelu jednoinštančného administratívneho konania na úrade, ktoré bude spojené s možnosťou súdneho preskúmania zákonnosti vydaných rozhodnutí.
 • Zavedie sa jednotná a verejne dostupná elektronická platforma na proces verejného obstarávania a pre všetky podlimitné zákazky a zákazky s nízkou hodnotou.
 • Automatizuje sa zadávanie a vyhodnocovanie zákaziek, zabezpečí sa efektívny zber a analýza údajov o cenách.
 • Obmedzí sa možnosť verejných funkcionárov byť konečnými užívateľmi hospodárskych subjektov získať prostredníctvom nich verejného obstarávania kontrakty.
 • Povinnosť zverejňovať súhrnné správy o zmluvách, ktorých uzavretie nepodlieha pôsobnosti zákona so zmluvnými cenami vyššími ako 10-tisíc eur sa predĺži z troch mesiacov na pol roka.
 • Finančný limit pre zákazky malého rozsahu, ktoré nespadajú do pôsobnosti zákona, sa má zvýšiť z 5-tisíc eur na 10-tisíc eur.
 • V prípade dotovaných subjektov pri nadlimitnom verejnom obstarávaní sa odstráni tzv. národný goldplating. Pre podnikateľské subjekty sa majú uvoľniť pravidlá verejného obstarávania v prípade, ak získali na realizáciu podnikateľskej činnosti dotáciu. Tieto firmy sa odbremenia aj od výkonu dohľadu nad verejným obstarávaním zo strany Úradu pre verejné obstarávanie SR.
 • Obstarávateľ bude mať možnosť si uplatniť zákonný dôvod odstúpenia od zmluvy.
 • Firma sa bude dať vylúčiť z verejného obstarávania kedykoľvek, a to nielen pri vyhodnotení splnenia podmienok účasti, ale aj pred podpisom zmluvy.
 • Súčasťou ponuky už budú môcť byť aj kópie či skeny dokladov.
 • Ak sa využije dynamický nákupný systém, tak sa nezverejnia zápisnice z otvárania ponúk ani otváranie ponúk nebude verejné.
 • Medzi základnými pojmami sa vymedzí environmentálny aspekt, ktorý sa premieta do ďalších inštitútov verejného obstarávania. Novela zavádza v tejto súvislosti aj povinnú kvótu na verejné obstarávanie nielen s použitím sociálneho hľadiska, ale aj environmentálneho.
SITA, raj
KategórieStavebné podnikanie