Modulárne a kontajnerové stavby – netradičný spôsob výstavby

modularne a kontajnerove stavby netradicny sposob vystavby

Modulárne a kontajnerové stavby sú alternatívou k tradičným stavebným postupom. V súčasnosti aj u nás dochádza k znovuobnoveniu záujmu o objekty vyhotovené z prefabrikovaných priestorových modulov a čoraz častejšie máme možnosť stretnúť sa s realizáciami stavieb z rôznych systémov modulárnej výstavby. Stavby z lodných kontajnerov, ktoré sú de facto typologicky podskupinou stavieb modulárnych, môžeme relatívne často vidieť najmä na miestach blízkych prístavom, kde sa kontajnery využívajú ako špecifický konštrukčný a architektonický prvok.

Modulárny spôsob výstavby, v zahraničí opäť využívaný systém, sa v posledných rokoch začína presadzovať aj u nás a v prostredí strednej Európy. Pre tento typ stavieb sa používa označenie modulárne či prefabrikované stavby. Niekedy sa na označenie procesu výstavby z týchto prvkov môže použiť aj anglický výraz off-site construction. Tieto stavby sú vyhotovené z priestorových modulov.

Kontajnerové stavby, ktoré tvoria špecifickú podkategóriu priestorových modulov, využívajú ako základný prvok takzvané ISO kontajnery určené na prepravu tovaru. Používajú sa buď celé kontajnery, alebo ich nosná rámová konštrukcia. V angličtine sa stavby z kontajnerov nazývajú jednoducho container buildings.
Kontajnery a priestorové moduly sa stali nielen využívaným stavebným prvkom, ale aj výzvou pre mnohých architektov a dizajnérov. V niektorých prípadoch dochádza takmer k zmazaniu hranice a prelínaniu medzi modulárnymi a kontajnerovými stavbami. V článku budeme hovoriť o týchto dvoch špecifických typoch stavieb a niekoľkých príkladoch zaujímavých objektov realizovaných týmto spôsobom v rôznych krajinách.

Modulárne systémy
Z hľadiska širšieho typologického začlenenia podľa konštrukčného systému ide spravidla o skeletové či rámové konštrukcie. Materiálové riešenie nosnej konštrukcie môže byť veľmi pestré. V súčasnosti sú to najčastejšie oceľové alebo drevené konštrukcie, existujú však aj železobetónové prefabrikované modulové stavby. Obvodové steny sa typicky riešia ako ľahké sendvičové konštrukcie. Rozdiel oproti tradičným stavbám spočíva najmä v postupe výstavby. Hlavnou charakteristikou tohto stavebného systému je predovšetkým vysoký stupeň prefabrikácie. To znamená, že stavba je z 90 až 100 percent vyrobená mimo staveniska vo výrobnom závode. Na mieste dochádza v ideálnom prípade len k spojeniu jednotlivých stavebných modulov a napojeniu stavby na inžinierske siete.

Z architektonického hľadiska majú modulárne stavby najčastejšie tvarovo jednoduchú, kubickú až minimalistickú formu. Dlhý čas čelili, aj keď neprávom, zlej povesti. Bolo to tak preto, že ich považovali len za stavby prechodné. Aj dnes existuje veľa prípadov, keď vďaka veľkému tlaku zo strany investora dochádza k zníženiu konečnej ceny stavby na úkor kvality konštrukčného a estetického vyhotovenia. Vo svete sú dnes modulárne stavby rozšírené vo veľkej miere napríklad v USA, v Európe najmä v Holandsku, ale aj v Spojenom kráľovstve, Portugalsku či Francúzsku.

Existuje množstvo realizácií, pri ktorých sa dosiahol veľmi vydarený kompromis medzi prefabrikáciou a požiadavkou na individuálnu, kvalitnú a nadčasovú architektonickú formu. Zaujímavými realizáciami stojacimi za povšimnutie sú napríklad stavby školy Het 4e Gymnasium a študetských internátov Cubic v Amsterdame od HVDN Architecten či študentských internátov v Utrechte od architekta Marta de Jonga. Nie príliš vzdialeným príkladom môžu byť aj návrhy a realizácie stavieb ateliéru Cubespace z Českej republiky.

Kontajnerové stavby
Vyradené či nové lodné kontajnery môžu byť veľmi originálnym architektonickým prvkom. Zároveň umožňujú stavebný postup, ktorý naplno využíva princípy a ciele prefabrikácie. Pri jeho použití na stavbu sa totiž druhotne využije tlak na zníženie ceny prvku, využívaného s jednotnými rozmermi pôvodne na prepravu tovaru. Použité kontajnery sa tak môžu stať ekonomicky veľmi atraktívnym stavebným prvkom napríklad na východnom pobreží USA, kam smeruje veľký objem prepravovaného tovaru z Ázie. V opačnom smere však zďaleka nedochádza k takému veľkému presunu tovaru a voziť naspäť prázdne kontajnery sa neoplatí. Preto sa tu nachádza značné množstvo použitých lodných kontajnerov, ktoré sa dajú zaobstarať veľmi lacno a logicky sa tak stávajú lákavým konštrukčným prvkom.

V domácom prostredí zaujímavé ukážky týchto stavieb nenájdeme, ale niekoľko medzi množstvom vydarených stavieb realizovaných vo svete patria napríklad študentské internáty v Le Havre od Cattani Architects, Nomádske múzeum od Šigeru Bana či lodný terminál Hafencity v Hamburgu od RHW Architekten. Na architektúru z lodných kontajnerov sa vo svojej tvorbe špecializuje aj nemecký profesor Hans Slawik z hannoverskej univerzity, ktorý spolu so svojimi spolupracovníkmi napísal obsiahlu knihu zaoberajúcu sa typológiou stavieb z lodných kontajnerov a dokumentujúcu najlepšie príklady tohto typu stavieb po celom svete.

Vlastnosti a využitie
V súčasnosti k voľbe využiť modulárne systémy najčastejšie dochádza z dôvodu rýchlejšej výstavby v porovnaní s tradičnými spôsobmi. Stavby z modulárnych systémov sú tak schopné veľmi rýchlo reagovať na urgentnú potrebu po danom type stavby. Podobná situácia nastala napríklad v Holandsku na prelome tisícročí, kde sa týmto spôsobom riešil akútny nedostatok študentských internátov. Hlavným dôvodom na voľbu stavby z lodného kontajnera je najčastejšie ekonomické hľadisko.

Pri osvietenom prístupe k návrhu s prihliadnutím na praktické hľadisko konkrétneho objektu môže byť výrazným pozitívom modulárnej stavby jej relatívne jednoduchá adaptovateľnosť na novú funkciu. Stavba tak môže reflektovať momentálnu potrebu v období zvýšeného dopytu po určitom špecifickom type napríklad verejných stavieb. Ak v súčasnosti vzniká akútny nedostatok materských škôl, v blízkej budúcnosti by mala vzniknúť akútna potreba a zvýšený dopyt po objektoch základných škôl či študentských internátov, ale aj domovov pre seniorov.

Praktickou vlastnosťou, charakteristickou pre modulárne aj kontajnerové stavby, je ich premiestniteľnosť. Aj to sa môže stať zaujímavou výhodou napríklad pri verejných, komerčných či administratívnych stavbách. Stavbu, ktorá už splnila svoj účel na danom mieste, totiž môže majiteľ premiestniť alebo ju predať ďalšiemu záujemcovi v inej lokalite, ktorý by v tom momente riešil akútnu potrebu takéhoto typu objektu. Ideálne je hneď od začiatku plánovania stavby vnímať širšie súvislosti, prejaviť snahu o koncepčné riešenie a sústrediť sa na úzku súčinnosť medzi architektom, projektantom a investorom. Len tak možno nájsť vhodné riešenie, v ktorom sa v rámci možností poskytnutých daným stavebných systémom kombinuje zaujímavé architektonické stvárnenie objektu v nadväznosti na rozmery modulov a vyhotovenie konštrukčných detailov tak, aby zároveň čo najefektívnejšie spĺňalo požiadavku na jednoduchú rozoberateľnosť a transportovateľnosť.

Záver
V súčasnosti, rovnako ako v minulosti, dochádza k neustálemu hľadaniu nových alternatív bývania, a tým aj k oživeniu záujmu o prefabrikované, modulárne, a teda aj kontajnerové stavby. Dôvody tohto hľadania môžu byť čisto módne, technické či ekonomické.

Modulárne a kontajnerové stavby majú svojich priaznivcov aj odporcov, svoje výhody aj nedostatky. Vždy však veľmi záleží na špecifickom vyhotovení každej konkrétnej stavby a treba tiež starostlivo zvážiť, čo sa pri tejto konkrétnej stavbe vyžaduje z hľadiska kontextu jej funkcie, životnosti a umiestnenia.

Lukáš Peták
Foto: Martin Pinkas, Jan Pustějovský, HVDN Architecten, Cubespace, Spacebox, Eva Palkovičová

Autor pôsobí ako projektant v ateliéri Cubespace a je doktorandom na FSv ČVUT v Prahe.

Článok bol uverejnený v časopise ASB.

KategórieMontované domy