Úspora energie a vody vďaka rádiovému odpočtu

image 97367 25 v1

Rádiové odčítanie meračov nepredstavuje len odbúranie vstupu cudzích osôb do bytov, ale vyznačuje sa aj vysokou presnosťou odčítaných hodnôt. Odpočty sa vykonávajú v pravidelných mesačných intervaloch a ich výstupom sú prehľadné štatistiky.

Stále sa zvyšujúca technická a technologická vyspelosť sveta spôsobuje rast životnej úrovne v súkromnom aj verejnom živote. Do popredia sa dostáva otázka čoraz väčších nárokov na zdroje vody a energie, ktoré nie sú nevyčerpateľné. Priamo úmerne so zvyšujúcimi sa nárokmi na tieto zdroje sa zvyšuje aj ich cena, čo predstavuje nezanedbateľné položky na účtoch spotrebiteľov.

Podstatnou zložkou finančných nákladov na energie sú náklady na vykurovanie, ohrev vody a spotrebu studenej vody. A práve v oblasti vykurovania a nákladov na teplú a studenú vodu sa dostávajú do popredia otázky efektívnych opatrení na znižovanie ich spotreby z dôvodu šetrenia zdrojov vody a energie, ale aj z dôvodu šetrenia finančných nákladov na ich spotrebu.

Efektívnosť opatrení na úsporu vody a energie sa vo väčšine prípadov „stráca“ v spleti čísel v rámci vyúčtovania nákladov na spotrebu, predovšetkým v prípade odpočtu meračov jedenkrát ročne. Úprava ceny vodného a stočného či vykonané opatrenia na úsporu energie tak nemajú vždy pozitívny finančný efekt pre konečného užívateľa, a to aj pri zohľadnení možného medziročného nárastu ceny výroby tepla na vykurovanie a ohrev vody.

Realizáciu úsporných opatrení na znižovanie spotreby energie musí podporiť sledovanie informácií o spotrebe, ktoré môže štátnym a verejným organizáciám, ale aj súkromnému sektoru pomôcť správne a adresne investovať do energetických projektov. Prvým krokom k zamysleniu sa nad možnými opatreniami na zníženie spotreby sú informácie poskytované správnym odpočtovým systémom.

Výber vhodnej technológie
V tejto súvislosti sa stáva aktuálnou otázka výberu správnej technológie a komponentov merania. Dnes, keď sa už komunikačné technológie stali alebo stávajú každodennou súčasťou nášho života, sa kladú vysoké nároky aj na technológie odpočtov meračov spotreby. Zber údajov realizovaný vizuálne v mesačných alebo dlhších intervaloch je časovo náročný, generuje množstvo chýb spôsobených vizuálnym odpočtom a nie je skutočne aktuálny, realizovaný v tom istom časovom momente. Od inštalácie systému zberu údajov sa teda očakáva redukcia nákladov, eliminácia chýb pri odčítavaní merača, aktuálnosť a správnosť údajov na fakturáciu, ako aj zachovanie súkromia nájomníka/vlastníka priestorov, kde sú merače spotreby namontované.

Riešením môže byť rádiová technológia na odpočet meračov spotreby vo forme mobilnej siete, tzv. pochôdzkového systému, alebo pevnej rádiovej siete.

Pochôdzkový systém
Pochôdzkový systém odpočtu meračov spotreby je jednoduchým a cenovo dostupným riešením pre bytové domy. Na vzdialený odpočet meračov spotreby sa využíva bezdrôtová rádiová obojsmerná šifrovaná komunikácia realizovaná na frekvencii 868 MHz a s vysielacím výkonom 10 mW. Do pochôdzkového systému zberu dát možno zapojiť merače spotrebovaného množstva studenej alebo teplej vody (vodomery) ResidiaJet osadené elektronickým rádiomodulom Residia-R. Rádiomodul možno osadiť na vodomery kedykoľvek – priamo u výrobcu, pri montáži alebo aj dodatočne na už nainštalované vodomery v rozvodnej sieti. Na zabezpečenie prenosu aktuálnych údajov a zabránenie prípadným pokusom o ovplyvnenie merania je modul Residia-R vybavený aktívnou magnetickou ochranou, ktorá registruje prípadné ovplyvnenie funkčnosti vonkajším magnetickým poľom. Pre prípadné pokusy ovplyvniť prenos údajov formou odstránenia rádiomodulu z vodomeru je rádiomodul vybavený elektronickou plombou, ktorá v prípade odstránenia z vodomeru registruje chybový stav, ktorý je následne súčasťou vysielaných rádiových telegramov. Modul poskytuje aj tzv. štatistické údaje vo forme mesačných dát za posledných 18 mesiacov.

Na zabezpečenie odpočtu je okrem rádiomodulov potrebný notebook s odpočtovou jednotkou pripojenou pomocou USB rozhrania. Komunikácia prebieha obojsmerne – pracovník vykonávajúci odpočet vydá prostredníctvom programu v notebooku požiadavku na odpočet jednotlivých meračov, ktoré následne odošlú rádiový telegram s odpočtovými dátami, prípadne chybovými hláseniami. Odpočet vykonávaný touto formou je úplne kontrolovaný bez možnosti zásahu odpočtára a vylučuje akékoľvek chyby spôsobené manuálnym spracovaním nameraných údajov. Údaje získané pochôdzkovým systémom odpočtu slúžia na vytváranie súborov určených na ďalšie spracovanie, napr. na fakturačné účely. Mobilný odpočet je realizovateľný v ktoromkoľvek okamihu, bez potreby vstupu do bytu, postačuje prítomnosť v bytovom dome.
Na zefektívnenie odpočtov v bytoch je reálne prostredníctvom prevodného rádiového modulu zapojiť do pochôdzkového systému zberu dát aj merače spotreby vybavené impulzným výstupom.
Inštalácia jednotlivých komponentov je jednoduchá, rýchla a nenápadná. Mobilná sieť sa dá v ktoromkoľvek okamihu rozšíriť o ďalšie merače spotreby. Súkromná zóna nájomníka zostane nerušená a chránená – do bytu už nemusí vstupovať cudzia osoba, aby odčítala hodnoty namerané meračmi. Fakturácia bude bez časových sklzov.

Pevná rádiová sieť
Pevná rádiová sieť je vzhľadom na komponenty finančne náročnejšou, ale z hľadiska dostupnosti dát v porovnaní s mobilnou sieťou oveľa výhodnejšou alternatívou odpočtov pre bytové domy, nájomné priestory, ale aj verejné budovy. Na prenos dát z meračov spotreby využíva najmodernejšiu bezdrôtovú rádiovú technológiu wireless M-Bus s otvoreným komunikačným štandardom OMS mód T1. Komunikačné prvky vysielajú rádiové telegramy s nízkym vysielacím výkonom, takže systém prakticky nezaťažuje rádiové okolie budovy. Vysielané dáta sú zabezpečené kódovaním proti zneužívaniu a chybám. Systém pracuje v komunikačnom móde, ktorý umožňuje nielen spoľahlivú komunikáciu medzi jednotlivými prvkami, ale aj bezproblémové rozširovanie siete o nové prvky.

Systém vykonáva automatické odčítanie dát z meračov spotreby teplej a studenej vody a spotreby tepla vybavených rádiovým modulom. Prostredníctvom samostatného rádiomodulu wM-Bus sa dajú do systému pevnej rádiovej siete zapojiť aj merače, ktoré nie sú vybavené vlastným rádiomodulom, postačuje impulzný výstup. K jednému externému rádiomodulu možno pripojiť až štyri merače spotreby s impulzným výstupom.

Na dosiahnutie lepšieho rádiového dosahu alebo zabezpečenie prenosu rádiového signálu na väčšie vzdialenosti od modulu merača ku komunikačnej bráne sa v prípade potreby inštalujú do pevnej rádiovej siete tzv. repeatre (zosilňovače).

Systém vysiela automaticky namerané dáta v nastavených intervaloch. Dáta sa koncovým bodom rádiovej siete – komunikačnou bránou – prostredníctvom Ethernetu alebo GPRS rozhrania prenášajú na centrálny server, kde sa následne spracúvajú, archivujú a cez internet sú dostupné na nahliadnutie užívateľom. Správca budovy aj užívatelia jednotlivých prevádzok majú prostredníctvom hesla zabezpečený prístup iba k „svojim“ dátam.

Dáta sú zobrazované v prehľadných tabuľkách a grafoch. Aplikácia umožňuje pracovníkovi, ktorý vedie účtovníctvo bytového domu, spätné vyhodnocovanie odpočtov, plánovanie spotreby a nákladov, výpočet výšky zálohy, priebežné porovnávanie skutočných nákladov s plánom a výškou vybraných záloh. Systém využíva osvedčené a všeobecne akceptovateľné metódy merania.
Správca budovy, bytového domu alebo poverení členovia výboru majú trvale k dispozícii prehľady o spotrebe vody a tepla a o aktuálnych nákladoch celej budovy priamo v systéme. Okrem toho im systém automaticky každý mesiac zasiela prostredníctvom elektronickej pošty tzv. mesačný report so základnými údajmi o vývoji spotreby a nákladov. Užívatelia bytov a nájomcovia budov majú trvalý prístup k dátam týkajúcim sa ich bytu alebo budovy a každý mesiac dostávajú do svojej mailovej schránky „výkaz spotreby bytu/budovy“.

Systém zasiela automaticky každý mesiac správcovi alebo inej poverenej osobe výkaz bytu/budovy s nulovou spotrebou vody za predchádzajúci mesiac. Výkaz pre byt môže slúžiť ako podklad na porovnanie so skutočným stavom užívaných bytov (na overenie, či sú všetky byty s nulovou spotrebou skutočne neobývané).

Systém automaticky zasiela správcovi alebo poverenej osobe upozornenie na anomálne stavy v spotrebe domu/budovy (napr. nadlimitná spotreba vody, plynu, tepla, skokové zvýšenie strát vody) ako podklad na preventívnu kontrolu prívodov a technologických miestností. Zistením poruchy na rozvodnom systéme možno zabrániť rozsiahlejším haváriám s veľkými finančnými stratami.

Systém zároveň automaticky posiela užívateľom bytov/nájomcom budov upozornenie na anomálne stavy v spotrebe vody. Tieto upozornenia môžu byť podkladom na preventívnu kontrolu rozvodov. Včasné odhalenie pretekajúceho splachovača toalety, kvapkajúceho kohútika alebo netesnosti na prívode do práčky môže zabrániť zbytočnému zvýšeniu nákladov vo výške až niekoľko desiatok eur ročne.
Na konci zúčtovacieho obdobia je v systéme k dispozícii kompletný a preukázateľný súbor dát na rozúčtovanie.

Systém je založený na nepretržitom zbere, spracovaní a vyhodnocovaní dát 24 hodín denne 365 dní v roku.

Text: sensus Slovensko, a. s.

Ilustračné foto: Miro Pochyba

Článok bol uverejnený v časopise Správa budov 4/2017.