image 82757 25 v1
Galéria(7)

Súťaž návrhov: Materská škola Selce

Obec Selce na strednom Slovensku vyhlásila 1. 12. 2015 súťaž návrhov na novú budovu materskej školy v areáli existujúcej základnej školy s termínom odovzdania 10. 2. 2016. Typ objektu, a najmä jeho poloha a okolité prostredie boli inšpiráciou pre 43 prihlásených návrhov.

1 miesto Sutazny navrh 40 1
1 miesto Sutazny navrh 40 2
2 miesto
2 miesto Sutazny navrh c 2
3 miesto Sutazny navrh c
3 miesto Sutazny navrh c 2
2 miesto Sutazny navrh c

Porota v zložení Ján Kupec (za vyhlasovateľa), Ing. arch. Danica Končeková, PhD., Ing. arch. Marián Marcinka, prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD. (predseda poroty) a Ing. arch. Peter Sticzay-Gromski (všetci nezávislí od vyhlasovateľa) vyhodnotila súťažné práce na dvojdňovom zasadnutí 15. a 16. 2.2016.

Mikrourbanizmus okolia

Súťažiaci sa museli vyrovnať s existujúcim areálom, kde okrem novonavrhovaného objektu škôlky existuje základná škola, jedáleň aj telocvičňa. Do úvahy museli vziať vzájomné prepojenie objektov a funkcií a správne umiestniť nový objekt vzhľadom na minimalizáciu výškových rozdielov medzi škôlkou a jedálňou i vzhľadom na praktické zónovanie areálu vo vzťahu k dennému prevádzkovému režimu. V areáli je navyše ovocný sad, ktorý autori mohli zapojiť do riešenia vzťahov detí a prírody. Triedy v materskej škole, pre ešte lepšiu orientáciu detí rozlišované aj farebne, by mali fungovať dvojúčelovo – ako herňa a počas oddychu zároveň ako spálňa (jednotlivé lôžka sa vyklopia zo steny).

Aktuálna téma

Pomerne vysoký počet návrhov považuje porota za prejav aktuálnosti témy (najmä pre mladých architektov) a prejav dobrej prípravy súťaže. Súťažné návrhy priniesli rôznorodosť pohľadov na využitie pozemku, vzťah k okolitým budovám a typologický prístup k riešeniu samotného objektu. Víťazný súťažný návrh zhodnotila porota ako najvývojaschopnejší a tiež výhodný z hľadiska realizovateľnosti. Obec ním získala riešenie, ktoré plne uspokojí jej požiadavky a ktorého realizácia prispeje k vytvoreniu kultivovaného prostredia na výchovu a vzdelávanie detí a mládeže. Objekt bude mať zároveň parametre nového komunitného centra obce. Najviac návrhov sledovalo lineárny model umiestnenia objektu MŠ, ktorý podľa poroty najlepšie naplnil jej zadanie i zámer vyhlasovateľa súťaže. Alternatívou by bol aj diagonálny model, ktorý v niekoľkých návrhoch akcentoval orientáciu MŠ, čím však zovrel centrálny priestor areálu a nerešpektoval riešenie prevádzky zariadenia na rovine.

Prekvapenie poroty

Porotu prekvapilo množstvo návrhov, ktoré nerešpektovali základné hygienické nároky na orientáciu denných miestností jednotlivých oddelení, resp. tried. V prevádzkovo-dispozičných riešeniach mnohí súťažiaci podcenili bezpečný a bezbariérový pohyb tak samotných užívateľov, ako aj jedla z jedálne. Z hľadiska areálového „mikroubanizmu“ pomerne veľa návrhov rezignovalo na dizajn objektu materskej školy, chýbala snaha o presah do centrálneho verejného priestoru areálu či o zapojenie školskej záhrady, v ktorej by deti mohli stráviť väčšiu časť svojho denného pobytu. Málo architektonických zadaní tohto typologického druhu na Slovensku sa prejavilo v nedostatočnej skúsenosti s navrhovaním a navyše, mnohým návrhom chýbal vtip či nadhľad, ktorý si v škôlke architekt môže dovoliť. Rešpektovanie schopností budúcich užívateľov tiež robilo súťažiacim problém, detská mierka sa v návrhoch prejavila minimálne. V návrhoch porota postrehla, že dokonca ani súťažiaci z blízkej Banskej Bystrice neboli schopní „pretaviť“ prostredie horskej dediny do návrhu materskej školy. Súťaž akoby sa robila od stola, bez ambície pracovať s konkrétnym miestom.

O výsledkoch súťaže rozhodla porota takto:

1.    cena (odmena 3 000 €): studio B52 , s. r. o. (Ing. arch. Michal Lang, Ing. arch. Boris Benedek, Ing. arch. Ján Pieš)
Jednopodlažnú dosku objektu MŠ autori vsadili do svahu, pričom ju bezbariérovo prepojili s jedálňou. Na jednej strane vytvorili chránené polozapustené átrium v priamej nadväznosti na prírodný svah a jeho pokračovanie na strešnej rovine, prepojenej vo viacerých úrovniach. Do átria orientovali všetky hlavné miestnosti škôlky, kde sa tak plynule prepája interiér s exteriérom. Druhý priamo zadefinovaný priestor na multifunkčné využitie vzniká medzi budovou školy a škôlky, podporený oporným múrikom sformovaným ako pobytové schody. Z hodnotenia poroty: Autori sa rozhodli pre jednoduchý lineárny tvar jednopodlažného objektu, ktorého dispozícia sa  rozvíja do tvaru L, čo umožnilo vytvoriť intímny herný priestor s dobrou vizuálnou kontrolou. Zárez krídla do svahu umožnil autorom sprístupniť zelenú strechu. To je príjemné pri pohľade  z náprotivnej budovy ZŠ, ako aj  z pozorovacích stanovísk z členitého terénu okolia  areálu.

Autori víťazného návrhu (Ing. arch. Michal Lang, Ing. arch. Boris Benedek a Ing. arch. Ján Pieš) komplexne využili danosti terénu.

Autori víťazného návrhu (Ing. arch. Michal Lang, Ing. arch. Boris Benedek a Ing. arch. Ján Pieš) komplexne využili danosti terénu.

2. cena (odmena 2 000 €): SLLA ­Architects (Ing. arch. Michal Sulo, Ing. arch.  Miriam Líšková)
Autori všetkým pobytovým priestorom otvorili výhľad na ovocný sad. Nízke slnko tak môže v priebehu dopoludnia preniknúť hlboko dovnútra objektu, na obed je tienené vykonzolovanou strechou a poobede sem vchádza intenzívne západné slnko vo forme nepriameho svetla odrazeného od plôch vytvorených geometriou svetlíkov. Dispozíciu vyriešili ako radenie priestorov s delením, ktoré umožňuje v rámci tried rozličné konfigurácie v závislosti od rôznorodosti aktivít – ich spájanie, komunikáciu medzi deťmi rôzneho veku, učiteľmi, vytvorenie sály na stretávanie sa s rodičmi a podobne.

Z hodnotenia poroty: Návrh umiestňuje objekt materskej školy vo vrchnej časti pozemku, pod úroveň existujúceho sadu. Lineárny objekt vytvára na pozemku horizontálnu líniu prerušovanú zeleňou svahu medzi školou a MŠ. Jednoduchá elegancia a minimalizmus výrazu dávajú možnosť vyniknúť prírodným prvkom v areáli. Škoda, že návrh sa nevyjadril detailnejšie k potenciálu tohto priestranstva. Porota za nevýhodu riešenia považuje zložitý prístup k objektu, jeho prevádzkový vzťah k jedálni a kuchyni, ako aj nedostatky v dispozičnom riešení.

2. miesto, pôdorys objektu škôlky

2. miesto, pôdorys objektu škôlky

2. miesto, situácia areálu

2. miesto, situácia areálu

2. miesto, autori návrhu (Ing. arch. Michal Sulo a Ing. arch. Miriam Líšková) nechali vyniknúť prírodné prvky v areáli, čo skomplikovalo prístup a prevádzku objektu.

2. miesto, autori návrhu (Ing. arch. Michal Sulo a Ing. arch. Miriam Líšková) nechali vyniknúť prírodné prvky v areáli, čo skomplikovalo prístup a prevádzku objektu.

3. cena (odmena 1 000 €): Ing. arch. Petra Schleicher, Ing. Ivan Tasler
Škôlku autori vnútorne organizujú ako tri oddelenia situované na rôznych výškových úrovniach, vzájomne rampami prepojené s kontinuálnym vnútorným priestorom. Sú zoskupené okolo tohto multifunkčného priestoru, ktorý je súčasťou vstupnej časti a ktorý škôlku vnútorne organizuje. Môže sa využívať na široké spektrum činností zo života škôlky – na predškolský vyučovací proces, športové aktivity, ako priestor na spoločné stolovanie detí, na spoločné stretnutia škôlkarov a ich rodinných príslušníkov a podobne. Otvorením zasklených plôch navrhujú autori fyzicky prepojiť exteriér a interiér a v lete tu vytvoriť zväčšený priestor na rôzne podujatia s čiastočne krytým javiskom a hľadiskom. V lete, v čase hlavného využitia vonkajších plôch, bude zelený amfiteáter deťom poskytovať príjemný tieň.

3. miesto, juhozápadný a juhovýchodný pohľad

3. miesto, juhozápadný a juhovýchodný pohľad

3. miesto, autori (Ing. arch. Petra Schleicher, Ing. Ivan Tasler) osadením objektu reagovali na morfológiu terénu, v škôlke tak však vznikli nežiaduce výškové rozdiely.

3. miesto, autori (Ing. arch. Petra Schleicher, Ing. Ivan Tasler) osadením objektu reagovali na morfológiu terénu, v škôlke tak však vznikli nežiaduce výškové rozdiely.

Z hodnotenia poroty: Návrh reaguje na morfológiu terénu hmotným oddelením jednotlivých oddelení MŠ. Spolu s aplikáciou zelených striech ide o citlivé osadenie do terénu. Z pohľadu vnútornej prevádzky MŠ však vytvára potrebu prekonávania výškových rozdielov. Pultové riešenie striech oddelených objemov vytvára hlboké úžľabia, ktoré môžu byť v miestnych klimatických podmienkach rizikovým miestom stavby. Napriek tomu ide o kultivované riešenie súťažného návrhu, kde sa podarilo vytvoriť príjemné vnútorné prostredie s dobrým prepojením na exteriér.

TEXT: Mária Nováková

Podklady a dokumentácia: Archinfo

Článok bol uverejnený v časopise ASB.