Najnovšie zmeny v meraní a vyúčtovaní spotreby tepla na vykurovanie, chladenie a ohrev vody

Nová smernica vyžaduje diaľkový odpočet a transparentnejšie informácie o spotrebe.

Novou smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2018/2002/ EÚ z 11. decembra 2018 sa zmenila smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2009/125/ES a 2010/30/EÚ a ktorou sa zrušujú smernice 2004/8/ES a 2006/32/ES. Smernica definuje nové povinnosti pre všetky členské štáty EÚ, ktoré ju musia implementovať do národných legislatív najneskôr do 25. októbra 2020. Na podrobnosti sme sa opýtali Jany Machkovej, konateľky a riaditeľky spoločnosti ista pre Slovensko a Českú republiku.

Jana Machková konateľka a riaditeľka spoločnosti ista pre Slovensko a Českú republiku
Jana Machková konateľka a riaditeľka spoločnosti ista pre Slovensko a Českú republiku |

Aký je cieľ smernice a čo konkrétne sa zmení pre vlastníkov nehnuteľností?

Európska únia si stanovila dlhodobé klimatické ciele, ktorých ambíciou je zlepšenie a udržateľnosť životného prostredia. Tieto ciele je možné dosiahnuť zvýšením energetickej účinnosti v celom energetickom reťazci vrátane výroby, prenosu, distribúcie a konečnej spotreby energie. Keďže práve sektor bývania je významným producentom skleníkových plynov, smernica navrhuje opatrenia, ktoré majú motivovať užívateľov nehnuteľností k zodpovednejšiemu zaobchádzaniu s energiou. Medzi prvé zásadné opatrenie v oblasti merania a vyúčtovania energie patrilo rozpočítanie spotreby tepla na základe skutočnej spotreby, indikovanej prostredníctvom určených meradiel alebo pomerových rozdeľovačov tepla, ktoré je definované vyhláškou MH SR č. 240/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje teplota teplej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného v teplej vode a rozpočítavania celkového dodaného množstva tepla. Európska únia definovala smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2018/2002/EÚ ďalšie opatrenia, pomocou ktorých môžu užívatelia budov dosiahnuť ešte väčšie úspory energie, a teda aj CO2. V ďalšom kroku budú musieť vlády členských krajín EÚ konvertovať novú smernicu do vnútroštátneho práva. Na to, v akej podobe bude smernica implementovaná na Slovensku, si musíme ešte počkať, ale už dnes môžeme konštatovať, že v budúcnosti sa bude viac digitalizovať, vyúčtovanie bude transparentnejšie a užívatelia nehnuteľností budú častejšie informovaní o svojej spotrebe.

Ako sa tieto zmeny dotknú meradiel a pomerových rozdeľovačov tepla?

Smernica uvádza, že všetky novoinštalované meradlá a pomerové rozdeľovače tepla by mali od 25. októbra 2020 umožňovať diaľkový odpočet dát, aby sa zabezpečilo nákladovo efektívne a častejšie poskytovanie informácií o spotrebe tepla, chladu a teplej vody, ktorú sú dodávané z centrálneho zdroja. Od 1. januára 2027 sa majú všetky prístroje, ktoré nie je možné odčítať diaľkovo, o túto funkciu doplniť, alebo vymeniť. Je potrebné dodať, že dnes už sú merače s diaľkovým odpočtom dát štandardom a väčšina bytových domov na Slovensku ich využíva. Diaľkový odpočet je spoľahlivejší a poskytuje užívateľom bytov aj správcovi množstvo výhod. Automatizovaný diaľkový odpočet dát cez zbernice navyše umožňuje jednoduchý prístup k informáciám o dennej spotrebe energie a vody.

Ako často majú byť podľa smernice užívatelia nehnuteľností informovaní o spotrebe a v akom rozsahu?

Ďalšou podstatnou zmenou je, že konečný spotrebitelia s prístrojmi s diaľkovým odpočtom môžu požadovať štvrťročné informácie o vyúčtovaní alebo spotrebe, ktoré sa zakladajú na skutočnej spotrebe alebo na hodnotách odčítaných z pomerových rozdeľovačov tepla. Ak konečný spotrebiteľ nevyžaduje štvrťročné informácie majú sa mu poskytovať dvakrát do roka, a to od 25. októbra 2020. Od 1. januára 2022 majú všetci užívatelia s diaľkovo odčítateľnými meračmi dostávať informácie o spotrebe alebo vyúčtovanie raz mesačne. Vyúčtovanie by malo obsahovať viac údajov a grafických prvkov, ako sú napr. cena energie, informácia o emisiách CO2 a zmesi paliva, história spotreby a porovnanie s priemernou spotrebou.

Sú predpísané časové horizonty reálne, aby boli požadované zmeny uvedené do praxe?

V akej forme a rozsahu bude smernica zavedená do slovenskej legislatívy bude na rozhodnutí kompetentných úradov. Smernica prihliada aj na technické možnosti a nákladovú efektívnosť zavedenia opatrení pre jednotlivé členské štáty. Aj keď sa v súčasnosti požiadavky smernice pre slovenské domácnosti zdajú byť nereálne, riešením na ich splnenie je využívanie inteligentných odpočtových (rádiových) systémov, ktoré umožňujú mesačný/týždenný/denný diaľkový odpočet a vizualizáciu dát napr. cez internetové rozhranie alebo mobilné aplikácie. Náš rádiový systém, ktorý už v súčasnosti využíva väčšina našich zákazníkov, dokáže prostredníctvom zbernice dát diaľkovo odčítať a elektronicky spracovať údaje z koncových meracích prístrojov a elektronicky ich integrovať do softvérových aplikácií konečného používateľa, ako sú energetické monitoringy a programy na rozpočítanie nákladov na energie či správcovské programy. Denné spotreby, grafické porovnania, informácie o stave meračov či hlásenia o úniku vody sú pre správcu a vlastníka nehnuteľnosti prístupné cez prehľadné webové rozhranie. Jednoduchý prístup k cenným informáciám im tak umožňuje jednoduchšie regulovať spotrebu aj náklady na energiu. Dnes by som rozhodne odporúčala uprednostniť inštaláciu meracích prístrojov, ktoré je možné integrovať do smart systémov, ktoré dokážu jednoducho a nákladovo efektívne reagovať na prípadné legislatívne zmeny.

Zbernica dát
Zbernica dát memonic® 3 radio net od spoločnosti ista dokáže odčítať a spracovávať údaje z koncových meracích zariadení (meračov tepla, pomerových rozdeľovačov tepla, vodomerov, prípadne aj elektromerov a plynomerov), ktoré sa nachádzajú v dosahu 50 metrov. Na jeden štandardný bytový dom tak postačuje jedna, maximálne dve zbernice. Prístroj sa napája výlučne na batériu s minimálnou životnosťou 10 rokov a je umiestnený v spoločných priestoroch budovy. Na inštaláciu a fungovanie zberníc nie sú potrebné žiadne prídavné zariadenia, inštalačné káble, stavebné úpravy či odber elektriny. Denné informácie o spotrebe a stave meračov sa spracovávajú elektronicky a sú prístupné prostredníctvom webovej stránky.

Zbernica dát memonic® 3 radio net

www.ista.sk