Partneri sekcie:
  • PRESBETON

Inteligentný svetelnotechnický systém v priemyselnom objekte

Inteligentný svetelnotechnický systém v priemyselnom objekte

Rozhodnutie vybrať a inštalovať inteligentný svetelnotechnický systém v novostavbe hotovostného skladu v Nových Zámkoch vyplývalo z požiadaviek prevádzky na osvetľovaciu sústavu. Prvotnou potrebou bolo, aby svetelná technika pružne reagovala na podnety v zóne pohybovej aktivity a súčasne dokázala pracovať úsporne.

Komunikácia ovládacích a výkonových prvkov
Hotovostný sklad novostavby mali podľa prvotnej dokumentácie osvetľovať 250-wattové výbojky s rotačne symetrickou krivkou svietivosti. Osvetliť líniový komunikačný priestor takýmto spôsobom však nie je jednoduché. Ustálenie svetelných pomerov „klasiky“ trvá niekoľko minút a regulácia osvetlenia sa prakticky obmedzuje na dve možnosti – svietiť alebo nesvietiť. Opätovné rozsvietenie podmieňuje aktuálna teplota horáka zdrojov svietidiel, nehovoriac o kvalite svetla a prevádzkových nákladoch takejto sústavy.

Nakoniec sa rozhodlo o použití inteligentného svetelnotechnického systému DALI. Názov ukrýva akronym anglického názvu Digital Addressable Lighting Interface, čo v preklade znamená digitálne adresné rozhranie svietidiel. Svietidlá vybavené regulovateľnými elektronickými predradníkmi DALI a žiarivkami typu T5 predstavujú účinný technický prostriedok pri osvetľovaní interiérov objektov. Podstatný rozdiel medzi touto inteligentnou a tradičnou svetelnou elektroinštaláciou spočíva v odlišnom spôsobe vzájomnej komunikácie ovládacích a výkonových prvkov. V systéme DALI má vydaný povel na zmenu pracovného stavu svietidla digitálnu podobu a k svietidlu sa dostáva adresne pomocou zbernice cez záťažové rozhranie.

Súčasti systému a jeho fungovanie

Investičné náklady nanovo projektovanej osvetľovacej sústavy so svietidlami najvyššej energetickej triedy v kombinácii s komponentmi DALI boli síce vyššie, na druhej strane však riešenie prinieslo výhody vyplývajúce z automatizovania osvetľovacej sústavy pomocou modernej technológie. Rozhodnutie vlastníkov skladu investovať do digitálnej technológie ovplyvnila jej vysoká flexibilita vzhľadom na okamžité svetelné požiadavky, nižšia spotreba elektrickej energie, kvalita, ale aj hygiena nekmitavého svetla.

Svetelné zdroje – lineárne žiarivky T5 – prevádzkuje elektronický predradník. Spolu tvoria náplň svietidiel PEPS, ktoré sa použili na osvetlenie skladu, ale aj baliarne, nachádzajúcej sa vedľa skladu. Elektrické príkony použitých svietidiel sú rozdielne. Všetky komponenty DALI osvetľovacieho systému oboch miestností integruje smerovač, tzv. router, prostredníctvom dátovej zbernice (Dali 1 a Dali 2). Smerovač sa nainštaloval vo svetelnom rozvádzači (schéma zapojenia je na strane 60) spolu s ďalšími doplňujúcimi komponentmi. Senzory a ovládacie moduly sa nachádzajú v interiéri haly a skladu. Na základe svetelnotechnického návrhu sa svietidlá v sklade usporiadali do niekoľkých (A, B, C, D, E, F, G, H, I a J) skupín a upevnili sa vo výške 7 m.

V baliarni sa zasa nainštalovali na strop s výškou 3 m, a to v štyroch líniových zoskupeniach (M, N, O a P). Prísun denného svetla pre halový sklad zabezpečujú strešné svetlíky. V prípade baliarne sú to okná polohou bližšie k svietidlám v rade M. Pri voľbe automatického režimu prevádzky osvetlenia multisenzory v sklade registrujú pohyb v manipulačnom priestore. Pri poklese intenzity osvetlenia pod normou stanovenú hodnotu sa aktivujú príslušné skupiny svietidiel. Štart je okamžitý a prevádzka bezhlučná. Po vypršaní časového limitu a v prípade, že senzor pohybu a konštantného svetla medzitým nezaregistruje opätovný pohyb v príslušnej zóne, sa začína postupný útlm aktivovanej skupiny svietidiel.

Opísaný spôsob monitorovania a regulácie osvetlenia skladu sa vzťahuje na všetky jej komunikačné zóny. To znamená, že inteligentný regulačný systém monitoruje a vyhodnocuje, ale súčasne udržiava konštantnú úroveň osvetlenia s ohľadom na prísun denného svetla. Rovnako funguje aj osvetlenie baliarne. Sústava sa však aktivuje manuálne ovládacím modulom.

Obsluha rozsvieti konkrétny rad svietidiel v závislosti od druhu pracovnej činnosti. Žiadané osvetlenie bezprostredného okolia zrakovej úlohy sledujú senzory konštantného svetla. Systém dokáže primeraným spôsobom integrovať umelé a denné svetlo.

Pri absencii výrobnej činnosti osvetľujú komunikačnú zónu baliarne svietidlá, ktoré sa zapínajú štandardným infračerveným detektorom pohybu za predpokladu, že poplachový systém narušenia objektu sa vypol. Korektným odkódovaním objektu sa osvetľovacia sústava budovy uvedie cez vstupnú jednotku do stavu pohotovosti. Zakódovaním sa osvetlenie skladu a baliarne zasa deaktivuje.

Zmenu prevádzkových vlastností osvetľovacej sústavy skladu a baliarne možno realizovať preprogramovaním úvodného softvéru bez zásahov do vybudovaných elektrických rozvodov.

Schéma zapojenia svetelného rozvádzača

Ing. Alexander Valaška, aut. Ing.

Autor pracuje so spoločnosťou DNA Slovakia, s. r. o.

Článok bol uverejnený v časopise ASB.

Komentáre