Výťah sa má predávať aj so službami

image 85071 25 v1

Aj keď výťah v porovnaní s nezatepleným obvodovým plášťom môže predstavovať priame ohrozenie života, nie je prvou voľbou pri rozhodovaní o obnove bytového domu. Aká je aktuálna situácia a na čo by si mali vlastníci pri výbere dodávateľa dávať pozor, sme sa opýtali Tibora Lengyela, konateľa spoločnosti Liftstav, s. r. o.

Aká je aktuálna situácia na Slovensku, pokiaľ ide o obnovu výťahov v bytových domoch či budovách?
Podľa oficiálnych zdrojov je na Slovensku približne 40-tisíc registrovaných výťahov, veľká väčšina z nich už prekročila životnosť udávanú výrobcom, ale je ešte stále v plnej prevádzke. Ako sme si všimli, obnova bytových domov je v plnom prúde. Donedávna bol ešte trend taký, že z rôznych dôvodov sa renovácii výťahu nevenovala žiadna pozornosť a nebola základnou súčasťou obnovy. Dnes je situácia trochu iná. V súčasnosti poskytuje štát bytovým domom príspevky, z ktorých možno financovať aj obnovu výťahov. Vďaka tomu je z celkového počtu výťahov prerobená necelá tretina, ostatné na obnovu ešte len čakajú.

Aké povinnosti vyplývajú vlastníkom bytov a nebytových priestorov či budov v tejto súvislosti z platnej legislatívy?
Mnohokrát sa ocitneme v situácii, keď my musíme vlastníkom vysvetľovať základné majetkovoprávne vzťahy. Mám na mysli konkrétne majetkovoprávne vzťahy týkajúce sa výťahov, ktoré sú ich spoločným majetkom. Teda, aby si uvedomili, akú váhu majú ich rozhodnutia, či ide len o opravu alebo aj o väčší zásah do zariadenia.
Výťah na dopravu osôb a nákladov je v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z. z. považovaný za vyhradené zdvíhacie zariadenie, pre ktoré platia osobitné pravidlá pri jeho konštruovaní, výrobe, montáži, obnove, opravách, údržbe, prevádzke, odborných prehliadkach a odborných skúškach. My ako servisná organizácia vykonávame podľa servisnej zmluvy na zariadení len služby. Prípadné zistené nedostatky alebo poruchy písomne oznamujeme zástupcom a v tej chvíli majitelia plne preberajú zodpovednosť za zariadenie. Práve z toho dôvodu je veľmi dôležité si uvedomiť, že ak odborne spôsobilá osoba odporučí opravu alebo výmenu, tak poruchy treba aj reálne odstrániť. Ak zariadenie nevyhovuje bezpečnostným požiadavkám, môže spôsobiť úraz, neraz aj smrteľný. Len na základe pravidelnej kontroly, preventívnej údržby a včasného odstraňovania zistených nedostatkov je možné zaistiť plynulú a bezpečnú prevádzku výťahov.

Aké riziká predstavuje technicky zastaraný výťah, ktorý nie je pravidelne servisovaný?
Bez pravidelnej kontroly, preventívnej údržby a včasného odstraňovania zistených nedostatkov nie je možné zaistiť plynulú a bezpečnú prevádzku výťahov. V Slovenskej republike je v zmysle platnej vyhlášky a súvisiacich technických noriem požadovaný viacstupňový systém kontroly výťahov počas ich prevádzky. V prvom rade je potrebné zamerať sa na veľmi nebezpečné riziká, ktoré priamo ohrozujú zdravie a život, následne na menej nebezpečné a nakoniec na opravy a údržbu estetického charakteru. Je potrebné požiadať servisné organizácie, aby prevádzkovateľovi odovzdali riešenia formou cenových ponúk, kde sú vyčíslené sumy za prípadné riešenia na odstránenie porúch, ktoré zabezpečia úroveň bezpečnosti v plnom rozsahu.

Kedy teda odporúčate pristúpiť k obnove výťahu?
Ako som už spomínal, veľ ká väčšina výťahov je už po životnosti. To, že ešte stále fungujú, nemusí znamenať, že sú aj bezpečné. Normy, ktoré boli v platnosti v minulosti, hovorili o životnosti 15 rokov. Z praxe však vieme, že niektoré fungujú už 30 alebo viac rokov. Sú zariadenia, ktoré sú menej poruchové, a také, ktoré sa často kazia. Problém je v tom, že tieto výťahy sa nedajú opravovať, pretože vo väčšine prípadov neexistujú vhodné náhradné diely. Každá jedna oprava tak predstavuje len dočasné riešenie. Naša organizácia preto odporúča obnovu podľa platnej európskej legislatívy, ktorá sa môže vykonať aj po etapách. Európske normy sú v značnej miere prepracované a veľ ký dôraz sa v n ich kladie na bezpečnosť. Samozrejme, všetko závisí od finančných možností bytového domu. Vďaka finančným príspevkom, ktoré sú dnes dostupné, sa v drvivej väčšine rozhodujú vlastníci pre výmenu výťahu v plnom rozsahu.

Na čo by si mali dať vlastníci pozor pri výbere dodávateľa nového výťahu?
V prvom rade, na čo stále upozorňujeme zákazníkov, si treba dodávateľa preveriť od A do Z. My sa prezentujeme ako výrobca výťahov pod vlastnou značkou Liftstav. Našou výhodou je neustála dostupnosť komponentov a náhradných dielov na sklade, vďaka čomu nemusíme vôbec riešiť záručné lehoty. Ak sa niečo pokazí, automaticky to hneď vymeníme za nové. Takže nepracujeme len ako dodávateľ, ktorý predá len zariadenie a nezaujíma ho, kto ho namontuje. Aj keď je takýto prístup pre vlastníkov mnohokrát lacnejší, má svoje ale. Našou filozofiou je predávať produkty vyrobené na Slovensku spoločne so súvisiacimi službami. Je to jeden zo spôsobov, ako podporiť slovenskú ekonomiku. Čo vyrobíme a namontujeme, sme schopní zároveň servisovať. Záručný a pozáručný servis zabezpečujeme v plnom rozsahu.

Podľa čoho by sa mali vlastníci rozhodovať pri výbere technického riešenia výťahu?
Keď nás zákazník osloví, ako prvé žiadame o osobné stretnutie so zástupcami vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome. Po zameraní stavby ponúkneme všetky možné alternatívy. Z nich si zákazník vyberie dve až tri, na ktoré pripravíme cenovú ponuku. Z tohto dôvodu uprednostňujeme osobné stretnutie, na ktorom môžeme vysvetliť detaily navrhnutých technických riešení. Na konkrétnych príkladoch vieme zákazníkovi ukázať, ako sa dá zväčšiť kabína, získať väčšia nosnosť a rýchlosť výťahu. Tým je možné niekoľkonásobne zväčšiť komfort bývania. Vieme predstaviť trendy, dostupné dizajnové riešenia a, čo je najdôležitejšie v praxi, vieme ponúknuť odskúšané, osvedčené riešenia. Samozrejme, väčšinou sa návrh odvíja od výšky finančných prostriedkov, ktoré má dom k dispozícii. Po vypracovaní a doručení cenovej ponuky zákazníkov zoberieme do budov, kde sa nachádzajú už nami prerobené výťahy, a na týchto konkrétnych referenciách všetko detailne vysvetlíme. Takýmto spôsobom uľahčíme aj technicky menej zdatným zákazníkom konečné rozhodnutie pri výbere.

Čo predchádza samotným stavebným a montážnym prácam?
Ak uspejeme vo výbere, automaticky sa predkladá na pripomienkovanie návrh zmluvy o dielo, v ktorej sa dohodnú všetky detaily, dodacie lehoty, cena, záruky a čas odstávky. Ak dom žiada o finančné príspevky, poskytujeme na vydokladovanie nákladov predbežný projekt a dokumentáciu, samozrejme bezplatne.

Aký spôsob obnovy výťahov klientom odporúčate – postačuje obnova kabíny alebo je skôr vhodnejšia celková výmena?
Ako som už spomínal na začiatku, veľká väčšina výťahov je už dávno po životnosti, takže z našej strany jednoznačne odporúčame celé zariadenie kompletne vymeniť. Sú však aj prípady, keď dom nemá dostatok finančných prostriedkov.
V takom prípade rozčleníme obnovu na etapy. Mnohokrát sa stretávame s tým, že zákazníci by chceli začať z opačného konca. Najskôr chcú vymeniť kabínu a potom ostatné. Tu sa snažíme vysvetliť, že prednosť majú bezpečnostné prvky a estetické hľadisko, do ktorého patrí výmena kabíny, je až na poslednom mieste. Servisná organizácia zodpovedá za bezpečnosť pasažierov a to je pre nás prvoradé.

Čo všetko si obnova výťahu vyžaduje a aké stavebné úpravy a obmedzenia sú s ňou spojené?
Výťahy môžeme rekonštruovať, teda kompletne vymeniť, čiastočne rekonštruovať, modernizovať alebo opravovať. Pri kompletnej rekonštrukcii, ktorá predstavuje najväčší zásah, sa mení zariadenie kompletne. V tomto prípade sa výťah odstaví maximálne na päť týždňov, staré zariadenie sa musí postupne demontovať a potom sa montuje nové zariadenie, je to špinavá,
hlučná práca, v rámci ktorej sa menia aj staré šachtové dvere za nové, takže búraniu sa nevyhneme. Určite je to pre obyvateľov veľ ká záťaž, päť týždňov chodiť pešo a ešte znášať aj tieto rušivé vplyvy, ale iný postup neexistuje. Päť týždňov je maximálny čas v prípade výťahov so 14 stanicami. Pri menšom počte staníc sa čas realizácie skracuje, a to aj na 3,5 týždňa. Ak sa však vlastníci rozhodnú pre bezpečné a funkčné riešenie, neostáva im nič iné, len vydržať.

Aké služby poskytujete v prípade poruchy výťahu?
Všetko závisí od vzájomnej dohody. My ako montážno-servisná organizácia ponúkame záručný a pozáručný servis v plnom rozsahu. Poskytujeme nepretržitú službu na vyslobodzovanie osôb. Ono totiž nie je jedno, či má servisná organizácia v danom meste alebo v jeho bezprostrednej blízkosti zriadené servisné stredisko s dispečingom a vie promptne zareagovať pri prípadnej poruche alebo nie. Preto každému zákazníkovi vždy zdôrazňujeme, že výťahy predávame aj so službami. A tie by mali pri výbere patriť medzi najdôležitejšie kritériá. Zároveň tým, že sme výrobca výťahov, disponujeme zámočníckou dielňou. Prípadný vandalizmus alebo poruchu vieme v optimálnom čase odstrániť, resp. vyrobiť nový komponent. Hotové komponenty držíme na sklade. Vďaka tomu sa čas odstávky skráti na minimum. Väčšina zákazníkov prijala naše pozvanie do priestorov
našej firmy a osobne sa presvedčili, ako sa výťahy konštrukčne navrhujú, vyrábajú, montujú a servisujú. Zároveň si pozreli náš autopark, sklad náhradných dielov, počet pracovníkov a počet realizovaných zákaziek. Dobre vieme, že internetové stránky znesú všetko…

Pri určitých typoch výťahov je potrebné počítať aj s obnovou šachty. Aké riešenia sú aktuálne dostupné?
Sú typy výťahov, keď je pôvodná výťahová šachta ohradená pletivom. Súčasné normy pri kompletnej rekonštrukcii, teda pri výmene výťahu, toto riešenie nepovoľujú. My sme pripravení aj na takéto situácie. Riešime ich obkladaním konštrukcie materiálom, ktorý spĺňa normatívne požiadavky na prieraznosť. Šachty sa vďaka tomu spevnia a predĺžia. Aby sa mohla zväčšiť kabína, vo väčšine prípadov sa pôvodná šachta predlžuje pri maximálnom využití dostupného priestoru. Väčšia kabína znamená totiž väčšiu nosnosť a vyšší komfort.

Aké možnosti majú vlastníci žijúci v bytových domoch, v ktorých výťah pôvodne nebol?
Sú prípady, predovšetkým pri realizácii nadstavby, keď vznikne požiadavka na dodatočnú montáž výťahu. Aj tu ponúkame riešenia, ktoré závisia od charakteru budovy. Ak je možné umiestniť výťahovú šachtu do zrkadla schodiska, realizujeme ju z oceľovej konštrukcie, ktorú opláštime sklom alebo nepriehľadnou plnou výplňou. Pohon výťahu môže byť buď trakčný, alebo hydraulický. V ponuke máme aj špeciálne panoramatické výťahy do exteriéru bez výťahovej šachty. Ide o finančne náročné riešenie, ale sú prípady, keď nie je možné z hľadiska svetlotechniky postaviť výťahovú šachtu.

Tibor Lengyel, konateľ spoločnosti Liftstav, s. r. o.

Tibor Lengyel, konateľ spoločnosti Liftstav, s. r. o.

Rastislav Sloboda, majiteľ a konateľ spoločnosti Liftstav, s. r. o.

Rastislav Sloboda, majiteľ a konateľ spoločnosti Liftstav, s. r. o.

Rozhovor pripravila: Andrea Dingova

Foto: Miro Pochyba

KategórieSpráva budov