Mestská plaváreň a letné kúpalisko, Nové Mesto nad Váhom
Galéria(38)

Vojenské pozemky v Novom Meste nad Váhom sa majú zmeniť na areál s plavárňou a kúpaliskom

Partneri sekcie:

Bývalé vojenské areály na Slovensku sa stali dobrou príležitosťou pre developerov a samosprávy, aby tam zrealizovali najmä komerčnú alebo mestskú rezidenčnú výstavbu. Dajú sa využiť aj na iný druh zástavby.

Okresné Nové Mesto nad Váhom v Trenčianskom kraji má s bývalými vojenskými územiami vlastné skúsenosti a je v tomto smere veľmi aktívne. Časť budov prestavalo na nájomné byty, na časti nádvoria postavilo garáže pre políciu a zrekonštruovalo telocvičňu.

Vedúci oddelenia investícií a rozvojových programov mesta Milan Blaško pre ASB uviedol, že časť budov využijú napríklad na výstavbu bytov do súkromného vlastníctva vrátane chodníkov či na výstavbu materskej školy s piatimi triedami.

Mestská plaváreň a letné kúpalisko, Nové Mesto nad Váhom
Mestská plaváreň a letné kúpalisko, Nové Mesto nad Váhom
Mestská plaváreň a letné kúpalisko, Nové Mesto nad Váhom
Mestská plaváreň a letné kúpalisko, Nové Mesto nad Váhom
Mestská plaváreň a letné kúpalisko, Nové Mesto nad Váhom
Mestská plaváreň a letné kúpalisko, Nové Mesto nad Váhom
Mestská plaváreň a letné kúpalisko, Nové Mesto nad Váhom
Mestská plaváreň a letné kúpalisko, Nové Mesto nad Váhom

Priestor na športové vyžitie

V severozápadnej časti chce mestská samospráva podľa štúdie postaviť plaváreň s letným kúpaliskom a parkoviskom. Priestor medzi kúpaliskom a telocvičňou bude oddychovou zónou aj s parkom a detským ihriskom.

Zámerom mesta je vybudovať z vlastných zdrojov športovú infraštruktúru pre obyvateľov a širší región. Keby však boli vypísané výzvy na podobné stavby z fondov, Nové Mesto nad Váhom sa bude uchádzať o dotácie. „V súčasnosti po vypracovaní dokumentácie pre územné rozhodnutie a posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA) čakáme na vyjadrenia a stanoviská dotknutých orgánov,“ konštatoval Blaško.

Mestská plaváreň a letné kúpalisko, Nové Mesto nad Váhom
Mestská plaváreň a letné kúpalisko, Nové Mesto nad Váhom |

Tvorcom projektovej dokumentácie športovo-rekreačného areálu je košický ateliér 3linea Architekti. Ich návrh vychádzal zo zadania urbanisticko-architektonickej súťaže, do ktorej sa prihlásilo 8 autorských kolektívov.

Cieľom bolo nájsť komplexné riešenie návrhu areálu mestskej krytej plavárne a letného kúpaliska spolu s verejným parkom na úrovni urbanistickej štúdie. Mesto súťaž vyhlásilo v júli 2020 a na svojej oficiálnej stránke uverejnilo výsledky aj zloženie poroty.

Výborná dostupnosť areálu

„Kostrou urbanistického návrhu je využitie línií existujúceho torza aleje a priľahlých komunikácií, priestorového akcentu existujúceho komína kotolne a priľahlých areálov bytovej zástavby,“ priblížili architekti Peter Stano a Anton Reitzner. Podľa nich má areál výbornú polohu v dotyku s centrom mesta, napojenie na dopravnú infraštruktúru, dobrú dostupnosť pešo a na bicykli.

Cieľom bolo navrhnúť prívetivé územie na rekreáciu a šport pre obyvateľov Nového Mesta nad Váhom aj jeho návštevníkov. Stane sa súčasťou mesta a zacelí „medzeru“ v štruktúre jeho zástavby. Areál by mal vytvárať akustickú aj vizuálnu pohodu pre návštevníkov a obyvateľov okolitých obytných lokalít.

Mestská plaváreň a letné kúpalisko, Nové Mesto nad Váhom
Mestská plaváreň a letné kúpalisko, Nové Mesto nad Váhom |

Záťaž z prevádzky má byť čo najnižšia

„Snažili sme sa podriadiť architektonické prostriedky a formy čo najväčšiemu využitiu zelene a vody v území. Dôraz sme tiež kládli na to, aby areál čo najmenej zaťažoval životné prostredie, a to nielen tvarovaním a orientáciou hmôt, preferenciou nemotorovej dopravy, ale aj použitými technológiami a riešeniami,“ ozrejmili svoj prístup Stano a Reitzner. Ako príklad uviedli dažďové záhrady, spätné využívanie odpadového tepla zo vzduchu aj vody, vegetačné steny či systém tienenia.

Mestská plaváreň a letné kúpalisko, Nové Mesto nad Váhom
Mestská plaváreň a letné kúpalisko, Nové Mesto nad Váhom |

Areál je oddelený valom

Stavebnými objektmi v zámere, ktorý mesto predložilo do procesu EIA, sú mestská plaváreň, objekt zázemia letného kúpaliska a jeho exteriérové bazény.

Napríklad bazénová hala je jednopodlažná, za prestrešená priehradovými nosníkmi s dreveným akustickým podhľadom. V bazénovej hale je navrhnutých niekoľko bazénov – plavecký 25 m bazén, viacúčelový bazén s vírivkou, detský bazén, zábavný bazén a tobogan so šmykľavkou a dojazdovým bazénom.

Areál je od susediacich zón na západe a juhu vizuálne aj akusticky oddelený zemným valom s vegetáciou pri „zelenej“ opornej stene. Val plynule prechádza do prízemného líniového objektu zázemia a vybavenosti kúpaliska.

Zámer obsahuje návrh 5 parkovísk pre osobné motorové vozidlá návštevníkov športovo-rekreačného areálu a zamestnancov a jedno parkovisko pre dva zájazdové autobusy. Štyri parkoviská sú určené pre osobné motorové vozidlá návštevníkov plavárne a kúpaliska a jedno parkovisko pre zamestnancov.

Navrhuje sa 290 parkovacích miest pre návštevníkov a 19 miest pre zamestnancov, spolu 309 parkovacích miest. Pre vodičov so zdravotným postihnutím je to 12 miest.

Mestská plaváreň a letné kúpalisko, Nové Mesto nad Váhom

Architekti: 3linea Architekti
Investor: Nové Mesto nad Váhom
Kapacita plavárne a letného kúpaliska: 277 a 880 návštevníkov
Počet parkovacích státí: 309
Plocha riešeného územia: 51558 m²
Plocha areálu: 24 472 m²
Predpokladané investičné náklady: 22,2 milióna eur
Predpokladaná realizácia: apríl 2023 a marec 2024

Monika Voleková, Zámer výstavby pre EIA